[Lazarus/Delphi] dynamiczne tworzenie zdarzeń

Odpowiedz Nowy wątek
TulioKKJ
2010-01-21 00:10
TulioKKJ
0

Więc chciałem stworzyć zdarzenie do dynamicznie tworzonego przycisku... próbowałem w sposób ten.
Niestety dowiedziałem się, że w Lazarusie robi się to inaczej niż w Delphi, ale z tego co wyczytałem tu i tutaj to tylko trzeba postawić @ przed podstawianiem, ale mi to nie wychodzi...

Tworzę dynamicznie formę... na tej formie tworzę dynamicznie przycisk i chcę by ten dynamicznie stworzony przycisk przekształcał elementy stworzone również dynamicznie na tej formie. Oto jak to u mnie wygląda:

w sekcji private dodałem:
procedure MyOnClick(Sender: TObject);

w kodzie właściwym dałem:

  procedure MyOnClick(Sender: TObject);
  begin

  end;    

a w procedurze odpowiadającej za dynamiczne stworzenie formy:

Dalej.OnClick := @MyOnClick;

niestety to nie działa i wypluwa błąd:

unit1.pas(130,20) Error: Incompatible types: got "<address of procedure(TObject);Register>" expected "<procedure variable type of procedure(TObject) of object;Register>"

Cały przykładowy niedziałający kod wygląda tak:

unit Unit1; 

{$mode objfpc}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
 Menus, ActnList, StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  MainMenu1: TMainMenu;
  MenuItem1: TMenuItem;
  MenuItem2: TMenuItem;
  MenuItem3: TMenuItem;
  MenuItem4: TMenuItem;
  MenuItem5: TMenuItem;
  MenuItem6: TMenuItem;
  MenuItem7: TMenuItem;
  MenuItem8: TMenuItem;
  MenuItem9: TMenuItem;
  procedure MenuItem4Click(Sender: TObject);
  procedure MenuItem9Click(Sender: TObject);

 private
  { private declarations }
   procedure MyOnClick(Sender: TObject);
 public
  { public declarations }

 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{ TForm1 }

  procedure MyOnClick(Sender: TObject);
  begin
  //tu ma przykładowo policzyć ilość liter w PoleTekstowe i podzielić na ilość liter
  //w PoleTekstowe2.
  end;

//FUNKCJE
 procedure Przykladowy(str_a, str_b : string);
var
 Forma2: TForm;
 Labelek, Labelek2, Labelek3: TLabel;
 RadioButton1: TRadioButton;
 RadioButton2: TRadioButton;
 PoleTekstowe, PoleTekstowe2: TEdit;
 Dalej: TButton;
 T_A : array[0..10] of Integer;
begin
//Tworzenie formy
 Forma2 := TForm.Create(Form1);
 //początek ustawiania formy
 Forma2.Height:=480;
 Forma2.Width:=640;
 Labelek := TLabel.Create(Form1);
 Labelek2 := TLabel.Create(Form1);
 Labelek3 := TLabel.Create(Form1);
 //początek labela
 Labelek.Left:=10;
 Labelek.Top:=10;
 Labelek.Caption:='Hello World';
 Labelek.Parent:=Forma2;
 Labelek.Visible:=True;

 Labelek2.Left:=10;
 Labelek2.Top:=70;
 Labelek2.Caption:='Podaj dwa teksty:';
 Labelek2.Parent:=Forma2;
 Labelek2.Visible:=True;

 Labelek3.Left:=268;
 Labelek3.Top:=70;
 Labelek3.Caption:=':';
 Labelek3.Parent:=Forma2;
 Labelek3.Visible:=True;
 //koniec labela
 RadioButton1 := TRadioButton.Create(Form1);
 RadioButton2 := TRadioButton.Create(Form1);
 //początek RadioButton
 RadioButton1.Left:=15;
 RadioButton1.Top:=25;
 RadioButton1.Caption:='Policz stosunek ilości liter';
 RadioButton1.Parent:=Forma2;
 RadioButton1.Visible:=True;

 RadioButton2.Left:=15;
 RadioButton2.Top:=45;
 RadioButton2.Caption:='Coś tam innego';
 RadioButton2.Parent:=Forma2;
 RadioButton2.Visible:=True;
 //koniec RadioButton
 PoleTekstowe := TEdit.Create(Form1);
 PoleTekstowe2 := TEdit.Create(Form1);
 //początek Edit
 PoleTekstowe.Left:=115;
 PoleTekstowe.Top:=68;
 PoleTekstowe.Parent:=Forma2;
 PoleTekstowe.Visible:=True;
 PoleTekstowe.Width:=150;
 PoleTekstowe2.Left:=275;
 PoleTekstowe2.Top:=68;
 PoleTekstowe2.Parent:=Forma2;
 PoleTekstowe2.Visible:=True;
 PoleTekstowe2.Width:=70;
 //koniec Edit
 Dalej := TButton.Create(Form1);
 //początek button
 Dalej.Left:=346;
 Dalej.Top:=68;
 Dalej.Caption:='Dawaj';
 Dalej.Parent:=Forma2;
 Dalej.Visible:=True;
 //koniec button

//działanie buttona
 Dalej.OnClick := @MyOnClick;
//koniec działania buttona

//koniec ustawiania formy
 if Forma2.ShowModal = mrOK then
 begin
 end;
 FreeAndNil(Forma2);

 end;
//

procedure TForm1.MenuItem4Click(Sender: TObject);
begin
 Form1.Close;
end;

procedure TForm1.MenuItem9Click(Sender: TObject);
begin
Przykladowy('','');
end;

initialization
 {$I unit1.lrs}

end.

Pozostało 580 znaków

2010-01-21 01:35

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 24 minuty temu

0

Powinno być

  procedure TForm1.MyOnClick(Sender: TObject);
  begin
  //tu ma przykładowo policzyć ilość liter w PoleTekstowe i podzielić na ilość liter
  //w PoleTekstowe2.
  end;

Pozostało 580 znaków

TulioKKJ
2010-01-21 07:25
TulioKKJ
0

dałem tak... wtedy mam błąd:

unit1.pas(129,30) Error: Identifier not found "MyOnClick"

Pozostało 580 znaków

2010-01-21 10:16

Rejestracja: 16 lat temu

Ostatnio: 7 lat temu

0
 1. bez @
 2. Przykladowy to jest zwykła procedura
 3. MyOnClick a to jest METODA KLASY TForm1
 4. chyba wiesz jak się do metod odwołuje

- Ciemna druga strona jest.
- Nie marudź Yoda, tylko jedz tego tosta.
Google NIE GRYZIE!
Pomogłem - kliknij

Pozostało 580 znaków

satq
2010-01-21 12:18
satq
0

Witam,
wystarczy na początku unitu dodać lub zamienić istniejącą linię na

{$mode delphi}

i nie będziesz musiał poprzedzać @. Dyrektywa zmienia dialekt na Delphi.

Pozostało 580 znaków

TulioKKJ
2010-01-21 16:19
TulioKKJ
0

satq

napisałem, że robiłem to co w tym linku, a tam jest zamiana tej linijki "{$mode delphi}" i to nic nie dało (usunąłem "@").

Misiekd
ale ja piszę w object pascalu, a tam jest znak "@" co jest napisane na większości stron, które odszukałem na necie. Próbowałem robić jako metodę klasy TForm, na wszystkie kombinacje i nie wyszło - to samo z procedurą Przykladowy

Mógłby ktoś napisać przykładowy działający kod w lazarusie? Z "{$mode delphi}" lub lepiej "{$mode objfpc}{$H+}"

Pozostało 580 znaków

satq
2010-01-21 18:35
satq
0
unit Unit1; 

{$mode delphi}{$H+}

interface

uses
 Classes, SysUtils, FileUtil, LResources, Forms, Controls, Graphics, Dialogs,
 StdCtrls;

type

 { TForm1 }

 TForm1 = class(TForm)
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
 private
  { private declarations }
  MyButton: TButton;
  procedure onklik(Sender: TObject);
 public
  { public declarations }
 end; 

var
 Form1: TForm1; 

implementation

{ TForm1 }

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 MyButton:=TButton.Create(Form1);
 MyButton.Width:=50;
 MyButton.Height:=50;
 MyButton.Parent:=Form1;
 MyButton.Visible:=True;
 MyButton.OnClick:=onklik;
end;

procedure TForm1.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 if MyButton<>nil then
 begin
  MyButton.Free;
  FreeAndNil(MyButton);
 end;
end;

procedure TForm1.onklik(Sender: TObject);
begin
 ShowMessage('klik');
end;

initialization
 {$I unit1.lrs}

end. 

Pozostało 580 znaków

TulioKKJ
2010-01-21 22:26
TulioKKJ
0

Wprawdzie nie do końca o to chodziło (przycisk miał się znajdować na formie stworzonej dynamicznie i oddziaływać na obiekt na tej formie)... aczkolwiek udało mi się Twój kod zastosować... prawdopodobnie największym problemem było u mnie miejsce deklaracji takich rzeczy jak Forma2, itp.

Dzięki [soczek]

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0