Kółko i krzyżyk

0

Mój problem polega na tym że kompilator wypisuje błędy :
[Error] ust.pas(49): Undeclared identifier: 'X33'
[Error] ust.pas(51): Undeclared identifier: 'X44'
[Error] ust.pas(60): Undeclared identifier: 'HVH'
[Error] ust.pas(68): Statement expected but end of file found
[Error] ust.pas(26): Unsatisfied forward or external declaration: 'TUst_Form.GetRozmiarp'
[Error] ust.pas(27): Unsatisfied forward or external declaration: 'TUst_Form.GetPrzeciwnicy'
do tego kodu,

unit ust;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TUst_Form = class(TForm)
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  GroupBox1: TGroupBox;
  GroupBox2: TGroupBox;

  procedure Button2Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  X33: TRadioButton;
  X44: TRadioButton;
  X55: TRadioButton;
  HVH: TRadioButton;
  HVC: TRadioButton;
  function GetRozmiarp : integer;
  function GetPrzeciwnicy : integer;
 end;

var
 Ust_Form: TUst_Form;
 rozmiarp: integer;
 przeciwnicy: integer;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TUst_Form.Button2Click(Sender: TObject);
begin
 X55.Checked:=True;
 X44.Checked:=False;
 X33.Checked:=False;
 HVH.Checked:=True;
 HVC.Checked:=False;
end;

function GetRozmiarp: integer;
Begin
  if X33.Checked=true then
   GetRozmiarp:=3
  else if X44.Checked=true then
   GetRozmiarp:=4
  else
   GetRozmiarp:=5;

End;

function GetPrzeciwnicy : integer;
begin
   if HVH.Checked=True then
    GetPrzeciwnicy:=1
   else
    GetPrzeciwnicy:=2;
End;

główna część kodu

unit main;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, Grids, StdCtrls;

type
 TMainForm = class(TForm)
  tytul: TLabel;
  b1_st: TButton;
  b1_us: TButton;
  b1_ko: TButton;
  b1_ab: TButton;
  tworca: TLabel;
  plansza: TStringGrid;
  player1: TLabel;
  player2: TLabel;
  vs: TLabel;
  Lrw1: TLabel;
  Lrw2: TLabel;
  p1z: TLabel;
  Label3: TLabel;
  procedure b1_usClick(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure b1_stClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 MainForm: TMainForm;
 biezacaFigura : integer; // 1 - X, 2 - O
 rozpoczecie: integer;
 player1 : integer; // 1 - czlowiek, 2 - komputer
 player2 : integer; // 1 - czlowiek, 2 - komputer
 rozmiarp: integer; // rozmiar planszy
 przeciwnicy: integer; // przeciwnicy: 1 - czlowiek vs czlowiek; 2 - czlowiek vs komputer

implementation

uses ust;
{$R *.dfm}

procedure TMainForm.b1_usClick(Sender: TObject);
begin
 Ust_Form:= TUst_Form.Create(Application);
 Ust_Form.ShowModal;
 rozmiarp:=Ust_Form.GetRozmiarp;
 przeciwnicy:=Ust_Form.GetPrzeciwnicy;
 Ust_Form.Free;
end;
0

chodzi Ci o te funkcje (trzy pierwsze bledy) ?

function GetRozmiarp: integer;
Begin
  if X33.Checked=true then
   GetRozmiarp:=3
  else if X44.Checked=true then
   GetRozmiarp:=4
  else
   GetRozmiarp:=5;

End;

function GetPrzeciwnicy : integer;
begin
   if HVH.Checked=True then
    GetPrzeciwnicy:=1
   else
    GetPrzeciwnicy:=2;
End;

To nie sa metody klasy TUst_form, dlatego nie widzisz w tych funkcjach pol, np X33.

0

Może podam gotowy kod:

function TMainForm.GetRozmiarp: integer;
Begin
  if X33.Checked=true then
   GetRozmiarp:=3
  else if X44.Checked=true then
   GetRozmiarp:=4
  else
   GetRozmiarp:=5;

End;

function TMainForm.GetPrzeciwnicy : integer;
begin
   if HVH.Checked=True then
    GetPrzeciwnicy:=1
   else
    GetPrzeciwnicy:=2;
End;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1