Bawię się ze żródełkami przeglądarki internetowej z przykładów delphi i wszystko było ok. Po jakim miesiącu powróciłe, żeby znowu trochę poedytować ten pliczek i nagle nie wiadomo skąd program po uruchomieniu wywala błąd! Kiedy chce wejść na jaką kolwiek stronę pisze "cces violation at address 004724EE in module 'webbrows.exe'. Read of address 00000398.". Nie mam pojęcia co może powodować ten błąd. Oto kod programu:

unit Main;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs,
 StdCtrls, ExtCtrls, Menus, ComCtrls, OleCtrls, Buttons, ToolWin,
 ActnList, ImgList,SHDocVw_TLB;

const
 CM_HOMEPAGEREQUEST = WM_USER + $1000;

type
 TMainForm = class(TForm)
  StatusBar1: TStatusBar;
  MainMenu1: TMainMenu;
  File1: TMenuItem;
  Exit1: TMenuItem;
  View1: TMenuItem;
  NavigatorImages: TImageList;
  NavigatorHotImages: TImageList;
  LinksImages: TImageList;
  LinksHotImages: TImageList;
  CoolBar1: TCoolBar;
  ToolBar1: TToolBar;
  BackBtn: TToolButton;
  ForwardBtn: TToolButton;
  StopBtn: TToolButton;
  RefreshBtn: TToolButton;
  ToolBar2: TToolBar;
  ToolButton6: TToolButton;
  ToolButton5: TToolButton;
  ToolButton7: TToolButton;
  ToolButton8: TToolButton;
  URLs: TComboBox;
  Help1: TMenuItem;
  About1: TMenuItem;
  Toolbar3: TMenuItem;
  Statusbar2: TMenuItem;
  Go1: TMenuItem;
  Back1: TMenuItem;
  Forward1: TMenuItem;
  Stop1: TMenuItem;
  Refresh1: TMenuItem;
  ActionList1: TActionList;
  BackAction: TAction;
  ForwardAction: TAction;
  StopAction: TAction;
  RefreshAction: TAction;
  WebBrowser1: TWebBrowser;
  ProgressBar1: TProgressBar;
  ToolButton1: TToolButton;
  ListBox1: TListBox;
  procedure Exit1Click(Sender: TObject);
  procedure About1Click(Sender: TObject);
  procedure StopClick(Sender: TObject);
  procedure URLsKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure LinksClick(Sender: TObject);
  procedure RefreshClick(Sender: TObject);
  procedure BackClick(Sender: TObject);
  procedure ForwardClick(Sender: TObject);
  procedure FormDestroy(Sender: TObject);
  procedure URLsClick(Sender: TObject);
  procedure FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
   Shift: TShiftState);
  procedure Toolbar3Click(Sender: TObject);
  procedure Statusbar2Click(Sender: TObject);
  procedure BackActionUpdate(Sender: TObject);
  procedure ForwardActionUpdate(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1BeforeNavigate2(Sender: TObject;
   const pDisp: IDispatch; var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,
   Headers: OleVariant; var Cancel: WordBool);
  procedure WebBrowser1DownloadBegin(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1DownloadComplete(Sender: TObject);
  procedure FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
  procedure FormActivate(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1ProgressChange(ASender: TObject; Progress,
   ProgressMax: Integer);
  procedure WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject;
   var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
  procedure WebBrowser1Enter(Sender: TObject);
  procedure WebBrowser1DocumentComplete(ASender: TObject;
   const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
 private
  HistoryIndex: Integer;
  HistoryList: TStringList;
  UpdateCombo: Boolean;
  procedure FindAddress;
  procedure HomePageRequest(var message: tmessage); message CM_HOMEPAGEREQUEST;
 end;

var
 MainForm: TMainForm;

implementation

uses About;

{$R *.DFM}

procedure TMainForm.Exit1Click(Sender: TObject);
begin
 Close;
end;

procedure TMainForm.FindAddress;
var
 Flags: OLEVariant;

begin
 Flags := 0;
 UpdateCombo := True;
 WebBrowser1.Navigate(WideString(Urls.Text), Flags, Flags, Flags, Flags);
end;

procedure TMainForm.About1Click(Sender: TObject);
begin
 ShowAboutBox;
end;

procedure TMainForm.StopClick(Sender: TObject);
begin
 WebBrowser1.Stop;
end;

procedure TMainForm.URLsKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if Key = VK_Return then
 begin
  FindAddress;
 end;
end;

procedure TMainForm.URLsClick(Sender: TObject);
begin
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.LinksClick(Sender: TObject);
begin
 if (Sender as TToolButton).Hint = '' then Exit;
 URLs.Text := (Sender as TToolButton).Hint;
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.RefreshClick(Sender: TObject);
begin
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.BackClick(Sender: TObject);
begin
 URLs.Text := HistoryList[HistoryIndex - 1];
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.ForwardClick(Sender: TObject);
begin
 URLs.Text := HistoryList[HistoryIndex + 1];
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
 Shift: TShiftState);
begin
 if Shift = [ssAlt] then
  if (Key = VK_RIGHT) and ForwardBtn.Enabled then
   ForwardBtn.Click
  else if (Key = VK_LEFT) and BackBtn.Enabled then
   BackBtn.Click;
end;

procedure TMainForm.Toolbar3Click(Sender: TObject);
begin
 with Sender as TMenuItem do
 begin
  Checked := not Checked;
  Coolbar1.Visible := Checked;
 end;
end;

procedure TMainForm.Statusbar2Click(Sender: TObject);
begin
 with Sender as TMenuItem do
 begin
  Checked := not Checked;
  StatusBar1.Visible := Checked;
 end;
end;

procedure TMainForm.HomePageRequest(var Message: TMessage);
begin
 URLs.Text := 'http://www.google.pl';
 FindAddress;
end;

procedure TMainForm.FormCreate(Sender: TObject);
begin
 HistoryIndex := -1;
 HistoryList := TStringList.Create;
 { Load the animation from the AVI file in the startup directory. An
  alternative to this would be to create a .RES file including the cool.avi
  as an AVI resource and use the ResName or ResId properties of Animate1 to
  point to it. }

 { Find the home page - needs to be posted because HTML control hasn't been
  registered yet. }
 PostMessage(Handle, CM_HOMEPAGEREQUEST, 0, 0);
end;

procedure TMainForm.FormDestroy(Sender: TObject);
begin
 HistoryList.Free;
end;

procedure TMainForm.BackActionUpdate(Sender: TObject);
begin
 if HistoryList.Count > 0 then
  BackAction.Enabled := HistoryIndex > 0
 else
  BackAction.Enabled := False;
end;

procedure TMainForm.ForwardActionUpdate(Sender: TObject);
begin
 if HistoryList.Count > 0 then
  ForwardAction.Enabled := HistoryIndex < HistoryList.Count - 1
 else
  ForwardAction.Enabled := False;
end;

procedure TMainForm.WebBrowser1BeforeNavigate2(Sender: TObject;
 const pDisp: IDispatch; var URL, Flags, TargetFrameName, PostData,
 Headers: OleVariant; var Cancel: WordBool);
var
 NewIndex: Integer;
begin
 NewIndex := HistoryList.IndexOf(URL);
 if NewIndex = -1 then
 begin
  { Remove entries in HistoryList between last address and current address }
  if (HistoryIndex >= 0) and (HistoryIndex < HistoryList.Count - 1) then
   while HistoryList.Count > HistoryIndex do
    HistoryList.Delete(HistoryIndex);
  HistoryIndex := HistoryList.Add(URL);
 end
 else
  HistoryIndex := NewIndex;
 if UpdateCombo then
 begin
  UpdateCombo := False;
  NewIndex := URLs.Items.IndexOf(URL);
  if NewIndex = -1 then
   URLs.Items.Insert(0, URL)
  else
   URLs.Items.Move(NewIndex, 0);
 end;
 URLs.Text := URL;
 Statusbar1.Panels[0].Text := URL;
end;

procedure TMainForm.WebBrowser1DownloadBegin(Sender: TObject);
begin
 { Turn the stop button dark red }
 StopBtn.ImageIndex := 4;
 { Play the avi from the first frame indefinitely }

end;

procedure TMainForm.WebBrowser1DownloadComplete(Sender: TObject);
begin
 { Turn the stop button grey }
 StopBtn.ImageIndex := 2;
 { Stop the avi and show the first frame }

end;

procedure TMainForm.FormClose(Sender: TObject; var Action: TCloseAction);
begin
 URLs.Items.SaveToFile(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'URL.dat');
end;

procedure TMainForm.FormActivate(Sender: TObject);
begin
  if FileExists(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'URL.dat') then
  begin
   URLs.Items.LoadFromFile(ExtractFilePath(ParamStr(0)) + 'URL.dat');
 end;

end;

procedure TMainForm.WebBrowser1ProgressChange(ASender: TObject; Progress,
 ProgressMax: Integer);
begin
 ProgressBar1.Max := ProgressMax; ProgressBar1.Position := Progress;
end;

procedure TMainForm.WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject;
 var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);

 var 
 NewWindow: TMainForm;
begin
 NewWindow := TMainForm.Create(self);
 NewWindow.Show; 
 ppDisp := NewWindow.Webbrowser1.DefaultDispatch;
end;

procedure TMainForm.WebBrowser1Enter(Sender: TObject);
begin
 Caption:=WebBrowser1.LocationName + ' - EiderNet 2 Beta 1';
end;

procedure TMainForm.WebBrowser1DocumentComplete(ASender: TObject;
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
begin
 Listbox1.Items.Add(Urls.text);
Listbox1.Items.SaveToFile('temporary\history.his');
end;

end.

Dodam, że Delphi kompiluje kod bez żadnych większych problemów.

Bardzo proszę o szybką odpowiedź!