Program Biblioteka problem z datą - wypożyczenie książki, zwrot książki

Odpowiedz Nowy wątek
2018-11-21 14:59
0

Witam
Piszę w Lazarusie i mam problem z przeistoczeniem daty wypożyczenia książki w programie Biblioteka tak, żeby data podawana przez człowieka była akceptowalna przez program.
oto kod programu:

//PROGRAM GŁÓWNY:
program biblioteka;

{$mode objfpc}{$H+}

uses
 {$IFDEF UNIX}{$IFDEF UseCThreads}
 cthreads,
 {$ENDIF}{$ENDIF}
 Classes, ProcUnit
 { you can add units after this };

var
 opcja1, opcja2: integer;
 wybor1, wybor2: boolean;

begin
 // menu programu
 repeat
  writeln(PL('Wybierz opcję:'));
  writeln(PL(' 1: wypisanie książek z bazy'));
  writeln(PL(' 2: dopisanie nowej książki'));
  writeln(PL(' 3: usuinięcie książki'));
  writeln(PL(' 4: zmiana danych książki'));
  writeln(PL(' 5: wypożyczenie ksiazki'));
  writeln(PL(' 6: zwrot książki'));
  writeln(PL(' 9: zarządzanie osobami'));
  writeln(PL(' 0: wyjście z programu'));
  wybor1:=False;
  repeat
   try
    write(PL('Twoj wybór: '));
    readln(opcja1);
    wybor1:=True;
   except
    writeln(PL('**niepoprawny parametr!'));
   end;
  until wybor1=True;
  case opcja1 of
   1: begin
      writeln('WypiszKsiazki');
      WypiszKsiazki();
     end;
   2: begin
      writeln('DodajKsiazke');
      DodajKsiazke();
     end;
   3: begin
      writeln('UsunKsiazke');
      UsunKsiazke();
     end;
   4: begin
      writeln('ZmienKsiazke');
      ZmienKsiazke();
     end;
   5: begin
      writeln('WypozyczKsiazke');
      WypozyczKsiazke(True);
     end;
   6: begin
      writeln('ZwrotKsiazki');
      WypozyczKsiazke(False);
     end;
   9: begin
      // menu programu
      repeat
       writeln(PL(' Wybierz opcję:'));
       writeln(PL('  1: wypisanie osób z bazy'));
       writeln(PL('  2: dopisanie nowej osoby'));
       writeln(PL('  3: usuinięcie osoby'));
       writeln(PL('  4: zmiana danych osoby'));
       writeln(PL('  0: powrót do menu głównego'));
       wybor2:=False;
       repeat
        try
         write(PL('Twoj wybór: '));
         readln(opcja2);
         wybor2:=True;
        except
         writeln(PL('**niepoprawny parametr!'));
        end;
       until wybor2=True;
       case opcja2 of
        1: begin
          writeln('WypiszOsoby');
          WypiszOsoby();
         end;
        2: begin
          writeln('DodajOsobe');
          DodajOsobe();
         end;
        3: begin
          writeln('UsunOsobe');
          UsunOsobe();
         end;
        4: begin
          writeln('ZmienOsobe');
          ZmienOsobe();
         end;
       else
        writeln(PL('**funkcja niezdefiniowana!'));
       end;
      until opcja2=0;
     end;
   0: writeln(PL('Do widzenia :)'));
  else
   writeln(PL('**funkcja niezdefiniowana!'));
  end;
 until opcja1=0;
 readln();
end.
//FUNKCJE I PROCEDURY W MODULE:

unit ProcUnit;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, LazUTF8;

const
 bazaOsob = 'osoby.dat';
 bazaKsiazek = 'ksiazki.dat';

type
 TAdres = record
  miasto: String[80];
  kod: String[6];
  ulica: String[80];
  nr: String[10];
 end;
 TOsoba = record
  nr: integer;
  imie: String[80];
  nazwisko: String[80];
  adres: TAdres;
 end;
 TKsiazka = record
  tytul: String[160];
  autor: String[120];
  rok: integer;
  case wypozyczona: boolean of
   True: (
    dataWyp: TDateTime;
    osoba: TOsoba;
    );
   False: ();
 end;

function PL(tekst: String): String;

function WypiszOsoby(): integer;
procedure DodajOsobe();
function WypiszKsiazki(): integer;
procedure DodajKsiazke();
procedure ZmienOsobe();
procedure UsunOsobe();
procedure UsunKsiazke();
procedure ZmienKsiazke();
procedure WypozyczKsiazke(wypozyczona:boolean);

implementation

function PL(tekst: String): String;
begin
 result:=UTF8ToConsole(tekst);
end;

function WypiszOsoby(): integer;
var
 osoba: TOsoba;
 licz: integer;
 plik: file of TOSoba;
begin
 licz:=0;
 if FileExists(bazaOsob) then
  begin
   assign(plik,bazaOsob);
   reset(plik);
   while not EoF(plik) do
    begin
     read(plik,osoba);
     writeln(licz:4,' : (',format('%.4d',[osoba.nr]),') ',osoba.imie,' ',osoba.nazwisko);
     writeln('   ',osoba.adres.ulica,' ',osoba.adres.nr,', ',
      osoba.adres.kod,' ',osoba.adres.miasto);
     inc(licz);
    end;
   close(plik);
  end
 else
  writeln(PL('Nie ma pliku z bazą osób!'));
 result:=licz;
end;

procedure DodajOsobe();
var
 osoba: TOsoba;
 plik: file of TOsoba;
 recCount: integer;
begin
 writeln(PL('Podaj dane osoby:'));
 write(PL('Podaj numer karty: ')); readln(osoba.nr);
 write(PL('Podaj imię: ')); readln(osoba.imie);
 write(PL('Podaj nazwisko: ')); readln(osoba.nazwisko);
 write(PL('Podaj ulicę: ')); readln(osoba.adres.ulica);
 write(PL('Podaj numer domu: ')); readln(osoba.adres.nr);
 write(PL('Podaj kod pocztowy: ')); readln(osoba.adres.kod);
 write(PL('Podaj miasto: ')); readln(osoba.adres.miasto);
 assign(plik,bazaOsob);
 if FileExists(bazaOsob) then
  begin
   FileMode:=2; // R/W
   reset(plik);
   recCount:=FileSize(plik);
   seek(plik,recCount);
  end
 else
  rewrite(plik);
 write(plik,osoba);
 close(plik);
end;

function WypiszKsiazki(): integer;
var
 ksiazka: TKsiazka;
 licz: integer;
 plik: file of TKsiazka;
begin
 licz:=0;
 if FileExists(bazaKsiazek) then
  begin
   assign(plik,bazaKsiazek);
   reset(plik);
   while not EoF(plik) do
    begin
     read(plik,ksiazka);
     writeln(licz:4,' : ', ksiazka.autor,' "',ksiazka.tytul,' [',
      ksiazka.rok,']');
     if ksiazka.wypozyczona then
      writeln('   wypozyczona dnia: ',DateToStr(ksiazka.dataWyp),
       ' przez (',format('%.4d',[ksiazka.osoba.nr]),') ',
       ksiazka.osoba.imie,' ',ksiazka.osoba.nazwisko);
     inc(licz);
    end;
   close(plik);
  end
 else
  writeln(PL('Nie ma pliku z bazą książek!'));
 result:=licz;
end;

procedure DodajKsiazke();
var
 ksiazka: TKsiazka;
 plik: file of TKsiazka;
 recCount: integer;
begin
 writeln(PL('Podaj dane książki:'));
 write(PL('Podaj autora: ')); readln(ksiazka.autor);
 write(PL('Podaj tytuł: ')); readln(ksiazka.tytul);
 write(PL('Podaj rok wydania: ')); readln(ksiazka.rok);
 ksiazka.wypozyczona:=False;
 assign(plik,bazaKsiazek);
 if FileExists(bazaKsiazek) then
  begin
   FileMode:=2; // R/W
   reset(plik);
   recCount:=FileSize(plik);
   seek(plik,recCount);
  end
 else
  rewrite(plik);
 write(plik,ksiazka);
 close(plik);
end;

procedure ZmienOsobe();
var
 nrOsoby, liczbaOsob: integer;
 plik: file of TOsoba;
 osoba: TOsoba;
begin
 writeln(PL('Wybierz osobę do zmiany danych:'));
 liczbaOsob:=WypiszOsoby();
 if (liczbaOsob>0) then
  begin
   repeat
    writeln('Podaj numer osoby: '); readln(nrOsoby);
   until (nrOsoby>=0) and (nrOsoby<liczbaOsob);
   assign(plik,bazaOsob);
   FileMode:=2;
   reset(plik);
   seek(plik,nrOsoby);
   read(plik,osoba);
   writeln(PL('Podaj dane osoby:'));
   write(PL('Podaj numer karty: ')); readln(osoba.nr);
   write(PL('Podaj imię ['),osoba.imie,']: '); readln(osoba.imie);
   write(PL('Podaj nazwisko ['),osoba.nazwisko,']: '); readln(osoba.nazwisko);
   write(PL('Podaj ulicę: ')); readln(osoba.adres.ulica);
   write(PL('Podaj numer domu: ')); readln(osoba.adres.nr);
   write(PL('Podaj kod pocztowy: ')); readln(osoba.adres.kod);
   write(PL('Podaj miasto: ')); readln(osoba.adres.miasto);
   seek(plik,nrOsoby);
   write(plik,osoba);
   close(plik);
  end;
end;

procedure UsunOsobe();
var
 nrOsoby, liczbaOsob, recCount, i: integer;
 plik: file of TOsoba;
 tablicaOsob: array of TOsoba;
begin
 writeln(PL('Wybierz osobę do usunięcia:'));
 liczbaOsob:=WypiszOsoby();
 if (liczbaOsob>0) then
  begin
   repeat
    writeln('Podaj numer osoby: '); readln(nrOsoby);
   until (nrOsoby>=0) and (nrOsoby<liczbaOsob);
   assign(plik,bazaOsob);
   FileMode:=2;
   reset(plik);
   recCount:=FileSize(plik);
   SetLength(tablicaOsob,recCount);
   for i:=0 to recCount-1 do
    read(plik,tablicaOsob[i]);
   close(plik);
   for i:=nrOsoby to recCount-2 do
    tablicaOsob[i]:=tablicaOsob[i+1];
   SetLength(tablicaOsob,recCount-1);
   rewrite(plik);
   for i:=0 to Length(tablicaOsob)-1 do
    write(plik,tablicaOsob[i]);
   close(plik);
  end;
end;

procedure UsunKsiazke();
var
 nrKsiazki, liczbaKsiazek, recCount, i: integer;
 plik: file of TKsiazka;
 tablicaKsiazek: array of TKsiazka;
begin
 writeln(PL('Wybierz książkę do usunięcia:'));
 liczbaKsiazek:=WypiszKsiazki();
 if (liczbaKsiazek>0) then
  begin
   repeat
    writeln('Podaj numer ksiazki: '); readln(nrKsiazki);
   until (nrKsiazki>=0) and (nrKsiazki<liczbaKsiazek);
   assign(plik,bazaKsiazek);
   FileMode:=2;
   reset(plik);
   recCount:=FileSize(plik);
   SetLength(tablicaKsiazek,recCount);
   for i:=0 to recCount-1 do
    read(plik,tablicaKsiazek[i]);
   close(plik);
   for i:=nrKsiazki to recCount-2 do
    tablicaKsiazek[i]:=tablicaKsiazek[i+1];
   SetLength(tablicaKsiazek,recCount-1);
   rewrite(plik);
   for i:=0 to Length(tablicaKsiazek)-1 do
    write(plik,tablicaKsiazek[i]);
   close(plik);
  end;
end;

procedure ZmienKsiazke();
 var
  nrKsiazki, liczbaKsiazek: integer;
  plik: file of TKsiazka;
  ksiazka: TKsiazka;
 begin
  writeln(PL('Wybierz książkę do zmiany danych:'));
  liczbaKsiazek:=WypiszKsiazki();
  if (liczbaKsiazek>0) then
   begin
    repeat
    writeln(PL('Podaj numer książki: ')); readln(nrKsiazki);
    until (nrKsiazki>=0) and (nrKsiazki<liczbaKsiazek);
    assign(plik,bazaKsiazek);
    FileMode:=2;
    reset(plik);
    seek(plik,nrKsiazki);
    read(plik,ksiazka);
    writeln(PL('Podaj dane książki:'));
    write(PL('Podaj autora: ')); readln(ksiazka.autor);
    write(PL('Podaj tytuł: ')); readln(ksiazka.tytul);
    write(PL('Podaj rok wydania: ')); readln(ksiazka.rok);
    seek(plik,nrKsiazki);
    write(plik,ksiazka);
    close(plik);
   end;
 end;

procedure WypozyczKsiazke(wypozyczona:boolean);
var
  nrKsiazki, liczbaKsiazek,liczbaOsob,nrOsoby: integer;
  plik: file of TKsiazka;
  ksiazka: TKsiazka;
begin
 case wypozyczona of
  True:
   begin
   writeln(PL('Wybierz książkę, którą wypożyczamy: '));
   liczbaKsiazek:=WypiszKsiazki();

   if (liczbaKsiazek>0) then
   begin
    repeat
    writeln(PL('Podaj numer książki: ')); readln(nrKsiazki);
    until (nrKsiazki>=0) and (nrKsiazki<liczbaKsiazek);
    assign(plik,bazaKsiazek);
    FileMode:=2;
    reset(plik);
    seek(plik,nrKsiazki);
    read(plik,ksiazka);
    writeln(PL('Podaj datę wypożyczenia książki:')); readln(ksiazka.dataWyp);
    liczbaOsob:=WypiszOsoby();
    repeat
    writeln(PL('Podaj numer osoby, która wypożycza: ')); readln(nrOsoby);
    until (nrOsoby>=0) and (nrOsoby<liczbaOsob);
   //dataWyp: TDateTime;
   //osoba: TOsoba;

   end;
    end;

  False:
   //begin

   end;

end;

end.

Proszę o pomoc w ostatniej Procedurze, WypozyczKsiazke, którą piszę , bo niby mam koncepcję ale nie wiem czy zadziała.

edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2018-11-21 17:26

Pozostało 580 znaków

2018-11-21 15:51
3

A nie możesz po prostu pobrać aktualnej daty zamiast pytać o nią użytkownika?

var
 today : TDateTime;
begin
 today := Now;

Kto nigdy nie zrobił var dupa niech pierwszy rzuci kamień.

Pozostało 580 znaków

2018-11-21 17:33
1

@karpov: poniekąd można pobrać aktualną datę z systemu (dlatego dałem Ci plusika), ale żeby móc przetestować działanie programu, trzeba by wyłączyć w systemie usługę aktualizowania daty i czasu i modyfikować systemowy zegar w trakcie testów manualnych. Albo testować program kilka dni, żeby mieć różne daty w systemie. ;)

@brotomasz: wczytuj datę jako zwykły ciąg znaków i konwertuj go na TDate za pomocą funkcji TryStrToDate. Jeśli wejściowy ciąg znaków zawiera poprawnie zapisaną datę, funkcja uzupełni parametr Value i zwróci True. W przeciwnym razie zwróci False. Funkcja ta posiada wiele wersji różniących się parametrami, więc możesz sobie dobrać odpowiednią do swoich potrzeb.


edytowany 2x, ostatnio: furious programming, 2018-11-21 17:34

Pozostało 580 znaków

2018-11-21 17:43
0

W zakresie wprowadzania daty - to, co napisał @furious programming ma sens, ale... pamiętajmy, że ludzie z założenia to idioci ;)
W związku z tym podejrzewam, że w większości przypadków podana funkcja zwróci false. Zwłaszcza, że podany program nie daje użytkownikowi żadnych wskazówek (coś w stylu "wprowadź datę w formacie DD-MM-RRRR") odnośnie sposobu podania daty, więc pewnie będą wpisywać różne wynalazki w stylu 12/12/2010 albo 13 luty 18, dlatego moim zdaniem, jeśli opcja pobierania daty bieżącej nie jest odpowiednia i rzeczywiście chcemy, żeby użytkownik wprowadził samodzielnie datę, powinniśmy go prowadzić za rączkę.

Logika nakazuje najpierw zapytać o dzień miesiąca, a potem sprawdzić, co takiego wpisał. Jeśli poda 3 albo 18 to przyjąć to i przejść do kolejnego etapu (czyli określenie miesiąca), a jeśli wpisze coś nieodpowiedniego (np. 54435 albo kaszanka) to poinformować o błędnym wpisaniu i prosić o powtórkę - do skutku, czyli do chwili wprowadzenia poprawnej daty.
Następnie analogicznie postąpić z miesiącem i rokiem.

ALE miesiące mają różną długość, do tego bywają lata przestępne. W związku z tym, ja bym odpytywanie zaczął od drugiej strony - czyli najpierw rok i miesiąc. Tutaj za wiele kombinacji nie ma, można co najwyżej jakoś wprowadzić ograniczenie dostępnych lat - np. między 2010 a 2030 (to już do wyboru przez OP'a). Następnie, mając rok i miesiąc, możemy sprawdzić, czy wprowadzony dzień ma sens. Bo np. dając 30 jako dzień miesiąca wszystko będzie OK dla grudnia, ale już niekoniecznie dla lutego. Co 4 lata mamy rok przestępczy ;), więc także wypadałoby to uwzględnić i dodać jeden dodatkowy dzień do lutego.

A mając już wprowadzoną datę w postaci 3 liczb, składasz ją do stringa zgodnie z wymaganym formatem i przekazujesz do funkcji konwertującej.


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say

Pozostało 580 znaków

2018-11-21 17:48
0

Nie ma sensu się męczyć z wprowadzaniem daty – wystarczy podpowiedź co do formatu. Co prawda funkcja konwertująca posiada pewne ograniczenia, np. brak wsparcia słownych nazw miesięcy (choć nie jestem pewien jak to wygląda w tej chwili, dawniej takiego wsparcia nie było), ale do tak prostego zadania to co podałem spokojnie wystarczy.

Natomiast do aplikacji okienkowych są specjalne kontrolki, jak TDateTimePicker, których dane nie wymagają walidacji za strony programisty – to dzieje się w kodzie komponentu.


edytowany 4x, ostatnio: furious programming, 2018-11-21 17:50

Pozostało 580 znaków

2018-11-22 18:46
0

Chyba nie dam sobie rady... Kombinuję jak to zrobić i mi nie wychodzi... Nawet nie wiem co oznacza to
seek(plik,nrKsiazki); (w domyśle uważam, że tutaj szuka tego całego rekordu dla danego numeru książki) i nie wiem co oznacza to read(plik,ksiazka); (read to przecież z angielska czytaj a tutaj chyba to read coś zmienia w pliku (?)).

Napisałem coś takiego co nie działa poprawnie:

procedure WypozyczKsiazke(wypozyczona:boolean);
var
  nrKsiazki, liczbaKsiazek,liczbaOsob,nrOsoby: integer;
  plik: file of TKsiazka;
  plikOsoby:file of TOsoba;
  ksiazka: TKsiazka;
  today:TDateTime;
begin
 today:=Now;
 case wypozyczona of
  True:
   begin
   writeln(PL('Wybierz numer książki, którą wypożyczamy: '));
   liczbaKsiazek:=WypiszKsiazki();

   if (liczbaKsiazek>0) then
   begin
    repeat
    writeln(PL('Podaj numer książki: ')); readln(nrKsiazki);
    until (nrKsiazki>=0) and (nrKsiazki<liczbaKsiazek);
    assign(plik,bazaKsiazek);
    FileMode:=2;
    reset(plik);
    seek(plik,nrKsiazki);
    read(plik,ksiazka);
    writeln(PL('Zapisano dzisiejszą datę wypożycznia książki:'));
    ksiazka.dataWyp:=today;
    liczbaOsob:=WypiszOsoby();
    repeat
    writeln(PL('Podaj numer osoby, która wypożycza: ')); readln(nrOsoby);
    until (nrOsoby>=0) and (nrOsoby<liczbaOsob);
    assign(plikOsoby, bazaOsob);
    seek(plikOsoby,nrOsoby);
    read(plik,ksiazka.osoba);

   //dataWyp: TDateTime;
   //osoba: TOsoba;
    close(plik);
    close(plikOsoby);
   end;
    end;

  False:
   //begin

   end;    

Bardzo proszę o pomoc w napisaniu tej procedury żeby działała, doceniam wszelkie sugestie i rady.

Pozostało 580 znaków

2018-11-22 19:38
0
brotomasz napisał(a):

Nawet nie wiem co oznacza to seek(plik,nrKsiazki);

Od tego jest dokumentacja, nie domysły. Seek – przesuwa kursor w pliku na pozycję określoną przez patametr (dla plików typowanych jest to numer rekordu, nie numer bajtu).

FileMode nie ruszaj – wystarczy, że używasz Reset/ReWrite.

brotomasz napisał(a):

Napisałem coś takiego co nie działa poprawnie:

Ta procedura modyfikuje dane wczytane z pliku (w pamięci), ale ich do pliku nie zapisuje.


edytowany 5x, ostatnio: furious programming, 2018-11-22 19:44

Pozostało 580 znaków

2018-11-22 19:41
0

Pytanie- czy chociaż szukałeś odpowiedzi w necie?

To są podstawy, pełno jest informacji, artykułów, poradników itp. odnośnie operacji na plikach w Pascalu. Jeśli szukałeś i czegoś nie rozumiesz to pomożemy, ale mam wrażenie, że po prostu stwierdziłeś, w nie rozumiesz i czekasz na wyjaśnienia :(


That game of life is hard to play
I'm gonna lose it anyway
The losing card I'll someday lay
So this is all I have to say
edytowany 1x, ostatnio: cerrato, 2018-11-22 19:43

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz
Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0