Witam.
Chciałem napsiać prosty serwer odbierający komendy od klienta i wykonywujący je. Klient łączy się normalnie do serwera, ale gdy zostanie wsyłana komenda, serwer nie reaguje. Wszystko jest robione w Delphi 7.

Kod Serwera:

unit Unit1;

interface

uses
  Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
  Forms, Dialogs, ScktComp, MMSystem, Sockets, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  TcpServer1: TTcpServer;
  Button1: TButton;
  ListBox1: TListBox;
  procedure SerwerClientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  procedure TcpServer1Accept(Sender: TObject;
   ClientSocket: TCustomIpClient);
  procedure FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.SerwerClientRead(Sender: TObject; Socket: TCustomWinSocket);
  var
  X : string;
  begin
   X := TcpServer1.Receiveln();
   if x = 'a' then begin
   ListBox1.AddItem('Wykonano komendę A', TObject(4));
   end;
 end;

procedure TForm1.TcpServer1Accept(Sender: TObject;
 ClientSocket: TCustomIpClient);
begin
 ListBox1.AddItem('Polaczono...', TObject(3));
end;

procedure TForm1.FormMouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
If Button = mbLeft then
begin
 ReleaseCapture;
 SendMessage(Handle, WM_NCLBUTTONDOWN, HTCAPTION, 0);
end;

end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 close;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 ListBox1.AddItem('Wlaczono...', TObject(1));
 ListBox1.AddItem('Oczekiwanie na polaczenie...', TObject(2));
end;

end.

Kod Klienta:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, Sockets;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Klient: TTcpClient;
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  Label1: TLabel;
  Button2: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin

Klient.RemoteHost := Edit1.Text;
Klient.Active := True;

end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 Klient.Sendln('a');
end;

end.

Wysyłaną komendą jest litera "a" i serwer powinien zareagować dodając do ListBoxa "Wykonano komendę A". Gdzie leży błąd?