Wywołanie properity z klasy

0

Panowie i Panie, poproszę o pomoc, bo moja wiedza na temat Pascala jest niezwykle uboga.

Posiadam klasę o takiej definicji

Pytanie jak mam się do niej odwołać, aby np tablicę [$01 $02] ( zapis w sterowniku zmiennej typu int) móc odczytać jako typu samllint jakiejś zmiennej
lub w drugą stronę jak przekonwertować 23765 na wartości w hexie i dostać odpowiednie [$XX $XX]
???

 TS7Helper = class
 private
  function GetInt(pval: pointer): smallint;
  procedure SetInt(pval: pointer; const Value: smallint);
  function GetWord(pval: pointer): word;
  procedure SetWord(pval: pointer; const Value: word);
  function GetDInt(pval: pointer): longint;
  procedure SetDInt(pval: pointer; const Value: longint);
  function GetDWord(pval: pointer): longword;
  procedure SetDWord(pval: pointer; const Value: longword);
  function GetDateTime(pval: pointer): TDateTime;
  procedure SetDateTime(pval: pointer; const Value: TDateTime);
  function GetReal(pval: pointer): single;
  procedure SetReal(pval: pointer; const Value: single);
  function GetBit(pval: pointer; BitIndex: integer): boolean;
  procedure SetBit(pval: pointer; BitIndex: integer; const Value: boolean);
 public
  procedure Reverse(pval : pointer; const S7Type : TS7Type);
  property ValBit[pval : pointer; BitIndex : integer] : boolean read GetBit write SetBit;
  property ValInt[pval : pointer] : smallint read GetInt write SetInt;
  property ValDInt[pval : pointer] : longint read GetDInt write SetDInt;
  property ValWord[pval : pointer] : word read GetWord write SetWord;
  property ValDWord[pval : pointer] : longword read GetDWord write SetDWord;
  property ValReal[pval : pointer] : single read GetReal write SetReal;
  property ValDateTime[pval : pointer] : TDateTime read GetDateTime write SetDateTime;
 end;    

funkcje i procedury wykonawcze

//******************************************************************************
// S7 CLASS IMPLEMENTATION
//******************************************************************************
function TS7Helper.GetBit(pval: pointer; BitIndex: integer): boolean;
Const
 Mask : array[0..7] of byte = ($01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80);
begin
 if BitIndex<0 then BitIndex:=0;
 if BitIndex>7 then BitIndex:=7;
 Result:=pbyte(pval)^ and Mask[BitIndex] <> 0;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetDateTime(pval: pointer): TDateTime;
Type
 S7DT  = packed array[0..7] of byte;
Var
 Buffer : ^S7DT;
 YY,MM,DD,HH,NN,SS,MS : word;
 C,D,U : integer;

 function BCD(const B: byte): word;
 begin
  Result:=(B and $0F) + ((B shr 4) * 10);
 end;

begin
 Buffer:=pval;

 YY:= Buffer^[0];
 if YY>137 then // 137 dec = 89 BCD
  YY:=1900+BCD(YY)
 else
  YY:=2000+BCD(YY);

 MM:=BCD(Buffer^[1]);
 DD:=BCD(Buffer^[2]);
 HH:=BCD(Buffer^[3]);
 NN:=BCD(Buffer^[4]);
 SS:=BCD(Buffer^[5]);

 // Millisec
 MS:=Buffer^[6];
 MS:=(MS shl 8)+Buffer^[7];
 // Last 4 bit are Day of Week
 MS:=MS shr 4;

 // Hex to Int
 C:=((MS and $0F00) shr 8) * 100;
 D:=((MS and $00F0) shr 4) * 10;
 U:= (MS and $000F);

 MS:=C+D+U;
 // TryEncodeDateTime(YY,MM,DD,HH,NN,SS,MS,Result);
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetDInt(pval: pointer): longint;
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute Result;
begin
 DW[0]:=pbyte(NativeInt(pval)+3)^;
 DW[1]:=pbyte(NativeInt(pval)+2)^;
 DW[2]:=pbyte(NativeInt(pval)+1)^;
 DW[3]:=pbyte(pval)^;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetDWord(pval: pointer): longword;
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute Result;
begin
 DW[0]:=pbyte(NativeInt(pval)+3)^;
 DW[1]:=pbyte(NativeInt(pval)+2)^;
 DW[2]:=pbyte(NativeInt(pval)+1)^;
 DW[3]:=pbyte(pval)^;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetInt(pval: pointer): smallint;
Var
 BW : packed array[0..1] of byte absolute Result;
begin
 BW[0]:=pbyte(NativeInt(pval)+1)^;
 BW[1]:=pbyte(pval)^;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetReal(pval: pointer): single;
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute Result;
begin
 DW[0]:=pbyte(NativeInt(pval)+3)^;
 DW[1]:=pbyte(NativeInt(pval)+2)^;
 DW[2]:=pbyte(NativeInt(pval)+1)^;
 DW[3]:=pbyte(pval)^;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
function TS7Helper.GetWord(pval: pointer): word;
Var
 BW : packed array[0..1] of byte absolute Result;
begin
 BW[0]:=pbyte(NativeInt(pval)+1)^;
 BW[1]:=pbyte(pval)^;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.Reverse(pval: pointer; const S7Type: TS7Type);
Var
 DT : TDateTime;
begin
 case S7Type of
  S7Int,
  S7Word: SetWord(pval, pword(pval)^);
  S7DInt,
  S7DWord,
  S7Real: SetDWord(pval, plongword(pval)^);
  S7DT_To_DateTime: pDateTime(pval)^:=GetDateTime(pval);
  DateTime_To_S7DT: begin
   DT:=pdateTime(pval)^;
   SetDateTime(pval, DT);
  end;
 end;
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetBit(pval: pointer; BitIndex: integer; const Value: boolean);
Const
 Mask : array[0..7] of byte = ($01,$02,$04,$08,$10,$20,$40,$80);
begin
 if BitIndex<0 then BitIndex:=0;
 if BitIndex>7 then BitIndex:=7;
 if Value then
  pbyte(pval)^ := pbyte(pval)^ or Mask[BitIndex]
 else
  pbyte(pval)^ := pbyte(pval)^ and not Mask[BitIndex];
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetDateTime(pval: pointer; const Value: TDateTime);
Type
 DATE_AND_TIME = packed array[1..8] of byte;
 pDT = ^DATE_AND_TIME;

 function BCD(Value : word) : byte;
 begin
  Result:=((Value div 10) shl 4) OR (Value mod 10);
 end;

 function BCDW(Value : word) : word;
 Var
  AppC, AppD : word;
 begin
  AppC :=(Value div 100);
  Dec(Value,AppC * 100);
  AppD :=(Value div 10);
  Dec(Value,AppD * 10);
  Result:=(AppC shl 8) + (AppD shl 4) + Value;
 end;

Var
 DT : pDT;
 MsDOW, AYear, AMonth, ADay,
 AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond: Word;
begin
 DT:=pval;
 //DecodeDateTime(Value,AYear, AMonth, ADay, AHour, AMinute, ASecond, AMilliSecond);
 if AYear>1999 then
  AYear:=AYear-2000
 else
  AYear:=AYear-1900;

 DT^[1]:=BCD(AYear);
 DT^[2]:=BCD(AMonth);
 DT^[3]:=BCD(ADay);
 DT^[4]:=BCD(AHour);
 DT^[5]:=BCD(AMinute);
 DT^[6]:=BCD(ASecond);
 MsDOW:=(BCDW(AMillisecond) shl 4) + DayOfWeek(Value)+1;
 DT^[7]:=HI(MsDOW);
 DT^[8]:=LO(MsDOW);
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetDInt(pval: pointer; const Value: longint);
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute value;
begin
 pbyte(pval)^:=DW[3];
 pbyte(NativeInt(pval)+1)^:=DW[2];
 pbyte(NativeInt(pval)+2)^:=DW[1];
 pbyte(NativeInt(pval)+3)^:=DW[0];
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetDWord(pval: pointer; const Value: longword);
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute value;
begin
 pbyte(pval)^:=DW[3];
 pbyte(NativeInt(pval)+1)^:=DW[2];
 pbyte(NativeInt(pval)+2)^:=DW[1];
 pbyte(NativeInt(pval)+3)^:=DW[0];
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetInt(pval: pointer; const Value: smallint);
Var
 BW : packed array[0..1] of byte absolute value;
begin
 pbyte(NativeInt(pval)+1)^:=BW[0];
 pbyte(pval)^:=BW[1];
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetReal(pval: pointer; const Value: single);
Var
 DW : packed array[0..3] of byte absolute value;
begin
 pbyte(pval)^:=DW[3];
 pbyte(NativeInt(pval)+1)^:=DW[2];
 pbyte(NativeInt(pval)+2)^:=DW[1];
 pbyte(NativeInt(pval)+3)^:=DW[0];
end;
//------------------------------------------------------------------------------
procedure TS7Helper.SetWord(pval: pointer; const Value: word);
Var
 BW : packed array[0..1] of byte absolute value;
begin
 pbyte(NativeInt(pval)+1)^:=BW[0];
 pbyte(pval)^:=BW[1];
end;
0
Andrzej K-a napisał(a):

Pytanie jak mam się do niej odwołać, aby np tablicę [$01 $02] ( zapis w sterowniku zmiennej typu int) móc odczytać jako typu samllint jakiejś zmiennej
lub w drugą stronę jak przekonwertować 23765 na wartości w hexie i dostać odpowiednie [$XX $XX]

IntToHex

0

Ewentualnie Format.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0