Formatowanie komorek excela

Odpowiedz Nowy wątek
remik86
2008-07-17 14:59
remik86
0

Mam taki fragment kodu:

unit Unit1;
interface
uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ComObj, StdCtrls;
type
 TForm1 = class(TForm)
  Button1: TButton;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;
var
 Form1: TForm1;
implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
   Excel: Variant;
begin
  Excel:=CreateOleObject('Excel.Application');
  Excel.SheetsInNewWorkbook := 2;
  Excel.application.workbooks.ADD;
  Excel.Cells[1,2].Value:=('Przykladowy tekst');
  Excel.Visible:=true;
end;
end.

Chciał bym zrobić formatowanie komórek z Delphi 6 a dokładnie:
-kolor tła
-obramowanie
-wyrównanie tekstu
-kąt obrotu tekstu
-zmiana szczerokości kolumny
-zmiana wysokości wiersza

proszę o podanie odpowiednich instrukcji, z góry dzięki

Pozostało 580 znaków

2008-07-17 15:03

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

Zarejestruj makro w VBA, rób to co potrzebujesz, potem zobacz na kod makra. Zobacz też kod poniżej. Procedurka robi ramkę, zmienia kolor, rozmiar, centrowanie itp.

procedure TMain.btExportClick(Sender: TObject);
var
 lcid  :Integer;
 VarArr :Variant;
 i, j  :Byte;
 k, w  :Byte;
 v   :single;
 s   :string;
begin
 try
  lcid := GetUserDefaultLCID();
  xlApp.Visible[lcid] := True;
  xlApp.ScreenUpdating[lcid] := False;
  xlApp.DisplayAlerts[lcid] := false;

  xlWB.ConnectTo(xlApp.Workbooks.Add(EmptyParam, lcid));
  xlWS.ConnectTo(xlWB.Worksheets[1] as _Worksheet);
  xlWS.Name := 'Tabela kątów';

  // ustawienia wydruku
  with xlWS.PageSetup do
  begin
   Orientation := xlLandScape;
   CenterHorizontally := true;
   CenterVertically := true;
   PaperSize := xlPaperA4;
   Zoom := False;
   FitToPagesWide := 1;
   FitToPagesTall := 1;
  end;

  with SG do
  begin
   k := ColCount;
   w := RowCount;

   VarArr := VarArrayCreate([1, w, 1, k], varVariant);
   for i := 1 to w do
    for j := 1 to k do
     begin
      s := Cells[j - 1, i - 1];
      if TryStrToFloat(s, v) then
        VarArr[i, j] := v else
        VarArr[i, j] := s
     end;
  end;

  // kopiowanie tabeli
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[2,1], xlWS.Cells.Item[w+1, k]] do
  begin
   Value2 := VarArr;
   Font.ColorIndex := 16;
   Font.Italic := True;

   FormatConditions.Delete;
   FormatConditions.Add(xlCellValue, xlBetween,
             (FloatToStr(MinA)),
             (FloatToStr(MaxA)));
   FormatConditions[1].Interior.ColorIndex := 8;
   FormatConditions[1].Font.Bold := True;
   FormatConditions[1].Font.ColorIndex := 0;

   Columns.HorizontalAlignment := xlCenter;

   // obramowanie
   Borders[xlEdgeLeft].LineStyle := xlContinuous;
   Borders[xlEdgeTop].LineStyle := xlContinuous;
   Borders[xlEdgeBottom].LineStyle := xlContinuous;
   Borders[xlEdgeRight].LineStyle := xlContinuous;
   Borders[xlInsideVertical].LineStyle := xlContinuous;
   Borders[xlInsideHorizontal].LineStyle := xlContinuous;
  end;

  // cell formating
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[3,2], xlWS.Cells.Item[w+1, k-1]] do
  begin
   NumberFormat := '0'+DecimalSeparator+'00';
  end;

  // title
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[1,1], xlWS.Cells.Item[1, k]] do
  begin
   Merge(xlCenter);
   Cells.HorizontalAlignment := xlCenter;
   Cells.ColumnWidth := Length(SG.Cells[1,1]);
   Cells.Item[1,1] := cbPartNames.Text;
   Font.Size := 18;
  end;

  // fixed col left
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[2,1], xlWS.Cells.Item[w+1, 1]] do
  begin
   Interior.ColorIndex := 15;
   Interior.Pattern := xlSolid;
   Font.Bold := True;
   Font.Italic := False;
   Font.ColorIndex := 0;
  end;

  // fixed col rght
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[2,k], xlWS.Cells.Item[w+1, k]] do
  begin
   Interior.ColorIndex := 15;
   Interior.Pattern := xlSolid;
   Font.Bold := True;
   Font.Italic := False;
   Font.ColorIndex := 0;
  end;

  // fixed row
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[2,1], xlWS.Cells.Item[2, k]] do
  begin
   Interior.ColorIndex := 15;
   Interior.Pattern := xlSolid;
   Font.Bold := True;
   Font.Italic := False;
   Font.ColorIndex := 0;
  end;

  // autor
  with xlWS.Range[xlWS.Cells.Item[w+1,1], xlWS.Cells.Item[w+1, k]] do
  begin
   if edExecutor.Text = '' then
     Cells.Item[1,1] := 'Opracował:'+StringOfChar(' ', 20)+
              ' Dnia: '+DateToStr(Now())
   else
     Cells.Item[1,1] := 'Opracował: <'+edExecutor.Text+
              '>, Dnia: '+DateToStr(Now());

   Merge(xlCenter);
   Cells.HorizontalAlignment := xlRight;
  end;

  xlApp.ScreenUpdating[lcid] := True;

  xlApp.DisplayAlerts[lcid] := true;
  xlWS.Disconnect();
  xlWB.Disconnect();
  xlApp.Disconnect();
 except
  MessageBox(Main.Handle,
        'Błąd połączenia z MS Excel / '#13+
        'MS Excel connection error',
        'Error',
        MB_OK or MB_ICONERROR);
 end;
end;

<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

remik86
2008-07-17 16:59
remik86
0

Ale mnie to nie działa kompilatora nie przyjmuje np. xlContinuous i tego xlEdgeLeft i wielu innych? czy trzeba jeszcze coś zadeklarować??

Pozostało 580 znaków

2008-07-17 19:41

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

bo to są stałe symboliczne zdefiniowane w Excel2000


<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

2009-02-12 19:55

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0
remik86 napisał(a)

Chciał bym zrobić formatowanie komórek z Delphi 6 a dokładnie:
-kolor tła
-obramowanie
-wyrównanie tekstu
-kąt obrotu tekstu
-zmiana szczerokości kolumny
-zmiana wysokości wiersza

Przykład na szybko:

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
var
    Sheet, Excel: Variant;
begin
    //Otwarcie nowego Excela - widoczny dla użytkownika
    Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
    Excel.Visible := True;

    Excel.WorkBooks.Add(); //Stworzenie (dodanie) skoroszytu (standardowego - trzy arkusze)
    Excel.WorkBooks[1].WorkSheets.Add(); //Stworzenie (dodanie) arkusza (czwartego)

    //Przypisanie do zmiennej - patrz niżej
    Sheet := Excel.WorkBooks[1].WorkSheets[1];
    Sheet.Name := 'Test';
    //Po nadaniu nazwy można też tak: Excel.WorkBooks[1].WorkSheets['Test'] - ale po co?

    //Odwoływanie się do konkretnej komórki
    Sheet.Cells[1, 1].Value := '11'; //Zapis danej do komórki Excela - liczba
    Sheet.Cells[1, 2].Value := '''rybka'; //Zapis danej do komórki Excela - string
    Sheet.Cells[1, 3].Value := '=A1*3'; //Zapis danej do komórki Excela - formuła

    //Odwoływanie się do zakresu i formatowanie wyglądu
    Sheet.Range['A1:AA1'].Font.Bold := True; //Pogrubienie
    Sheet.Range['A1:AA1'].Font.Color := clBlue; //Kolor czcionki
    Sheet.Range['A1:K1'].Borders.LineStyle := 13; //Styl linii
    Sheet.Range['A1:K11'].HorizontalAlignment := 3; //Wyrównanie w poziomie - centralnie

    //Ustawianie szerokości kolumn
    Sheet.Columns[1].ColumnWidth := 10;
    Sheet.Columns[2].ColumnWidth := 10;
    Sheet.Columns[3].ColumnWidth := 15;
    Sheet.Columns[4].ColumnWidth := 6;
    Sheet.Columns[5].ColumnWidth := 18;
    Sheet.Columns[6].ColumnWidth := 9;
    Sheet.Columns[7].ColumnWidth := 23;
    Sheet.Columns[8].ColumnWidth := 23;
    Sheet.Columns[9].ColumnWidth := 23;

    //Zmiana tytułu głównego okna, jeśli to komu potrzebne
    Excel.Caption := 'Automatyzacja Excela z poziomu Delphi...';

    //Zatrzymanie wykonywania, potem wyjście
    ShowMessage('ExceloZatrzymywacz! :] Zobacz efekty (w tle) i kliknij OK tutaj, aby zamknąć Excela...');
    Excel.DisplayAlerts := False; //Nie pytaj o zapis niezapisanych
    Excel.Quit;
end;

Jeśli potrzeba Ci więcej, to polecam pogooglowanie:
http://www.google.com/search?q=Delphi%20and%20Microsoft%20Office:%20Automating%20Excel%20and%20Word

Pozostało 580 znaków

2009-02-12 19:59

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

I jeszcze jeden fragmencik kodu w temacie formatowanie komórek i inne "zabawy" z Excelem.

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
    i, j: Integer;
    Range, Sheet, Sheets: Variant;
const
    xlWorksheet = -4167;
    xlContinuous = $00000001;
begin
    //Initiate Delphi random generator;
    Randomize();

    //Call up Excel, add one workbook with one sheet and give it a name
    XLApplication := CreateOleObject('Excel.Application');
    XLApplication.Visible := True;
    XLApplication.Workbooks.Add(xlWorksheet);
    XLApplication.Workbooks[1].WorkSheets[1].Name := 'Random by Delphi';

    //Make assignment and fill sheet with random numbers
    Sheet := XLApplication.Workbooks[1].WorkSheets['Random by Delphi'];
    for i := 1 to 25 do for j := 1 to 6 do Sheet.Cells[i, j] := Random;

    //The Cells property works exactly as you would expect,
    //except Excel puts the Row first and the Column second.

    //Add another sheet and force Excel to fill it with random numbers
    //It is also an example of more complex assignment
    Sheets := XLApplication.Sheets;
    Sheets.Add(, Sheets.Item[1], 1, xlWorkSheet);
    Sheets.Item[2].Name := 'Random by Excel';
    Range := Sheets.Item[2].Range['A1:F25'];

    //If you're using localized version of Excel (i.e. Polish), you
    //HAVE TO supply formulas IN ENGLISH even so; they'll be translated
    //to proper language by Excel itself (to =LOS() in this example)
    //Here is also an example of accessing formulas directly, not
    //by passing strings to cells - eariler examples
    Range.Formula := '=RAND()';

    //And do some extra formating
    Range.Columns.Interior.ColorIndex := 3;
    //You can use the Excel help to see the values in the ColorIndex;
    //first few default values are: black, white, red, green, blue,
    //yellow, purple, cyan; Note that you CAN'T use delphi color codes
    //(i.e. clTeal) as you would do in second example (Formatowanie)

    //As you change the color, you also loose your borders. This is
    //a peculiarity of Excel, and it can be worked around by resetting
    //the LineStyle of the selected cells
    Range.Borders.LineStyle := xlContinuous;

    //To find more constants, import Excel_TLB via Project >
    //Import Type Library and serach in created PAS file
end;

Pozostało 580 znaków

2009-02-12 21:17

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 6 lat temu

0

Nekrofil....


<span style="color: blue">"Kolarstwo to jedna z najtrudniejszych dyscyplin sportu. Nawet najgorszy kolarz jest wciąż wybitnym sportowcem."
s.p. Marco Pantani
</span>

Pozostało 580 znaków

2009-03-06 16:10

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

To teraz ja mam pytanko. Jak do diabła zmienić GRUBOŚĆ linii (serii) na wykresie? Szlag mnie trafia, bo Excel 2007 domyślnie daje grubość 2,25 punkta, która jest stanowczo za gruba dla mnie.

W Delphi + Excel umiem dość sporo jeśli chodzi o wykresy. Oto przykład dla kogoś szukającego podstaw:

procedure TForm1.Button7Click(Sender: TObject);
var
    DataRange, Chart, Sheet: Variant;
    i: Integer;
const
    xlFreeFloating = $00000003;
    xlXYScatterSmoothNoMarkers = $00000049;
    xlMarkerStyleNone = $FFFFEFD2;
    xlLegendPositionBottom = $FFFFEFF5;
begin
    //Initiate Delphi random generator;
    Randomize();

    //Call up Excel, add one workbook with one sheet and give it a name
    XLApplication := CreateOleObject('Excel.Application');
    XLApplication.Visible := True;
    XLApplication.DisplayAlerts := False;
    XLApplication.Workbooks.Add(xlWorksheet);
    XLApplication.Workbooks[1].Sheets[1].Name := 'Data';

    //Select proper worksheet
    Sheet := XLApplication.Workbooks[1].Sheets['Data'];

    //Fill some random data
    for i := 1 to 3 do Sheet.Cells[1, i + 1] := 'Param ' + IntToStr(i);

    for i := 1 to 10 do
    begin
        Sheet.Cells[i + 1, 1] := Now() - i + 1 + Random;
        Sheet.Cells[i + 1, 1].NumberFormat := 'rrrr-mm-dd gg:mm:ss';
        Sheet.Cells[i + 1, 2] := Random;
        Sheet.Cells[i + 1, 3] := Random;
        Sheet.Cells[i + 1, 4] := Random;
    end;

    //Add chart inside worksheet and give it a name
    Sheet.Shapes.AddChart.Name := 'chrt1';

    //You can access chart by name or by index
    //This example shows relative sizing and positioning of a chart
    //Force chart to be placed in exactly specified row and column
    //and have width and height relative to exactly specified number of rows or columns
    Sheet.ChartObjects('chrt1').Left := Sheet.Columns.Columns[5].Left;
    Sheet.ChartObjects('chrt1').Top := Sheet.Rows.Rows[1].Top;
    Sheet.ChartObjects(1).Width := Sheet.Columns.Columns[10].Left;
    Sheet.ChartObjects(1).Height := Sheet.Rows.Rows[28].Top;

    //Make it floating - i.e. don't move or resize along with cells underneath it...
    Sheet.ChartObjects(1).Placement := xlFreeFloating;

    //Example of accessing chart inside chartobject object
    Chart := Sheet.ChartObjects(1).Chart;

    //Set title and legend
    Chart.HasTitle := True;
    Chart.ChartTitle.Text := 'Delphi-Excel Automation Chart Example';
    Chart.ChartType := xlXYScatterSmoothNoMarkers;
    Chart.HasLegend := True;
    Chart.Legend.Position := xlLegendPositionBottom;

    //Delete all automatically added Series
    for i := Chart.SeriesCollection.Count downto 1 do
        Chart.SeriesCollection(i).Delete;

    //Add new series and format it
    //Two ways of achieving it. One - by range selection:
    //DataRange := XLApplication.Union(Sheet.Range['A1:A11'], Sheet.Range['C1:C11']);
    //Chart.SeriesCollection.Add(DataRange, 2, True, True, False);
    //Two: by relative cells numbers (usefull in loops):
    for i := 1 to 3 do
    begin
        Chart.SeriesCollection.NewSeries;
        Chart.SeriesCollection(i).XValues := '=Data!R2C1:R11C1';
        Chart.SeriesCollection(i).Values := '=Data!R2C' + IntToStr(i + 1) + ':R11C' + IntToStr(i + 1);
        Chart.SeriesCollection(i).Name := 'Parametrek ' + IntToStr(i); // Addressing like '=Data!R1C2' for Name does DOESN'T work in Delphi 5!
        Chart.SeriesCollection(i).Smooth := False;
        Chart.SeriesCollection(i).MarkerStyle := xlMarkerStyleNone;
    end;

    //Add trendline - if you need one
    //Chart.SeriesCollection(1).Trendlines.Add(xlLinear, 'Linear Trend');
end;

Ale grubości linii nie da się zmienić w ten sposób, albo ja jestem ślepy. Próbowałem różnych sposobów. Grzebałem w pliku pomocy do Excel 2007 Visual Basic, szukałem w necie, nawet próbowałem odpalić makro w Excelu. I nic. Makro nie rejestruje takiej opercji, jak zmiana grubości linii (serii danych) na wykresie. Gdyby ktoś miał jakiś pomysł - byłbym wdzięczny.

Pozostało 580 znaków

2009-03-09 11:12

Rejestracja: 17 lat temu

Ostatnio: 11 lat temu

0

No i sam sobie odpowiadam. Może się to komuś przyda...

var
    Excel, Chart, DataRange: Variant;
begin
    Excel := CreateOleObject('Excel.Application');
    Excel.Visible := True;
    Excel.Charts.Add.Activate;
    Chart := Excel.ActiveChart;
    DataRange := Sheet.Range['A1:A10'];
    Chart.SeriesCollection.Add(DataRange, 2, True, False, False);
    Chart.SeriesCollection(1).Border.Weight := xlThin;
end;

Ostatnia linijka rozwiązuje problem...

Pozostało 580 znaków

2010-04-02 20:23

Rejestracja: 15 lat temu

Ostatnio: 6 dni temu

0

Dzięki. Włąśnie walczę z Excelem - Twoje podpowiedzi są bardzo cenne.

Pozostało 580 znaków

2010-07-07 18:11

Rejestracja: 10 lat temu

Ostatnio: 9 lat temu

0

Witam.

Ja mam pytanko jak wyciągnąć z Excela informację o wyrównaniu tekstu?
kiedy zadaję ustawienie tekstu:
excel.cells[wr,4].HorizontalAlignment:=2;
wszystko jest ok i w excelu tekst wyrównuje mi się jak należy. Ale kiedy używamy argumentu w instrukcji warunkowej:
if (excel.cells[wr,4].HorizontalAlignment=2) then ...
to niestety Delphi nie jest w stanie wyciągnąć tej informacji i instrukcja warunkowa się nigdy nie wykona. Nawet gdy uprzednio programowo ustawię zadaną wartość na danym polu to nie chce mi jej odczytać.

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0