Nawigator a'la Photoshop

0

Hej,
Wie ktoś jak zrobić taki nawigator jak jest w photoshopie?

Wydaje mi się że gdzieś widziałem tu na forum coś podobnego ale nie mogę tego znaleźć.

z góry dzięki za pomoc

0

jaki nawigator? Wiesz nie każdego stać na program za parędziesiąt tyś zł, a niektórzy przynajmniej starają się być legalni

0

Zawsze można używać triala;d

a chodzi mi o coś takiego:
user image

0

A w czym trudność? Bo „jak zrobić” to trochę zbyt ogólne pytanie…

0

No przede wszystkim nie wiem jak zrobić ten czerwony kwadrat który by pokazywał gdzie znajduje się aktualnie..

0

matematyka.

0

Użyj klasy ZSImage.pas

ZSImage.pas
<delphi>{ - - - - - - - - - - - - - -
ZSIMAGE
auteur : ThWilliam
date : 26/02/2010

              • }

unit ZSImage;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms, Menus, Typinfo, Math, Jpeg;

type
TzsiSelectionForm = (sfRectangle, sfEllipse);
TzsiSelectionType = (stResizeable, stNotResizeable, stMagnetic);
TzsiMouseDownUpEvent = procedure(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: integer) of object;
TzsiMouseMoveEvent = procedure(Shift: TShiftState; X, Y: integer) of object;

// effets pour le SlideShow
// les effets utilisant AnimateWindow doivent s'intituler se_aw_...
TzsiSlideShowEffects = (se_Blend, se_MiddleToTopBottom, se_MiddleToLeftRight, se_aw_Center, se_aw_Left, se_aw_LeftSlide, se_aw_Right, se_aw_RightSlide,
se_aw_Top, se_aw_TopSlide, se_aw_Bottom, se_aw_BottomSlide,
se_aw_TopLeft, se_aw_TopLeftSlide, se_aw_TopRight, se_aw_TopRightSlide,
se_aw_BottomLeft, se_aw_BottomLeftSlide, se_aw_BottomRight, se_aw_BottomRightSlide);

TZSImage = class;

TzsiSlideShow = class; // classe gérant le SlideShow

TzsiSlideShowList = class(TStringList) // liste des noms de fichier pour le SlideShow
private
FOwner: TzsiSlideShow;
public
constructor Create(AOwner: TzsiSlideShow);
destructor Destroy; override;
procedure Clear; override;
procedure Assign(Source: TPersistent); override;
procedure DeleteObject(Index: integer);
procedure Delete(Index: Integer); override;
end;

TzsiAWPanel = class(TCustomControl) // panel utilisé pour les AnimateWindow
private
FBitmap: TBitmap;
procedure WMEraseBkgnd(var Message: TMessage); message WM_ERASEBKGND;
protected
procedure Paint; override;
public
constructor Create(AOwner: TComponent); override;
destructor Destroy; override;
end;

TzsiSlideShowThread = class(TThread) // thread pour chargement image dans le SlideShow
private
FOwner: TzsiSlideShow;
FIndex: integer;
procedure OnEnd(Sender: TObject);
protected
procedure Execute; override;
public
constructor Create(AOwner: TzsiSlideShow; AIndex: integer);
end;

TzsiSlideShow = class(TPersistent)
private
FOwner: TZSImage;
FImgList: TzsiSlideShowList; // liste des fichiers
FImgIndex: integer; // index de l'image en cours dans la liste
FEffect: TzsiSlideShowEffects; // effet de transition entre images
FEffectOnShow: boolean; // true = produit l'effet pour la nouvelle image
FEffectOnHide: boolean; // true = produit l'effet pour l'image actuelle
FEffectTimeOnShow: DWord; // temps d'apparition en millioničmes de seconde
FEffectTimeOnHide: DWord; // temps de disparition en millioničmes de seconde
FThread: TzsiSlideShowThread; // thread pour le chargement des images
FLoadingFile: boolean; // true = thread en cours de chargement d'un fichier
procedure DoBlend;
procedure Do_AW_Effect(AEffect: TzsiSlideShowEffects);
procedure DoCustomEffects(AEffect: TzsiSlideShowEffects);
procedure SetEffectTimeOnShow(AValue: DWord);
procedure SetEffectTimeOnHide(AValue: DWord);
public
constructor Create(AOwner: TZSImage);
destructor Destroy; override;
procedure ShowImage(AIndex : integer; KeepNext: integer = 0; KeepPrevious: integer = 0);
property List: TzsiSlideShowList read FImgList write FImgList;
property ImageIndex: integer read FImgIndex;
property LoadingFile: boolean read FLoadingFile;
function RandomEffect: TzsiSlideShowEffects;
published
property Effect: TzsiSlideShowEffects read FEffect write FEffect default se_Blend;
property EffectOnShow: boolean read FEffectOnShow write FEffectOnShow default false;
property EffectOnHide: boolean read FEffectOnHide write FEffectOnHide default false;
property EffectTimeOnShow: DWord read FEffectTimeOnShow write SetEffectTimeOnShow default 500;
property EffectTimeOnHide: DWord read FEffectTimeOnHide write SetEffectTimeOnHide default 300;
end;

TzsiSelection = class(TCustomControl) // sélection
private
FOwner: TzsImage;
FActivated: boolean;
FSelRect: TRect;
FSelectionType: TzsiSelectionType;
FSelectionForm: TzsiSelectionForm;
FCursorOnDrawSel: TCursor;
FCursorOnMoveSel: TCursor;
FFrameWidth: byte;
SelectionState: integer;
OrigCoordX, OrigCoordY: integer;
function PosOnSelRect(X,Y: integer): integer;
procedure ChangeSelRect(NewX, NewY, OldX, OldY: integer);
procedure DrawSelFrame;
function InverseRect(R: TRect): TRect;
procedure ChangeCursor;
procedure WMEraseBkgnd(var Message: TMessage); message WM_ERASEBKGND;
procedure SetActivated(AValue: boolean);
procedure SetSelectionForm(AValue: TzsiSelectionForm);
procedure SetFrameWidth(AValue: byte);
procedure SetCursorOnDrawSel(AValue: TCursor);
function GetSelRect: TRect;
procedure SetSelRect(AValue: TRect);
protected
procedure CreateParams(var Params: TCreateParams); override;
procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
procedure MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
procedure MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
procedure Paint; override;
public
constructor Create(AOwner: TComponent); override;
property Activated: boolean read FActivated write SetActivated default false;
property SelectionType: TzsiSelectionType read FSelectionType write FSelectionType default stResizeable;
property SelectionForm: TzsiSelectionForm read FSelectionForm write SetSelectionForm default sfRectangle;
property FrameWidth: byte read FFrameWidth write SetFrameWidth default 1;
property CursorOnDrawSel: TCursor read FCursorOnDrawSel write SetCursorOnDrawSel default crCross;
property CursorOnMoveSel: TCursor read FCursorOnMoveSel write FCursorOnMoveSel default crHandPoint;
property SelectedRect: TRect read GetSelRect write SetSelRect;
function SelectionExist: boolean;
function SelectionAvailable: boolean;
procedure Deselect;
property PopUpMenu;
end;

TZSImage = class(TCustomControl)
private
FOrigBmp: TBitmap; // bitmap taille originale
FOrigBmpRect: TRect; // zone de l'image originale qui est affichée ŕ l'écran
FCanvasBmp: TBitmap; // bitmap qui a la taille du composant (comprend les marges et la bordure de l'image)
FCanvasBmpRect: TRect; // coordonnées de l'image écran (c.ŕ.d. sans les marges et la bordure)
FMargin: word; // marge écran lorsque l'image est entičrement affichée
FBkgColor: TColor; // couleur du fond de l'image
FBorderColor: TColor; // couleur du contour du bitmap
FBorderWidth: word; // épaisseur du contour
FEnlarge: boolean; // false : pas d'agrandissement du bitmap si < taille de TZSImage
FMagnifierActivated: boolean; // active ou désactive la fonction loupe
FMagnifierFactor: double; // 1= taille réelle 0.5 = 50%...
FMagnifierSize: integer; // 0 = loupe plein écran, sinon = diamčtre de l'ellipse loupe
FOldMagnifierRect: TRect; // mémorise la zone précédemment zoomée
FMagnifierCursor: TCursor; // curseur lorsque la loupe est Activated
FDefaultCursor: TCursor; // curseur par défaut
FStretchFactor: double; // facteur d'affichage de l'image : 0 = taille écran, 1= taille réelle, 0.5 = 50% ...
FKeyToScroll: integer; // touche clavier ŕ maintenir enfoncée pour pouvoir défiler dans l'image
FSlideShow: TzsiSlideShow;
FSelection: TzsiSelection;
FOnSlideShowEffect: TNotifyEvent;
FSelectionMouseDown: TzsiMouseDownUpEvent;
FSelectionMouseUp: TzsiMouseDownUpEvent;
FSelectionMouseMove: TzsiMouseMoveEvent;
FSelRectChange: TNotifyEvent;
OrigMousePoint: TPoint;
procedure SetMagnifierActivated(AValue: boolean);
procedure DoScroll(X, Y: integer);
procedure SetStretchFactor(AValue: double);
protected
procedure Paint; override;
procedure ChangeCursor(ACursor: TCursor);
procedure WndProc(var Message: TMessage); override;
procedure StretchFromPoint(SourceBmp, DestBmp: TBitmap; Center: TPoint; AStretchFactor: double; var SourceRect, DestRect: TRect);
procedure InternSetImage(Source: TPersistent; MustRepaint: boolean);
procedure ImageChanged;
procedure DoMagnify(X, Y: integer);
function CallPopUpMenu(Pop: TPopUpMenu): boolean;
public
constructor Create(AOwner: TComponent); override;
destructor Destroy; override;
procedure SetImage(Source: TPersistent); overload;
procedure SetImage(FileName: string); overload;
procedure StretchImage; overload;
procedure StretchImage(ACenter: TPoint); overload;
property OrigBitmap: TBitmap read FOrigBmp;
property Selection: TzsiSelection read FSelection write FSelection;
property CanvasBitmap: TBitmap read FCanvasBmp;
function GetSelection(var AOrigRect, AStretchRect: TRect): boolean;
procedure ResizeImage;
procedure Clear;
function GetScale: double;
procedure UpdateRect(AOrigRect, AStretchRect: TRect);
property Canvas;
published
property BkgColor: TColor read FBkgColor write FBkgColor default clgray;
property BorderColor: TColor read FBorderColor write FBorderColor default clBlack;
property BorderWidth: word read FBorderWidth write FBorderWidth default 0;
property Enlarge: boolean read FEnlarge write FEnlarge default false;
property Margin: word read FMargin write FMargin default 0;
property CanvasBitmapRect: TRect read FCanvasBmpRect;
property OrigBitmapRect: TRect read FOrigBmpRect;
property SlideShow: TzsiSlideShow read FSlideShow write FSlideShow;
property DefaultCursor: TCursor read FDefaultCursor write FDefaultCursor default crArrow;
property MagnifierFactor: double read FMagnifierFactor write FMagnifierFactor;
property MagnifierCursor: TCursor read FMagnifierCursor write FMagnifierCursor default crArrow;
property MagnifierActivated: boolean read FMagnifierActivated write SetMagnifierActivated default false;
property MagnifierSize: integer read FMagnifierSize write FMagnifierSize default 0;
property KeyToScroll: integer read FKeyToScroll write FKeyToScroll default VK_SPACE;
property StretchFactor: double read FStretchFactor write SetStretchFactor;
property OnSlideShowEffect: TNotifyEvent read FOnSlideShowEffect write FOnSlideShowEffect;
property OnSelectionMouseDown: TzsiMouseDownUpEvent read FSelectionMouseDown write FSelectionMouseDown;
property OnSelectionMouseUp: TzsiMouseDownUpEvent read FSelectionMouseUp write FSelectionMouseUp;
property OnSelectionMouseMove: TzsiMouseMoveEvent read FSelectionMouseMove write FSelectionMouseMove;
property OnSelectionChange: TNotifyEvent read FSelRectChange write FSelRectChange;
property Align;
property Anchors;
property Constraints;
property DragCursor;
property DragKind;
property DragMode;
property Enabled;
property Hint;
property ParentShowHint;
property PopUpMenu;
property ShowHint;
property Tag;
property Visible;
property OnClick;
property OnDblClick;
property OnDragDrop;
property OnDragOver;
property OnEndDrag;
property OnStartDrag;
property OnMouseDown;
property OnMouseMove;
property OnMouseUp;
end;

TMinNavigation = class(TGraphicControl) // miniature de OrigBitmap permettant la navigation
private
FMinBmp: TBitmap;
FImage: TZSIMage;
FColor: TColor;
FBorderColor: TColor;
FMinRect: TRect;
FOffset: integer;
FScale: double;
procedure Execute(X, Y: integer);
procedure SetColor(AValue: TColor);
procedure SetBorderColor(AValue: TColor);
protected
procedure Paint; override;
procedure MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
procedure MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer); override;
public
constructor Create(AOwner: TComponent); override;
destructor Destroy; override;
property MiniatureRect: TRect read FMinRect;
procedure UpdateMiniature;
procedure Clear;
published
property Image: TZSImage read FImage write FImage;
property Color: TColor read FColor write SetColor default clWhite;
property BorderColor: TColor read FBorderColor write SetBorderColor default clBlack;
property Cursor;
end;

procedure Register;

implementation

const
NULLPOINT = -65000;
CENTERPOINT: TPoint = (X: -65000; Y: -65000);
EFFECTMAXTIME = 2400; // time maximum pour slideshow effets

procedure Register;
begin
RegisterComponents('Exemples', [TZSImage, TMinNavigation]);
end;

function LoadImagefromFile(AFileName: string; ABitmap: TBitmap): boolean;
// fonction utilisée pour l'ouverture d'un fichier image
// ABitmap doit ętre préalablement créé.
// ne provoque pas d'erreur si le fichier ne peut ętre ouvert, mais renvoie false
// si erreur : ABitmap servira ŕ afficher l'erreur
var
Ext: string;
Jpeg: TJpegImage;
Picture: TPicture;
R: TRect;
begin
Ext:= AnsiLowerCase(ExtractFileExt(AFileName));
if (Ext = '.jpg') or (Ext = '.jpeg') or (Ext = '.jpe') then
begin
Jpeg:= TJpegImage.Create;
try
try
Jpeg.LoadFromFile(AFileName);
ABitmap.Assign(JPeg);
except
end;
finally
Jpeg.Free;
end;
end
else
begin
Picture:= TPicture.Create;
try
try
Picture.LoadFromFile(AFileName);
if (Ext = '.wmf') or (Ext = '.emf') then
begin
ABitmap.Width:= Picture.MetaFile.Width;
ABitmap.Height:= Picture.MetaFile.Height;
ABitmap.Canvas.Draw(0, 0, Picture.Metafile);
end
else
if Ext = '.ico' then
begin
ABitmap.Width:= Picture.Icon.Width;
ABitmap.Height:= Picture.Icon.Height;
ABitmap.Canvas.Draw(0, 0, Picture.Icon);
end
else
begin
ABitmap.Assign(Picture.Graphic);
end;
except
end;
finally
Picture.Free;
end;
end;
Result:= not(ABitmap.Empty);
if not Result then
with ABitmap do
begin
Width:= 300;
Height:= 300;
Canvas.Brush.Color:= clBlack;
Canvas.FillRect(Rect(0, 0, Width, Height));
Canvas.Font.Color:= clRed;
Canvas.Font.Style:= [fsBold];
Canvas.Brush.Style:= bsClear;
R:= Rect(10, 120, Width - 10, 150);
DrawText(Canvas.handle, 'Erreur ŕ l''ouverture du fichier:', -1, R, DT_CENTER);
R:= Rect(10, 170, Width - 10, 200);
DrawText(Canvas.handle, PChar(AFileName), -1, R, DT_CENTER or DT_PATH_ELLIPSIS);
end;
end;

procedure Wait(Microseconds: int64); // sert de chrono pour effets slideshow
var
Start: int64;

       function MyGetTickCount: Int64; // chrono au millioničme de seconde
      // function de Michel Bardou sur www.phidels.com
       var lpPerformanceCount, Frequency: TLargeInteger;
       begin
        if not QueryPerformanceCounter(lpPerformanceCount) then
        begin // il n'y a pas d'horloge haute précision sur l'ordi
          Result:=GetTickCount * 1000;
        end
        else
        begin // il y en a une
          QueryPerformanceFrequency(Frequency);
          Result:=(lpPerformanceCount*1000000) div Frequency;
        end;
       end;

begin
Start:= MyGetTickCount;
while (MyGetTickCount - Start) < MicroSeconds do begin end;
end;

function ExCopyRect(Dest: TCanvas; DestRect: Trect; Source: TCanvas; SourceRect: Trect): boolean;
begin
SetStretchBltMode(Dest.Handle, HALFTONE);
Result:= StretchBlt(Dest.Handle,
DestRect.Left, DestRect.Top, DestRect.Right - DestRect.Left, DestRect.Bottom - DestRect.Top,
Source.Handle,
SourceRect.Left, SourceRect.Top, SourceRect.Right - SourceRect.Left, SourceRect.Bottom - SourceRect.Top,
SRCCOPY);
end;

function RectIsEqual(R1, R2: Trect): boolean;
// renvoie true si les 2 Rect sont identiques
begin
Result:= ((R1.Left = R2.Left) and (R1.Top = R2.Top)
and (R1.Right = R2.Right) and (R1.Bottom = R2.Bottom));
end;

function WidthOfRect(R: Trect): integer;
// renvoie la largeur d'un TRect
begin
Result:= R.Right - R.Left + 1;
end;

function HeightOfRect(R: Trect): integer;
// renvoie la hauteur d'un TRect
begin
Result:= R.Bottom - R.Top + 1;
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TzsiSlideShowList
---------------------------------------------------------------- }

constructor TzsiSlideShowList.Create(AOwner: TzsiSlideShow);
begin
inherited Create;
FOwner:= AOwner;
end;

destructor TzsiSlideShowList.Destroy;
begin
Clear;
inherited Destroy;
end;

procedure TzsiSlideShowList.Clear;
var
I: integer;
begin
for I:= 0 to Count - 1 do DeleteObject(I);
FOwner.FImgIndex:= -1;
inherited Clear;
end;

procedure TzsiSlideShowList.Assign(Source: TPersistent);
begin
Clear;
inherited Assign(Source);
end;

procedure TzsiSlideShowList.DeleteObject(Index: integer);
begin
try
if Objects[Index] <> nil then
begin
(Objects[Index] as TBitmap).Free;
Objects[Index]:= nil;
end;
except
end;
end;

procedure TzsiSlideShowList.Delete(Index: Integer);
begin
DeleteObject(Index);
inherited Delete(Index);
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TzsiAWPanel
---------------------------------------------------------------- }

constructor TzsiAWPanel.Create(AOwner: TComponent);
var
FOwner: TZSImage;
begin
inherited Create(nil);
FOwner:= AOwner as TZSImage;
FBitmap:= TBitmap.Create;
FBitmap.Assign(FOwner.FCanvasBmp);
Parent:= FOwner.Parent;
SetBounds(FOwner.Left, FOwner.Top, FOwner.Width, FOwner.Height);
end;

destructor TzsiAWPanel.Destroy;
begin
FBitmap.Free;
inherited Destroy;
end;

procedure TzsiAWPanel.Paint;
begin
if FBitmap <> nil then Canvas.Draw(0,0,FBitmap);
end;

procedure TzsiAWPanel.WMEraseBkgnd(var Message: TMessage);
begin
Message.Result:= 1;
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TzsiSlideShowThread
---------------------------------------------------------------- }

constructor TzsiSlideShowThread.Create(AOwner: TzsiSlideShow; AIndex: integer);
begin
inherited Create(true);
FOwner:= AOwner;
FOwner.FLoadingFile:= true;
FIndex:= AIndex;
priority:= tpHighest;
FreeOnTerminate:= true;
OnTerminate:= OnEnd;
Resume;
end;

procedure TzsiSlideShowThread.Execute;
var
Bmp: TBitmap;
begin
Bmp:= TBitmap.Create;
try
LoadImageFromFile(FOwner.FImgList[FIndex], Bmp);
FOwner.FImgList.Objects[FIndex]:= Bmp;
except
Bmp.Free;
end;
end;

procedure TzsiSlideShowThread.OnEnd(Sender: TObject);
begin
FOwner.FLoadingFile:= false;
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TzsiSlideShow
---------------------------------------------------------------- }

constructor TzsiSlideShow.Create(AOwner: TZSImage);
begin
inherited Create;
FOwner:= AOwner;
FEffect:= se_Blend;
FEffectTimeOnShow:= 500;
FEffectTimeOnHide:= 300;
FEffectOnShow:= false;
FEffectOnHide:= false;
FImgList:= TzsiSlideShowList.Create(Self);
FImgIndex:= -1;
FLoadingFile:= false;
end;

destructor TzsiSlideShow.Destroy;
begin
FImgList.Free;
inherited Destroy;
end;

procedure TzsiSlideShow.SetEffectTimeOnShow(AValue: DWord);
begin
if AValue > EFFECTMAXTIME then AValue:= EFFECTMAXTIME;
FEffectTimeOnShow:= AValue;
end;

procedure TzsiSlideShow.SetEffectTimeOnHide(AValue: DWord);
begin
if AValue > EFFECTMAXTIME then AValue:= EFFECTMAXTIME;
FEffectTimeOnHide:= AValue;
end;

procedure TzsiSlideShow.DoBlend;
// procedure adaptée ŕ partir du code de Cirec. Merci ŕ lui.
var
Blend: TBLENDFUNCTION;
SrcBmp: TBitmap;
DestBmp: TBitmap;
BigBmp: TBitmap;
I, Freq: Integer;
ATime: DWord;
NotDC: HDC;
begin
SrcBmp := TBitmap.Create;
SrcBmp.Width := FOwner.Width;
SrcBmp.Height := FOwner.Height;
DestBmp := TBitmap.Create;
DestBmp.Width:= FOwner.Width;
DestBmp.Height:= FOwner.Height;
BigBmp:= TBitmap.Create;
BigBmp.Assign(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap);
FOwner.StretchFromPoint(BigBmp, DestBmp,
CENTERPOINT,
FOwner.FStretchFactor,
FOwner.FOrigBmpRect, FOwner.FCanvasBmpRect);
NotDC := GetWindowDC(FOwner.Handle);
try
SrcBmp.Canvas.Brush.Handle := CreatePatternBrush(DestBmp.handle);
SrcBmp.Canvas.FillRect(FOwner.ClientRect);
DestBmp.Canvas.Brush.Handle := CreatePatternBrush(FOwner.FCanvasBmp.Handle);
ZeroMemory(@Blend, SizeOf(Blend));
I := 1;
ATime:= FEffectTimeOnShow;
if ATime = 0 then ATime:= 1;
Freq := (EFFECTMAXTIME - ATime) div ATime + 1;
if Freq <= 0 then Freq:= 1;
with DestBmp do
repeat
Inc(I, Freq);
If I > 255 Then I := 255;
Canvas.FillRect(FOwner.ClientRect);
Blend.SourceConstantAlpha := I;
AlphaBlend(Canvas.Handle, 0, 0, Width, Height, SrcBmp.Canvas.Handle, 0, 0, SrcBmp.Width, SrcBmp.Height, Blend);
BitBlt(NotDC, 0, 0, Width, Height, Canvas.Handle, 0, 0, srcCopy);
until I >= 255;
finally
with FOwner do
begin
OrigBitmap.Assign(BigBmp);
FCanvasBmp.Assign(DestBmp);
end;
BigBmp.Free;
DestBmp.Free;
SrcBmp.Free;
ReleaseDC(FOwner.Handle, NotDC);
AnimateWindow(FOwner.Handle, FEffectTimeOnShow, AW_ACTIVATE or AW_Blend);
end;
end;

procedure TzsiSlideShow.Do_AW_Effect(AEffect: TzsiSlideShowEffects);
// effets avec AnimateWindow
function GetFlags: DWord;
begin
case AEffect of
se_aw_Left: Result:= AW_HOR_POSITIVE;
se_aw_LeftSlide: Result:= AW_HOR_POSITIVE or AW_SLIDE;
se_aw_Right: Result:= AW_HOR_NEGATIVE;
se_aw_RightSlide: Result:= AW_HOR_NEGATIVE or AW_SLIDE;
se_aw_Top: Result:= AW_VER_POSITIVE;
se_aw_TopSlide: Result:= AW_VER_POSITIVE or AW_SLIDE;
se_aw_Bottom: Result:= AW_VER_NEGATIVE;
se_aw_BottomSlide: Result:= AW_VER_NEGATIVE or AW_SLIDE;
se_aw_TopLeft: Result:= AW_HOR_POSITIVE or AW_VER_POSITIVE;
se_aw_TopLeftSlide: Result:= AW_HOR_POSITIVE or AW_VER_POSITIVE or AW_SLIDE;
se_aw_TopRight: Result:= AW_HOR_NEGATIVE or AW_VER_POSITIVE;
se_aw_TopRightSlide: Result:= AW_HOR_NEGATIVE or AW_VER_POSITIVE or AW_SLIDE;
se_aw_BottomLeft: Result:= AW_HOR_POSITIVE or AW_VER_NEGATIVE;
se_aw_BottomLeftSlide: Result:= AW_HOR_POSITIVE or AW_VER_NEGATIVE or AW_SLIDE;
se_aw_BottomRight: Result:= AW_HOR_NEGATIVE or AW_VER_NEGATIVE;
se_aw_BottomRightSlide: Result:= AW_HOR_NEGATIVE or AW_VER_NEGATIVE or AW_SLIDE;
else
Result:= AW_CENTER;
end;
end;

var
TempBmp: TBitmap;
Flags: DWord;
AWPanel: TzsiAWPanel;
begin
Flags:= GetFlags;
with FOwner do
if FCanvasBmp.Empty then
begin
AnimateWindow(Handle, 0, AW_HIDE or AW_VER_NEGATIVE);
InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, false);
Brush.Handle:= CreatePatternBrush(FCanvasBmp.Handle);
AnimateWindow(Handle, FEffectTimeOnShow, AW_ACTIVATE or Flags);
Exit;
end;
if FEffectOnShow and FEffectOnHide then
begin
TempBmp:= TBitmap.Create;
try
with FOwner do
begin
FOrigBmp.Assign(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap);
StretchFromPoint(FOrigBmp, TempBmp, CENTERPOINT,
FStretchFactor, FOrigBmpRect, FCanvasBmpRect);
Brush.Handle:= CreatePatternBrush(FCanvasBmp.Handle);
AnimateWindow(Handle, FEffectTimeOnHide, AW_HIDE or Flags);
FCanvasBmp.Assign(TempBmp);
AnimateWindow(Handle, FEffectTimeOnShow, AW_ACTIVATE or Flags);
end;
finally
TempBmp.Free;
end;
end
else if FEffectOnShow then
begin
AWPanel:= TzsiAWPanel.Create(FOwner);
try
AWPanel.FBitmap.Assign(FOwner.FCanvasBmp);
AWPanel.BringToFront;
with FOwner do
begin
AnimateWindow(Handle, 0, AW_HIDE or AW_HOR_NEGATIVE);
InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, true);
Brush.Handle:= CreatePatternBrush(FCanvasBmp.Handle);
AnimateWindow(Handle, FEffectTimeOnShow, AW_ACTIVATE or Flags);
end;
finally
AWPanel.Free;
end;
end
else if FEffectOnHide then
begin
AWPanel:= TzsiAWPanel.Create(FOwner);
try
AWPanel.BringToFront;
FOwner.InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, true);
AWPanel.Brush.Handle:= CreatePatternBrush(AWPanel.FBitmap.Handle);
AnimateWindow(AWPanel.Handle, FEffectTimeOnHide, AW_HIDE or Flags);
finally
AWPanel.Free;
end;
end;
end;

procedure TzsiSlideShow.DoCustomEffects(AEffect: TzsiSlideShowEffects);
var
X, Y, C: integer;
begin
case AEffect of
// découverte ŕ partir du milieu vers bords haut et bas
se_MiddleToTopBottom: with FOwner do
begin
InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, false);
C:= Height div 2;
if FEffectOnHide and FEffectOnShow then
begin
Canvas.Brush.Color:= FOwner.FBkgColor;
for Y:= 0 to C do
begin
Canvas.FillRect(Rect(0, Y, Width, Y + 1));
Canvas.FillRect(Rect(0, Height - Y, Width, Height - Y + 1));
Wait(FEffectTimeOnHide);
end;
end
else
if FEffectOnHide then
begin
for Y:= 0 to C do
begin
Canvas.CopyRect(Rect(0, Y, Width, Y + 1), FCanvasBmp.Canvas, Rect(0, Y, Width, Y + 1));
Canvas.CopyRect(Rect(0, Height - Y, Width, Height - Y + 1), FCanvasBmp.Canvas, Rect(0, Height - Y, Width, Height - Y + 1));
Wait(FEffectTimeOnHide);
end;
end;
if FEffectOnShow then
for Y:= 0 to C do
begin
Canvas.CopyRect(Rect(0, C - Y, Width, C - Y + 1), FCanvasBmp.Canvas,Rect(0, C - Y, Width, C - Y + 1));
Canvas.CopyRect(Rect(0, C + Y, Width, C + Y + 1), FCanvasBmp.Canvas,Rect(0, C + Y, Width, C + Y + 1));
Wait(FEffectTimeOnShow);
end;
end;
// découverte ŕ partir du milieu vers bords gauche et droit
se_MiddleToLeftRight: with FOwner do
begin
InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, false);
C:= Width div 2;
if FEffectOnHide and FEffectOnShow then
begin
Canvas.Brush.Color:= FOwner.FBkgColor;
for X:= 0 to C do
begin
Canvas.FillRect(Rect(X, 0, X + 1, Height));
Canvas.FillRect(Rect(Width - X, 0, Width - X + 1, Height));
Wait(FEffectTimeOnHide);
end;
end
else
if FEffectOnHide then
begin
for X:= 0 to C do
begin
Canvas.CopyRect(Rect(X, 0, X + 1, Height), FCanvasBmp.Canvas, Rect(X, 0, X + 1, Height));
Canvas.CopyRect(Rect(Width - X, 0, Width - X + 1, Height), FCanvasBmp.Canvas, Rect(Width - X, 0, Width - X + 1, Height));
Wait(FEffectTimeOnHide);
end;
end;
if FEffectOnShow then
for X:= 0 to C do
begin
Canvas.CopyRect(Rect(C - X, 0, C - X + 1, Height), FCanvasBmp.Canvas, Rect(C - X, 0, C - X + 1, Height));
Canvas.CopyRect(Rect(C + X, 0, C + X + 1, Height), FCanvasBmp.Canvas, Rect(C + X, 0, C + X + 1, Height));
Wait(FEffectTimeOnShow);
end;
end;
end; // of case
end;

function TzsiSlideShow.RandomEffect: TzsiSlideShowEffects;
var
Max: Word;
begin
Randomize;
Max:= Word(High(TzsiSlideShowEffects));
Result:= TzsiSlideShowEffects(Random(Max) + 1);
end;

procedure TzsiSlideShow.ShowImage(AIndex : integer; KeepNext: integer = 0; KeepPrevious: integer = 0);
// AIndex = index dans la liste des fichiers
// KeepNext = nombre d'images suivant AIndex ŕ garder (si elles ont été chargées !)
// si > 0 : l'image suivante est au besoin chargée dans un thread séparé
// KeepPrevious = nombre d'images précédant AIndex ŕ garder
// Si KeepNext et Keepprevious = -1 : c'est au programme de gérer lui-męme la destruction pour libérer de la mémoire
var
Bmp: TBitmap;
I: integer;
begin
if (AIndex < 0) or (AIndex >= FImgList.Count) then Exit;
while FLoadingFile do Application.ProcessMessages; // thread en cours
FImgIndex:= AIndex;
if FImgList.Objects[FImgIndex] = nil then
begin
Bmp:= TBitmap.Create;
LoadImageFromFile(FImgList[FImgIndex], Bmp);
FImgList.Objects[FImgIndex]:= Bmp;
end;

with FOwner do if Assigned(FOnSlideShowEffect) then FOnSlideShowEffect(Self);

if FEffectOnShow or FEffectOnHide then
begin
if FEffect = se_Blend then DoBlend
else
if Pos('se_aw_', GetEnumName(typeInfo(TzsiSlideShowEffects),integer(FEffect))) > 0 then
Do_AW_Effect(FEffect)
else
DoCustomEffects(FEffect);
end
else
FOwner.InternSetImage(FImgList.Objects[FImgIndex] as TBitmap, true);

FOwner.ImageChanged;

if KeepNext > 0 then
begin
while FLoadingFile do Application.ProcessMessages;
I:= FImgIndex + 1;
if I < FImgList.Count then
if FImgList.Objects[I] = nil then // on prépare la photo suivante dans un thread séparé
FThread:= TzsiSlideShowThread.Create(Self, I);
end;
if KeepPrevious > - 1 then
begin
if KeepPrevious > 0 then Inc(KeepPrevious); // afin de garder aussi l'image actuelle
for I:= 0 to FImgIndex - KeepPrevious do // suppression des images précédentes
if FImgList.Objects[I] <> nil then FImgList.DeleteObject(I);
end;
if KeepNext > - 1 then
for I:= FImgIndex + KeepNext + 1 to FImgList.Count - 1 do
if FImgList.Objects[I] <> nil then FImgList.DeleteObject(I); // suppression des images suivantes
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TzsiSelection
---------------------------------------------------------------- }

constructor TzsiSelection.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited Create(AOwner);
FOwner:= AOwner as TzsImage;
FActivated:= false;
Visible:= false;
FSelRect:= Rect(NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT);
FSelectionType:= stResizeable;
FSelectionForm:= sfRectangle;
FFrameWidth:= 1;
FCursorOnDrawSel:= crCross;
FCursorOnMoveSel:= crHandPoint;
SelectionState:= -1;
end;

procedure TzsiSelection.CreateParams(var Params: TCreateParams);
begin
inherited CreateParams(Params);
ControlStyle := ControlStyle + [csNoDesignVisible];
end;

procedure TzsiSelection.WMEraseBkgnd(var Message: TMessage);
begin
Message.Result:= 1; // pas d'effacement du fond
end;

procedure TzsiSelection.Paint;
begin
Canvas.Draw(0,0,FOwner.FCanvasBmp);
if SelectionExist then
DrawSelFrame;
end;

procedure TzsiSelection.SetActivated(AValue: boolean);
begin
if FActivated = AValue then Exit;
FActivated:= AValue;
if FActivated then
begin
Cursor:= FCursorOnDrawSel;
Visible:= true;
BringToFront;
end
else Visible:= false;
end;

procedure TzsiSelection.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if FOwner.FCanvasBmp.Empty then Exit;
if Button = mbRight then
begin
if FOwner.CallPopUpMenu(PopUpMenu) then
PopUpMenu.Popup(Mouse.CursorPos.X, Mouse.CursorPos.Y)
else
if (ssAlt in Shift) then Deselect; // supprime toute sélection
end
else
if Button = mbLeft then
begin
if GetKeyState(FOwner.FKeyToScroll) < 0 then
begin // scroll dans ZSImage
FOwner.OrigMousePoint:= Point(X, Y);
SetActivated(false);
Exit;
end;
if SelectionExist and (SelectionType <> stMagnetic) and (PosOnSelRect(X, Y) < 0) then Deselect;
if not SelectionExist then
begin
OrigCoordX:= X;
OrigCoordY:= Y;
SelectionState:= 0;
end;
ChangeCursor;
if Assigned(FOwner.FSelectionMouseDown) then FOwner.FSelectionMouseDown(Button, Shift, X, Y);
end;
end;

procedure TzsiSelection.MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if FOwner.FCanvasBmp.Empty then Exit;
if (ssLeft in Shift) and (GetKeyState(FOwner.FKeyToScroll) < 0) then
begin // scroll dans ZSImage
FOwner.DoScroll(X,Y);
Exit;
end;
if ((Shift = [ssLeft]) and (SelectionState >= 0)) or ((FSelectionType = stMagnetic) and SelectionExist) then
begin
DrawSelFrame; //pour effacer l'ancien rectangle de sélection
if (FSelectionType = stMagnetic) and (SelectionState <> 0) then
SelectionState:= 10;
ChangeCursor;
if FSelRect.Left = NULLPOINT then FSelRect.Left:= OrigCoordX;
if FSelRect.Top = NULLPOINT then FSelRect.Top:= OrigCoordY;
ChangeSelRect(X, Y, OrigCoordX, OrigCoordY); // calcul du nouveau rectangle de sélection
DrawSelFrame; //Dessin du nouveau cadre de sélection
end
else
if SelectionExist then
begin
SelectionState:= PosOnSelRect(X,Y); // voir la position de la souris sur le cadre
ChangeCursor;
end;
OrigCoordX:= X;
OrigCoordY:= Y;
if Assigned(FOwner.FSelectionMouseMove) then FOwner.FSelectionMouseMove(Shift, X, Y);
end;

procedure TzsiSelection.MouseUp(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
var
P: TPoint;
begin
if not(FActivated) then SetActivated(true);
if SelectionExist then
begin
FSelRect:= InverseRect(FSelRect);
if (FSelectionType = stMagnetic) and (SelectionState = 0) then
begin
with FSelRect do // calcul du centre de la sélection
begin
P.X:= Left + ((Right - Left) div 2);
P.Y:= Top + ((Bottom - Top) div 2);
end;
P:= ClientToScreen(P); // conversion des coordonnées client en coordonnées écran
SetCursorPos(P.X, P.Y); // on place le curseur au centre de la sélection
SelectionState:= 10;
ChangeCursor;
end;
end;
if Assigned(FOwner.FSelectionMouseUp) then FOwner.FSelectionMouseUp(Button, Shift, X, Y);
end;

function TzsiSelection.PosOnSelRect(X,Y: integer): integer;
const
L = 2; // latitude de position souris
var
P: TPoint;
begin
P:= Point(X, Y);
with FSelRect do
if (FSelectionType = stNotResizeable) and (PtInRect(Rect(Left - L, Top - L, Right + L +1, Bottom + L +1), P)) then Result:= 9
else
if PtInRect(Rect(Left - L, Top - L, Left + L + 1, Top + L + 1), P) then Result:= 1
else
if PtInRect(Rect(Left + L +1, Top - L, Right - L, Top + L + 1), P) then Result:= 2
else
if PtInRect(Rect(Right - L, Top - L, Right + L + 1, Top + L + 1), P) then Result:= 3
else
if PtInRect(Rect(Right - L, Top + L +1, Right + L + 1, Bottom - L), P) then Result:= 4
else
if PtInRect(Rect(Right - L, Bottom - L, Right + L + 1, Bottom + L + 1), P) then Result:= 5
else
if PtInRect(Rect(Left + L +1, Bottom - L, Right - L, Bottom + L + 1), P) then Result:= 6
else
if PtInRect(Rect(Left - L, Bottom - L, Left + L + 1, Bottom + L + 1), P) then Result:= 7
else
if PtInRect(Rect(Left - L, Top + L +1, Left + L + 1, Bottom - L), P) then Result:= 8
else
if PtInRect(Rect(Left + L +1, Top + L + 1, Right - L, Bottom - L), P) then Result:= 9
else Result:= -1;
end;

procedure TzsiSelection.SetCursorOnDrawSel(AValue: TCursor);
begin
FCursorOnDrawSel:= AValue;
ChangeCursor;
end;

procedure TzsiSelection.ChangeCursor;
var
NewCursor: TCursor;
begin
case SelectionState of
-1, 0: NewCursor:= FCursorOnDrawSel;
1,5: NewCursor:= crSizeNWSE;
2,6: NewCursor:= crSizeNS;
3,7: NewCursor:= crSizeNESW;
4,8: NewCursor:= crSizeWE;
9: NewCursor:= FCursorOnMoveSel;
else
NewCursor:= crNone;
end;
if Cursor <> NewCursor then Cursor:= NewCursor;
end;

procedure TzsiSelection.ChangeSelRect(NewX, NewY, OldX, OldY: integer);
var
W, H: integer;
begin
with FSelRect do
begin
W:= Right - Left;
H:= Bottom - Top;
case SelectionState of
0 : begin // sélection en cours de création
Right:= NewX;
Bottom:= NewY;
end;
1 : begin //resize par coin supérieur gauche
Left:= Left + NewX - OldX;
Top:= Top + NewY - OldY;
end;
2 : Top:= Top + NewY - OldY; // resize par ligne horizontale top
3 : begin // resize par coin supérieur droit
Right:= Right + NewX - OldX;
Top:= Top + NewY - OldY;
end;
4 : Right:= Right + NewX - OldX; // resize par ligne verticale droite
5 : begin // resize par coin inférieur droit
Right:= Right + NewX - OldX;
Bottom:= Bottom + NewY - OldY;
end;
6 : Bottom:= Bottom + NewY - OldY; // resize par ligne horizontale bottom
7 : begin // resize par coin inférieur gauche
Left:= Left + NewX - OldX;
Bottom:= Bottom + NewY - OldY;
end;
8 : Left:= Left + NewX - OldX; //resize par ligne verticale gauche
9 : begin // déplacement sans resize
Left:= Left + NewX - OldX;
Top:= Top + NewY - OldY;
Right:= Left + W;
Bottom:= Top + H;
end;
10: begin // déplacement d'une sélection magnétique
Left:= NewX - (W div 2);
Right:= Left + W;
Top:= NewY - (H div 2);
Bottom:= Top + H;
end;
end;
//On vérifie si le rectangle ne sort pas des limites de ZSImage
if Left < 0 then
begin
Left := 0;
if SelectionState >= 9 then Right:= Left + W;
end
else if Left >= Width then Left:= Width - 1;
if Top < 0 then
begin
Top := 0;
if SelectionState >= 9 then Bottom:= Top + H;
end
else if Top >= Height then Top:= Height - 1;
if Right >= Width then
begin
Right := Width - 1;
if SelectionState >= 9 then Left:= Right - W;
end
else if Right < 0 then Right:= 0;
if Bottom >= Height then
begin
Bottom := Height - 1;
if SelectionState >= 9 then Top:= Bottom - H;
end
else if Bottom < 0 then Bottom:= 0;
end;
if Assigned(FOwner.FSelRectChange) then FOwner.FSelRectChange(Self);
end;

procedure TzsiSelection.DrawSelFrame;
// dessin du cadre de sélection
var
R: TRect;
begin
R:= InverseRect(FSelRect);
Canvas.Pen.Color:= clGray;
Canvas.Pen.Mode:= pmXor;
if R.Bottom = R.Top then // ligne horizontale
begin
Canvas.Pen.Width:= 1;
Canvas.Pen.Style:= psSolid;
Canvas.MoveTo(R.Left, R.Top);
Canvas.LineTo(R.Right + 1, R.Bottom);
end
else
if R.Right = R.Left then // ligne verticale
begin
Canvas.Pen.Width:= 1;
Canvas.Pen.Style:= psSolid;
Canvas.MoveTo(R.Left, R.Top);
Canvas.LineTo(R.Right, R.Bottom + 1);
end
else
begin
Canvas.Pen.Width:= FFrameWidth;
if (R.Right - R.Left < 12) or (R.Bottom - R.Top < 12) then
Canvas.Pen.Style:= psSolid
else
Canvas.Pen.Style:= psDot;
Canvas.Brush.Style:= bsClear;
if FSelectionForm = sfRectangle then
Canvas.Rectangle(R.Left, R.Top, R.Right+1, R.Bottom+1)
else
Canvas.Ellipse(R.Left, R.Top, R.Right+1, R.Bottom+1);
end;
end;

function TzsiSelection.InverseRect(R: TRect): TRect;
var
T: integer;
begin
if R.Right < R.Left then
begin
T:= R.Left;
R.Left:= R.Right;
R.Right:= T;
end;
if R.Bottom < R.Top then
begin
T:= R.Top;
R.Top:= R.Bottom;
R.Bottom:= T;
end;
Result:= R;
end;

function TzsiSelection.SelectionExist: boolean;
begin
Result:= ((FSelRect.Left > NULLPOINT) and (FSelRect.Top > NULLPOINT)
and (FSelRect.Right > NULLPOINT) and (FSelRect.Bottom > NULLPOINT));
end;

function TzsiSelection.SelectionAvailable: boolean;
begin
Result:= (SelectionExist and (SelectionState >= 9));
end;

procedure TzsiSelection.Deselect;
begin
FSelRect:= Rect(NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT);
if FActivated then Paint;
SelectionState:= -1;
ChangeCursor;
if Assigned(FOwner.FSelRectChange) then FOwner.FSelRectChange(Self);
end;

procedure TzsiSelection.SetSelectionForm(AValue: TzsiSelectionForm);
begin
if FSelectionForm <> AValue then
begin
FSelectionForm:= AValue;
if FActivated then Paint;
end;
end;

procedure TzsiSelection.SetFrameWidth(AValue: byte);
begin
if FFrameWidth <> AValue then
begin
FFrameWidth:= AValue;
if FActivated then Paint;
end;
end;

function TzsiSelection.GetSelRect: TRect;
begin
Result:= InverseRect(FSelRect);
end;

procedure TzsiSelection.SetSelRect(AValue: Trect);
begin
FSelRect:= AValue;
if FSelectionType = stMagnetic then SelectionState:= 10;
if FActivated then Paint;
if Assigned(FOwner.FSelRectChange) then FOwner.FSelRectChange(Self);
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TZSImage
---------------------------------------------------------------- }

constructor TZSImage.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited Create(Aowner);
ControlStyle := ControlStyle + [csOpaque, csReplicatable]; //????
FBkgColor:= clGray;
FBorderColor:= clBlack;
FBorderWidth:= 0;
FEnlarge:= false;
FMargin:= 0;
FOrigBmp:= TBitmap.Create;
FCanvasBmp := TBitmap.Create;
FSlideShow:= TzsiSlideShow.Create(self);
FSelection:= TzsiSelection.Create(self);
FDefaultCursor:= crArrow;
Cursor:= FDefaultCursor;
FMagnifierCursor:= crArrow;
FMagnifierFactor:= 1;
FMagnifierActivated:= false;
FMagnifierSize:= 0;
FKeyToScroll:= VK_SPACE;
FStretchFactor:= 0;
FOldMagnifierRect:= Rect(NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT);
with FSelection do
begin
Parent:= self;
Left:= 0;
Top:= 0;
end;
Height := 100;
Width := 100;
end;

destructor TZSImage.Destroy;
begin
FSlideShow.Free;
FCanvasBmp.Free;
FOrigBmp.Free;
inherited Destroy;
end;

procedure TZSImage.SetMagnifierActivated(AValue: boolean);
begin
FMagnifierActivated:= AValue;
if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if FMagnifierActivated then ChangeCursor(FMagnifierCursor)
else ChangeCursor(FDefaultCursor);
end;
end;

procedure TZSImage.Paint;
begin
if csDesigning in ComponentState then
begin
with Canvas do
begin
Pen.Style := psDash;
Brush.Style := bsClear;
Rectangle(0, 0, Width, Height);
end;
end
else
if not(FCanvasBmp.Empty) then Canvas.Draw(0,0, FCanvasBmp)
else
begin
Canvas.Brush.Color:= FBkgColor;
Canvas.FillRect(Rect(0, 0, Width, Height));
end;
end;

procedure TZSImage.InternSetImage(Source: TPersistent; MustRepaint: boolean);
// Attention : cette procedure n'appelle pas ImageChanged
begin
try
FOrigBmp.Assign(Source);
StretchFromPoint(FOrigBmp, FCanvasBmp,
CENTERPOINT,
FStretchFactor, FOrigBmpRect, FCanvasBmpRect);
if MustRepaint then Paint;
except
MessageBeep(0);
end;
end;

procedure TZSImage.SetImage(Source: TPersistent);
begin
InternSetImage(Source, true);
ImageChanged;
end;

procedure TZSImage.SetImage(FileName: string);
begin
LoadImageFromFile(FileName, FOrigBmp);
StretchFromPoint(FOrigBmp, FCanvasBmp,
CENTERPOINT,
FStretchFactor, FOrigBmpRect, FCanvasBmpRect);
Paint;
ImageChanged;
end;

procedure TZSImage.StretchImage;
// Stretch de FOrigBmp en partant du centre de FOrigBmpRect
begin
StretchFromPoint(FOrigBmp, FCanvasBmp,
Point(FOrigBmpRect.Left + (WidthOfRect(FOrigBmpRect) div 2), FOrigBmpRect.Top + (HeightOfRect(FOrigBmpRect) div 2)),
FStretchFactor, FOrigBmpRect, FCanvasBmpRect);
Paint;
ImageChanged;
end;

procedure TZSImage.StretchImage(ACenter: TPoint);
// Stretch de FOrigBmp en partant de ACenter
begin
StretchFromPoint(FOrigBmp, FCanvasBmp,
ACenter,
FStretchFactor, FOrigBmpRect, FCanvasBmpRect);
Paint;
ImageChanged;
end;

procedure TZSImage.ImageChanged;
// adapte les modifications de l'image au canvas de FSelection
begin
with FSelection do
if FActivated then Paint;
end;

procedure TZSImage.ChangeCursor(ACursor: TCursor);
begin
if not(csDesigning in ComponentState) then
if Cursor <> ACursor then
Cursor:= ACursor;
end;

function TZSImage.CallPopUpMenu(Pop: TPopUpMenu): boolean;
// pour éviter l'apparition des popupmenus avec Alt + clic droit (réservé ŕ la Sélection)
begin
Result:= false;
if Assigned(PopUpMenu) then if PopupMenu.AutoPopup then PopUpmenu.AutoPopup:= false;
with FSelection do
if Assigned(PopUpMenu) then if PopupMenu.AutoPopup then PopUpmenu.AutoPopup:= false;
if Assigned(Pop) then
if GetKeyState(VK_MENU) >= 0 then Result:= true; // pas de touche Alt
end;

procedure TZSImage.WndProc(var Message: TMessage);
var
Start: DWord;
begin
case Message.Msg of
WM_SIZE: if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if not FOrigBmp.Empty then
begin
Start:= GetTickCount; // on attend 10 ms avant de refaire le stretch
while GetTickCount - Start < 10 do Application.ProcessMessages;
StretchImage;
end;
FSelection.SetBounds(0, 0, Width, Height);
end
else inherited;
WM_ERASEBKGND : if not FOrigBmp.Empty then Message.Result:= 1
else inherited;
WM_LBUTTONDOWN : if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if FMagnifierActivated and (message.WParam = MK_LBUTTON) and (GetKeyState(FKeyToScroll) >= 0) then
begin
ChangeCursor(crNone);
DoMagnify(message.LParamLo, message.LParamHi);
end;
OrigMousePoint:= Point(message.LParamLo, message.LParamHi);
inherited;
end
else inherited;
WM_RBUTTONDOWN : if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if CallPopUpMenu(PopUpMenu) then
PopUpMenu.Popup(Mouse.CursorPos.X, Mouse.CursorPos.Y);
inherited;
end
else inherited;
WM_MOUSEMOVE : if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if (GetKeyState(VK_LBUTTON) < 0) and (GetKeyState(FKeyToScroll) < 0) then
DoScroll(message.LParamLo, message.LParamHi)
else if FMagnifierActivated and (message.WParam = MK_LBUTTON) then
DoMagnify(message.LParamLo, message.LParamHi);
inherited;
end
else inherited;
WM_LBUTTONUP : if not(csDesigning in ComponentState) then
begin
if FMagnifierActivated then
begin
Paint;
ChangeCursor(FMagnifierCursor);
FOldMagnifierRect:= Rect(NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT, NULLPOINT);
end;
inherited;
end
else inherited;
else
inherited WndProc(Message);
end;
end;

function TZSImage.GetScale: double;
// renvoie échelle entre CanvasBmpRect et OrigBmpRect
begin
if HeightOfRect(FOrigBmpRect) > WidthOfRect(FOrigBmpRect) then
Result:= HeightOfRect(FCanvasBmpRect) / HeightOfRect(FOrigBmpRect)
else Result:= WidthOfRect(FCanvasBmpRect) / WidthOfRect(FOrigBmpRect);
end;

procedure TZSImage.StretchFromPoint(SourceBmp, DestBmp: TBitmap; Center: TPoint; AStretchFactor: double; var SourceRect, DestRect: TRect);
{ Stretch ŕ partir d'un centre défini dans SourceBmp.
Le centre sera éventuellement déplacé afin que DestBmp n'ait aucune zone hors bitmap source.
AStretchFactor : 0,1 = 10% ... 1 = 100% ...4 = 400% ...
SourceRect = partie de SourceBmp qui est affichée
DestRect = emplacement de DestBmp sur le composant ZSImage}
var
L,R,T,B: integer;
WMax, HMax: integer;
NewW, NewH: integer;
I: integer;
MustDrawBorder: boolean;
begin
if SourceBmp.Empty then Exit;
try
if DestBmp.PixelFormat <> SourceBmp.PixelFormat then
DestBmp.PixelFormat:= SourceBmp.PixelFormat;
except
end;
if DestBmp.Width <> Width then DestBmp.Width:= Width;
if DestBmp.Height <> Height then DestBmp.Height:= Height;
if AStretchFactor = 0 then // taille de ZSImage moins marge éventuelle
begin
AStretchFactor:= Min((Width - (FMargin * 2)) / SourceBmp.Width,
(Height - (FMargin * 2)) / SourceBmp.Height);
if not(FEnlarge) and (AStretchFactor > 1.0) then AStretchFactor:= 1; // pas d'agrandissement d'une petite image
end;
WMax:= Round(Width / AStretchFactor);
HMax:= Round(Height / AStretchFactor);
if Center.X = CENTERPOINT.X then Center.X:= SourceBmp.Width div 2;
if Center.Y = CENTERPOINT.Y then Center.Y:= SourceBmp.Height div 2;
L:= Center.X - (WMax div 2);
if L < 0 then L:= 0;
R:= L + WMax;
if R > SourceBmp.Width then
begin
R:= SourceBmp.Width;
L:= R - WMax;
if L < 0 then L:= 0;
end;
T:= Center.Y - (HMax div 2);
if T < 0 then T:= 0;
B:= T + Hmax;
if B > SourceBmp.Height then
begin
B:= SourceBmp.Height;
T:= B - HMax;
if T < 0 then T:= 0;
end;
NewW:= Round((R - L) * AStretchFactor);
NewH:= Round((B - T) * AStretchFactor);
if (Width > NewW) or (Height > NewH) then // l'image ŕ afficher est plus petite que la taille de ZSImage
begin
Destrect.Left:= (Width - NewW) div 2;
Destrect.Top:= (Height - NewH) div 2;
Destrect.Right:= Destrect.Left + NewW;
Destrect.Bottom:= Destrect.Top + NewH;
DestBmp.Canvas.Brush.Color:= FBkgColor;
with DestBmp do Canvas.FillRect(Rect(0,0,Width,Height));
MustDrawBorder:= ((FBorderWidth > 0) and (FMargin >= FBorderWidth));
end
else // l'image occupe tout l'espace de ZSIMage
begin
Destrect:= Rect(0,0,width,Height);
MustDrawBorder:= false;
end;
ExCopyRect(DestBmp.Canvas, Destrect, SourceBmp.Canvas, Rect(L,T,R,B));
if MustDrawBorder then // dessin de l'encadrement de l'image
begin
DestBmp.Canvas.Brush.Color:= FBorderColor;
// emploi de FrameRect : plus précis que Rectangle pour bordures larges
for I:= 1 to FBorderWidth do
DestBmp.Canvas.FrameRect(Rect(DestRect.Left - I, DestRect.Top - I, DestRect.Right + I, DestRect.Bottom + I));
end;
SourceRect:= Rect(L, T, R-1, B-1);
Dec(DestRect.Right);
Dec(DestRect.Bottom);
end;

procedure TZSImage.DoMagnify(X, Y: integer);
// stretch provoqué par la loupe
// pas d'utilisation de StretchFromPoint afin que le point cliqué reste toujours
// au centre du zoom.
var
ROrig, RDest: TRect;
XOrig, YOrig: integer;
TempBmp: TBitmap;
Region: HRGN;
Size: integer;
AScale: double;
begin
if FOrigBmp.Empty then Exit;
if (X < 0) or (X > Width) or (Y < 0) or (Y > Height) then Exit;
if MagnifierFactor = 0.0 then Exit;
// Rectification des points X et Y en cas de clic en dehors de CanvasBitmapRect
if X < FCanvasBmpRect.Left then X:= FCanvasBmpRect.Left
else if X > FCanvasBmpRect.Right then X:= FCanvasBmpRect.Right;
if Y < FCanvasBmpRect.Top then Y:= FCanvasBmpRect.Top
else if Y > FCanvasBmpRect.Bottom then Y:= FCanvasBmpRect.Bottom;
// Calcul de l'échelle
AScale:= GetScale;
// adaptation du point cliqué sur l'image originale
XOrig:= Round((X - FCanvasBmpRect.Left) / AScale) + FOrigBmpRect.Left;
YOrig:= Round((Y - FCanvasBmpRect.Top) / AScale) + FOrigBmpRect.Top;
// calcul des Rect
// ROrig = rect ŕ prendre dans FOrigBmp
// RDest = rect de destination
RDest.Left:= 0;
RDest.Top:= 0;
ROrig.Left:= XOrig - Round(X / MagnifierFactor);
if ROrig.Left < 0 then
begin
RDest.Left:= Round(-ROrig.Left * MagnifierFactor);
ROrig.Left:= 0;
end;
ROrig.Top:= YOrig - Round(Y / MagnifierFactor);
if ROrig.Top < 0 then
begin
RDest.Top:= Round(-ROrig.Top * MagnifierFactor);
ROrig.Top:= 0;
end;
ROrig.Right:= XOrig + Round((Width - X) / MagnifierFactor);
if ROrig.Right > FOrigBmp.Width then ROrig.Right:= FOrigBmp.Width;
ROrig.Bottom:= YOrig + Round((Height - Y) / MagnifierFactor);
if ROrig.Bottom > FOrigBmp.Height then ROrig.Bottom:= FOrigBmp.Height;
RDest.Right:= RDest.Left + Round((ROrig.Right - ROrig.left) * MagnifierFactor);
RDest.Bottom:= RDest.Top + Round((ROrig.Bottom - ROrig.Top) * MagnifierFactor);

if RectIsEqual(ROrig, FOldMagnifierRect) then Exit;

// adaptation de la taille de la loupe en fonction de la taille de ZSImage
if FMagnifierSize > Width - 50 then Size:= (Width - 50) div 2
else Size:= FMagnifierSize div 2;

TempBmp:= TBitmap.Create;
try
if Size = 0 then // loupe plein écran
begin
with TempBmp do
begin
Width:= Self.Width;
Height:= Self.Height;
Canvas.Brush.Color:= FBkgColor;
Canvas.FillRect(Rect(0, 0, Width, Height));
end;
ExCopyRect(TempBmp.Canvas, RDest, FOrigBmp.Canvas, ROrig);
Canvas.Draw(0,0,TempBmp);
end
else
begin
TempBmp.Assign(FCanvasBmp);
Region:= CreateEllipticRgn(X - Size, Y - Size, X + Size +1, Y + Size+1);
SelectClipRgn(TempBmp.Canvas.Handle, Region);
ExCopyRect(TempBmp.Canvas, RDest, FOrigBmp.Canvas, ROrig);
Canvas.Draw(0,0,TempBmp);
SelectClipRgn(TempBmp.Canvas.Handle, 0);
DeleteObject(Region);
Canvas.Brush.Style:= bsClear;
Canvas.Pen.Color:= clgray;
Canvas.Pen.Mode:= pmXor;
Canvas.Ellipse(X - Size, Y - Size, X + Size+1, Y + Size+1);
end;
FOldMagnifierRect:= ROrig; // mémorisation du rect zoomé
finally
TempBmp.Free;
end;
end;

procedure TZSImage.DoScroll(X, Y: integer);
// stretch provoqué par le défilement dans l'image (KeyToScroll + clic gauche)
var
VariationX, VariationY: integer;
begin
if not(PtInRect(Rect(0,0,Width,Height), Point(X,Y))) then Exit;
VariationX:= X - OrigMousePoint.X;
VariationY:= Y - OrigMousePoint.Y;
if ((VariationX > 0) and (FOrigBmpRect.Left > 0)) or
((VariationX < 0) and (FOrigBmpRect.Right < FOrigBmp.Width - 1)) or
((VariationY > 0) and (FOrigBmpRect.Top > 0)) or
((VariationY < 0) and (FOrigBmpRect.Bottom < FOrigBmp.Height - 1)) then
StretchImage(Point(FOrigBmpRect.Left + (WidthOfRect(FOrigBmpRect) div 2) - VariationX,
FOrigBmpRect.Top + (HeightOfRect(FOrigBmpRect) div 2) - VariationY));
OrigMousePoint:= Point(X, Y);
end;

procedure TZSImage.SetStretchFactor(AValue: double);
begin
if AValue < 0 then AValue:= 0;
if AValue <> FStretchFactor then
begin
FStretchFactor:= AValue;
StretchImage;
end;
end;

function TZSImage.GetSelection(var AOrigRect, AStretchRect: TRect): boolean;
// renvoie les coordonnées de la sélection
// dans AOrigRect : coordonnées mises ŕ l'échelle dans OrigBitmap
// dans AStretchRect : coordonnées dans CanvasBitmap
var
AScale: double;
begin
Result:= false;
if not(FSelection.SelectionExist) then Exit; // pas de sélection
if not(InterSectRect(AStretchRect, FSelection.SelectedRect, FCanvasBmpRect)) then Exit;
//mise ŕ l'échelle dans FOrigBmp
AScale:= GetScale;
AOrigRect.Left:= Round((AStretchRect.Left - FCanvasBmpRect.Left) / AScale) + FOrigBmpRect.Left;
AOrigRect.Top:= Round((AStretchRect.Top - FCanvasBmpRect.Top) / AScale) + FOrigBmpRect.Top;
AOrigRect.Right:= Round((AStretchRect.Right - FCanvasBmpRect.Left + 1) / AScale) + FOrigBmpRect.Left;
AOrigRect.Bottom:= Round((AStretchRect.Bottom - FCanvasBmpRect.Top + 1) / AScale) + FOrigBmpRect.Top;
if AOrigRect.Right >= FOrigBmp.Width then AOrigRect.Right:= FOrigBmp.Width - 1;
if AOrigRect.Bottom >= FOrigBmp.Height then AOrigRect.Bottom:= FOrigBmp.Height - 1;
Result:= true;
end;

procedure TZSImage.ResizeImage;
// recadrage de OrigBitmap
var
AOrigRect, AStretchrect, R: TRect;
TempBmp: TBitmap;
Region: HRGN;
begin
if not(FOrigBmp.Empty) then
if GetSelection(AOrigRect, AStretchrect) then
begin
Inc(AOrigRect.Right);
Inc(AOrigRect.Bottom);
TempBmp:= TBitmap.Create;
try
with TempBmp do
begin
Width:= AOrigRect.Right - AOrigRect.Left;
Height:= AOrigRect.Bottom - AOrigRect.Top;
R:= Rect(0, 0, Width, Height);
PixelFormat:= FOrigBmp.PixelFormat;
end;
if FSelection.SelectionForm = sfEllipse then
begin
with TempBmp do Region:= CreateEllipticRgnIndirect(R);
SelectClipRgn(TempBmp.Canvas.Handle, Region);
with TempBmp.Canvas do CopyRect(R, FOrigBmp.Canvas, AOrigRect);
DeleteObject(Region);
end
else
with TempBmp.Canvas do CopyRect(R, FOrigBmp.Canvas, AOrigRect);
SetImage(TempBmp);
finally
TempBmp.Free;
end;
end;
end;

procedure TZSImage.Clear;
// supprime toute image , vide la liste de FSlideShow
// et supprime toute sélection
begin
FSelection.Deselect;
FSlideShow.FImgList.Clear;
// destruction et recréation des bitmap
FOrigBmp.Free;
FCanvasBmp.Free;
FOrigBmp:= TBitmap.Create;
FCanvasBmp:= TBitmap.Create;
Paint;
end;

procedure TZSImage.UpdateRect(AOrigRect, AStretchRect: TRect);
// restretching d'une zone partielle
begin
ExCopyrect(FCanvasBmp.Canvas, AStretchrect, FOrigBmp.Canvas, AOrigRect);
Paint;
ImageChanged;
end;

{ ----------------------------------------------------------------
TMinNavigation
---------------------------------------------------------------- }

constructor TMinNavigation.Create(AOwner: TComponent);
begin
inherited Create(AOwner);
FMinBmp:= TBitmap.Create;
FImage:= nil;
FColor:= clWhite;
FBorderColor:= clBlack;
FOffset:= 10;
Width:= 140;
Height:= 140;
Cursor:= crHandPoint;
end;

destructor TMinNavigation.Destroy;
begin
FMinBmp.Free;
inherited Destroy;
end;

procedure TMinNavigation.Paint;
begin
Canvas.Brush.Color:= FColor;
Canvas.FillRect(Rect(0, 0, Width, Height));
if FBorderColor <> clNone then
begin
Canvas.Brush.Color:= FBorderColor;
Canvas.FrameRect(Rect(0, 0, Width, Height));
end;
if not FMinBmp.Empty then
Canvas.Draw(FMinRect.Left, FMinRect.Top, FMinBmp);
end;

procedure TMinNavigation.UpdateMiniature;
begin
if (FImage = nil) or (FImage.OrigBitmap.Empty) then Exit;
FScale:= Min((Width - FOffset)/ FImage.OrigBitmap.Width , (Height - FOffset) / FImage.OrigBitmap.Height);
FMinBmp.Width:= Round(FImage.OrigBitmap.Width * FScale);
FMinBmp.Height:= Round(FImage.OrigBitmap.Height * FScale);
ExCopyRect(FMinBmp.Canvas, Rect(0, 0, FMinBmp.Width, FMinBmp.Height),
FImage.OrigBitmap.Canvas, Rect(0, 0, FImage.OrigBitmap.Width, FImage.OrigBitmap.Height));
FMinRect:= Bounds((Width - FMinBmp.Width) div 2, (Height - FMinBmp.Height) div 2,
FMinBmp.Width, FMinBmp.Height);
Paint;
end;

procedure TMinNavigation.MouseDown(Button: TMouseButton; Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if Button = mbLeft then Execute(X, Y);
end;

procedure TMinNavigation.MouseMove(Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
if (ssLeft in Shift) and (PtInRect(Rect(0, 0, Width, Height), Point(X,Y))) then Execute(X, Y);
end;

procedure TMinNavigation.Execute(X, Y: integer);
begin
if (FImage = nil) or (FImage.OrigBitmap.Empty) or (FMinBmp.Empty) then Exit;
with FImage.OrigBitmapRect do
if (Left = 0) and (Top = 0) and (Right = FImage.OrigBitmap.Width - 1)
and (Bottom = FImage.OrigBitmap.Height - 1) then Exit;
with FMinRect do
begin
if X < Left then X:= Left
else if X > Right then X:= Right
else X:= X - Left;
if Y < Top then Y:= Top
else if Y > Bottom then Y:= Bottom
else Y:= Y - Top;
end;
X:= Round(X / FScale);
Y:= Round(Y / FScale);
FImage.St

0

Zresztą tu masz wszystko gotowe ;-P
http://www.delphifr.com/codes/COMPOSANT-TZSIMAGE_51360.aspx

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1