ikony na pulpicie

0

mozna w jakis sposob nie pozwolic (ew. wylaczyc) windowsowi na automatyczne przestawianie ikon na pulpicie przy zmianie rozdzielczosci na mniejsza?

//Ha! Za rozwiązanie stawiam browca - Marooned

0

odpowiedź teoretycznie prosta: zapisać położenie ikon, a potem odtworzyć...

i tu już komplikacje nieziemskie, ale Ja znalazłem odpowiedź... długa jak jasny gwint, a do tego po angielsku...

// "hook.dpr" - DLL project

library hook;

uses windows, messages, commctrl;

{$ifndef ver120} type cardinal = integer; {$endif}

function HookMessageProc(code, wParam, lParam: integer) : integer; stdcall;
begin
 result:=0;
end;

exports HookMessageProc;

type TDesktopItems = record
            itemCount : integer;
            items   : array [0..$FFFE] of record
                   pos : TPoint;
                   name : array [0..MAX_PATH] of char;
                  end;
           end;
  TPDesktopItems = ^TDesktopItems;

var fm : cardinal;
  pdi : TPDesktopItems;
  lv : cardinal;
  i1 : integer;
  lvi : TLVItem;
  ev : cardinal;
begin
 lv:=FindWindowEx(FindWindowEx(FindWindow('Progman','Program Manager'),0,'SHELLDLL_DefView',''),0,'SysListView32','');
 if (lv<>0) and (GetCurrentThreadID=GetWindowThreadProcessID(lv,nil)) then begin
  fm:=OpenFileMapping(FILE_MAP_ALL_ACCESS,false,'mappedMemoryForDesktopIcons');
  if fm<>0 then
   try
    pdi:=MapViewOfFile(fm,FILE_MAP_ALL_ACCESS,0,0,0);
    if pdi<>nil then
     try
      with pdi^ do begin
       i1:=SendMessage(lv,LVM_GETITEMCOUNT,0,0);
       if i1<itemCount then itemCount:=i1;
       zeroMemory(@lvi,sizeOf(TLVItem));
       for i1:=0 to itemCount-1 do begin
        SendMessage(lv,LVM_GETITEMPOSITION,i1,integer(@items[i1].pos));
        with lvi do begin mask:=LVIF_TEXT; iSubItem:=0; pszText:=items[i1].name; cchTextMax:=MAX_PATH end;
        items[i1].name[SendMessage(lv,LVM_GETITEMTEXT,i1,integer(@lvi))]:=#0;
       end;
      end;
     finally UnMapViewOfFile(pdi) end;
   finally CloseHandle(fm) end;
  ev:=OpenEvent(EVENT_ALL_ACCESS,false,'eventForDesktopIcons');
  if ev<>0 then
   try
    SetEvent(ev);
   finally CloseHandle(ev) end;
 end;
end.

// "desktopItems.pas" - the main unit

unit desktopItems;

interface

uses Windows, Messages, SysUtils, CommCtrl;

type IDesktopItems = interface ['{AD828DE0-3570-11D3-A52D-00005A180D69}']
           function ItemCount  : integer;
           function GetPosition (index: integer) : TPoint;
           property Position  [index: integer] : TPoint read GetPosition;
           function GetName   (index: integer) : string;
           property Name    [index: integer] : string read GetName;
           procedure Refresh;
          end;

function GetDesktopItems : IDesktopItems;

implementation

{$ifndef ver120} type cardinal = integer; {$endif}

type TDesktopItem  = record
            pos : TPoint;
            name : array [0..MAX_PATH] of char;
           end;
  TDesktopItems = record
            itemCount : integer;
            items   : array [0..$FFFE] of TDesktopItem;
           end;
  TPDesktopItems = ^TDesktopItems;
  TIDesktopItems = class (TInterfacedObject, IDesktopItems)
           private
            FFileMapping  : cardinal;
            FPDesktopItems : TPDesktopItems;
            constructor Create;
            destructor Destroy; override;
            function ItemCount  : integer;
            function GetPosition (index: integer) : TPoint;
            function GetName   (index: integer) : string;
            procedure Refresh;
           end;

constructor TIDesktopItems.Create;
begin
 inherited;
 Refresh;
end;

destructor TIDesktopItems.Destroy;
begin
 if FPDesktopItems<>nil then UnMapViewOfFile(FPDesktopItems);
 if FFileMapping <>0  then CloseHandle  (FFileMapping );
 inherited;
end;

function TIDesktopItems.ItemCount : integer;
begin
 result:=FPDesktopItems^.itemCount;
end;

function TIDesktopItems.GetPosition(index: integer) : TPoint;
begin
 if (index<0) or (index>=FPDesktopItems^.itemCount) then
  raise Exception.Create('Index out of range.');
 result:=FPDesktopItems^.items[index].pos;
end;

function TIDesktopItems.GetName(index: integer) : string;
begin
 if (index<0) or (index>=FPDesktopItems^.itemCount) then
  raise Exception.Create('Index out of range.');
 result:=FPDesktopItems^.items[index].name;
end;

procedure TIDesktopItems.Refresh;
var lv  : cardinal;
  ic  : integer;
  dll : cardinal;
  hook : cardinal;
  ev  : cardinal;
begin
 if FPDesktopItems<>nil then UnMapViewOfFile(FPDesktopItems);
 if FFileMapping <>0  then CloseHandle  (FFileMapping );
 lv:=FindWindowEx(FindWindowEx(FindWindow('Progman','Program Manager'),0,'SHELLDLL_DefView',''),0,'SysListView32','');
 if lv<>0 then ic:=SendMessage(lv,LVM_GETITEMCOUNT,0,0) else ic:=0;
 FFileMapping:=CreateFileMapping(cardinal(-1),nil,PAGE_READWRITE,0,4+ic*sizeOf(TDesktopItem),'mappedMemoryForDesktopIcons');
 if FFileMapping<>0 then begin
  FPDesktopItems:=MapViewOfFile(FFileMapping,FILE_MAP_ALL_ACCESS,0,0,0);
  FPDesktopItems^.itemCount:=ic;
  dll:=LoadLibrary(pchar(ExtractFilePath(ParamStr(0))+'hook.dll'));
  if dll<>0 then
   try
    ev:=CreateEvent(nil,true,false,'eventForDesktopIcons');
    if ev<>0 then
     try
      hook:=SetWindowsHookEx(WH_GETMESSAGE,GetProcAddress(dll,'HookMessageProc'),dll,GetWindowThreadProcessID(lv,nil));
      if hook<>0 then
       try
        PostThreadMessage(GetWindowThreadProcessID(lv,nil),WM_NULL,0,0);
        WaitForSingleObject(ev,2000);
       finally UnhookWindowsHookEx(hook) end;
     finally CloseHandle(ev) end;
   finally FreeLibrary(dll) end;
 end else FPDesktopItems:=nil;
end;

function GetDesktopItems : IDesktopItems;
begin
 result:=TIDesktopItems.Create;
end;

end.

// "testDesktopItems.dpr" - application test project

program testDesktopItems;

uses Windows,
  SysUtils,
  desktopItems in 'desktopItems.pas';

procedure testDesktopItemsUnit;
var i1 : integer;
  s1 : string;
begin
 with GetDesktopItems do
  for i1:=0 to ItemCount-1 do
   s1:=s1+IntToStr(Position[i1].x)+'/'+IntToStr(Position[i1].y)+': "'+Name[i1]+'"'#$D#$A;
 MessageBox(0,pchar(s1),'Desktop Icons',0);
end;

begin
 testDesktopItemsUnit;
end.

//ps. jak się komuś chce to moze poprawić formatowanie, bo ja nie mam czasu

0

taaa, juz to widzialem, ale w moim przypadku to jest bezuzyteczne bo po ponownym uruchomieniu komputera w nizszej rozdzielczosci i tak mi rozwali ikony. chodzi o to, ze mam 2 uzytkownikow. jeden ma nizsza rozdzielczosc i jak po nim zaloguje sie czlowiek z wyzsza, to ustawienia tamtego mu rozwalaja pulpit, bo durny windows najpierw ustaiwa ikony a potem rozdzielczosc. pisalem juz program, ktory mial zmieniac rozdzielczosc przed ladowaniem ikon (ustawiony w runonce - uruchamial sie jako pierwszy) ale wtedy windows nie pozwala na zmiane rozdzielczosci [glowa] sam juz nie wiem...

0

Okręźną drogą go! Niech programik siedzi w traju. gdy chcesz się wylogować dajesz źeby zapisał położenie, a jak się wlogujesz to żeby przywrócił. co za problem?

ups, mój błąd... tu nie ma ustawiania. ale co za problem dorobić?

0

no wlasnie nie bo jak komputer sie zawiesi albo ktos terminuje ten programik to i tak dupa... potrzbuje czegos uzytkowniko-odpornego

0

no wlasnie nie bo jak komputer sie zawiesi albo ktos terminuje ten programik to i tak dupa... potrzbuje czegos uzytkowniko-odpornego

Odpowiedź z innej beczki:
Kup sobie kartę graficzną Matroxa :-P - jej sterowniki robią takie coś, nawet jak nagle wciśniesz reset. One chyba co jakiś czas zapisują ustawienie ikon i po powstaniu systemu odtwarzają ich położenie :-)

0

a jak moge zapisac te polozenia na dysk?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0