Hinty - formatowanie zawartości

0

Witam.

Próbuję zmienić wygląd hinta.

W sieci znalazłem dwa sposoby:
1.

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

type
 TExHint = class(THintWindow)
 constructor Create(AOwner: TComponent); override;
end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

constructor TExHint.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 with Canvas.Font do
 begin
  Name := 'Verdana';
  Size := Size + 15;
  Style := [fsBold, fsItalic];
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 HintWindowClass := TExHint;
end;

end. 

Hint jest co prawda większy ale czcionka zostaje bez zmian :
1.jpg

oraz drugi, prostszy sposób:
w FormCreate(Sender: TObject) głownej formy dodać:

 Application.hinthidepause:=0;
   Application.HintColor:=clYellow;
   Screen.HintFont.Name:='times new roman';
   Screen.HintFont.Color:=clBlue;
   Screen.HintFont.Style:=[fsbold,fsitalic];
   Screen.HintFont.Size:=30;
  

tło zmienia się zgodnie z oczekiwaniami lecz czcionka znów bez zmian...

2.jpg

Testowałem pod Windows 8.

Jak w takim razie zmienić tą czcionkę ?

Z góry dziękuję za pomoc.

0

@furious programming dziękuje Ci za odpowiedź.
W źródle które podałeś jest to co napisałem w punkcie pierwszym, dodane jest jedynie

  Application.ShowHint := False;
 Application.ShowHint := True;

jednak to nie naprawia problemu...

3
constructor TExHint.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 with Font do // bo Canvas.Font - może się cofnąć przy najbliższym rysowaniu
 begin
  Name := 'Verdana';
  Size := Size + 15;
  Style := [fsBold, fsItalic];
 end;
end;
0

@_13th_Dragon dziękuję ! To działa :)!
Wychodzi na to, że na tych paru/parunastu stronach które podają ten sposób jest mały błąd...

0

Wróciłem do projektu w którym chciałem wykorzystać te hinty i znów zonk...
Wtedy gdy zakładałem ten temat sposób @_13th_Dragon zadziałał bez zarzutu.
Dziś taki kod :

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;


type
 TExHint = class(THintWindow)
 constructor Create(AOwner: TComponent); override;
end;


var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

constructor TExHint.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 with Font do // bo Canvas.Font - może się cofnąć przy najbliższym rysowaniu
 begin
  Name := 'Verdana';
  Size := Size + 35;
  Style := [fsBold, fsItalic];
  Color := clRed;
 end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
  HintWindowClass := TExHint;
end;

end.
 

Daje taki efekt:
hinyt.jpg

Dlaczego ?

0

HintWindowClass działa globalnie, ustaw to w rozdziale initialization

0

Przyznam szczerze, że nie do końca rozumiem....

Dopisałem przed end.

initialization
 HintWindowClass := TExHint;  

ale bez efektu...

0

To dodaj jeszcze:

Screen.HintFont.Assign(Font);

na koniec konstruktora: constructor TExHint.Create(AOwner: TComponent);

0

Witam.

Dziękuję za odpowiedz.
Kolejny raz podchodzę to temat.
Teraz mój kod wygląda tak :

unit Unit1;

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, Forms, Controls, Graphics, Dialogs;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
 public
  { public declarations }
 end;

type
 TExHint = class(THintWindow)
 constructor Create(AOwner: TComponent); override;
end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.lfm}

{ TForm1 }

constructor TExHint.Create(AOwner: TComponent);
begin
 inherited Create(AOwner);
 with Font do // bo Canvas.Font - może się cofnąć przy najbliższym rysowaniu
 begin
  Name := 'Verdana';
  Size := Size + 35;
  Style := [fsBold, fsItalic];
  Color := clRed;
 end;
 Screen.HintFont.Assign(Font);
end;


procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 HintWindowClass := TExHint;   // Tego chyba powinno nie być - jednak usunięcie nic nie zmienia.
end;

initialization
 HintWindowClass := TExHint;

end.
 

Lecz hint nadal wyświetla się standardowo....

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1