Witam mam problem a mianowicie mam możliwość sterowania obiektem klawiszami lewo, prawo, góra dół

Mam jeszce problem a mianowicie jak zrobić przybliżanie i oddalenie do , od obiektu przy użyciu scroll myszy lub klawiatury.

Dodaje kod załącznik

unction WndProc(hWnd: HWND;              // Handle okna
         message: UINT;             // Zpráva pro okno
         wParam: WPARAM;            // Doplňkové informace
         lParam: LPARAM):            // Doplňkové informace
                 LRESULT; stdcall;
begin
 if message=WM_SYSCOMMAND then             // Systémový příkaz
  begin
   case wParam of                  // Typ systémového příkazu
    SC_SCREENSAVE,SC_MONITORPOWER:         // Pokus o zapnutí šetřiče obrazovky, Pokus o přechod do úsporného režimu?
     begin
      result:=0;                 // Zabrání obojímu
      exit;
     end;
   end;
  end;
 case message of                    // Větvení podle příchozí zprávy
  WM_ACTIVATE:                    // Změna aktivity okna
   begin
    if (Hiword(wParam)=0) then           // Zkontroluje zda není minimalizované
     active:=true                 // Program je aktivní
    else
     active:=false;                // Program není aktivní
    Result:=0;                   // Návrat do hlavního cyklu programu
   end;
  WM_CLOSE:                      // Povel k ukončení programu
   Begin
    PostQuitMessage(0);               // Pošle zprávu o ukončení
    result:=0                    // Návrat do hlavního cyklu programu
   end;
  WM_KEYDOWN:                     // Stisk klávesy
   begin
    xtrans:=3.0;
    ztrans:=-7.0;

    if wParam=VK_UP then xrot := xrot + 1.0;
    if wParam=VK_DOWN then xrot:= xrot-1.0;

    if wParam=VK_LEFT then yrot:=yrot+1.0;
    if wParam=VK_RIGHT then yrot:=yrot-1.0;
                // Oznámí to programu
    // keys[wParam] := TRUE;
    result:=0;                   // Návrat do hlavního cyklu programu
   end;
  WM_KEYUP:                      // Uvolnění klávesy
   begin
    keys[wParam] := FALSE;              // Oznámí to programu
    result:=0;                   // Návrat do hlavního cyklu programu
   end;
  WM_SIZe:                      // Změna velikosti okna
   begin
    ReSizeGLScene(LOWORD(lParam),HIWORD(lParam));   // LoWord=Šířka, HiWord=Výška
    result:=0;                   // Návrat do hlavního cyklu programu
   end
  else
   // Předání ostatních zpráv systému
   begin
    Result := DefWindowProc(hWnd, message, wParam, lParam);
   end;
  end;
end;

procedure KillGLWindow;                 // Zavírání okna
begin
 if FullScreen then                  // Jsme ve fullscreenu?
  begin
   ChangeDisplaySettings(devmode(nil^),0);      // Přepnutí do systému
   showcursor(true);                 // Zobrazí kurzor myši
  end;
 if h_rc<> 0 then                   // Máme rendering kontext?
  begin
   if (not wglMakeCurrent(h_Dc,0)) then       // Jsme schopni oddělit kontexty?
    MessageBox(0,'Release of DC and RC failed.',' Shutdown Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
   if (not wglDeleteContext(h_Rc)) then       // Jsme schopni smazat RC?
    begin
     MessageBox(0,'Release of Rendering Context failed.',' Shutdown Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
     h_Rc:=0;                   // Nastaví hRC na 0
    end;
  end;
 if (h_Dc=1) and (releaseDC(h_Wnd,h_Dc)<>0) then    // Jsme schopni uvolnit DC
  begin
   MessageBox(0,'Release of Device Context failed.',' Shutdown Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
   h_Dc:=0;                     // Nastaví hDC na 0
  end;
 if (h_Wnd<>0) and (not destroywindow(h_Wnd))then   // Jsme schopni odstranit okno?
  begin
   MessageBox(0,'Could not release hWnd.',' Shutdown Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
   h_Wnd:=0;                     // Nastaví hWnd na 0
  end;
 if (not UnregisterClass('OpenGL',hInstance)) then   // Jsme schopni odregistrovat třídu okna?
  begin
   MessageBox(0,'Could Not Unregister Class.','SHUTDOWN ERROR',MB_OK or MB_ICONINFORMATION);
  end;
end;

 function CreateGlWindow(title:Pchar; width,height,bits:integer;FullScreenflag:bool):boolean stdcall;
var
 Pixelformat: GLuint;      // Uklad formatu pixela
 wc:TWndclass;          // Struktura Windows Class
 dwExStyle:dword;        // Rozmiar stylu okna
 dwStyle:dword;         // Styl okna
 pfd: pixelformatdescriptor;   // NAstawienie formatu piksela
 dmScreenSettings: Devmode;
 h_Instance:hinst;
 WindowRect: TRect;
begin
 WindowRect.Left := 0;                // Nastaví levý okraj na nulu
 WindowRect.Top := 0;                // Nastaví horní okraj na nulu
 WindowRect.Right := width;             // Nastaví pravý okraj na zadanou hodnotu
 WindowRect.Bottom := height;            // Nastaví spodní okraj na zadanou hodnotu
 h_instance:=GetModuleHandle(nil);          // Získá instanci okna
 FullScreen:=FullScreenflag;             // Nastaví proměnnou fullscreen na správnou hodnotu
 with wc do
  begin
   style:=CS_HREDRAW or CS_VREDRAW or CS_OWNDC;  // Překreslení při změně velikosti a vlastní DC
   lpfnWndProc:[email protected];             // Definuje proceduru okna
   cbClsExtra:=0;                 // Žádná extra data
   cbWndExtra:=0;                 // Žádná extra data
   hInstance:=h_Instance;             // Instance
   hIcon:=LoadIcon(0,IDI_WINLOGO);         // Standardní ikona
   hCursor:=LoadCursor(0,IDC_ARROW);        // Standardní kurzor myši
   hbrBackground:=0;                // Pozadí není nutné
   lpszMenuName:=nil;               // Nechceme menu
   lpszClassName:='OpenGl';            // Jméno třídy okna
  end;
 if RegisterClass(wc)=0 then            // Registruje třídu okna
  begin
   MessageBox(0,'Failed To Register The Window Class.','Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
   Result:=false;                 // Při chybě vrátí false
   exit;
  end;
 if FullScreen then                 // Budeme ve fullscreenu?
  begin
   ZeroMemory( @dmScreenSettings, sizeof(dmScreenSettings) ); // Vynulování paměti
   with dmScreensettings do
    begin
     dmSize := sizeof(dmScreenSettings);     // Velikost struktury Devmode
     dmPelsWidth := width;            // Šířka okna
      dmPelsHeight := height;           // Výška okna
     dmBitsPerPel := bits;            // Barevná hloubka
     dmFields   := DM_BITSPERPEL or DM_PELSWIDTH or DM_PELSHEIGHT;
    end;
   // Pokusí se použít právě definované nastavení
   if (ChangeDisplaySettings(dmScreenSettings, CDS_FULLSCREEN))<>DISP_CHANGE_SUCCESSFUL THEN
    Begin
     // Nejde-li fullscreen, může uživatel spustit program v okně nebo ho opustit
     if MessageBox(0,'This FullScreen Mode Is Not Supported. Use Windowed Mode Instead?'
                       ,'NeHe GL',MB_YESNO or MB_ICONEXCLAMATION)= IDYES then
        FullScreen:=false           // Běh v okně
     else
      begin
       // Zobrazí uživateli zprávu, že program bude ukončen
       MessageBox(0,'Program Will Now Close.','Error',MB_OK or MB_ICONERROR);
       Result:=false;             // Vrátí FALSE
       exit;
      end;
     end;
  end;
 if FullScreen then                 // Jsme stále ve fullscreenu?
  begin
   dwExStyle:=WS_EX_APPWINDOW;           // Rozšířený styl okna
   dwStyle:=WS_POPUP or WS_CLIPSIBLINGS or WS_CLIPCHILDREN; // Styl okna
   Showcursor(false);               // Skryje kurzor
  end
 else
  begin
   dwExStyle:=WS_EX_APPWINDOW or WS_EX_WINDOWEDGE;  // Rozšířený styl okna
   dwStyle:=WS_OVERLAPPEDWINDOW or WS_CLIPSIBLINGS or WS_CLIPCHILDREN; // Styl okna
  end;
 AdjustWindowRectEx(WindowRect,dwStyle,false,dwExStyle); // Přizpůsobení velikosti okna
 // Vytvoření okna
 H_wnd:=CreateWindowEx(dwExStyle,          // Rozšířený styl
                'OpenGl',       // Jméno třídy
                Title,         // Titulek
                dwStyle,        // Definovaný styl
                0,0,          // Pozice
                WindowRect.Right-WindowRect.Left, // Výpočet šířky
                WindowRect.Bottom-WindowRect.Top, // Výpočet výšky
                0,           // Žádné rodičovské okno
                0,           // Bez menu
                hinstance,       // Instance
                nil);         // Nepředat nic do WM_CREATE
 if h_Wnd=0 then                   // Pokud se okno nepodařilo vytvořit
  begin
   KillGlWindow();                 // Zruší okno
   MessageBox(0,'Window creation error.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Vrátí chybu
   exit;
  end;
 with pfd do                     // Oznámíme Windows jak chceme vše nastavit
  begin
   nSize:= SizeOf( PIXELFORMATDESCRIPTOR );    // Rozmiar struktury
   nVersion:= 1;                  // Znaczniki wlasciwosci buffora pikseli
   dwFlags:= PFD_DRAW_TO_WINDOW          // Podpora okna
    or PFD_SUPPORT_OPENGL             // Podpora OpenGL
    or PFD_DOUBLEBUFFER;             // Podpora Double Bufferingu
   iPixelType:= PFD_TYPE_RGBA;           // Typy danych piksela
   cColorBits:= bits;               // Liczba bitow piksela
   cRedBits:= 0;                  // Liczba bitów koloru czerwonego oraz przesunięcie bitów koloru czerwonego
   cRedShift:= 0;                 //
   cGreenBits:= 0;
   cBlueBits:= 0;
   cBlueShift:= 0;
   cAlphaBits:= 0;                 // liczba bitów bufora akumulacji
   cAlphaShift:= 0;                // Ignorován Shift bit
   cAccumBits:= 0;                 // liczba bitów akumulacji czerni
   cAccumRedBits:= 0;
   cAccumGreenBits:= 0;
   cAccumBlueBits:= 0;
   cAccumAlphaBits:= 0;
   cDepthBits:= 16;                // liczba bitów bufora głębi
   cStencilBits:= 0;                // liczba bitów bufora powielania
   cAuxBuffers:= 0;                // liczba buforów pomocniczych
   iLayerType:= PFD_MAIN_PLANE;          // nie jest już wykorzystywany
   bReserved:= 0;                 // liczba podkładanych i nakładanych jednostek
   dwLayerMask:= 0;                // nie jest już wykorzystywany
   dwVisibleMask:= 0;
   dwDamageMask:= 0;
  end;
 h_Dc := GetDC(h_Wnd);                // Zkusí připojit kontext zařízení
 if h_Dc=0 then                   // Podařilo se připojit kontext zařízení?
  begin
   KillGLWindow();                 // Zavře okno
   MessageBox(0,'Cant''t create a GL device context.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Ukončí program
   exit;
  end;
 PixelFormat := ChoosePixelFormat(h_Dc, @pfd);    // przyporządkowanie wartosci całkowitej indeksu dostępnego formatu pikseli
 if (PixelFormat=0) then
  begin
   KillGLWindow();                 // sprawdzić wartość przypisania
   MessageBox(0,'Cant''t Find A Suitable PixelFormat.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;
   exit;
  end;
 if (not SetPixelFormat(h_Dc,PixelFormat,@pfd)) then // Podařilo se nastavit Pixel Format?
  begin
   KillGLWindow();
   MessageBox(0,'Cant''t set PixelFormat.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Ukončí program
   exit;
  end;
 h_Rc := wglCreateContext(h_Dc);           // Podařilo se vytvořit Rendering Context?
 if (h_Rc=0) then
  begin
   KillGLWindow();                 // Zavře okno
   MessageBox(0,'Cant''t create a GL rendering context.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Ukončí program
   exit;
  end;
 if (not wglMakeCurrent(h_Dc, h_Rc)) then      // Podařilo se aktivovat Rendering Context?
  begin
   KillGLWindow();                 // Zavře okno
   MessageBox(0,'Cant''t activate the GL rendering context.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Ukončí program
   exit;
  end;
 ShowWindow(h_Wnd,SW_SHOW);             // Zobrazení okna
 SetForegroundWindow(h_Wnd);             // Do popředí
 SetFOcus(h_Wnd);                  // Zaměří fokus
 ReSizeGLScene(width,height);            // Nastavení perspektivy OpenGL scény
 if (not InitGl()) then               // Inicializace okna
  begin
   KillGLWindow();                 // Zavře okno
   MessageBox(0,'initialization failed.','Error',MB_OK or MB_ICONEXCLAMATION);
   Result:=false;                 // Ukončí program
   exit;
  end;
 Result:=true;                    // Vše proběhlo v pořádku
end;

function WinMain(hInstance: HINST;          // Instance
     hPrevInstance: HINST;              // Předchozí instance
     lpCmdLine: PChar;                // Parametry příkazové řádky
     nCmdShow: integer):               // Stav zobrazení okna
            integer; stdcall;
var
 msg: TMsg;                     // Struktura zpráv systému
 done: Bool;                     // Proměnná pro ukončení programu

begin
 done:=false;
 // Dotaz na uživatele pro fullscreen/okno
 if MessageBox(0,'Would You Like To Run In FullScreen Mode?','Start FullScreen',
               MB_YESNO or MB_ICONQUESTION)=IDNO then
  FullScreen:=false                 // Běh v okně
 else
  FullScreen:=true;                 // Fullscreen
 if not CreateGLWindow('NeHe''s OpenGL Framework',640,480,16,FullScreen) then // Vytvoření OpenGL okna
  begin
   Result := 0;                  // Konec programu při chybě
   exit;
  end;
 while not done do                  // Hlavní cyklus programu
  begin
   if (PeekMessage(msg, 0, 0, 0, PM_REMOVE)) then // Přišla zpráva?
    begin
     if msg.message=WM_QUIT then         // Obdrželi jsme zprávu pro ukončení?
      done:=true                // Konec programu
     else
      begin
       TranslateMessage(msg);          // Přeloží zprávu
       DispatchMessage(msg);           // Odešle zprávu
      end;
    end
   else   // Pokud nedošla žádná zpráva
    begin
     // Je program aktivní, ale nelze kreslit? Byl stisknut ESC?
     if (active and not(DrawGLScene()) or keys[VK_ESCAPE]) then
      done:=true                // Ukončíme program
     else                    // Překreslení scény
      SwapBuffers(h_Dc);            // Prohození bufferů (Double Buffering)
     if keys[VK_F1] then             // Byla stisknuta klávesa F1?
      begin
      Keys[VK_F1] := false;           // Označ ji jako nestisknutou
      KillGLWindow();              // Zruší okno
      FullScreen := not FullScreen;       // Negace fullscreen
      // Znovuvytvoření okna
      if not CreateGLWindow('NeHe''s OpenGL Framework',640,480,16,fullscreen) then
       Result := 0;              // Konec programu pokud nebylo vytvořeno
      end;
    end;
  end;                       // Konec smyčky while
 killGLwindow();                   // Zavře okno
 result:=msg.wParam;                 // Ukončení programu
end;

begin
 WinMain( hInstance, hPrevInst, CmdLine, CmdShow );  // Start programu
end.