Jak przenieść skróty (jak na pulpicie) do aplikacji?

0

Witajcie,

Na wstępie nim przystąpię do opisywania problemu napiszę iż próbowałem coś na ten temat wygooglać ale chyba używałem niewłaściwych fraz. Jeśli ktoś lepiej googluje to wystarczy mi link do googla resztę zrobię sam.

Potrzebuję zrobić coś w tym stylu:
W aplikacji jest komponent np TListView. Chciałbym metodą drag&drop z pulpitu przenieść dowolny skrót do mojego TListView. Chodzi o to aby użytkownik wewnątrz aplikacji miał możliwość uruchamiania dowolnego skrótu z pulpitu. Finalnie potrzebuję 3 rzeczy. Samą metodę drag&drop umiem obsłużyć jednak z podanego obiektu muszę wyciągnąć ikonkę (aby pokazać ja w TListView), nazwę (aby pod obrazkiem był opis jak na pulpicie), adres (aby było możliwe uruchomienie np kalkulatora z poziomu linku, może to też być zapisany w postaci skrótu URL do strony z ikonką IE).

Będę wdzięczny za wszelką pomoc.

PS.
Nie pytajcie o sensowność takiego rozwiązania gdyż nie mam na to wpływu.

1

Słowo kluczowe to IShellLink. Poniżej masz przydatne linki. Więcej sobie wygoogluj.
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=26940&seqNum=4
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/bb774950(v=vs.85).aspx
Ja nie bawiłem się wiele w odczytywanie skrótów. Raczej w ich tworzenie kodem. Przykład poniżej. Co do pobierania ikony z pliku to banał. Bo przecież jest SHGetFileInfo z modułu ShellApi. Z *.lnk czy *.pif też powinna ona pobrać odpowiednią ikonkę. Ale potestuj. "Bazę do samodzielnego kombinowania" już masz :)

program kit_setup;

{$APPTYPE GUI}

uses
 ShlObj,
 ActiveX,
 Windows;
const
 App_Exec = 'code.exe';
 ShortCut_Name = 'Książę i Tchórz';

function IntToStr(I : Longint) : string;
var
 S : string[11];
begin
 Str(I, S);
 IntToStr := S;
end;

procedure OleError(ErrorCode : HResult);
begin
 MessageBox(GetActiveWindow, PChar('EOleSysError - error code: ' +
  IntToStr(ErrorCode)), PChar('OLE Error'), MB_ICONERROR + MB_OK);
end;

procedure OleCheck(Result : HResult);
begin
 if not Succeeded(Result) then
 begin
  OleError(Result);
 end;
end;

function IsSlashChar(Path : string) : string;
begin
 if Path[Length(Path)] <> '\' then
 begin
  Result := Path + '\'
 end
 else
 begin
  Result := Path;
 end;
end;

function ExtractFilePath(const FileName : string) : string;
var
 I : Integer;
begin
 ExtractFilePath := '';
 for I := Length(FileName) downto 1 do
 begin
  if FileName[I] = '\' then
  begin
   ExtractFilePath := Copy(FileName, 1, I);
   Break;
  end;
 end;
end;

var
 Desktop : PChar;
 Lnk : WideString;
 Handle : THandle;
 PF : IPersistFile;
 ShLnk : IShellLink;
 OsVer : OSVERSIONINFO;
 AppPath, ExePath, WorkDir, IconName : string;
begin
 Handle := FindWindow('Shell_TrayWnd', nil);
 GetMem(Desktop, MAX_PATH + 1);
 OSVer.dwOSVersionInfoSize := SizeOf(OSVERSIONINFO);
 GetVersionEx(OSVer);
 case OSVer.dwPlatformId of
  VER_PLATFORM_WIN32_WINDOWS :
   begin
    SHGetSpecialFolderPath(Handle, Desktop, CSIDL_DESKTOPDIRECTORY, True);
   end;
  VER_PLATFORM_WIN32_NT :
   begin
    SHGetSpecialFolderPath(Handle, Desktop, CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY, True);
   end;
 end;
 CoInitialize(nil);
 OleCheck(CoCreateInstance(CLSID_ShellLink, nil, CLSCTX_INPROC_SERVER, IShellLink, ShLnk));
 PF := ShLnk as IPersistFile;
 AppPath := IsSlashChar(ExtractFilePath(ParamStr(0)));
 ExePath := AppPath + App_Exec;
 OleCheck(ShLnk.SetPath(PChar(ExePath)));
 WorkDir := AppPath;
 OleCheck(ShLnk.SetWorkingDirectory(PChar(WorkDir)));
 IconName := AppPath + App_Exec;
 OleCheck(ShLnk.SetIconLocation(PChar(IconName), 0));
 Lnk := IsSlashChar(Desktop) + ShortCut_Name + '.lnk';
 PF.Save(PWideChar(Lnk), True);
 CoUninitialize;
 FreeMem(Desktop);
end.
0

Olesio piwko dla Ciebie :). Uzyskałem taki efekt jaki potrzebowałem czyli drag na formę i nowy item z opisem i ikoną w listview. Jednak mam jeszcze jedno pytanko. Mam już itema w ListView wraz z ikonką. Teraz chciałbym uzyskać efekt po zaznaczeniu itema "uruchomienia" skrótu. Jakiś pomysł co do tego? Shellexecute? Jeśli tak to gdzie zapisać ścieżkę do pliku?

1

Dziękuję. Przydało by się niewirtualne. Wczoraj zaszalałem i będąć zbyt trzeźwym przed szczecińskim disco festivalem, zakupiłem najdroższe w swoim życiu puszkowe Tyskie w namiocie na placu przed halą. Za osiem (sic!) PLN. Ale dobrze, że było chociaż z lodówki. To tak btw.

Co do pytania. To przecież TListItem ma również własność Data. Można przechować najprościej jakiś obiekt z własnymi polami żądanych typów. W tym i string. I teraz wszystko powinno być jasne :)

1

Na śmierć zapomniałem o tej metodzie data ... (ale co się dziwić jak używam listview raz na kilka lat) ... olesio piwko masz murowane (jak tylko pojawię się w twoich stronach albo ty w moich - Katowice).

0

Być może zainteresuje Cię ten kod

interface 

uses  
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, StdCtrls; 

type  
 TDropForm = class(TForm)   
  Memo1: TMemo;   
 procedure 
  FormCreate(Sender: TObject) ;  
 private   
  procedure WMDROPFILES(var msg : TWMDropFiles) ; message WM_DROPFILES;  
 public   
  { Public declarations }  
 end; 

var  
 DropForm: TDropForm; 

implementation 

{$R *.dfm} 

uses 
 ShellApi; 

//form's OnCreate event handler

procedure TDropForm.FormCreate(Sender: TObject); 
begin 
 //form is ready to accept files 
 DragAcceptFiles( Handle, True ) ; 
end; 

 (* handle files being dropped on a form *) 

procedure TDropForm.WMDROPFILES(var msg: TWMDropFiles) ; 
const  MAXFILENAME = 255; 
var  
 cnt, fileCount : integer;  
 fileName : array [0..MAXFILENAME] of char;
begin  
 // how many files dropped?  
 fileCount := DragQueryFile(msg.Drop, $FFFFFFFF, fileName, MAXFILENAME) ;  

 // query for file names  
 for cnt := 0 to -1 + fileCount do  
  begin   
   DragQueryFile(msg.Drop, cnt, fileName, MAXFILENAME) ;   
   //do something with the file(s)   
   memo1.Lines.Insert(0, fileName) ;  
  end;  
 //release memory  
 DragFinish(msg.Drop) ; 
end;
 
end.
0

Hej pewnie przyda się innym gdyż tak jak napisałem w pierwszym poście Drag&Drop wiem jak zrobić i mam to zrobione :)

0

Tymbardziej, że kod Toma może nie zadziałać. Choćby pod nowszymi systemami z włączonym UAC. Na forum kiedyś publikowałem kod, który to uwzględnia. A który wygooglowałem kiedyś sam.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1