symulacja naciśnięcia klawisza

0

Witam
Na początku przepraszam, że zajmuję Wam czas czymś co juz było, ale .. coś mi nie wychodzi.

Otóż chcę zasymulować naciskanie klawiszy w innej aplikacji (np. Notatnik)

robię w/g wskazówek tak:

uchwyt := FindWindow(nil, 'Bez tytułu - Notatnik');
SendMessage(uchwyt,WM_CHAR,49,0);

i nie działa.
Uchwyt mam dobrze skierowany bo funkcja IsWindow zwraca mi TRUE, także

SendMessage(uchwyt,WM_CLOSE,0,0);

zamyka okno notatnika

natomiast komunikat WM_CHAR nie chce działać ( w tym przypadku nie wpisuje '1')
co robię nie tak??
z góry dzięki

0

musisz wyslac komunikat do konkretnej kontrolki:

var h:HWND;
begin
h := FindWindow('notepad', nil);//bierz po klasie bo jak bedzie inny tytul okna to nie znajdzie.
h:=FindWindowEx(h,0,'edit',nil);//bierzesz uchwyt do odpowiedniej kontrolki - kontrolka klasy "edit" w oknie o uchwycie=h

SendMessage(h, wm_char,ord('1'), 0);
end;

a tu wersja krotka (dla notepad'a):

SendDlgItemMessage(FindWindow('notepad', nil), 15,WM_CHAR, ord('1'),0);

pozdrawiam

0

Wielkie dzieki, zadziałało!

A co jeśli nie znam nazwy kontrolki? Np. okienko CMD.
Właściwie to chodziło mi o symulację naciśnięcia właśnie w oknie DOS-owym. Nie pisałem o tym, żeby nie gmatwać sprawy, ale widzę, że muszę się jeszcze wiele nauczyć.

Moja aplikacja ma symulować naciskanie odpowiednich sekwencji klawiszy w programie DOS-owym (uruchomionym w okienku), a potem "zczytywać ekrany".

Pozdrawiam

0

zeby miec nazwe/klase kontrolki zrob sobie liste wszystkich dostepnych okien w systemie...
mozesz albo to zrobic w delphi (google: delphi jak zrobic liste wszystkich okien w systemie)
lub najwygodniej gotowym programem, np WinExplorer.

poszperaj jeszcze w internecie, bo pewnie istnieje inne rozwiazanie Twojego problemu...
mozna na przyklad wywolac program konsolowy (dos'owy) i odczytac co wyswietlil... gorzej, jesli trzeba podawac informacje w trakcie jego dzialania, chociaz na pewno mozna sobie z tym jakos poradizc.
wysylanie klawiszy do okna nie jest "eleganckim" rozwiazaniem ;]

0

dzięki!

A nie wiesz czasem jak z okienka CMD pobrać tekst? Próbowałem GetWindowText, ale to jest tylko nazwa okienka (tekst z bar-u)??

0

z okienka to nie wiem, raczej ciezko bedize.
ale wystarczylo troche poszukac i...:

http://www.google.pl/search?hl=pl&lr=&safe=off&ei=f30SS6afNJ6wnQPczfXUAg&sa=X&oi=spell&resnum=0&ct=result&cd=1&ved=0CAYQBSgA&q=delphi+command+prompt&spell=1

...masz gotowy komponent. Do tego z obsluga polskich znakow i co najwazniejsze - nie zawiesza Twojego programu na czas dzialania polecenia np "pause" pod "dosem"!

moze wstawie od razu kod zrodlowy gdyby cos kiedys nie chodzilo:

unit UnitedCMD;
{
*********************************************************
 TUnitedCMD Component v.0.1

 Copyright: (C) 2006 by Wojass
 URL: http://unitedcrew.pl & http://wojass.net

*********************************************************

*********************************************************
 Software License Agreement (The MIT License)

 Permission is hereby granted, free of charge, to any
 person obtaining a copy of this software and associated
 documentation files (the "Software"), to deal in
 the Software without restriction, including without
 limitation the rights to use, copy, modify, merge,
 publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of
 the Software, and to permit persons to whom the Software
 is furnished to do so, subject to the following conditions:

 The above copyright notice and this permission notice
 shall be included in all copies or substantial portions of
 the Software.

 THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF
 ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED
 TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR
 A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT
 SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
 CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
 CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
 CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS
 IN THE SOFTWARE.
*********************************************************
}
{$D 'TUnitedCMD'}
interface

uses Windows,Classes;


type
  TOnDataEvent = procedure(Sender: TObject; CMD_Data:string) of object;

type
 TReadThread = class;

  TUnitedCMD = class(TComponent)

   private
   FOnData : TOnDataEvent;
   FActive : Boolean;
   FRefresh: integer;
   ReadThread: TReadThread;
   Buff: array [0..32767] of byte;
   Buff2: array [0..32767] of byte;
   BWrite, BRead, ExitCMD : Dword;
   hReadOut, hWriteIn:THandle;
   ProcInfo:  TProcessInformation;
   procedure UpdateCmd;
   procedure SetActiv(Value: Boolean);
   function KodujPL_OUT(Ogonek:Char):Char;
   function KodujPL_IN(Ogonek:Char):Char;
   function BuffCMDToAscii(Buffer: pointer; Length: Word): string;
   procedure BindCMD(Process: pchar);
   published
   property Activ  : Boolean read FActive write SetActiv default False;
   property Refresh : Integer read FRefresh write FRefresh default 500;
   property OnData : TOnDataEvent read FOnData write FOnData;
   public
   constructor Create(AOwner:TComponent); override;
   procedure  SendCommand(Command: String);
   protected
   procedure  OnDataEv(CMD_Data: string); dynamic;
  end;

  TReadThread = class(TThread)
   private
   ComTWTime: TUnitedCMD;
   protected
   constructor Create(AComTWTime: TUnitedCMD);
   procedure Execute; override;
  end;

const

  MAX_BUFF: dword = 32767;

  CMD_APP = 'cmd.exe';

procedure Register;

implementation

procedure Register;
begin
 RegisterComponents('UnitedCrew', [TUnitedCMD]);
end;

constructor TUnitedCMD.Create(AOwner: TComponent);
begin
 FRefresh:=500;
 inherited;
end;

constructor TReadThread.Create(aComTWTime: TUnitedCMD);
begin
 ComTWTime := aComTWTime;
 inherited Create(true);
end;

procedure TUnitedCMD.OnDataEv(CMD_Data: string);
begin
 if Assigned(FOnData)
 then FOnData(Self, CMD_Data);
end;

procedure TUnitedCMD.UpdateCmd;
begin
 if FActive and Assigned(FOnData) then
 begin
  BindCMD(CMD_APP);
  ReadThread := TReadThread.Create(Self);
  ReadThread.FreeOnTerminate:=True;
  ReadThread.Resume;
 end else ReadThread.Terminate;
end;

procedure TUnitedCMD.SetActiv(Value: Boolean);
begin
 if Value <> FActive then
 begin
  FActive := Value;
  UpdateCmd;
 end;
end;

procedure TUnitedCMD.SendCommand(Command: String);
var
  CMDChr,CMDLength:integer;
begin
 if FActive and (Length(Command)<>0) then
  begin
  CMDLength:=Length(Command);
  if CMDLength>0 then
  begin
  for CMDChr:=0 to (CMDLength-1) do
   begin
   Command[CMDCHr+1]:=KodujPL_IN(Command[CMDChr+1]);
   Buff2[CMDChr]:=Ord(Command[CMDChr+1]);
   end;
  Buff2[CMDLength] :=13;
  Buff2[CMDLength+1]:=10;
  WriteFile(hWriteIn, Buff2, (CMDLength+2), BWrite, nil);
  end;
  end;
end;

procedure TReadThread.Execute;
begin
  while not Terminated do
  begin
   Sleep(ComTWTime.FRefresh);
   GetExitCodeProcess(ComTWTime.ProcInfo.hProcess, ComTWTime.ExitCMD);
   if ComTWTime.ExitCMD <> STILL_ACTIVE then
    begin
     Terminate;
     Break;
    end;
   repeat
     ReadFile(ComTWTime.hReadOut, ComTWTime.Buff, MAX_BUFF, ComTWTime.BRead, nil);
     if ComTWTime.BRead > 0 then
     ComTWTime.OnDataEv(string(ComTWTime.BuffCMDToAscii(@ComTWTime.Buff,ComTWTime.BRead)));
   until ComTWTime.BRead < MAX_BUFF;
  end;
  if ComTWTime.ExitCMD = STILL_ACTIVE then TerminateProcess(ComTWTime.ProcInfo.hProcess, 0);
  CloseHandle(ComTWTime.hReadOut);
  CloseHandle(ComTWTime.hWriteIn);
  ComTWTime.FActive:=false;
end;


procedure TUnitedCMD.BindCMD(Process: pchar);
var
 SecurAttrib: SECURITY_ATTRIBUTES;
 hReadIn, hWriteOut: THandle;
 StartInfo: TSTARTUPINFO;
 Pipe1: dword;
begin
 SecurAttrib.nLength := SizeOf(SECURITY_ATTRIBUTES);
 SecurAttrib.lpSecurityDescriptor := nil;
 SecurAttrib.bInheritHandle := True;
 CreatePipe(hReadIn, hWriteIn, @SecurAttrib, 0);
 CreatePipe(hReadOut, hWriteOut, @SecurAttrib, 0);
 GetStartupInfo(StartInfo);
 StartInfo.hStdOutput := hWriteOut;
 StartInfo.hStdError := hWriteOut;
 StartInfo.hStdInput := hReadIn;
 StartInfo.dwFlags := STARTF_USESHOWWINDOW + STARTF_USESTDHANDLES;
 StartInfo.wShowWindow := SW_HIDE;
 CreateProcess(nil, Process, nil, nil, True, CREATE_NEW_CONSOLE, nil, nil, StartInfo, ProcInfo);
 CloseHandle(hWriteOut);
 CloseHandle(hReadIn);
 Pipe1 := PIPE_NOWAIT;
 SetNamedPipeHandleState(hReadOut, Pipe1 , nil, nil);
end;

function TUnitedCMD.KodujPL_OUT(Ogonek:Char):Char;
begin
   case Ogonek of
   #165: Result:=#185;
   #134: Result:=#230;
   #169: Result:=#234;
   #136: Result:=#179;
   #228: Result:=#241;
   #162: Result:=#243;
   #152: Result:=#156;
   #171: Result:=#159;
   #190: Result:=#191;
   #164: Result:=#165;
   #143: Result:=#198;
   #168: Result:=#202;
   #157: Result:=#163;
   #227: Result:=#209;
   #224: Result:=#211;
   #151: Result:=#140;
   #141: Result:=#143;
   #189: Result:=#175;
   else Result:=Ogonek;
   end;
end;

function TUnitedCMD.KodujPL_IN(Ogonek:Char):Char;
begin
   case Ogonek of
   #185: Result:=#165;
   #230: Result:=#134;
   #234: Result:=#169;
   #179: Result:=#136;
   #241: Result:=#228;
   #243: Result:=#162;
   #156: Result:=#152;
   #159: Result:=#171;
   #191: Result:=#190;
   #165: Result:=#164;
   #198: Result:=#143;
   #202: Result:=#168;
   #163: Result:=#157;
   #209: Result:=#227;
   #211: Result:=#224;
   #140: Result:=#151;
   #143: Result:=#141;
   #175: Result:=#189;
   else Result:=Ogonek;
   end;
end;

function TUnitedCMD.BuffCMDToAscii(Buffer: pointer; Length: Word): string;
var
 Loop: integer;
 AsciiBuff: string;
begin
 AsciiBuff := '';
 for Loop := 0 to Length - 1 do
 begin
   if char(pointer(integer(Buffer) + Loop)^) in [#1..#255] then
   AsciiBuff := AsciiBuff + KodujPL_OUT(char(pointer(integer(Buffer) + Loop)^));
  end;
 Result := AsciiBuff;
end;


end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1