Zrzut ekranu z bezpiecznym pulpitem UAC

0

Jak zrobić zrzut ekranu z bezpiecznym pulpitem (secure desktop) UAC w Windows 7?

0

w zamierzeniu się nie da

0

Da się, da. Odpal sobie TeamViewera i za jego pomocą zdalnie uruchom np. instalke lub program który odpala się poprzez UAC.
Ale teraz interesuje mnie to co jest pod maską. Więc jak ugryźć ten problem?

0

Tu są fajne przykłady jak tworzyć swoje bezpieczne pulpity: http://blog.developex.com/?p=930
Niestety jeszcze nie doszedłem jak robić zrzuty z takich pulpitów.

0
Shooter napisał(a)

Da się, da. Odpal sobie TeamViewera i za jego pomocą zdalnie uruchom np. instalke lub program który odpala się poprzez UAC.
Ale teraz interesuje mnie to co jest pod maską. Więc jak ugryźć ten problem?

no teraz nie sprawdzę bo siedzę na xp
a TeamViewer pokazuje to okno czy to co jest pod spodem?

0

Widać wszystko. Widać komunikat "Ten program chce wprowadzić ble ble ble...". Widać przycieminienie pulpitu i to co się pod nim znajduje, a nie jest zakryte przez komunikat.
Zastanawiam się czy mają z tym coś wspólnego funkcje OpenDesktop, OpenInputDesktop lub CreateDesktop.

0

Ma ktoś pomysł jak to ugryźć?

0

Kto wie czemu poniższy kod na Windows 7 robi czarne zrzuty ekranu?

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, SvcMgr, Dialogs;

type
 TCopyDesk = class(TService)
  procedure ServiceContinue(Sender: TService; var Continued: Boolean);
  procedure ServiceExecute(Sender: TService);
  procedure ServicePause(Sender: TService; var Paused: Boolean);
  procedure ServiceShutdown(Sender: TService);
  procedure ServiceStart(Sender: TService; var Started: Boolean);
  procedure ServiceStop(Sender: TService; var Stopped: Boolean);
 private
  procedure CopyScreen(const Index: Integer);
 public
  function GetServiceController: TServiceController; override;
 end;

var
 CopyDesk: TCopyDesk;

implementation

{$R *.DFM}

procedure ServiceController(CtrlCode: DWord); stdcall;
begin
 CopyDesk.Controller(CtrlCode);
end;

procedure TCopyDesk.CopyScreen(const Index: Integer);
const
 DefaultWindowStation = 'WinSta0';
 DefaultDesktop = 'Default';
 CAPTUREBLT = $40000000;
 WINSTA_ALL_ACCESS = $0000037f;
var
 Bmp: TBitmap;
 hwinstaSave: HWINSTA;
 hdeskSave: HDESK;
 hwinstaUser: HWINSTA;
 hdeskUser: HDESK;
 dwThreadId: DWORD;
 hdcScreen : HDC;
 hdcCompatible : HDC;
 hbmScreen : HBITMAP;
begin
 hwinstaUser:= OpenWindowStation(DefaultWindowStation, FALSE, WINSTA_ALL_ACCESS);

 hwinstaSave:= GetProcessWindowStation;
 if hwinstaUser = 0 then
 begin
  OutputDebugString(PChar('OpenWindowStation failed' + SysErrorMessage(GetLastError)));
  exit;
 end;

 if not SetProcessWindowStation(hwinstaUser) then
 begin
  OutputDebugString('SetProcessWindowStation failed');
  exit;
 end;

// hdeskUser:= OpenDesktop(DefaultDesktop, 0, FALSE, MAXIMUM_ALLOWED);
 hdeskUser:= OpenInputDesktop(0, False, MAXIMUM_ALLOWED);
 if hdeskUser = 0 then
 begin
  OutputDebugString('OpenDesktop failed');
  SetProcessWindowStation (hwinstaSave);
  CloseWindowStation (hwinstaUser);
  exit;
 end;
 dwThreadId:= GetCurrentThreadID;

 hdeskSave:= GetThreadDesktop(dwThreadId);

 if not SetThreadDesktop(hdeskUser) then
 begin
  OutputDebugString(PChar('SetThreadDesktop' + SysErrorMessage(GetLastError)));
  Exit;
 end;

 try
  hdcScreen := GetDC(0);//GetDC(GetDesktopWindow);//CreateDC('DISPLAY', nil, nil, nil);
  hdcCompatible := CreateCompatibleDC(hdcScreen);
  hbmScreen := CreateCompatibleBitmap(hdcScreen,
             GetDeviceCaps(hdcScreen, HORZRES),
             GetDeviceCaps(hdcScreen, VERTRES));
  SelectObject(hdcCompatible, hbmScreen);
  bmp:= TBitmap.Create;
  bmp.Handle:= hbmScreen;
  BitBlt(hdcCompatible, 0,0, bmp.Width, bmp.Height, hdcScreen, 0,0, SRCCOPY OR CAPTUREBLT);
  Bmp.SaveToFile('C:\Users\Public\Nowy folder2\' + IntToStr(Index) + '.bmp');
 finally
  DeleteDC(hdcScreen);
  DeleteDC(hdcCompatible);
  Bmp.Free;
  Bmp:= nil;
 end;
 SetThreadDesktop(hdeskSave);
 SetProcessWindowStation(hwinstaSave);
 if hwinstaUser <> 0 then
  CloseWindowStation(hwinstaUser);
 if hdeskUser <> 0 then
  CloseDesktop(hdeskUser);
end;

function TCopyDesk.GetServiceController: TServiceController;
begin
 Result := ServiceController;
end;

procedure TCopyDesk.ServiceContinue(Sender: TService;
 var Continued: Boolean);
begin
 while not Terminated do
 begin
  Sleep(10);
  ServiceThread.ProcessRequests(False);
 end;
end;

procedure TCopyDesk.ServiceExecute(Sender: TService);
var
 Index: Integer;
begin
 Index:= 0;
 while not Terminated do
 begin
  CopyScreen(Index);
  Inc(Index);
  ServiceThread.ProcessRequests(False);
//  Sleep(1000);
//  if Index = 4 then
   DoStop;
 end;
end;

procedure TCopyDesk.ServicePause(Sender: TService; var Paused: Boolean);
begin
 Paused:= True;
end;

procedure TCopyDesk.ServiceShutdown(Sender: TService);
begin
 Status:= csStopped;
 ReportStatus();
end;

procedure TCopyDesk.ServiceStart(Sender: TService; var Started: Boolean);
begin
 Started:= True;
end;

procedure TCopyDesk.ServiceStop(Sender: TService; var Stopped: Boolean);
begin
 Stopped:= True;
end;
end.
0

Bez czytania powiem: Bo przy ekranie UAC pulpit "nieistnieje".
Wczytaj obraz wynikowy który karta graficzna podaje na ekran.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1