kopiowanie plików

0

Witam
Mam problem z kopiowaniem plików o dużych rozmiarach. Poniżej znajduje się procedura kopiująca która bez problemu radzi sobie z małymi plikami. Problem pojawia się jak chce skopiować plik o rozmiarze ok 4gb. Pasek postępu nic nie wskazuje i program tak jakby się zawiesza.
Jak sprawdziłem to w katalogu docelowym jest tworzony plik, czyli kopiuje sie , z tym ze trwa to całą wieczność. Po 20 minutach zaledwie niecały 1gb się skopiował. Może ktoś mi pomóc i oświecić dlaczego tak długo to trwa? Jakieś rozwiązanie tego problemu?

FUNCTION TBackup.CopyFile(CopyFrom,CopyTo : String):string;
var
Source, Dest : TFileStream;
toCopy : Longint;
FBytesCopied,FProcessed : Integer;
const
ChunkSize : Integer = 8192;
begin
Result := '-';
FBytesCopied:=0; f1.Lab1.caption := plik;
try
source := TFileStream.Create( CopyFrom, fmOpenRead or fmShareDenyWrite );
try
Dest := TFileStream.Create( CopyTo, fmCreate );
try
repeat
if (Source.Size-Source.Position) < ChunkSize then toCopy := Source.Size-Source.Position else toCopy := ChunkSize;

  Dest.CopyFrom( source, toCopy ); Inc( FBytesCopied, toCopy );
  if Source.Size > 0 then FProcessed := Round(FBytesCopied*100/Source.Size) else FProcessed := 0;

  f1.Gauge.Value:=FProcessed; 
  Application.ProcessMessages;

  until Dest.Size = Source.Size;
 finally  end;

finally Dest.Free; end;
finally Source.Free; end;
Result:= 'ok';
end;

0
unit Unit2;

interface

uses
 Classes, Windows;

type
 TFileStreamProgress = class(TFileStream)
 private
  FProgress: Word;
  FOnProgress: TNotifyEvent;
  FBpS: LongWord;

  procedure DoProgress;
 public
  constructor Create(const FileName: string; Mode: Word); overload;
  constructor Create(const FileName: string; Mode: Word; Rights: Cardinal);
  overload;


  function CopyFrom(Source: TStream; Count: Int64): Int64;

  property Progress: Word read FProgress;
  property BpS: LongWord read FBpS;
  property OnProgress: TNotifyEvent read FOnProgress write FOnProgress;
 end;

implementation

{ TFileStreamProgress }

function TFileStreamProgress.CopyFrom(Source: TStream;
 Count: Int64): Int64;
const
 MaxBufSize = $F0000;
var
 BufSize, N: Integer;
 Buffer: PChar;
 Start: Cardinal;
begin
 Start := GetTickCount - 1;
 FProgress := 0;
 FBpS := 0;
 if Count = 0 then
 begin
  Source.Position := 0;
  Count := Source.Size;
 end;
 Result := Count;
 if Count > MaxBufSize then BufSize := MaxBufSize else BufSize := Count;
 GetMem(Buffer, BufSize);
 try
  while Count <> 0 do
  begin
   if Count > BufSize then N := BufSize else N := Count;
   Source.ReadBuffer(Buffer^, N);
   WriteBuffer(Buffer^, N);
   Dec(Count, N);
   FProgress := Round((Result - Count) / Result * 1000);
   FBpS := Trunc((Result - Count) / (GetTickCount - Start) * 1000); 
   DoProgress;
  end;
 finally
  FreeMem(Buffer, BufSize);
 end;
end;

constructor TFileStreamProgress.Create(const FileName: string; Mode: Word;
 Rights: Cardinal);
begin
 FProgress := 0;
 FBpS := 0;
 inherited Create(FileName, Mode, Rights);
end;

constructor TFileStreamProgress.Create(const FileName: string; Mode: Word);
begin
 FProgress := 0;
 FBpS := 0;
 inherited Create(FileName, Mode);
end;

procedure TFileStreamProgress.DoProgress;
begin
 if Assigned(FOnProgress) then
  FOnProgress(Self);
end;

end.

użycie

procedure TForm1.btn2Click(Sender: TObject);
var
 Dest: TFileStreamProgress;
 Source : TFileStream;
begin
 Source := TFileStream.Create('dupa\dupa.dupa', fmOpenRead or fmShareDenyWrite);
 Dest := TFileStreamProgress.Create('dupa\dupa\dupa.dupa', fmCreate);
 Dest.OnProgress := CopyOnProgress;
 try
  Dest.CopyFrom(Source, 0);
 finally
  Source.Free;
  Dest.Free;
 end;
end;

procedure TForm1.CopyOnProgress(Sender: TObject);
begin
 pb1.Position := (Sender as TFileStreamProgress).Progress;
 lbl1.Caption := IntToStr((Sender as TFileStreamProgress).Progress div 10) + ' %';
 lbl2.Caption := Format('%f MB/s', [(Sender as TFileStreamProgress).BpS /
  1024 / 1024]);
 Application.ProcessMessages;
end;

możesz poekspertymentować z rozmiarem buffora (zmienna MaxBufSize)

testowane na plikach ~7GB i kopiuje z prędkością podobną do Exploratora i TotalCommandera

0

ok zaraz sprawdze:)

0

super dzięki Misiekd , o to właśnie mi chodziło - masz u mnie wirtualnego browarka [browar] :d

0

A ja mam trochę inny problem:
Ja próbuję skopiować plik z dysku sieciowego (mapowany z literą np X:, folder tylko do odczytu) tymi przykładami powyżej to zawsze rozmiar pliku źródłowego=0 wiec się nic nie kopiuje. A lokalne pliki kopiują się bez problemu. Dlaczego ?
A może strumienie w tym przypadku nie zadziałają ?

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1