Jak pobrać adres Mac

0

Jak pobrać adres Mac:mam kod ale cos (chyba) nie tak:
Jak pobrać adres Mac:
[???]
uses NB30;

function GetMACAdress: string;
var
NCB: PNCB;
Adapter: PAdapterStatus;

URetCode: PChar;
RetCode: char;
I: integer;
Lenum: PlanaEnum;
_SystemID: string;
TMPSTR: string;
begin
Result := '';
_SystemID := '';
Getmem(NCB, SizeOf(TNCB));
Fillchar(NCB^, SizeOf(TNCB), 0);

Getmem(Lenum, SizeOf(TLanaEnum));
Fillchar(Lenum^, SizeOf(TLanaEnum), 0);

Getmem(Adapter, SizeOf(TAdapterStatus));
Fillchar(Adapter^, SizeOf(TAdapterStatus), 0);

Lenum.Length := chr(0);
NCB.ncb_command := chr(NCBENUM);
NCB.ncb_buffer := Pointer(Lenum);
NCB.ncb_length := SizeOf(Lenum);
RetCode := Netbios(NCB);

i := 0;
repeat
Fillchar(NCB^, SizeOf(TNCB), 0);
Ncb.ncb_command := chr(NCBRESET);
Ncb.ncb_lana_num := lenum.lana[I];
RetCode := Netbios(Ncb);

Fillchar(NCB^, SizeOf(TNCB), 0);
Ncb.ncb_command := chr(NCBASTAT);
Ncb.ncb_lana_num := lenum.lana[I];
// Must be 16
Ncb.ncb_callname := '* ';

Ncb.ncb_buffer := Pointer(Adapter);

Ncb.ncb_length := SizeOf(TAdapterStatus);
RetCode := Netbios(Ncb);
// ---- calc _systemId from mac-address[2-5] xor mac-address[1]...
if (RetCode = chr(0)) or (RetCode = chr(6)) then
begin
_SystemId := IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[0]), 2) + '-' +
IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[1]), 2) + '-' +
IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[2]), 2) + '-' +
IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[3]), 2) + '-' +
IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[4]), 2) + '-' +
IntToHex(Ord(Adapter.adapter_address[5]), 2);
end;
Inc(i);
until (I >= Ord(Lenum.Length)) or (_SystemID '00-00-00-00-00-00');
FreeMem(NCB);
FreeMem(Adapter);
FreeMem(Lenum);
GetMacAdress := _SystemID;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
label1.Caption := GetMACAdress;
end;

Albo ten?:

uses
NB30;

type
TAdapterStatus = record
adapter_address: array [0..5] of char;
filler: array [1..4 * SizeOf(char) + 19 * SizeOf(Word) + 3 * SizeOf(DWORD)] of
Byte;
end;

THostInfo = record
username: PWideChar;
logon_domain: PWideChar;
oth_domains: PWideChar;
logon_server: PWideChar;
end;{ record }

function IsNetConnect: Boolean;
begin
if GetSystemMetrics(SM_NETWORK) and $01 = $01 then Result := True
else
Result := False;
end;{ function }

function AdapterToString(Adapter: TAdapterStatus): string;
begin
with Adapter do Result :=
Format('%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x-%2.2x',
[Integer(adapter_address[0]), Integer(adapter_address[1]),
Integer(adapter_address[2]), Integer(adapter_address[3]),
Integer(adapter_address[4]), Integer(adapter_address[5])]);
end;{ function }

function GetMacAddresses(const Machine: string;
const Addresses: TStrings): Integer;
const
NCBNAMSZ = 16;
MAX_LANA = 254;
NRC_GOODRET = $00;
NCBASTAT = $33;
NCBRESET = $32;
NCBENUM = $37;
type
PNCB = ^TNCB;
TNCBPostProc = procedure(P: PNCB);
stdcall;
TNCB = record
ncb_command: Byte;
ncb_retcode: Byte;
ncb_lsn: Byte;
ncb_num: Byte;
ncb_buffer: PChar;
ncb_length: Word;
ncb_callname: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char;
ncb_name: array [0..NCBNAMSZ - 1] of char;
ncb_rto: Byte;
ncb_sto: Byte;
ncb_post: TNCBPostProc;
ncb_lana_num: Byte;
ncb_cmd_cplt: Byte;
ncb_reserve: array [0..9] of char;
ncb_event: THandle;
end;
PLanaEnum = ^TLanaEnum;
TLanaEnum = record
Length: Byte;
lana: array [0..MAX_LANA] of Byte;
end;
ASTAT = record
adapt: TAdapterStatus;
namebuf: array [0..29] of TNameBuffer;
end;
var
NCB: TNCB;
Enum: TLanaEnum;
I: integer;
Adapter: ASTAT;
MachineName: string;
begin
Result := -1;
Addresses.Clear;
MachineName := UpperCase(Machine);
if MachineName = '' then MachineName := '*';
FillChar(NCB, SizeOf(NCB), #0);
NCB.ncb_command := NCBENUM;
NCB.ncb_buffer := Pointer(@Enum);
NCB.ncb_length := SizeOf(Enum);
if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then
begin
Result := Enum.Length;
for I := 0 to Ord(Enum.Length) - 1 do
begin
FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0);
NCB.ncb_command := NCBRESET;
NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[I];
if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then
begin
FillChar(NCB, SizeOf(TNCB), #0);
NCB.ncb_command := NCBASTAT;
NCB.ncb_lana_num := Enum.lana[i];
StrLCopy(NCB.ncb_callname, PChar(MachineName), NCBNAMSZ);
StrPCopy(@NCB.ncb_callname[Length(MachineName)],
StringOfChar(' ', NCBNAMSZ - Length(MachineName)));
NCB.ncb_buffer := PChar(@Adapter);
NCB.ncb_length := SizeOf(Adapter);
if Word(NetBios(@NCB)) = NRC_GOODRET then
Addresses.Add(AdapterToString(Adapter.adapt));
end;
end;
end;
end;{ function }

0

ten pierwszy kod ktory podales u mnie znoof dziala [hurra] [cya] mzoe mam lepshe delphi :-) [browar]

0

Działa na 100%, jeśli czegoś nie zchrzanisz:

http://4programmers.net/view_faq.php?id=271

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1