Access Violation po wejściu do okienka

0

Witam,

Raz za pierwszym razem, raz za drugim razem po uruchomieniu programu i wejściu do okna otrzymuję Access Violation i tak samo przy próbie wyjścia z okna dostaję Invalidpointer operation.

Kod okna:

unit Settings;

interface

uses
 Winapi.Windows, Winapi.Messages, System.SysUtils, System.Variants, System.Classes, Vcl.Graphics,
 Vcl.Controls, Vcl.Forms, Vcl.Dialogs, InheritedForm, Vcl.StdCtrls, intfPlugins,
 JvExControls, JvGradientHeaderPanel, Vcl.ExtCtrls, Vcl.ComCtrls, VirtualTrees;

type
 TfrmSettings = class(TfrmInherited, IPlugsApplication)
  Panel1: TPanel;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  VST: TVirtualStringTree;
  PageControl1: TPageControl;
  TabSheet2: TTabSheet;
  Label1: TLabel;
  procedure VSTGetText(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode;
   Column: TColumnIndex; TextType: TVSTTextType; var CellText: string);
  procedure VSTGetNodeDataSize(Sender: TBaseVirtualTree;
   var NodeDataSize: Integer);
  procedure VSTPaintText(Sender: TBaseVirtualTree;
   const TargetCanvas: TCanvas; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex;
   TextType: TVSTTextType);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure VSTCollapsing(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode;
   var Allowed: Boolean);
  procedure VSTFreeNode(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure VSTFocusChanged(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode;
   Column: TColumnIndex);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure ShowPage(ANode: PVirtualNode);
  procedure BuildTree;
  //IPlugsApplication
  function ChangeColor(NewColor: TColorRef): HResult; stdcall;
  function GetHandle(out hwnd: HWND): HResult; stdcall;
 public
  { Public declarations }
 end;

type
 PMenu = ^TMenu;
 TMenu = record
  Caption: string;
  IsPlugin: Boolean;
 end;

var
 frmSettings: TfrmSettings;

implementation

uses intfPluginManager, intfLicenseManager, implLicenseManager;

{$R *.dfm}

procedure TfrmSettings.BuildTree;
var
 Node, Child: PVirtualNode;
 Data, ChildData: PMenu;
 i: Integer;
 Plugin: TPlugs;
begin
 VST.BeginUpdate;
 Node := VST.AddChild(nil);
 Data := VST.GetNodeData(Node);
 Data.Caption := 'Moduły';
 Data.IsPlugin := False;


 for i := 0 to PluginManager.Plugins.Count -1 do
 begin
  Plugin := TPlugs(PluginManager.Plugins.Objects[i]);

  if LicenseManager.PluginAvailable(Plugin.CLSID) then
  begin
   Child := VST.AddChild(Node);
   ChildData := VST.GetNodeData(Child);


   ChildData.Caption := Plugin.Name;
   ChildData.IsPlugin := True;

   if not Plugin.Loaded then
    PluginManager.LoadPlugin(ChildData.Caption, PageControl1, self);
  end;

 end;

 for i := 0 to PageControl1.PageCount -1 do
  PageControl1.Pages[i].TabVisible := False;

 ShowPage(VST.GetFirst());

 VST.EndUpdate;
 VST.FullExpand();
end;

procedure TfrmSettings.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 Close;
end;

function TfrmSettings.ChangeColor(NewColor: TColorRef): HResult;
begin
//
end;

procedure TfrmSettings.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
var
 Node: PVirtualNode;
 Data: PMenu;
begin
 inherited;

 Node := VST.GetFirst();
 while Assigned(Node) do
 begin
  Data := VST.GetNodeData(Node);

  if Data.IsPlugin then
   PluginManager.UnloadPlugin(Data.Caption);

  Node := VST.GetNext(Node);
 end;
 VST.Clear;
end;

procedure TfrmSettings.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 inherited;
 BuildTree;
end;

function TfrmSettings.GetHandle(out hwnd: HWND): HResult;
begin
//
end;

procedure TfrmSettings.ShowPage(ANode: PVirtualNode);
var
 Data: PMenu;
 i: Integer;
begin
 Data := VST.GetNodeData(ANode);

 VST.FocusedNode := ANode;
 VST.Selected[ANode] := True;

 for i := 0 to PageControl1.PageCount -1 do
  if PageControl1.Pages[i].Caption = Data.Caption then
  begin
   PageControl1.ActivePage := PageControl1.Pages[i];
   Break;
  end;
end;

procedure TfrmSettings.VSTCollapsing(Sender: TBaseVirtualTree;
 Node: PVirtualNode; var Allowed: Boolean);
begin
 Allowed := False;
end;

procedure TfrmSettings.VSTFocusChanged(Sender: TBaseVirtualTree;
 Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex);
begin
 if Assigned(Node) then
  ShowPage(Node);
end;

procedure TfrmSettings.VSTFreeNode(Sender: TBaseVirtualTree;
 Node: PVirtualNode);
var
 Data: PMenu;
begin
 Data := VST.GetNodeData(Node);

 if not Assigned(Data) then
  exit;

 Data.Caption := '';
end;

procedure TfrmSettings.VSTGetNodeDataSize(Sender: TBaseVirtualTree;
 var NodeDataSize: Integer);
begin
 NodeDataSize := SizeOf(PMenu);
end;

procedure TfrmSettings.VSTGetText(Sender: TBaseVirtualTree; Node: PVirtualNode;
 Column: TColumnIndex; TextType: TVSTTextType; var CellText: string);
var
 Data: PMenu;
begin
 Data := VST.GetNodeData(Node);

 CellText := Data.Caption;
end;

procedure TfrmSettings.VSTPaintText(Sender: TBaseVirtualTree;
 const TargetCanvas: TCanvas; Node: PVirtualNode; Column: TColumnIndex;
 TextType: TVSTTextType);
begin
 case VST.GetNodeLevel(Node) of
  0:
   begin
    TargetCanvas.Font.Style := [TFontStyle.fsBold];
   end;

  1:
   begin

   end;
 end;
end;

end.

Po kliknięciu Break przy Invalid pointer operation przenosi mnie do unitu widocznego na screenie Pointer1

Nie mam pojęcia co może być przyczyną... Podejrzewam, że coś z pamięcią...

0

Dodam, że jak wyremuję ciało procedury Build Tree - to problem znika.
Co dziwne, w przypadku, gdy uda się otworzyć okno bez Accessa, to w oknie rodzica, po najechaniu kursorem na komponent TJVGradientHeader, pojawia się Access. Oczywiście accessa nie ma jeżeli wcześniej nie otworzę okna z ustawieniami... Magia.

W zalaczniku callstack Accessa po otwarciu okienka

1

na pewno błąd masz tu
NodeDataSize := SizeOf(PMenu);
powinno być
NodeDataSize := SizeOf(TMenu);

ale czy to rozwiąże sprawę to nie mam pojęcia bo takie błędy tylko patrząc na kod ciężko znaleźć

0

@abrakadaber: Miałeś rację! Działa! Nie wiem czemu podałem wskaźnik zamiast obiektu... tyle czasu szukałem błędu tam gdzie nie trzeba. Wielkie dzięki!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1