Komponenty dynamiczne, obsługa zdarzeń

0

Witam

Stworzyłem komponenty dynamiczne typu Image i potrafię zareagować na kliknięcie na każdym z nich. Niestety ja muszę wiedzieć jak nazywa sie ten komponent ( podczas ich tworzenia każdy jest inaczej nazywany ). Zrobiłem do każdego obrazka Hinty i o dziwo gdy najadę myszką to na każdym rysunku pokazuje się jego własny Hint. Czy możecie mi doradzić jak dobrać się do nazwy obrazka. Za wszystkie porady z góry dzięki :).

Pozdrowionka

0

Nadawaj Imagom nazwy np. DynImg1 itd. i następnie wuszykuj je funkcją FindComponent. Zdarzenie możesz przypisać np. Komponent.OnClick:=DynClick;

0

ComponentCount, Components[index], operator as i oczywiście F1 :d I jeszcze pętla for.

0

A ja radziłbym tworzyć je w tablicy. Wtedy można się po prostu odwoływać przez indexy tejże tablicy, a także wszystko można robić w pętli.

0

TComponent(Sender).Name w procedurze oprogramowującej jakieś zdarzenie dynamicznego komponentu.

0

Ja robiłem coś takiego

unit Format;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
Buttons, ExtCtrls, StdCtrls, DBCtrls, ComCtrls, jpeg;

type
TFormatForm = class(TForm)
ScrollBox: TScrollBox;
DBImage1: TDBImage;
procedure FormCreate(Sender: TObject);
procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
private
{ Private declarations }
LiczbaBtn : Integer;
Button : Array of TSpeedButton;
procedure SetDostepne();
procedure Kliknij(Sender: TObject);
public
{ Public declarations }
end;

var
FormatForm: TFormatForm;

implementation

{$R *.DFM}
uses DMod, Main, Splash;

procedure TFormatForm.SetDostepne();
var
i : Integer;
BLeft : Integer;
BTop : Integer;
begin
BLeft := 10;
BTop := 10;

with DMSingle do
begin
FormatyQuery.First;
i := 0;

while not FormatyQuery.Eof do
begin
 SetLength(Button, i + 1);
 Button[i] := TSpeedButton.Create(ScrollBox);
 with Button[i] do
 begin
  Inc(LiczbaBtn);
  Height := 55;
  Width := 85;

  Flat := True;
  Transparent := True;

  BitmapyTable.Locate('ID_BITMAPY', FormatyQuery.FieldByName('ID_BITMAPY').Value,[]);
  Glyph := DBImage1.Picture.Bitmap;
  Caption := '';

  if not(i mod 4 = 0 ) then
   BLeft := BLeft + 110
  else
   if (i >= 4)then
   begin
    BLeft := 10;
    BTop := BTop + 60;
   end;
  Left := BLeft;
  Top := BTop;

  Name := 'B' + IntToStr(i);
  Tag := FormatyQuery.FieldByName('ID_FORMAT').Value;

  OnClick := Kliknij;
  Parent := ScrollBox;
  Inc(i);
  FormatyQuery.Next;
 end;
end;

end;
end;

//*****************************************************************************

procedure TFormatForm.Kliknij(Sender: TObject);
begin
SplashForm.Klikniecie(0);
DMSingle.FormatyQuery.Locate('ID_FORMAT', TComponent(Sender).Tag, []);
Close;
end;

//*****************************************************************************

procedure TFormatForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
DoubleBuffered := True;
Application.ProcessMessages;
DMSingle.BitmapyTable.First;
SetDostepne;
Top := MainForm.Top + 340;
Left := MainForm.Left + 15;
end;

//*****************************************************************************

procedure TFormatForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
i : Integer;
begin
for i := 0 to LiczbaBtn - 1 do
begin
Button[i].Parent := nil;
FreeAndNil(Button[i]);
end;

Action := caFree;
end;

0

Witam

Dzięki za odpowiedzi pomogliście mi :) jeszcze raz dzięki

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1