Witam,
Głowię się nad pewną funkcją wyświetlającą właściwości pliku ShellExecuteInfo. Szukając w internecie doszedłem do:
http://4programmers.net/Delphi/FAQ/Jak_wy%C5%9Bwietli%C4%87_okno_w%C5%82a%C5%9Bciwo%C5%9Bci_pliku

Wszystko ładnie jeśli chodzi o jeden plik/katalog. Co muszę zrobić aby odczytało mi w jednym okienku właściwości kilka plików i folderów?
Coś takiego:
user image

Dziękuje bardzo użytkownikowi olesio!

uses ActiveX, ShlObj, ComObj;

function SHMultiFileProperties(pDataObj: IDataObject; Flag: DWORD): HRESULT;
 stdcall; external 'shell32.dll';

function GetFileListDataObject(Files: TStrings): IDataObject;
type
 PArrayOfPItemIDList = ^TArrayOfPItemIDList;
 TArrayOfPItemIDList = array[0..0] of PItemIDList;
var
 Malloc: IMalloc;
 Root: IShellFolder;
 p: PArrayOfPItemIDList;
 chEaten, dwAttributes: ULONG;
 i, FileCount: Integer;
begin
 Result := nil;
 FileCount := Files.Count;
 if FileCount = 0 then Exit;

 OleCheck(SHGetMalloc(Malloc));
 OleCheck(SHGetDesktopFolder(Root));
 p := AllocMem(SizeOf(PItemIDList) * FileCount);
 try
  for i := 0 to FileCount - 1 do
   try
    if not (DirectoryExists(Files[i]) or FileExists(Files[i])) then Continue;
    OleCheck(Root.ParseDisplayName(GetActiveWindow,
     nil,
     PWideChar(WideString(Files[i])),
     chEaten,
     p^[i],
     dwAttributes));
   except
   end;
  OleCheck(Root.GetUIObjectOf(GetActiveWindow,
   FileCount,
   p^[0],
   IDataObject,
   nil,
   Pointer(Result)));
 finally
  for i := 0 to FileCount - 1 do
  begin
   if p^[i] <> nil then Malloc.Free(p^[i]);
  end;
  FreeMem(p);
 end;
end;

procedure ShowFileProperties(Files: TStrings; aWnd: HWND);
type
 PArrayOfPItemIDList = ^TArrayOfPItemIDList;
 TArrayOfPItemIDList = array[0..0] of PItemIDList;
var
 Data: IDataObject;
begin
 if Files.Count = 0 then Exit;
 Data := GetFileListDataObject(Files);
 SHMultiFileProperties(Data, 0);
end;


// Example:
// Beispiel:

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 if OpenDialog1.Execute then
  Memo1.Lines.AddStrings(OpenDialog1.Files);
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 ShowFileProperties(Memo1.Lines, 0);
end;