Stack Overflow

0

Wyskakuje mi błąd Stack Overflow po utworzeniu obiektu dowolnej z dwóch klas. :-P Program jest napisany w Delphi 2007.

unit Main;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  Button1: TButton;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

 osoba = class
 private
 imie: string[15];
 nazwisko: string[25];
 kodp:string[6];
 ulica:string[15];

 public
 function get_imie(): string;
 function get_nazwisko():string;
 function get_kodp():string;
 function get_ulica():string;

 procedure set_imie(Value: string);
 procedure set_nazwisko(Value: string);
 procedure set_kodp(Value: string);
 procedure set_ulica(Value: string);

 constructor Create();
 destructor Destroy(); override;
 end;
var
 Form1: TForm1;
 par_osoba:osoba;
implementation
 uses
 unit1;
{$R *.dfm}


function osoba.get_imie():string;
begin
 result:=imie;
end;

function osoba.get_nazwisko():string;
begin
 result:=nazwisko;
end;

function osoba.get_kodp;
begin
  result:=kodp;
end;

function osoba.get_ulica;
begin
 result:=ulica;
end;

procedure osoba.set_imie(Value: string);
begin
 par_osoba.imie:=Value;
end;

procedure osoba.set_nazwisko(value: string);
begin
 par_osoba.nazwisko:=value;
end;

procedure osoba.set_kodp(value: string);
begin
 par_osoba.kodp:=value;
end;

procedure osoba.set_ulica(value: string);
begin
 par_osoba.ulica:=value;
end;

constructor osoba.Create();
begin
par_osoba:=osoba.Create();
end;

destructor osoba.Destroy;
begin
 if Assigned(par_osoba) then

 FreeAndNil(par_osoba);
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
schowek: MojSchowek;
ob_osoba: osoba;
begin
try
schowek:=MojSchowek.Create();;
ob_osoba:=osoba.Create();

ob_osoba.set_imie('Wiktor');
ob_osoba.set_nazwisko('Tytkowski');
ob_osoba.set_kodp('05-140');
ob_osoba.set_ulica('Pułtuska');


schowek.SetOsoba(ob_osoba);
schowek.CopyToClipBoard();
finally
FreeAndNil(schowek);
FreeAndNil(ob_osoba);
end;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
Memo1.Text:='';
end;

end.


<b>Unit1</b>

unit Unit1;

interface
 uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, clipbrd, main;
type
MojSchowek = class
private
CF_DDGDATA: Word;
ob_osoba: osoba;

public

procedure SetOsoba(par_osoba:osoba);

procedure CopyToClipBoard();
procedure GetFromClipBoard();

constructor Create();
destructor Destroy(); override;

end;
implementation

procedure MojSchowek.SetOsoba(par_osoba: osoba);
begin
 ob_osoba.set_imie(par_osoba.get_imie);
 ob_osoba.set_nazwisko(par_osoba.get_imie);
 ob_osoba.set_kodp(par_osoba.get_kodp);
 ob_osoba.set_ulica(par_osoba.get_ulica);
end;

constructor MojSchowek.Create();
begin
 ob_osoba:=Osoba.Create();
 CF_DDGDATA:=RegisterClipboardFormat('CF_DDGDATA');
 if CF_DDGDATA=0 then
  Form1.Memo1.Lines.Add('Nie udało się utworzyć formatu');
end;

procedure MojSchowek.CopyToClipBoard;
var
imie, nazwisko, kodp, ulica:string;

Data: HGLOBAL;
DataPtr: Pointer;
iSize:Integer;
begin
 iSize:=ob_osoba.InstanceSize;
 Data:=GlobalAlloc(GMEM_MOVEABLE, iSize);
 try
  DataPtr:=GlobalLock(Data);
  try
   CopyMemory(DataPtr, ob_osoba, iSize);
   imie:=osoba(DataPtr).get_imie;
   nazwisko:=osoba(DataPtr).get_nazwisko;
   kodp:=osoba(DataPtr).get_kodp;
   ulica:=osoba(DataPtr).get_ulica;

   with Form1.Memo1.Lines do
   begin
    Add(imie);
    Add(nazwisko);
    Add(kodp);
    Add(ulica);
   end;

   ClipBoard.Clear;
   ClipBoard.Open;

   ClipBoard.SetAsHandle(CF_DDGDATA, Data);
   ClipBoard.Close;
  finally
   GlobalUnlock(Data);
  end;
 except
  GlobalFree(Data);
  ShowMessage('Wystąpił błąd');
 end;
end;

procedure MojSchowek.GetFromClipBoard;
var
iSize:integer;
DataPtr:Pointer;
Data:HGLOBAL;
nowa_osoba:osoba;

imie, nazwisko, kodp, ulica:string;
begin
if ClipBoard.HasFormat(CF_DDGDATA) then
 Form1.Memo1.Lines.Add('Pomyślnie załądowanno fomrat')
else
 Form1.Memo1.Lines.Add('Nie załadowano formatu');

 Data:=ClipBoard.GetAsHandle(CF_DDGDATA);

 if data=0 then
  exit;

 DataPtr:=Globallock(Data);

 try
  iSize:=GlobalSize(Data);
  CopyMemory(nowa_osoba, DataPtr, iSize);

  nowa_osoba:=osoba.Create();
  imie:=osoba(DataPtr).get_imie;
  nazwisko:=osoba(DataPtr).get_nazwisko;
  kodp:=osoba(DataPtr).get_kodp;
  ulica:=osoba(DataPtr).get_ulica;

  with Form1.Memo1.Lines do
  begin
   Add('Wczytane dane ze schowka to:');
   Add(imie);
   Add(nazwisko);
   Add(kodp);
   Add(ulica);
  end;
 finally
  GlobalUnlock(Data);
  FreeAndNil(nowa_osoba);
 end;
end;

destructor MojSchowek.Destroy();
begin
if Assigned(ob_osoba) then
 FreeAndNil(ob_osoba);
end;
end.
0

No naturalnie. Widzę, że jesteś z innych języków, najpewniej z Javy ;>

Well, konstruktor jak i wszystkie settery masz złe.
W konstruktorze masz utworzyć jedynie obiekty, które będziesz używał i nadać jakieś wartości domyślne, jeśli potrzebujesz.

constructor MyObject.Create;
begin
 inherited Create;

 //tworzenie innych obiektów itp
end;

Tak powinien wyglądać konstruktor.
Destruktor powinien wyglądać tak:

destructor MyObject.Destroy;
begin
//zwalnianie obiektów utworzonych w konstruktorze
 inherited Destroy;
end;

Tak powinien wyglądać destruktor.

Jeśli chodzi o settery, to źle się odwołujesz. Powinno być po prostu:

imie:=value;

ewentualnie:

self.imie:=value;

W delphi SELF jest określeniem tego samego, co w Javie: this.

Poczytaj jakiś kurs o klasach w Delphi.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1