Dwa błędy w sporym programie.

0

Witam, piszę właśnie projekt. Niestety natrafiłem (znowu) na błędy, których sam nie potrafię zlokalizować i naprawić. Prosiłbym o pomoc, jeśli to możliwe. Wiem, że program jest chaotyczny i niezbyt zgrabny, ale ważne, żeby działał...

Dwa problemy:

1) W procedurze iniciate zawsze wczytuje ostatni element pliku do zmiennej BestWay. Nie pomaga ustawienie wskaźnika pliku na pierwszym elemencie

seek(CurrentGenerationFile,0);

2) W procedurze SeekBestWay jest jakiś błąd, który powoduje zakończenie programu z exitcode 204, czyli z tego co wyczytałem, przekroczenie pojemności zmiennej. Ale szczerze mówiąc, nie wiem co tam może być źle.

program projekt;
uses
  crt,UTypes;
type
  matrix=array of array of real;
var
  N:integer;
  TabPoints:TPoints;
  TabOfDistance:matrix;
  BestWay:TRoad;
  LengthOfBestWay,TemporaryLength:real;
  TempRoad:TRoad;

procedure ReadN(var N:integer);
var
  key:char;
begin
  repeat
    write('Podaj ilosc punktow (N): ');
    read(N);
    if (N<=0) then
    begin
      clrscr;
      write('N musi byc wieksze od 0! [d - dalej]: ');
      repeat
        key:=readkey;
      until (key='d');
      clrscr;
    end;
  until (N>0);
end;

procedure RandomizingPointsCoordinates(N:integer; var TabPoints:TPoints);
var
  i:integer;
begin
  randomize;
  setlength(TabPoints,N);
  for i:=0 to N-1 do
  begin
    TabPoints[i,0]:=random(99)+random;
    TabPoints[i,1]:=random(99)+random;
  end;
end;

procedure CreatingArrayOfDistance(N:integer; TabPoints:TPoints; var TabOfDistance:matrix);
var
  i,k:integer;
begin
  setlength(TabOfDistance,N,N);
  for i:=0 to N-1 do
    for k:=0 to N-1 do
      TabOfDistance[i,k]:=sqrt(sqr(TabPoints[i,0]-TabPoints[k,0])+sqr(TabPoints[i,1]-TabPoints[k,1]));
end;

procedure SavePointsCooridnates(N:integer; TabPoints:TPoints);
var
  i,k:integer;
  key:char;
  PointsCoordinatesFile:text;
begin
  clrscr;
  write('Czy chcesz zapisac wspolrzedne punktow do pliku? [t/n]: ');
  repeat
    key:=readkey;
  until (key='t') or (key='n');
  if key='t' then
  begin
    assign(PointsCoordinatesFile,'PointsCoordinates.txt');
    rewrite(PointsCoordinatesFile);
    for i:=0 to N-1 do
      writeln(PointsCoordinatesFile,i,'. x=',TabPoints[i,0]:0:2,' y=',TabPoints[i,1]:0:3);
    close(PointsCoordinatesFile);
  end;
  clrscr;
end;

procedure SaveArrayOfDistance(N:integer; TabOfDistance:matrix);
var
  i,k:integer;
  ArrayOfDistanceFile:text;
  key:char;
begin
  write('Czy chcesz zapisac tablice odleglosci do pliku? [t/n]: ');
  repeat
    key:=readkey;
  until (key='t') or (key='n');
  if key='t' then
  begin
    assign(ArrayOfDistanceFile,'ArrayOfDistance.txt');
    rewrite(ArrayOfDistanceFile);
    write(ArrayOfDistanceFile,'   ');
    for i:=0 to N-1 do
      write(ArrayOfDistanceFile,' [',i,']   ');
    writeln(ArrayOfDistanceFile,'');
    for i:=0 to N-1 do
    begin
      write(ArrayOfDistanceFile,' [',i,'] ');
      for k:=0 to N-1 do
      begin
        write(ArrayOfDistanceFile,TabOfDistance[i,k]:0:2,' ');
      end;
    writeln(ArrayOfDistanceFile,'');
    end;
    close(ArrayOfDistanceFile);
  end;
end;

//Zawsze odczytuje ostatni element pliku
procedure Iniciate(N:integer; var BestWay:TRoad; var LengthOfBestWay:real; var TemporaryLength:real; TabOfDistance:matrix);
var
  CurrentGenerationFile:file of TRoad;
  i:integer;
  plik:text;

begin
  assign(CurrentGenerationFile,'CurrentGeneration.gen');
  reset(CurrentGenerationFile);
  seek(CurrentGenerationFile,0);
  read(CurrentGenerationFile,BestWay);
  TemporaryLength:=0;
  for i:=1 to N-1 do
  begin
    TemporaryLength:=TemporaryLength+TabOfDistance[BestWay[i-1],BestWay[i]];
  end;
  LengthOfBestWay:=TemporaryLength;
  close(CurrentGenerationFile);
  assign(plik,'Iniciate.txt');
  rewrite(plik);
  writeln(plik,TemporaryLength:0:2);
  writeln(plik,'');
  for i:=0 to N-1 do
    write(plik,BestWay[i],' ');
  close(plik);
end;

procedure SeekBestWay(N:integer; var BestWay:TRoad; var LengthOfBestWay:real; var TemporaryLength:real; TabOfDistance:matrix; var TempRoad:TRoad);
var
  i:integer;
  CurrentGenerationFile:file of TRoad;
begin
  assign(CurrentGenerationFile,'CurrentGeneration.gen');
  reset(CurrentGenerationFile);
  while not eof(CurrentGenerationFile) do
  begin
    read(CurrentGenerationFile,TempRoad);
    TemporaryLength:=0;
    for i:=1 to N-1 do
    begin
      TemporaryLength:=TemporaryLength+TabOfDistance[TempRoad[i-1],TempRoad[i]];
    end;
    if TemporaryLength<LengthOfBestWay then
    begin
      LengthOfBestWay:=TemporaryLength;
      for i:=0 to N-1 do
        BestWay[i]:=TempRoad[i];
    end;
  end;
  close(CurrentGenerationFile);
end;

procedure CreatingFirstGeneration(N:integer; var TempRoad:TRoad);
var
  i,k,RandomValue,Temp,EndOfOperation:integer;
  CurrentGenerationFile:file of TRoad;
  CurrentGenerationTextFile:text;
begin
  setlength(TempRoad,N);
  if (N mod 2)=0 then
    EndOfOperation:=(N div 2)
  else
    EndOfOperation:=(N div 2)+1;
  assign(CurrentGenerationFile,'CurrentGeneration.gen');
  rewrite(CurrentGenerationFile);
  assign(CurrentGenerationTextFile,'Generations.txt');
  rewrite(CurrentGenerationTextfile);
  randomize;
  writeln(CurrentGenerationTextFile,'Generation: 1');
  writeln(CurrentGenerationTextFile,'');
  for i:=1 to EndOfOperation do
  begin
    for k:=0 to N-1 do
      TempRoad[k]:=k;
    for k:=0 to N-1 do
    begin
      RandomValue:=random(N-1);
      Temp:=TempRoad[RandomValue];
      TempRoad[RandomValue]:=TempRoad[N-1];
      TempRoad[N-1]:=Temp;  
    end;
    write(CurrentGenerationFile,TempRoad);
    for k:=0 to N-1 do
      write(CurrentGenerationTextFile,TempRoad[k],' ');
    writeln(CurrentGenerationTextFile,'');
  end;
  close(CurrentGenerationFile);
  close(CurrentGenerationTextFile);
end;

procedure result(N:integer; var BestWay:TRoad; LengthOfBestWay:real);
var
  i:integer;
  plik:text;

begin
  assign(plik,'Result.txt');
  rewrite(plik);
  writeln(plik,LengthOfBestWay:0:2);
  writeln(plik,'');
  for i:=0 to N-1 do
    write(plik,BestWay[i],' ');
  close(plik);
end;

begin
  clrscr;
  ReadN(N);
  RandomizingPointsCoordinates(N,TabPoints);
  CreatingArrayOfDistance(N,TabPoints,TabOfDistance);
  SavePointsCooridnates(N,TabPoints);
  SaveArrayOfDistance(N,TabOfDistance);
  CreatingFirstGeneration(N,TempRoad);
  Iniciate(N,BestWay,LengthOfBestWay,TemporaryLength,TabOfDistance);
  //SeekBestWay(N,BestWay,LengthOfBestWay,TemporaryLength,TabOfDistance,TempRoad); Nie działa! (???)
  result(N,BestWay,LengthOfBestWay);
end.

Jakby ktoś chciał uruchomić u siebie program, dołączam kod Utypes:

unit UTypes;

interface

type
 TPoint = array[0..1] of Real;
 TPoints = array of TPoint;
 TRoad = array of Integer;

implementation

end.
0

Co to jest ?

TabPoints[i,0]:=random(99)+random;
TabPoints[i,1]:=random(99)+random;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0