Wątek zablokowany 2011-10-09 18:00 przez madmike.

Dopisywanie danych do listy dwukierunkowej

2011-10-08 12:35
0

Witam, mam problem z dopisywaniem danych do listy dwukierunkowej, otóż po wpisaniu kolejnych liczb program powinien je wpisać do listy w kolejności rosnącej, natomiast przy wyświetlaniu wypisuje jedynie jedną, ostatnią liczbę. Jest mi ktoś w stanie podpowiedzieć dlaczego tak się dzieje?

Type wsk=^elem;
   elem=record
   liczba,mnoznik:longint;
   pop,nast:wsk;
   end;

Type nodeList=^e;
   e=record
   first,last,tmp:wsk;
   end;

Var lista:nodeList;
  liczbaa:longint;

Procedure createList(var lista:nodelist);
 Begin
 lista^.first:=nil;
 lista^.last:=nil;
 lista^.tmp:=nil;
 End;

Procedure push(var lista:nodelist; dod:wsk; const ile:shortint);
 Var nowy:wsk;
   liczba:longint;
 Begin
 new(nowy);
 nowy^.liczba:=dod^.liczba;
 nowy^.mnoznik:=dod^.mnoznik;
 IF lista^.tmp=nil Then lista^.first:=nowy
             Else
  Begin
  IF lista^.tmp^.nast<>nil Then
   Begin
   While lista^.tmp^.nast<>nil do
    Begin
    IF lista^.tmp^.liczba=nowy^.liczba Then
    Begin
     inc(lista^.tmp^.mnoznik,ile);
     IF lista^.tmp^.mnoznik=0 Then
     Begin
      lista^.tmp^.pop^.nast:=lista^.tmp^.nast;
      lista^.tmp^.nast^.pop:=lista^.tmp^.pop;
      dispose(lista^.tmp);
      Break;
     End;
    End;
    IF lista^.tmp^.liczba>nowy^.liczba Then
    Begin
     lista^.tmp^.pop^.nast:=nowy;
     nowy^.nast:=lista^.tmp;
     nowy^.pop:=lista^.tmp^.pop;
     lista^.tmp^.pop:=nowy;
    End;
    IF lista^.tmp^.liczba<nowy^.liczba Then
    Begin
     lista^.tmp^.nast:=nowy;
     nowy^.pop:=lista^.tmp;
    End;
    lista^.tmp:=lista^.tmp^.nast;
    End;
   End
   Else
   Begin
   IF lista^.tmp^.liczba>nowy^.liczba Then
    Begin
    lista^.tmp^.pop:=nowy;
    nowy^.nast:=lista^.tmp;
    End;
   IF lista^.tmp^.liczba<nowy^.liczba Then
    Begin
    lista^.tmp^.nast:=nowy;
    nowy^.pop:=lista^.tmp;
    End;
   IF lista^.tmp^.liczba=nowy^.liczba Then
    Begin
    inc(lista^.tmp^.mnoznik,ile);
    IF lista^.tmp^.mnoznik=0 Then
     Begin
     lista^.tmp^.pop^.nast:=lista^.tmp^.nast;
     lista^.tmp^.nast^.pop:=lista^.tmp^.pop;
     End;
    End;
   End;
  End;
 End;

Procedure readlist(var liste:wsk);
 Var tmpa:wsk;
 Begin
 tmpa:=liste;
 While tmpa<>nil do
  Begin
  WriteLn(' => ',tmpa^.liczba);
  tmpa:=tmpa^.nast;
  End;
 End;

Var i:byte;
  x:wsk;
  y:longint;

Begin
 New(lista);
 CreateList(lista);
 new(x);
 For i:=0 to 3 do
 Begin
  ReadLn(y);
  x^.liczba:=y;
  push(lista,x,1);
 End;
 readlist(lista^.first);
 Readln;
End.

Pozostało 580 znaków

2011-10-08 13:30
1

takie pytanie - po co w liście jest tmp??


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2011-10-08 15:23
0

Hmm.. A ten kod jak się prezentuje? :P

Type wsk=^elem;
   elem=record
   liczba,mnoznik:longint;
   pop,nast:wsk;
   end;

Type nodeList=^e;
   e=record
   first,last:wsk;
   end;

Var lista:nodeList;
  liczbaa:longint;
  head:wsk;

Procedure createList(var lista:nodelist);
 Begin
 lista^.first:=nil;
 lista^.last:=nil;
 End;

Procedure push(var lista:nodelist; dod:wsk; const ile:shortint);
 Var nowy,rob:wsk;
   liczba:longint;
 Begin
 new(nowy); 
 nowy^.liczba:=dod^.liczba;
 nowy^.mnoznik:=dod^.mnoznik;
 IF head=nil Then head:=dod
             Else
  Begin
  rob:=head;
  IF rob^.nast<>nil Then
   Begin
   While rob^.nast<>nil do
    Begin
    IF rob^.liczba=nowy^.liczba Then
    Begin
     inc(rob^.mnoznik,ile);
     IF rob^.mnoznik=0 Then
     Begin
      rob^.pop^.nast:=rob^.nast;
      rob^.nast^.pop:=rob^.pop;
      dispose(rob);
      Break;
     End;
    End;
    IF rob^.liczba>nowy^.liczba Then
    Begin
     rob^.pop^.nast:=nowy;
     nowy^.nast:=rob;
     nowy^.pop:=rob^.pop;
     rob^.pop:=nowy;
    End;
    IF rob^.liczba<nowy^.liczba Then
    Begin
     rob^.nast:=nowy;
     nowy^.pop:=rob;
    End;
    rob:=rob^.nast;
    End;
   End
   Else
   Begin
   IF rob^.liczba>nowy^.liczba Then
    Begin
    rob^.pop:=nowy;
    nowy^.nast:=rob;
    End;
   IF rob^.liczba<nowy^.liczba Then
    Begin
    rob^.nast:=nowy;
    nowy^.pop:=rob;
    End;
   IF rob^.liczba=nowy^.liczba Then
    Begin
    inc(rob^.mnoznik,ile);
    IF rob^.mnoznik=0 Then
     Begin
     rob^.pop^.nast:=rob^.nast;
     rob^.nast^.pop:=rob^.pop;
     dispose(rob);
     End;
    End;
   End;
  End;
 End;

Procedure readlist(var liste:wsk);
 Var tmpa:wsk;
 Begin
 tmpa:=liste;
 While tmpa<>nil do
  Begin
  WriteLn(' => ',tmpa^.liczba);
  tmpa:=tmpa^.nast;
  End;
 End;

Var i:byte;
  x:wsk;
  y:longint;

Begin
 New(lista);
 CreateList(lista);
 new(head);
 head:=nil;
 new(x);
 For i:=0 to 3 do
 Begin
  ReadLn(y);
  x^.liczba:=y;
  push(lista,x,1);
 End;
 readlist(head);
 Readln;
End.
edytowany 2x, ostatnio: madmike, 2011-10-09 18:01

Pozostało 580 znaków

2011-10-08 15:43
0

a działa poprawnie?


- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

2011-10-08 16:34
0

Ten kod który wkleiłem, troszeczkę przerobiłem usuwając typ "nodeList" i wyświetla teraz poprawnie ilość liczb (tj. jak wprowadzę 4 to 4 wyświetli) ale są one zmienione. Tj zamiast 3 wypisuje mi po odczytaniu z listy np. -15580 i podobne do tego wartości :/ Będę musiał jeszcze trochę pokombinować.

Pozostało 580 znaków

2011-10-09 16:52
0

Kod przekształciłem jeszcze raz. Teraz wygląda tak:

program dwukierunkowa;
uses crt;

type wskLista = ^element;
   element = record
   dane,ile: longint;
   pop : wskLista;
   nast : wskLista;
   end;

type nodeList = ^e;
   e = record
   first : wskLista;
   last: wskLista;
   end;

var
  lista: nodeList;
  wartosc : longint;
  co: char;

procedure createList(var lista : nodeList);
begin
lista^.first := nil;
lista^.last := nil;
end;

procedure readList(var lista : wskLista);
var
tmp : wskLista;
begin
writeln('Zawartosc Listy');
tmp := lista;

while tmp <> nil do
begin
write(' => ',tmp^.dane);
tmp := tmp^.nast;
end;
writeln;
end;

procedure push(var lista: nodeList; wart:wskLista);
var
nowy: wskLista;
rob:wskLista;
begin
new(nowy);
nowy^.dane := wart^.dane;
nowy^.ile:=wart^.ile;
if lista^.first<>nil then
 begin
 rob:=lista^.first;
 IF rob^.nast<>nil then
  begin
  while rob^.nast<>nil do
   begin
   if rob^.dane=nowy^.dane then
    begin
    rob^.ile:=rob^.ile+nowy^.ile;
    IF rob^.ile=0 Then
     Begin
     rob^.pop^.nast:=rob^.nast;
     rob^.nast^.pop:=rob^.pop;
     dispose(rob);
     End;
     Break;
    end;
   IF rob^.dane>nowy^.dane Then
    begin
    rob^.pop^.nast:=nowy;
    nowy^.nast:=rob;
    nowy^.pop:=rob^.pop;
    rob^.pop:=nowy;
    break;
    end;
   rob:=rob^.nast;
   end;
  IF rob^.dane<nowy^.dane Then
   begin
   rob^.nast:=nowy;
   nowy^.pop:=rob;
   end;
  end
  else
  begin
  if rob^.dane>nowy^.dane then
   begin
   lista^.first:=nowy;
   rob^.pop:=nowy;
   nowy^.nast:=rob;
   end;
  if rob^.dane<nowy^.dane then
   begin
   rob^.nast:=nowy;
   nowy^.pop:=rob;
   end;
  if rob^.dane=nowy^.dane then
   begin
   rob^.ile:=rob^.ile+nowy^.ile;
   if rob^.ile=0 Then
    begin
    rob^.pop^.nast:=rob^.nast;
    rob^.nast^.pop:=rob^.pop;
    dispose(rob);
    end;
  end;
  end;
 end
 else
 lista^.first:=nowy;
 end;

var x:wskLista;

begin
 new(lista);
 createList(lista);
 new(x);
 repeat
 clrscr;
 writeln('d - dodaj do listy');
 writeln('w - wypisz liste');
 writeln('q - koniec');
 co:=readkey;
 case co of
  'd': begin write('podaj warosc: '); read(wartosc); x^.dane:=wartosc; x^.ile:=1; push(lista, x); end;
  'w': begin readList(lista^.first); co:=readkey; end;
 end;
 until co='q';
end.

Problem w tym, że nie działa:
1) dopisywanie elementu na pierwsze miejsce, gdy jest większa niż 1 liczba elementów
przykład. dodaje do listy 10, następnie próbuję dodać do listy 5 i program wyłącza się z errorem. Skorzystałem z opcji "trace into" i wyszło, że błąd w takim przypadku jest przy rob.pop.nast:=nowy; niestety nie wiem jak go naprawić :/
2) dopisywanie elementu na przedostatnie miejsce
przykład. dodaje do listy 10, następnie 15 i potem 20, wszystko jak na razie działa pięknie, mogę dodać kolejne liczby np. 11, 14 i także będą działać, ale jeśli np. chcę dodać 16 albo 18 to liczby te po prostu się do listy nie dodają (żadnego błędu nie ma, po prostu jakby je program pomijał) i też nie za bardzo wiem jak to poprawić :/

Może ktoś pomóc? Bardzo proszę o pomoc ;)

edytowany 2x, ostatnio: madmike, 2011-10-09 18:01

Pozostało 580 znaków

2011-10-09 17:55
0

Dobra, udało mi się rozwiązać te problemy ;p Usuwam kody źródłowe, temat może być zamknięty, usunięty jak kto woli :P

Na tym forum NIE USUWAMY treści swoich postów!!! - madmike 2011-10-09 17:59

Pozostało 580 znaków

2011-10-09 18:00
0

Wątek zablokowany z powodu usuwania treści postów :/


Pozostało 580 znaków

Liczba odpowiedzi na stronę

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0