Ustawienie kolorów Edita i tworzenie okna modalnie przez CreateWindowEx.

Odpowiedz Nowy wątek
2016-06-01 08:06
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Hej.

Zwykle radzę sobie sam, również w WinAPI. Ale tutaj potrzebna jest Wasza pomoc i przykłady kodu. Licze na userów @kAzek oraz @Azarien. Ale każda wskazówka jest cenna i mile widziana. Miejmy nadzieję, że tym razem zamiast mędrkować jak niektórzy z moim ostatnim problemem w PHP uda się Wam mi pomóc :)

Otóż dołączyłęm cały kod pisany pod Delphi 7, zależy mi aby powstała dllka byłą do końca w czystym WinAPI. Denerwowało mnie już ręczne zatrzymywanie pożądanych materiałów video pod preferowanym GOM Playerem aby spojrzeć pod klawiszem TAB jaki jest wyraźny aktualny czas stopklatki, wciskając klawisz TAB i zrobić po pauzie klawiszem Spacji zapis do pliku tekstowego aby później móc sobie wpisać czas pod Virtual Dubem aby na przykłąd coś wyciąć czy przyciąć. Postanowiłem ułatwić sobie ten proces, bo na rwórców playera bym nie liczył, bardzo wolno poprawiają bugi, a jeśli to już robią, tworzą niestety nowe i w dodatku olewają swoje włąsne forum suportu. A VLC nie bardzo mi odpowiada do oglądania rzeczy offline.

Dllka jaką stworzyłęm wykorzystuje znaną technikę spoofinku. Po to aby wykonać łatwo własny kod w ramach obcego procesu, a nie trzeba pisać osobnego loadera aby ją zainjectować Mianowicie mam problem z ogarnięciem docelowego okna, które pojawi się po wciśnięciu kombinacji Ctrl+S i pozwoli łątwo zarządzać ustalonymi pozycjami pliku video, a w przyszlości może sprzęgne to z VirtualDubem aby sobie ułąwić życie. Jednak o ile poniższy kod w programach WinAPI z oknami dialogowymi w zasobach z plików *.rc ustawia mi kolory bez problemów to tutaj nic się niestety nie dzieje. A nie mogę wygooglować lepszej metody. Poniżej wycinek najważniejszych fragmentów kodu.


type
 TColor = -$7FFFFFFF - 1..$7FFFFFFF;

const
 clLime = TColor($00FF00);
 clBlack = TColor($00000);

// ...

function ColorToRGB(Color : TColor) : Longint;
begin
 if Color < 0 then
 begin
  Result := GetSysColor(Color and $000000FF)
 end
 else
 begin
  Result := Color;
 end;
end;

function WndProc(AHWnd : HWND; Msg : UINT; AWParam : WPARAM; ALParam : LPARAM) : LRESULT; stdcall;
var
 DC : HDC;
 ThreadId : Cardinal;
 ControlKeyDown : boolean;
begin
 Result := 0;
 case Msg of
  WM_CREATE :
   begin
    TimeEditHandle := CreateWindowEx(0, 'Edit', '',
     WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_TABSTOP or ES_NOHIDESEL or ES_AUTOHSCROLL,
     30, 12, 90, 22, AHWnd, IDC_TIMESHOWEDIT, HInstance, nil);
    ShowTimeThreadHandle := CreateThread(nil, 0, @ShowTimeThreadProc, nil, 0, ThreadId);
   end;
  WM_KEYDOWN :
   begin
    ControlKeyDown := GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) shr ((SizeOf(SHORT) * 8) - 1) <> 0;
    if (ControlKeyDown) and (AWParam = Ord('S')) then
    begin
     DestroyWindow(AHWnd);
    end;
   end;
  WM_CTLCOLORSTATIC :
   begin
    DC := AWParam;
    SetBKColor(DC, ColorToRGB(clBlack));
    SetTextColor(DC, ColorToRGB(clLime));
    Result := GetStockObject(DC_BRUSH);
   end;
  WM_DESTROY :
   begin
    CopyTextToClipBoard(GetText(TimeEditHandle));
    DestroyWindow(TimeEditHandle);
    SuspendThread(ShowTimeThreadHandle);
   end;
 else
  begin
   Result := DefWindowProc(AHWnd, Msg, AWParam, ALParam);
  end;
 end;
end;

Na pewno zachodzi na oknie komunikat WM_CTLCOLORSTATIC, gdyż zrobiłem lamerski test i wstawilem tam krótkieog Beepa, no i "bipał" :) Prosił bym o przykład jak to prawidłowo ogarnąc, no i to samo dla innych ewentualnych przyszłych kontrolek.

Drugi problem jaki napotkałem to bardziej eleganckie tworzenie okna pod Ctrl+S. Teraz pojawia się pasek tytułowy nad oknem, którego nie umiem zlikwidowac, a według Google wystarcza ponoć sama flaga WS_BORDER. Jednak tutaj nie zaskakuje albo robię coś nie tak, chociaż w tym kodzie jest inaczej.

Dodatkowo chciałbym aby wywołane okno nie tworzyło nic na belce paska zadań, ponieważ to włącza mu Focus i brzydko wygląda. Chciałbym mieć efekt jak dla okna po MessageBox z uchwytem dla zmiennej GomPlayerMainWindowHandle. Czyli nie traci focusa, nie pokazuje belek tytułowych i nie traci reakcji okno rodzica czyli głowne playera. Poniżej kod [wycinek] jak to jest zrobione teraz, bo inaczej mi nie wychodzi.

//...
procedure ShowTimeWindowThreadProc(Param : Pointer); stdcall;
var
 Msg : TMsg;
 WC : TWndClass;
 AppClass : PChar;
begin
 AppClass := ShowTime_Window_Class;
 WC.hinstance := hinstance;
 WC.lpfnwndproc := @WndProc;
 WC.hicon := LoadIcon(0, IDI_ASTERISK);
 WC.hcursor := LoadCursor(0, IDC_ARROW);
 WC.hbrbackground := COLOR_WINDOW;
 WC.lpszclassname := AppClass;
 RegisterClass(WC);
 TimeWindowHandle := CreateWindowEX(WS_EX_DLGMODALFRAME, AppClass, PChar(ShowTime_Window_Title),
  WS_BORDER, 20, 60, 200, 100, 0, 0, HInstance, nil);
 ShowWindow(TimeWindowHandle, SW_SHOW);
 while GetMessage(Msg, 0, 0, 0) do
 begin
  TranslateMessage(Msg);
  DispatchMessage(Msg);
 end;
end;
///...

Będę wdzięczny za wszelką pomoc. Sam Player do testów można pobrać ze strony http://player.gomlab.com/?language=eng i wspomnianą dllkę do kompilacji wystarczy przy zamkniętym programie wrzucić do jego katalogu. Wybrałem do spoofingu akurat tę, ponieważ miała najmniej importów w kodzie playera i można było ze źródeł modułów do Delphi 7 Enterprise wygooglować, jak powinny wyglądać wywołąnia tych funkcji oraz inne potrzebne w kodzie elementy. A takie kopiuj / wklej ułatwiło znacznie proces spoofingu.

Sorry za rozpisanie się. Jeżeli coś dla Was nie jest jasne pytajcie, ale opisałem najlepiej jak potrafię. Z góry dziękuję za wszelkie przykłady kodu rozwązującego moje problemy. A sam player mogę polecić. Bo VLC ma swoje plusy, ale niektóre rzeczy dla mnie zdecydowały, ze do plików offline bez napisów używam właśnie GomPlayera. No i łatwiej było mi go zespoofować, a pluginów pod VLC nie ogarniam, bo może stworzyłbym coś podobnego i do niego. Ale to zrobię może kiedyś, w przyszłości :)

EDT: zobaczyłem na MSDN i już wiem, że parametr przed HMenu i HInstance to okno rodzić do pokazania modalnie i już paska tytułowego na belce zadan nie ma, ale nadal pozostaje pojawianie się samego menu start oraz to jak zlikwidować tytul okna z editem, bo okno i tak będzie można docelowo zamykać Ctrl+S ponownie lub przyciskiem na nim samym. No i kwestia kolorów dla kontrolek. Także nadal liczę na pomoc, bez Was wiele raczej sam nie wskoram. I tak dobrze, że w tej wersji dało się samym oldskoolowym Cheat Engine namierzyć Pointera z adresem względem bazowego z liczbą sekund, o ile wiem starsze wersje był odporne na takie kombinacje i nie znalazłem prawidlowych danych w pamięci procesu, ale może xle szukałem. Wazne, że teraz działa ok, ale to dopiero zaczątek małego projektu, ponieważ czekam na pomoc od Was by ruszyć dalej z pracą.


edytowany 2x, ostatnio: olesio, 2016-06-01 08:17

Pozostało 580 znaków

2016-06-01 08:25

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 2 dni temu

Lokalizacja: Gorlice

0

Co do pierwszego to może?

Edit controls that are not read-only or disabled do not send the WM_CTLCOLORSTATIC message; instead, they send the WM_CTLCOLOREDIT message.
https://msdn.microsoft.com/pl[...]op/bb787524%28v=vs.85%29.aspx


Nie odpowiadam na PW w sprawie pomocy programistycznej.
Pytania zadawaj na forum, bo:
od tego ono jest ;) | celowo nie zawracasz gitary | przeczyta to więcej osób a więc większe szanse że ktoś pomoże.

Pozostało 580 znaków

2016-06-01 08:54
Moderator

Rejestracja: 12 lat temu

Ostatnio: 2 tygodnie temu

Lokalizacja: Szczecin

0

Dzięki, to częściowo pomaga. Jednak nie wiem dlaczego kolor czcionki jest ok, ale tła jest inny niz biały dopiero kiedy Edit dostaje Focusa. Chyba to że w wątku co 500 ms w innym wariancie kodu jest zmieniany jego tekst, nie powinno mieć znaczenia? Bo teraz w innym wariancie kodu mojego projektu mam takie coś jak poniżej (wklejam tylko konkratny wycinek).

//...
const
 Wait_MS = 500;
 clLime = TColor($00FF00);
 clBlack = TColor($000000);

//...

function GetPlayingTime : string;
var
 OkStatus : boolean;
 HProcess : THandle;
 ImgBs, ImgSiz : DWORD;
 GomPid, TimeValue : WORD;
 PlayedTimeBaseAddress : DWORD;
begin
 Result := '';
 GomPid := GetCurrentProcessId;
 HProcess := OpenProcess(PROCESS_ALL_ACCESS, False, GomPid);
 if HProcess <> INVALID_HANDLE_VALUE then
 begin
  if GetModuleBaseAddress(GomPid, ExtractFileName(ParamStr(0)), ImgBs, ImgSiz) then
  begin
   PlayedTimeBaseAddress := ImgBs + Add_To_Base_Address;
   TimeValue := ReadPointer(HProcess, PlayedTimeBaseAddress, PlayTime_Add_Offset, vtWord, OkStatus);
   if OkStatus then
   begin
    Result := SecsToTimeStr(TimeValue);
   end;
  end;
 end;
 CloseHandle(HProcess);
end;

procedure ShowTimeThreadProc(Param : Pointer); stdcall;
var
 TimeStr : string;
begin
 while True do
 begin
  SetWindowLong(TimeWindowHandle, GWL_EXSTYLE, WS_EX_TOOLWINDOW and not WS_EX_APPWINDOW);
  TimeStr := GetPlayingTime;
  if GetText(TimeEditHandle) <> TimeStr then
  begin
   SetText(TimeEditHandle, TimeStr);
  end;
  Sleep(Wait_MS);
 end;
end;

function WndProc(AHWnd : HWND; Msg : UINT; AWParam : WPARAM; ALParam : LPARAM) : LRESULT; stdcall;
var
 DC : HDC;
 ThreadId : Cardinal;
 ControlKeyDown : boolean;
begin
 Result := 0;
 case Msg of
  WM_CREATE :
   begin
    TimeEditHandle := CreateWindowEx(0, 'Edit', '',
     WS_CHILD or WS_VISIBLE or WS_TABSTOP or ES_NOHIDESEL or ES_AUTOHSCROLL,
     30, 12, 90, 22, AHWnd, IDC_TIMESHOWEDIT, HInstance, nil);
    ShowTimeThreadHandle := CreateThread(nil, 0, @ShowTimeThreadProc, nil, 0, ThreadId);
   end;
  WM_KEYDOWN :
   begin
    ControlKeyDown := GetAsyncKeyState(VK_CONTROL) shr ((SizeOf(SHORT) * 8) - 1) <> 0;
    if (ControlKeyDown) and (AWParam = Ord('S')) then
    begin
     DestroyWindow(AHWnd);
    end;
   end;
  WM_CTLCOLOREDIT :
   begin
    DC := AWParam;
    SetBKColor(DC, ColorToRGB(clBlack));
    SetTextColor(DC, ColorToRGB(clLime));
    Result := GetStockObject(DC_BRUSH);
   end;
  WM_DESTROY :
   begin
    CopyTextToClipBoard(GetText(TimeEditHandle));
    DestroyWindow(TimeEditHandle);
    SuspendThread(ShowTimeThreadHandle);
   end;
 else
  begin
   Result := DefWindowProc(AHWnd, Msg, AWParam, ALParam);
  end;
 end;
end;
//...

No i pozostaje problem pojawiania się paska tytułowego okna oraz focusowania na pierwszy plan paska Start. Chciałbym tego uniknąć. Może masz Ty albo inni jakiś pomysł, to poprosił bym o przykłady kodów. Z góry dziękuję. No i oczywiście jeszcze raz dzękuję Tobie za bardzo szybką odpowiedź. Częściowo ruszyłem z miejsca ;)


edytowany 2x, ostatnio: olesio, 2016-06-01 08:55

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0