SendMessage i DLL

0

Witam.

Poszukuję rozwiązania na przesłanie danych z jednego programu, a żeby odbierała to DLL'ka w drugim programie.
Na myśl przyszło mi rozwiązanie SendMessage, ale nie za bardzo wiem jak to zrealizować w DLL bo między samymi programami nie mam z tym problemu. Chyba że ktoś zna inny sposób jak to zrealizować?

Pozdrawiam
Vampir8

0

Chciałem Tobie pokazać przykładowe źródlo, ale pod Windows 7 to co działąlo na XP - już nie działa. Nie umiem zahookować funkcji SendMessageW kiedy wciskam klawisze w kalkulatorze. Wiadomo klasa okna się zmieniła, ale w ogóle uchwyt do okna w procedurze obsługi Hooka nie pokrywa się ani z oknem kalkulatora ani z tym co pokazuje API Monitor. A użycie API monitora jakby wpływa na działanie dllki z hookiem, będę musiał poszukać informacji jak zalożyć Hooka pod 64 bitowym systemem, ale co ciekawe korzystający z tych samych rozwiązań Hook na CreateDirectoryW działa ok. Także po walce trwającej z jakieś 4 godziny, i kombinacjach - poddaje się. A wracając do Twojego pytania. Możesz w dllce utworzyć okno zwykłe lub dialogowe i wtedy jeżeli zrobisz to w WinAPI to dllka nie spuchnie nieziemsko, a w procedurze obsługi komunikatów możesz przechwycić to co potrzebujesz. Możesz też to zrobić pod VCL tworząc formatkę i również obslużyć komunikaty. Jeżeli chcesz przekazywać komunikatem tekst to pogoogluj w celu znalezienia informacji na temat komunikatu WM_COPYDATA i przykładów. A tak w ogóle, po co komunikatami chcesz to robić. Przecież możesz wywołać jakąs wyeksportowaną funkcje ktora zwróci do programu to co potrzebujesz. Chociaż nie wiem co chcesz osiągnąć. Może podaj dokładny przykład, co chcesz zrobić.

0

Otóż napisałem sobie program który odbiera komunikaty od podłączonych urządzeń MIDI. Musiałem zrobić tak ponieważ ten drugi program korzysta z pluginów i wtedy mogłem wrzucić tylko jeden moduł na jedno urządzenie bo inaczej był problem z otwartym urządzeniem no i organicznie komunikatów dla jednego urządzenia do 64.
Więc to co zbiera mój program chciał bym wysyłać do każdego modułu w programie stworzonego przez plugin a potem sobie w nim filtrować co chce odebrać.
Program mniej więcej wygląda tak [url]

]

0

To najprościej chyba tak, jak wspomniałem: stworzyć w module dllki niewidoczne okno w WinAPI i niech ono odbiera komunikaty w procedurze obsługi okna, a później innym programem wysyłasz komunikaty przez SendMessage zamiast uchwytu podając stałą HWND_BROADCAST, która spowoduje, że komunikat "rozejdzie się" do wszystkich okien.

0

No i jest problem, bo jak tworze okno wtedy program się zatrzymuje, tak jakby przerywał tworzenie okna.
Jak zakomentuje "while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do DispatchMessage(msg);"
wtedy wtyczka tworzy się normalnie lecz okno się nie ukazuje.

Ogólnie jest jeszcze chyba taka opcja żeby główny program odbierał komunikaty i jakoś żeby dll to odbierała?
Bo kod głównego programu posiadam, tylko jak to ogarnąć żeby działało tylko na te moduły?

Oto cały kod na którym działam:

library in_midi;

uses
 SysUtils,
 Windows,
 StdCtrls,
 Graphics,
 Messages,
 CheckLst,
 SyncObjs,
 INIFiles,
 Utils,
 FileCtrl,
 common in '..\common.pas';

{$R *.RES}

type
  TMyEvent = Record
    MidiMessage: Byte;   { MIDI message status byte }
    Data1: Byte;      { MIDI message data 1 byte }
  Data2: Byte;
  Control: Byte;     { button, fader, encoder }
  level : Tlevel;
 end;

type
 TDetails = class(TObject)
 public
  gbDetails:    TGroupBox;
  lbxInputDevices:      TCheckListBox;
  flbConfig:    TFileListBox;
  scheme:  string;
  lConfig, lScheme: TLabel;
  output : array [1..64] of TSpectrum;
  outEvent: array [1..64] of TMyEvent;
  procedure lbxInputDevicesClickCheck(Sender: TObject);
  procedure flbConfigClick(Sender: TObject);
  procedure LoadFromINI;
 private
  fCriticalSection: TCriticalSection;
 public
  procedure DoMidiInData( const aDeviceIndex: integer; const aStatus, aData1, aData2: byte );
 end;

var
 Wnd: TWndClass; // klasa okna
 Msg: TMsg;

procedure TDetails.lbxInputDevicesClickCheck(Sender: TObject);
begin

end;

procedure TDetails.LoadFromINI;
 var INI : TINIFile;
 i : integer;
begin
 begin
//  showmessage(getappdir + 'midi\' + ExtractFileName(flbConfig.FileName));
 INI := TINIFile.Create(getappdir + 'midi\' + ExtractFileName(flbConfig.FileName));
 try
  for i := 1 to 64 do begin
  outevent[i].MidiMessage := INI.ReadInteger('Output'+ inttostr(i), 'Message', 144);
  outevent[i].Data1 := INI.ReadInteger('Output'+ inttostr(i), 'Data1', 0);
  outevent[i].Control := INI.ReadInteger('Output'+ inttostr(i), 'Control', 0);
  end;
 finally
  INI.Free;
 end;
 end;
end;

procedure TDetails.flbConfigClick(Sender: TObject);
begin
 if length(flbConfig.FileName) > 0 then
  begin
  LoadFromINI;
  scheme:=flbConfig.FileName;
  end;
end;

procedure TDetails.DoMidiInData(const aDeviceIndex: integer; const aStatus,
 aData1, aData2: byte);
var
  thisEvent: TMyEvent;
 i: integer;
begin
 // skip active sensing signals from keyboard
 if aStatus = $FE then Exit;

 fCriticalSection.Acquire;
 try
      begin
      thisEvent.MidiMessage :=aStatus;
   thisEvent.Data1 :=aData1;
   thisEvent.Data2 :=aData2;
   for i:=1 to 64 do
    begin
     if (outevent[i].MidiMessage >= $90) and (outevent[i].MidiMessage <= $9F) then //note on
      if thisevent.MidiMessage = outevent[i].MidiMessage then
       begin
       if thisevent.Data1 = outevent[i].Data1 then
        begin
         if thisevent.Data2 > $00 then Createspectrum(Output[i],levelmax);
         if thisevent.Data2 = $00 then Createspectrum(Output[i],levelmin);
        end;
       end else
       if thisevent.MidiMessage = (outevent[i].MidiMessage - $10) then
       if thisevent.Data1 = outevent[i].Data1 then
        begin
         Createspectrum(Output[i],levelmin);
        end;
     if (outevent[i].MidiMessage >= $B0) and (outevent[i].MidiMessage <= $BF) then //control change
     if thisevent.MidiMessage = outevent[i].MidiMessage then
      if thisevent.Data1 = outevent[i].Data1 then
       begin
       case outevent[i].Control of
        0,1: outevent[i].level := (thisevent.Data2 * 5119) div 127;
        2: begin
           if thisevent.Data2 > $40 then
            if (outevent[i].level + thisevent.Data2) >= levelmax
             then outevent[i].level := levelmax else
              outevent[i].level := outevent[i].level + abs(thisevent.Data2-64);
           if thisevent.Data2 < $40 then
           if ((outevent[i].level - thisevent.Data2) <= levelmin) or
            ((outevent[i].level - thisevent.Data2) > levelmax)
            then outevent[i].level := levelmin else
             outevent[i].level := outevent[i].level - abs(thisevent.Data2-64);
          end;
        end;
        Createspectrum(Output[i],outevent[i].level);
       end;
     if (outevent[i].MidiMessage >= $E0) and (outevent[i].MidiMessage <= $EF) then //pitch bend
      if thisevent.MidiMessage = outevent[i].MidiMessage then
       begin
       outevent[i].level :=10 *(((thisevent.Data2 * 128) + thisevent.Data1) div 32);
        Createspectrum(Output[i],outevent[i].level);
        end;
      end;

      end;

 finally
  fCriticalSection.Leave;
 end;
end;

function init(name: PChar; nameLength: DWORD): DWORD; cdecl;
begin
 Result := return('IMidi1|Hardware', name, nameLength);

end;

function WndProc(Wnd: HWND; uMsg: UINT; wPar: WPARAM; lPar: LPARAM): LRESULT; stdcall;
begin
{ na początek zwracamy wartość 0 ? meldunek jest przetwarzany }
 Result := 0;
 case uMsg of
  { w tym miejscu należy obsłużyć należne komunikaty }
  { w funkcji DefWindowProc przekazujemy takie same parametry, jak w funkcji okienkowej }
  WM_DESTROY: PostQuitMessage(0);
  else
   Result := DefWindowProc(Wnd, uMsg, wPar, lPar);
 end;
end;

function create(controlHandle: THandle): PLightningModule; cdecl;
var
 myDetails: TDetails;
begin
 New(Result);
 with Result^ do
 begin
  handle    := controlHandle;
  title     := 'Midi in';
  settings   := True;
  width     := -1;
  height    := -1;
  inputTop   := -1;
  infoTop    := -1;
  outputTop   := -1;
  inputs    := 0;
  outputs    := 6;
  inputTooltip := '';
  outputTooltip := '';
  reserved   := nil;
  myDetails   := TDetails.Create;
  details    := myDetails;
 end;

 with Wnd do
 begin
  lpfnWndProc := @WndProc; // funkcja okienkowa
  hInstance := hInstance; // uchwyt do zasobów
  lpszClassName := 'My1stApp'; // klasa
  hbrBackground := COLOR_WINDOW; // kolor tła
 end;

 RegisterClass(Wnd); // zarejestruj nową klasę

 CreateWindow('My1stApp', 'Pierwszy program w WinAPI',WS_VISIBLE,0, 0, 100, 100,
 0, 0, hInstance, NIL);

 while GetMessage(msg, 0, 0, 0) do DispatchMessage(msg);
end;

function action(lightningModule: PLightningModule; input, output: Integer; inputConnected, outputConnected: PChar; var bridge: TSpectrum): Boolean; cdecl;
var
 details: TDetails;
begin
 details := TDetails(lightningModule.details);

 bridge := details.Output[output];

 Result := true;
end;

procedure show(lightningModule: PLightningModule; handle: THandle); cdecl;
begin
 with TDetails(lightningModule.details) do
 begin
  gbDetails := TGroupBox.Create(nil);
  with gbDetails do
  begin
   Top     := detailsTop;
   Left     := detailsLeft;
   Width    := detailsWidth;
   Height    := detailsHeight;
   Ctl3D    := True;
   Color    := clBtnFace;
   Caption   := 'Midi Settings';
  end;

  lConfig := TLabel.Create(gbDetails);
  with lConfig do
  begin
   AutoSize  := True;
   Top    := 20;
   Left    := 8;
   Caption  := 'Devices:                             Scheme:';
   Parent   := gbDetails;
  end;

  lScheme := TLabel.Create(gbDetails);
  with lscheme do
  begin
   AutoSize  := True;
   Top    := 20;
   Left    := 400;
   Caption  := Scheme;
   Parent   := gbDetails;
  end;

  lbxInputDevices := TCheckListBox.Create(gbDetails);
  with lbxInputDevices do
  begin
   Top    := 40;
   Left    := 8;
   Width   := 208;
   Height   := 126;
   onClickCheck := lbxInputDevicesClickCheck;
   Parent   := gbDetails;
  end;

  flbConfig := TFileListBox.Create(gbDetails);
  with flbConfig do
  begin
   Top    := 40;
   Left   := 224;
   width   := 260;
   height  := 126;
   mask   := '*.ini';
   OnClick  := flbConfigClick;
   //Directory := GetAppDir;
   Parent  := gbDetails;
  end;

   gbDetails.ParentWindow := handle;
  // lbxInputDevices.Items.Assign(MidiInput1.Devices );
    flbConfig.Directory:=getappdir+ 'midi\';
 end;
end;

procedure hide(lightningModule: PLightningModule); cdecl;
begin
 with TDetails(lightningModule^.details) do
 begin
  lbxInputDevices.Free;
  gbDetails.Free;
 end;
end;

procedure open(lightningModule: PLightningModule; settings: PChar); cdecl;
var
 bString: string;
begin
 bString := settings;
 with TDetails(lightningModule^.details) do
  // value := StrToIntDef(parse(bString, ','), 1);
end;

function save(lightningModule: PLightningModule; settings: PChar; settingsLength: DWORD): DWORD; cdecl;
begin
 with TDetails(lightningModule^.details) do
  // Result := return(IntToStr(value), settings, settingsLength);
end;

procedure destroy(lightningModule: PLightningModule); cdecl;
var
 Details: TDetails;
begin
 details :=TDetails(lightningModule.details);
 FreeAndNil(details.fCriticalSection );
 TDetails(lightningModule^.details).Free;
 Dispose(lightningModule);
end;

exports
 init, create, action, show, hide, open, save, destroy;
end. 
0

Spróbuj AllocateHwnd i oczywiscie DeallocateHWnd przy zwalnianiu biblioteki.

0

Niestety ale AllocateHwnd też nie pomaga. Ale tak przeglądając internet wpadłem na pomysł
żeby to robić odwrotnie, otóż nie wysyłać do "DLL" tylko żeby DLL odpytywała drugą aplikację.

SendMessage(Uchwyt, WM_GETTEXT, SizeOf(Tekst), integer(@Tekst)); 

tylko problem taki ze zwraca mi to nazwę okna.

0

No tak wysłane SendMessage zwróci tekst z kontrolki której uchwyt podaleś w pierwszym parametrze. Jeżeli chcesz uzyskać uchwyty konkrolek z okna rodzica to poczytaj o funkcji EnumChildWindows. W google są przykłady jej użycia pod Delphi. A okno dllki jeżeli nie chcesz tego robić w VCL'u żeby nie spuchła to zrób puste okno dialogowe może być pusty zasób. Na przykład kiedyś kAzek tutaj doradzil mi taką sztuczkę, że jak chce program w WinAPI bez belki na pasku start, a nie chce zmieniać stylu widocznego okna dialogowego na taki bez paska (bo wtedy brzydko wygląda belka tytułowa z małym "X"'em i tym podobne wizualne dziwoty, przynajmniej pod XP bez kompozycji wygląda nieciekawie) to robisz plik *.rc z definicją niewidocznego okna zasobu na przykład takie:

#define IDC_TAPPFORM 1000
IDC_TAPPFORM DIALOGEX 0 0 0 0
WS_EX_TOOLWINDOW
FONT 8, "MS Sans Serif", 400, 0
{
}

Kompilujesz brcc32.exe do *.res i później w dllce coś w stylu:

//...
const
 IDC_TAPPFORM = 1000;
//...
function HiddenDlgProc(hWnd : HWND; uMsg, wParam, lParam : Longint) : Bool; stdcall;
var
 Msg : TMsg;
 DlgH : Dword;
begin
 Result := False;
 // Poniżej obslugujesz komunikaty.
 case uMsg of
  WM_INITDIALOG :
   begin
    HiddenDialogHandle := hWnd;
    ShowWindow(HiddenDialogHandle, SW_HIDE);
    Result := True;
   end;
 end;
end;
// ...
var
 Res : integer;
begin
 hInstance := GetModuleHandle(nil);
 Res := DialogBoxParamA(hInstance, MAKEINTRESOURCE(IDC_TAPPFORM), 0, @HiddenDlgProc, 0);
 ExitProcess(Res);
end.

Bo być może faktycznie w dllce TranslateMessage i DispatchMessage - "głupieją". Chociaż nie powinny raczej, bo komunikaty dllka i jej okno pod VCL mogą spokojnie odbierać. Nie pisałem nigdy usługi, ale o ile się orientuje z tego co kiedyś przeczytałem to wiem, że jedynie usługa nie może chyba odbierać komunikatów oraz posiadać okna. Jednak jeżeli się mylę to mnie poprawcie. A jak chcesz tworzyć proste okna dialogowe w zasobach to możesz się wspomóc programem ResED z http://radasm.cherrytree.at/resed/ bardziej przewidziany dla ASM'a, ale na ogół proste pliki tc robi zgodne z brcc32.exe. Ewentualnie jakiś tam wiersz z czcionką poprawić. Jest też konwerter plików dfm do rc ale obsluguje tylko bardzo stare wersje Delphi na pewno poniżej 7.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0