Rozwiązywanie układów równań metodą wyznaczników na tablicach

0

Witam

Na lekcje programowania miałem za zadanie napisać program który będzie rozwiązywał układ równań metodą wyznaczników. Mieliśmy to zrobić dla 3 niewiadomych, ale na piątkę mieliśmy to zrobić na tablicach i ograniczyć się do 8 niewiadomych. Napisałem prawie cały kod, ale nie do końca działa. Dla danych:
5a+2b+1c=1
3a+4b+5c=1
9a+8b+1c=1 W oblicza dobrze czyli -108. Jednak Wa, Wb i Wc jest źle. W innych przykładach niekiedy W wychodzi niekiedy nie. Nad kodem siedzę już dobrze 3h i nie potrafię znaleźć błędów. Może ktoś pomoże:

program uklady_rownan;
{Grzegorz Zajac kl 2i}
uses crt;
var kl:char;
  tablica:array [1..17,1..17] of integer;
  kopia_tablicy:array [1..17,1..17] of integer;
  wod:array [1..17] of integer;
  pomocnicza:array [1..17] of integer;
  w,n,i,j,k,l,licznik,pomoc:integer;
begin
  repeat
   clrscr;
   licznik:=0;
   repeat
    writeln('Podaj ilosc rownan <2,8>');
    readln(n);
   until (n>1) and (n<9);
   for i:=1 to n do pomocnicza[i]:=1;
   for i:=1 to n do wod[i]:=0;
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n+1 do
     begin
      writeln('Wpisz liczbe ',i,' w kolumnie ',j);
      readln(tablica[i,j]);
      writeln;
     end;
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n+1 do kopia_tablicy[i,j]:=tablica[i,j];
   writeln('Tablica:');
   writeln;
   for i:=1 to n do
    begin
     for j:=1 to n+1 do
      begin
       if (j=n) then write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'=')
       else if (j=n+1) then write(tablica[i,j]:3)
       else write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'+');
      end;
     writeln;
    end;
   writeln;
   writeln('Tablica po przesunieciu:');
   writeln;
   for i:=1 to n do
    begin
     tablica[i,n*2]:=tablica[i,n+1];
    end;
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n-1 do
     begin
      tablica[i,j+n]:=tablica[i,j];
     end;
   for i:=1 to n do
    begin
     for j:=1 to n*2 do
      begin
       if (j=n*2-1) then write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'=')
       else if (j=n*2) then write(tablica[i,j]:3)
       else write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'+');
      end;
     writeln;
    end;
   writeln;
   for k:=1 to n do
    begin
     i:=0; j:=k-1; pomoc:=1;
     repeat
      inc(i); inc(j);
      pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
     until (i=n);
     pomocnicza[k]:=pomoc;
    end;
   licznik:=n+1;
   for k:=1 to n do
    begin
     i:=1; j:=1+licznik; pomoc:=1;
     dec(licznik);
     repeat
      pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
      inc(i); dec(j);
     until (i=n+1);
     pomocnicza[k+n]:=pomoc;
    end;
   w:=0;
   for i:=1 to n do
    begin
     w:=w+pomocnicza[i];
    end;
   for i:=n+1 to n*2 do
    begin
     w:=w-pomocnicza[i];
    end;

   for l:=1 to n do
    begin
     for i:=1 to n do for j:=1 to n+1 do tablica[i,j]:=0;
     for i:=1 to n do for j:=1 to n+1 do tablica[i,j]:=kopia_tablicy[i,j];
     for i:=1 to n do tablica[i,l]:=tablica[i,n+1];
     for i:=1 to n do
      begin
       tablica[i,n*2]:=tablica[i,n+1];
      end;
     for i:=1 to n do
      for j:=1 to n-1 do
       begin
        tablica[i,j+n]:=tablica[i,j];
       end;
     for k:=1 to n do
      begin
       i:=0; j:=k-1; pomoc:=1;
       repeat
        inc(i); inc(j);
        pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
       until (i=n);
       pomocnicza[k]:=pomoc;
       write(pomocnicza[k],' ');
      end;
     licznik:=n+1;
     for k:=1 to n do
      begin
       i:=1; j:=1+licznik; pomoc:=1;
       dec(licznik);
       repeat
        pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
        inc(i); dec(j);
       until (i=n+1);
       write(pomocnicza[k],' ');
       pomocnicza[k+n]:=pomoc;
      end;
     for i:=1 to n do
      begin
       wod[i]:=wod[i]+pomocnicza[i];
      end;
     for i:=n+1 to n*2 do
      begin
       wod[i]:=wod[i]-pomocnicza[i];
      end;
    end;

   {_______WYSWIETLANIE_WYNIKOW_______}
   writeln('W= ',w);
   for i:=1 to n do
    begin
     writeln('W',chr(96+i),'= ',wod[i]);
    end;
   if w<>0 then
    for i:=1 to n do writeln(chr(96+i),'= ',wod[i] div w)
   else if w<>0 then writeln('Brak rozwiazan');
   writeln;
   writeln('Jesli chcesz wyjsc nacisnij ESC, jesli nie nacisnij dowlony klawisz...');
   kl:=readkey;
  until (kl=#27);
end. 

P.s. Program nie jest dokończony :P Chciałbym tylko wiedzieć gdzie są błędy :/

0

Chciałbym tylko wiedzieć gdzie są błędy

To użyj debuggera.

0

Używałem, ale i tak nie znalazłem miejsca gdzie mam błąd :/

0

Poprawiłem i działa :D Błędnie podstawiało mi wyrazy wolne pod dane kolumny. Wywaliłem też niepotrzebne beginy i endy oraz dodałem wyświetlanie :) Macie kod bo może się komuś przydać:

program uklady_rownan;
{Grzegorz Zajac kl 2i}
uses crt;
var kl:char;
  tablica:array [1..17,1..17] of integer;
  kopia_tablicy:array [1..17,1..17] of integer;
  wod:array [1..17] of integer;
  pomocnicza:array [1..17] of integer;
  w,n,i,j,k,l,licznik,pomoc:integer;
  nieoznaczony:boolean;
begin
  repeat
   clrscr;
   licznik:=0;
   nieoznaczony:=false;
   repeat
    writeln('Podaj ilosc rownan <2,8>');
    readln(n);
   until (n>1) and (n<9);
   for i:=1 to 17 do pomocnicza[i]:=1;
   for i:=1 to 17 do wod[i]:=0;
   for i:=1 to n do
    for j:=1 to n+1 do
     begin
      writeln('Wpisz liczbe ',i,' w kolumnie ',j);
      readln(tablica[i,j]);
      writeln;
     end;
   writeln('Tablica:');
   writeln;
   for i:=1 to n do
    begin
     for j:=1 to n+1 do
      begin
       if (j=n) then write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'=')
       else if (j=n+1) then write(tablica[i,j]:3)
       else write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'+');
      end;
     writeln;
    end;
   writeln;
   writeln('Tablica po przesunieciu:');
   writeln;
   for i:=1 to n do tablica[i,n*2]:=tablica[i,n+1];
   for i:=1 to n do for j:=1 to n-1 do tablica[i,j+n]:=tablica[i,j];
   for i:=1 to n do for j:=1 to n*2 do kopia_tablicy[i,j]:=tablica[i,j];
   for i:=1 to n do
    begin
     for j:=1 to n*2 do
      begin
       if (j=n*2-1) then write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'=')
       else if (j=n*2) then write(tablica[i,j]:3)
       else write(tablica[i,j]:3,chr(96+j),'+');
      end;
     writeln;
    end;
   writeln;
   for k:=1 to n do
    begin
     i:=0; j:=k-1; pomoc:=1;
     repeat
      inc(i); inc(j);
      pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
     until (i=n);
     pomocnicza[k]:=pomoc;
    end;
   licznik:=n+1;
   for k:=1 to n do
    begin
     i:=1; j:=1+licznik; pomoc:=1;
     dec(licznik);
     repeat
      pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
      inc(i); dec(j);
     until (i=n+1);
     pomocnicza[k+n]:=pomoc;
    end;
   w:=0;
   for i:=1 to n do w:=w+pomocnicza[i];
   for i:=n+1 to n*2 do w:=w-pomocnicza[i];

   for l:=1 to n do
    begin
     for i:=1 to n do for j:=1 to (n*2)+1 do tablica[i,j]:=0;
     for i:=1 to 17 do pomocnicza[i]:=1;
     for i:=1 to n do for j:=1 to n*2 do tablica[i,j]:=kopia_tablicy[i,j];
     for i:=1 to n do tablica[i,l]:=tablica[i,n*2];
     if (l<>n) then for i:=1 to n do tablica[i,l+n]:=tablica[i,n*2];
     for k:=1 to n do
      begin
       i:=0; j:=k-1; pomoc:=1;
       repeat
        inc(i); inc(j);
        pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
       until (i=n);
       pomocnicza[k]:=pomoc;
      end;
     licznik:=n+1;
     for k:=1 to n do
      begin
       i:=1; j:=1+licznik; pomoc:=1;
       dec(licznik);
       repeat
        pomoc:=pomoc*tablica[i,j];
        inc(i); dec(j);
       until (i=n+1);
       pomocnicza[k+n]:=pomoc;
      end;
     for i:=1 to n do wod[l]:=wod[l]+pomocnicza[i];
     for i:=n+1 to n*2 do wod[l]:=wod[l]-pomocnicza[i];
    end;

   {_______WYSWIETLANIE_WYNIKOW_______}
   writeln('W= ',w);
   for i:=1 to n do write('W',chr(96+i),'= ',wod[i],', ');
   writeln;
   if w<>0 then for i:=1 to n do write(chr(96+i),'= ',wod[i] / w:0:2,', ');
   for i:=1 to n do if wod[i]=0 then nieoznaczony:=true;
   if (w=0) and (nieoznaczony=false) then writeln('Brak rozwiazan')
   else if (w=0) and (nieoznaczony=true) then writeln('Uklad nieoznaczony');
   writeln;
   writeln('Jesli chcesz wyjsc nacisnij ESC, jesli nie nacisnij dowlony klawisz...');
   kl:=readkey;
  until (kl=#27);
end. 

http://haker.nie-spamuj.eu/sieci.html

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0