Winsock, puste pakiety

0

Witam, jak zwykle mam jakiś problem, więc przychodzę do was, gdy chcę odczytać buffer przychodzący do servera to jest on pusty za każdym razem, ale nie wiem dlaczego. Oto kod, może znajdziecie coś co rozkmini ten błąd.

 unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs,winsock, StdCtrls;
type

 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  memo1: TMemo;
  Button5: TButton;
  Button6: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Button3: TButton;
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure FormShow(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button5Click(Sender: TObject);
  procedure Button6Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

type
 TServer = record
 Errorcode : integer;
 socket_info : sockaddr_in;
 wsa : WSAData;
 Gniazdko: Integer;
 buffer : array of byte;
end;
type
 Tclient = record
 Errorcode : integer;
 sock_info : sockaddr_in;
 wsa : WSAData;
 Gniazdo: Integer;
 Buffer: array of byte;
end;


var
 Form1: TForm1;
 errorcode : integer;
 server : Tserver;
 client : Tclient;
implementation

{$R *.dfm}procedure TForm1.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
WSACleanUp;
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
Begin
 server.Gniazdko := Socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
  if (server.Gniazdko = INVALID_SOCKET) then
   MessageBox(0,'Nie można otworzyć gniazda !','Winsock',MB_OK) else
   memo1.Lines.add('Otwarcie');

    server.socket_info.sin_family := AF_INET;
    server.socket_info.sin_addr.s_addr := INADDR_ANY;
    server.socket_info.sin_port := htons(15779);

    server.ErrorCode := bind(server.Gniazdko, server.socket_info, SizeOf(server.socket_info));
    if server.ErrorCode = SOCKET_ERROR
    then MessageBox(0,'Nie można przypisać właściwosci do gniazda!','Error',MB_OK) else
    memo1.Lines.Add('Przypisano właściwosci')  ;

     server.ErrorCode := listen(server.Gniazdko, SOMAXCONN);
     if (server.ErrorCode = SOCKET_ERROR) then MessageBox(0,'Nie można przejść w tryb nasłuchiwania','Error',MB_OK)else
     memo1.Lines.add('Nasluchuje')

    
End;procedure TForm1.FormShow(Sender: TObject);
 begin
   server.ErrorCode := WSAStartup(MAKEWORD(2,0),server.wsa);
    if (server.ErrorCode = SOCKET_ERROR) then
      MessageBox(0,'Nie możana wystartować gniazdek !','Winsock',MB_OK)
      else memo1.Lines.Add('Start')

end;


procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
         Begin
  client.ErrorCode :=connect(client.Gniazdo,client.sock_info,SizeOf(client.sock_info));
   if (client.ErrorCode = SOCKET_ERROR) then MessageBox(0,'Połączenie nie udane','Error',MB_OK)else
   memo1.lines.add('Polaczenie udane')
        End;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
Var
 Adr: String ;

    Begin
      adr := '127.0.0.1';
      client.Gniazdo := Socket(AF_INET, SOCK_STREAM,0);
      client.sock_info.sin_family := AF_INET;
      client.sock_info.sin_addr.s_addr := inet_addr(PChar(Adr));
      client.sock_info.sin_port := htons(15779);end;

procedure TForm1.Button5Click(Sender: TObject);
 begin
 setlength(client.buffer,20);
client.buffer[0] := $aa;
client.buffer[1] := $22;
client.buffer[2] := $27;
  send(client.Gniazdo, client.Buffer, sizeof(client.Buffer), 0);
 end;


procedure TForm1.Button6Click(Sender: TObject);
var
i : integer;
str : string;
begin
memo2.text := '';
setlength(server.buffer,20);
recv(server.Gniazdko, server.Buffer, sizeof(server.Buffer), 0);
for i := 0 to sizeof(server.buffer)  do
str :=str + inttostr((server.buffer[i])) ;
memo2.text:= str
end;
end.
0

Tclient i Tserver to takie same klasy więc zamiast

 server : Tserver;
 client : Tclient;

daj

Server, Klient : TMojaKlasa;

A ten kod jest źle sformatowany.

0

Ja ten kod wziąłem z tej strony : http://www.unit1.pl/334,txt
Może tam jest jakiś błąd.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1