DBExpress i DLL

0

Jak przekazac połaczenie TSQLConnection z głównego programu do biblioteki dll
aby w dll'ce połaczenie wykorzystać do TSQLQuery??

cos w stylu , po stronie dll:

Procedure Test (DBase : TSQLConnection) ; stdcall;
Begin
try
frmDLL := TfrmDLL.Create (Application);
try
frmDLL.SQLQuery.SQLConnection:=DBase;
frmDLL.SQLQuery.Open;
frmDLL.ShowModal;
finally
frmDLL.Free;
end;
except
on E: Exception do
MessageDlg ('Error w pliku DLL ' +
E.Message, mtError, [mbOK], 0);
end;

Niestety ten przykład działa bardzo chimerycznie i bardzo czesto sie wykrzacza.

0

Bo masz ten sam problem co ludzie, co próbują upchnąć MDI Form w dll. Application w dll to NIE JEST to samo Application, co w programie!

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1