Jedna procedura do różnych rekordów

0

Witam

Poniższy obraz ułatwi wyjaśnienie.
user image

Mam główną formę "FormA", która zawiera procedurę przeszukującą węzły (wpisy) w VirtualListView.

//FormA
public
 procedure Szukaj(const VST: TVirtualStringTree; const Edit: TEdit; Data: TTreeData);

Mam też formy podrzędne, Form1...Form4, z których to wywołuję przeszukiwanie, np.: w Form1 (każda forma podrzędna ma swój rekord odnoszący się do VirtualStringTree) odwołuję się do procedury z FormA, która to po parametrach ma szukać w VST_1 (VirtualStringTree) z rekordem z formy Form1.

PTreeData1 = ^TTreeData1;
 TTreeData1 = record
  //...
 end;

//wywołanie szukania
var
 Data: TTreeData1;
begin
 FormA.Szukaj(VST_1, Edit_1, Data);
end;

Problem w tym, że nie mogę odwołać się do TTreeData, skoro każda forma (unit) ma swój rekord, a nie chce ustalać procedury szukającej dla każdej formy z osobna.

Jak to rozwiązać ?

1

jeśli masz wspólną procedurę to przynajmniej część danych w TTreDatax musi być wspólna. We wszystkich tych rekordach wyodrębnij tą część wspólną na początku i poukładaj je wszędzie w dokładnie takiej samej kolejności. Następnie stwórz typ rekordowy z tylko tą wspólną częścią.

type
 TTreeData_form1 = record
  //wspólne
  aa: Taa;
  bb: Tbb;
  cc: Tcc;
  //pozostałe
  xy: TXyz
 end;

 TTreeData_form2 = record
  //wspólne
  aa: Taa;
  bb: Tbb;
  cc: Tcc;
  //pozostałe
  qwe: TQWE
  jh: TAas;
 end;

 TTreeData_form3 = record
  //wspólne
  aa: Taa;
  bb: Tbb;
  cc: Tcc;
  //pozostałe
  dupa; TDupa;
 end;

 TTreeData_wspolny = record
  //wspólne
  aa: Taa;
  bb: Tbb;
  cc: Tcc;
 end;

zmień procedurę Szukaj na

procedure Szukaj(const VST: TVirtualStringTree; const Edit: TEdit; Data: TTreeData_wspolny);

i jak będziesz chciał wyszukać to

var
 Data: TTreeData1;
begin
 FormA.Szukaj(VST_1, Edit_1, TTreeData_wspolny(Data));
end;

to coś na wzór dziedziczenia tylko, że tutaj kompilator nie pilnuje czy Data to na pewno TTreDatax, czy odpowiednie dane są w odpowiednim miejscu pamięci, czy typy się zgadzają, itp.

0

Dzięki Misiekd za kolejną pomoc :)

Nie wiem czy to dobre rozwiązanie, ale pomyślałem też o czymś takim: W procedurze szukającej posiadam odwołania do wszystkich rekordów i odnoszę się do nich na podstawie IdxRekord.

Chyba tak też można ? :)

//Form1
PTreeData1 = ^TTreeData1;
 TTreeData1 = record
  FCaption: string;
  FSubItem: string;
 end;

//Form2
PTreeData2 = ^TTreeData2;
 TTreeData2 = record
  FCaption: string;
 end;

//Procedura szukająca - schemat
procedure TFormA.Szukaj(const VST: TVirtualStringTree; Edit: TEdit; const IdxRekord: Byte); 
var
 Data1: PTreeData1;
 Data2: PTreeData1;
 //...
begin
 //...

 //gdzieś poniżej odwołanie do rekordu
 case IdxRekord of
  1: begin
     Data1 := VST.GetNodeData(Node);
     //ShowMessage(Data1.FCaption +#10+ Data1.FSubItem);
    end;
  2: begin
     Data2 := VST.GetNodeData(Node);
     //ShowMessage(Data2.FCaption);
    end;
 end;
end;

//Wywołanie Form1
begin
 FormA.Szukaj(VST_1, Edit_Tresc, 1);
end;

//Wywołanie Form2
begin
 FormA.Szukaj(VST_2, Edit_Tresc, 2);
end;
0

no ale jeśli w tej procedurze i tak masz case to nie widzę sensu robienia takich myków - napisz sobie trzy procedury, nazwij je tak samo tylko daj im różne typy dla TreeData i owerload na końcu i będzie to samo tylko ładniej :p

0

Czy nie prościej do procedury przekazać oprócz rekordu jeszcze adres funkcji porównującej?

0

Przecież o to chodzi, że każdy rekord jest inny, więc przekazanie rekordu jest kłopotliwe, mimo zastosowania wspólnych cech w rekordzie zbiorczym (nie zawsze tak można)... a jakiś przykład z "funkcją porównującą", bo pierwsze słyszę ?

0

Coś w tym guście:

 TItemDataKind=(idkA,idkB,idkC);
 PItemData=^TItemData;
 TItemData=record
  Kind:TItemDataKind;
  case TItemDataKind of
   idkA: ( Ai:Integer; Aj:Integer; );
   idkB: ( Bd:Double; );
   idkC: ( Cc:array[0..6]of Char; );
 end;
 TCmpFunc=function(VST:TVirtualStringTree;Node:PVirtualNode;const Rec:TItemData):Boolean;

function CpmA(VST:TVirtualStringTree;Node:PVirtualNode;const Rec:TItemData):Boolean;
var tmp:PItemData;
begin
 tmp:=VST.GetNodeData(Node);
 if tmp^.Kind=idkA then
 begin
  Result:=(tmp^.Ai=Rec.Ai)and(tmp^.Aj=Rec.Aj);
 end
 else Result:=false;
end;

function CpmB(VST:TVirtualStringTree;Node:PVirtualNode;const Rec:TItemData):Boolean;
var tmp:PItemData;
begin
 tmp:=VST.GetNodeData(Node);
 if tmp^.Kind=idkB then
 begin
  Result:=(tmp^.Bd=Rec.Bd);
 end
 else Result:=false;
end;

function TForm1.Szukaj(VST:TVirtualStringTree;Cmp:TCmpFunc;const Rec:TItemData):PVirtualNode;
var Node:PVirtualNode;
begin
 Node:=VST.GetFirst();
 while Node<>nil do
 begin
  if Cmp(VST,Node,Rec) then
  begin
   Result:=Node;
   Exit;
  end;
  Node:=VST.GetNext(Node);
 end;
 Result:=nil;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var Rec:TItemData;
var Node:PVirtualNode;
begin
 Rec.Kind:=idkA;
 Rec.Ai:=1;
 Rec.Aj:=2;
 Node:=Szukaj(VirtualStringTree1,CpmA,Rec);
 if Node<>nil then
 begin

 end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0