odtwarzacz

0
unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ComCtrls, Menus, MPlayer,MMSystem, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons;

type
 TForm1 = class(TForm)
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  ScrollBar1: TScrollBar;
  MediaPlayer1: TMediaPlayer;
  OpenDialog1: TOpenDialog;

  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);

 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.Execute; // otwiera okno wyboru
if OpenDialog1.FileName <> '' then
Begin
 MediaPlayer1.DeviceType := dtAutoSelect; // auto. odtwarzanie
 MediaPlayer1.FileName := OpenDialog1.FileName;
 MediaPlayer1.Open;
 ScrollBar1.Max := MediaPlayer1.Length;
 ScrollBar1.Position := MediaPlayer1.Position;
 MediaPlayer1.Play;
end;
end;

end.

Jest to program ktory odtwarza dzwieki.
Jak dodac do scrollbara regulacje głosnosci ?(przesuniecie w lewo całkiem wyciszony w prawo gra na max'a)
Przeszukałem całe FAQ i gotowce lecz nic ciekawego nie znalazłem.

0

No cóź... TMediaPlayerem świata nie zwojujesz. Jak ci tak strasznie zależy na tym odtwarzaczu to lepiej poczytaj sobie o bibliotece BASS. A co do ScrollBara to nawet nie wiem, czy MediaPlayer ma coś do obsługi głośności.

PS: Wywal MMSystem z uses.
PS2: zamiast:

OpenDialog1.Execute;
if OpenDialog1.FileName <> '' then

stosuj:

if OpenDialog1.Execute then
0

Prosty Odtwarzacz mp3

wystarczyło poszukac

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0