Balloniki poza coolTray

0

witam!
Jak zrobić by jakiś obiekt np. button wypuścił BalloonHint'a?
tak jak naprzykład przy wpisywaniu hasła urzytkownika przy włączonym CapsLock pojawia sie balonik od pola hasła

0

Umieść na formie JvBalloonHint i ustaw UseBalloonAsApplicationHint na True. Dalej postępujesz jak przy standardowych hintach.

0

A z kąd mam wziąć ten komponent?

0

Jak sama nazwa wskazuje 'Jv....' jest on w pakiecie JEDI.

0

Hint wyswietli się po najechaniu na Edit.... (wcześniej naciśnij buttona, aby to aktywować)

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs,Commctrl, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Edit1: TEdit;
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 hTooltip: Cardinal;
 ti: TToolInfo;
 buffer : array[0..255] of char;
const
 TTS_BALLOON  = $40;
 TTM_SETTITLE = (WM_USER + 32);
implementation

{$R *.dfm}

procedure CreateToolTips(hWnd: Cardinal);
begin
 hToolTip := CreateWindowEx(0, 'Tooltips_Class32', nil, TTS_ALWAYSTIP or TTS_BALLOON,
  Integer(CW_USEDEFAULT), Integer(CW_USEDEFAULT), Integer(CW_USEDEFAULT),
  Integer(CW_USEDEFAULT), hWnd, 0, hInstance, nil);
 if hToolTip <> 0 then
 begin
  SetWindowPos(hToolTip, HWND_TOPMOST, 0, 0, 0, 0, SWP_NOMOVE or
   SWP_NOSIZE or SWP_NOACTIVATE);
  ti.cbSize := SizeOf(TToolInfo);
  ti.uFlags := TTF_SUBCLASS;
  ti.hInst := hInstance;
 end;
end;

procedure AddToolTip(hwnd: DWORD; lpti: PToolInfo; IconType: Integer;
 Text, Title: PChar);
var
 Item: THandle;
 Rect: TRect;
begin
 Item := hWnd;
 if (Item <> 0) and (GetClientRect(Item, Rect)) then
 begin
  lpti.hwnd := Item;
  lpti.Rect := Rect;
  lpti.lpszText := Text;
  SendMessage(hToolTip, TTM_ADDTOOL, 0, Integer(lpti));
  FillChar(buffer, SizeOf(buffer), #0);
  lstrcpy(buffer, Title);
  if (IconType > 3) or (IconType < 0) then IconType := 0;
  SendMessage(hToolTip, TTM_SETTITLE, IconType, Integer(@buffer));
 end;
end;

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
 CreateToolTips(Form1.Handle);
 AddToolTip(Edit1
 .Handle, @ti, 1, 'Tooltip text', 'Title');
end;

end.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0