Bardzo proszę kolegów o pomoc. Mam taką funkcję szukającą numeru IP komputera lokalnego:

function LocalIP: string;
type
  TaPInAddr = array [0..10] of PInAddr;
  PaPInAddr = ^TaPInAddr;
var
  phe: PHostEnt;
  pptr: PaPInAddr;
  Buffer: array [0..63] of char;
  i: Integer;
  GInitData: TWSADATA;
begin
  WSAStartup($101, GInitData);
  Result := '';
  GetHostName(Buffer, SizeOf(Buffer));
  phe :=GetHostByName(buffer);
  if phe = nil then Exit;
  pptr := PaPInAddr(Phe^.h_addr_list);
  i := 0;
  while pptr^[i] <> nil do
  begin
   result:=StrPas(inet_ntoa(pptr^[i]^));
   Inc(i);
  end;
  WSACleanup;
end;

Jak przerobić tą funkcje aby odszukiwała mi mumer IP komputera w sieci lokalnej po jego nazwie np "komputer Bartka".
Nie bardzo wiem jak sie do tego zabrać. Może ktoś bardziej doświadczony podsunął by pomysł.

Z góry dzięki.

Jarek