[Pascal] Dlaczego nie czyta mi danych z pliku?

0

Hej!

Dziwna sprawa. Najpierw tworzę plik typu rekordowego, potem "przelewam" do niego dane ze zmiennej. Problem jest taki, że program jakby nie czytał danych z pliku (a może on ich jednak nie zapisuje?) Tzn kiedy próbuję coś odczytać otrzymuję puste stringi, a zmienne byte równe 0. Czasem program wręcz się wywala...

Nie wiem gdzie może leżeć problem (w końcu całość się kompiluje), więc publikuję cały kod (kopiujta i nawet zarabiajta - ja się tylko uczę ;-)).

Może ktoś będzie wiedział o co chodzi?
Dodam jedynie, że całość jest pisana pod FPC dla Mac OS X, więc trzeba coś pewnie pozmieniać, by odpalić pod Win.

Acha, plik ustawień śmiga bez problemu - wszystko rypie się na plikach z zadaniami...

{ 
Do zrobienia:
  * mozliwosc wylaczenia potwierdzen
  * kreator importu/eksportu zestawow (przenies pliki pdz na biurko i kliknij ok)
  * sprawdzanie czy dany/aktywny zestaw istnieje
  * podczas edycji zadania pytaj czy zastosowac do przyszlych dni

Uwagi:
  * 1 dzien to ~2.8KB czyli rok zajmuje ~1MB
}

PROGRAM DoZrobienia;

USES
  EmptyPlaceHolderUnit,
  SysUtils,
  Crt;

{ ====================================== }

TYPE

  Tustawienia = record
    aktywny : string;
    wyswietlajPotwierdzenia : boolean;
  end;  

  Twykonanie = record
    ileZrobione, ileDoZrobienia : byte;
    opisJednostki : string;  
  end; 

  Tzadanie = record
    nazwa : string;
    wykonanie : array [1..366] of Twykonanie;  // dzien roku
  end;

  Tzestaw = record
    liczbaZadan : byte;
    zadanie : array [1..10] of Tzadanie;  // 10 zadan na zestaw
  end;

{ ====================================== }

CONST
  sciezka = 'Library/Preferences/DoZrobienia/';
  roz = '.pdz';

{ ====================================== }

VAR
  menu :array[1..5] of string; //zawiera nazwy kolejnych pozycji w menu glownym

  plikUstawien :file of Tustawienia;
  Ustawienia :Tustawienia;

  plikZestawu :file of Tzestaw;
  zestaw :Tzestaw;

{ ====================================== }
{ ====================================== }

{ Wypisuje dany znak okreslona liczbe razy }
PROCEDURE PiszZnak(liczbaznakow:byte ; znaczek:char);
var i:byte;
begin
  for i := 1 to liczbaznakow do write(znaczek);
end;

PROCEDURE WriteXY(wspX,wspY:byte ; napis:string);
begin
  GoToXY(wspX,wspY);
  Write(napis);
end;

PROCEDURE BoldXY(wspX,wspY:byte ; napis:string);
begin
  TextColor(15);
  WriteXY(wspX,wspY , napis);
  TextColor(0);
end;

PROCEDURE RysujRamke;
var i:byte;
begin
  ClrScr;
  PiszZnak(80,'*');

  for i:=1 to 22 do
   begin
   WriteLn;
   write('*'); PiszZnak(78,' '); write('*');
   end;

  writeln;
  PiszZnak(80,'*'); 
end;

{ ====================================== }

PROCEDURE ZapiszNaDysk(co:string);
Begin
  If co = 'Ustawienia' Then
    begin
     Reset(plikUstawien);
     Write(plikUstawien , Ustawienia);
     Close(plikUstawien);
    end;
  If co = 'zestaw' Then
    begin
      Reset(plikZestawu);
      Write(plikZestawu , zestaw);
      Close(plikZestawu);
    end;
End;

PROCEDURE CzytajZDysku(co:string);
Begin
  If co = 'Ustawienia' Then
    begin
     Reset(plikUstawien);
     Read(plikUstawien , Ustawienia);
     Close(plikUstawien);
    end;
  If co = 'zestaw' Then
    begin
      Reset(plikZestawu);
      Write(plikZestawu , zestaw);
      Close(plikZestawu);
    end;
End;

{ ====================================== }
{ ====== OBSLUGA ZADAN W ZESTAWIE ====== }
{ ====================================== }

PROCEDURE UsunZadanie(ktore:byte);
Begin

End;

PROCEDURE EdytujZadanie(ktore:byte);
Begin

if zestaw.zadanie[ktore].nazwa = '@! dodaj nowe zadanie [email protected]' then
  begin
    Inc(zestaw.liczbaZadan);
    zestaw.zadanie[ktore+1].nazwa := '@! dodaj nowe zadanie [email protected]';
  end;

with zestaw.zadanie[ktore] do
  begin
    RysujRamke;
    If nazwa = '@! dodaj nowe zadanie [email protected]' Then
      begin
        WriteXY(5,5,'Podaj nazwę: ');
        ReadLn(nazwa);
        WriteXY(5,7,'Podaj opis: ');
        ReadLn(wykonanie[1].opisJednostki);
        WriteXY(5,9,'Podaj ile razy ma byc wykonane: ');
        ReadLn(wykonanie[1].ileDoZrobienia);
      end
    else
      begin
        GoToXY(5,5); Write('Stara nazwa to "',nazwa,'". Podaj nową: ');
        ReadLn(nazwa);
        GoToXY(5,7); Write('Stary opis to "',wykonanie[1].opisJednostki,'". Podaj nowy: ');
        ReadLn(wykonanie[1].opisJednostki);
        GoToXY(5,9); Write('Wczesniej byly ',wykonanie[1].ileDoZrobienia,' wykonania. Podaj ile teraz: ');
        ReadLn(wykonanie[1].ileDoZrobienia);
      end;
  end;

End; // EdytujZadanie

PROCEDURE WybierzDate;
Begin

End;

PROCEDURE WyswietlWykonanie(ktore:byte);
Begin

If zestaw.zadanie[ktore].nazwa <> '@! dodaj nowe zadanie [email protected]' Then
  with zestaw.zadanie[ktore].wykonanie[1] do // tymczasowa data
  begin
    GoToXY(40,5);
    Write(ileZrobione,'/',ileDoZrobienia);
  end;

End;

PROCEDURE ZmniejszZrobione(ktore:byte);
Begin
  if zestaw.zadanie[ktore].wykonanie[1].ileDoZrobienia > 0 then
    begin
      Dec(zestaw.zadanie[ktore].wykonanie[1].ileZrobione); // tymczasowa data
      WyswietlWykonanie(ktore);
    end;
End;

PROCEDURE ZwiekszZrobione(ktore:byte);
Begin
  with zestaw.zadanie[ktore].wykonanie[1] do // tymczasowa data
  begin
    if ileZrobione < ileDoZrobienia then
      begin
        Inc(ileZrobione);
        WyswietlWykonanie(ktore);
      end;
  end;
End;

PROCEDURE WyswietlZadania(ktore,kolor:byte);
Begin
  TextColor(kolor);
  If zestaw.zadanie[ktore].nazwa = '@! dodaj nowe zadanie [email protected]' Then
    WriteXY(5,5+ktore , '< Dodaj nowe zadanie... >')
  Else
    WriteXY(5,5+ktore , zestaw.zadanie[ktore].nazwa);
End;

PROCEDURE PZadania;
Var
  c1, c2 : char;
  p : byte;
Begin

 Repeat // (1)

  RysujRamke;
  WriteXY(2,2,'Zadania do Zrobienia');

  for p:=1 to zestaw.liczbaZadan do WyswietlZadania(p,0); // wypisuje wszystkie pozycje menu
  p := 1;                         // ustawi nas na pierwsza pozycje menu

  Repeat // (2)
    WyswietlZadania(p,15); // podswietla aktualna pozycje menu

    c1 := ReadKey; // czekamy na wcisniecie klawisza
    c2 := ' ';

    If c1=chr(0) Then c2:=ReadKey; // wczytujemy, jesli wcisniety klawisz rozszerzony
    WyswietlZadania(p,0);

    If c2 = 'H' Then Dec(p); // kursor w gore
    If c2 = 'P' Then Inc(p); // kursor w dol

    If c2 = 'M' Then ZmniejszZrobione(p); // kursor w lewo
    If c2 = 'K' Then ZwiekszZrobione(p);  // kursor w prawo

    If p = 0 Then p := zestaw.liczbaZadan;
    If p = zestaw.liczbaZadan+1 Then p := 1;

  Until ( c1 = chr(27) ) or ( c1 = chr(13) ) or ( c1 = chr(8) ); // (2) esc, enter, backspace

  TextColor(0);
  If c1 = Chr(8) Then UsunZadanie(p);   // usuniecie zadania jesli wcisniety BACKSPACE
  If c1 = Chr(13) Then EdytujZadanie(p); // edycja zadania jesli wcisniety ENTER
  If c1 = ' ' Then WybierzDate;    // kalendarz jesli wcisnieta SPACJA

 Until c1 = chr(27);  // (1) koniec jesli ESC

 ZapiszNaDysk('zadania');
End; // PZadania

{ ====================================== }

FUNCTION LiczbaPlikow :byte;
var
  i :byte;
  znalezionyPlik :TSearchRec;
  sciezkaNazwaRozszerzenie :string;
Begin
  sciezkaNazwaRozszerzenie := sciezka+'*'+roz;
  i := 0;

  { FindFirst i FindNext zwracaja 0 jesli znalazly jakis plik }
  If FindFirst(sciezkaNazwaRozszerzenie , faAnyFile , znalezionyPlik) = 0 Then
    Repeat
      Inc(i);
    Until FindNext(znalezionyPlik) <> 0;

  FindClose(znalezionyPlik);
  LiczbaPlikow := i;
End;

FUNCTION NazwaPliku (ktory:byte) :string;
var
  i :byte;
  znalezionyPlik :TSearchRec;
  sciezkaNazwaRozszerzenie :string;
Begin
  sciezkaNazwaRozszerzenie := sciezka+'*'+roz;

  { FindFirst zwraca 0 jesli znalazl jakis plik }
  If FindFirst(sciezkaNazwaRozszerzenie , faAnyFile , znalezionyPlik) = 0 Then
    For i:=1 to ktory do
      if i<>ktory then FindNext(znalezionyPlik);

  FindClose(znalezionyPlik);
  NazwaPliku := Copy( znalezionyPlik.name,1,length(znalezionyPlik.name)-4 );
End;

PROCEDURE WyswietlListePlikow;
var i :byte;
Begin

  RysujRamke;

  WriteXY(5,3,'Aktywny plik to');
  BoldXY(22,3 , Ustawienia.aktywny);

  WriteXY(5,5,'Dostepne pliki to:');
  for i:=1 to LiczbaPlikow do
  begin
    GoToXY(10,5+i);
    Write(i , '. ' , NazwaPliku(i));
  end;  

End;

PROCEDURE UtworzNowyPlikZestawu;
var
  nazwa :string;
  sciezkaNazwaRozszerzenie :string;

Begin

  RysujRamke;
  WriteXY(5,5,'Podaj nazwe pliku:');
  GoToXY(25,5); Readln(nazwa);

  sciezkaNazwaRozszerzenie := sciezka + nazwa + roz;
  Assign(plikZestawu, sciezkaNazwaRozszerzenie);  

  Rewrite(plikZestawu);
  Write(plikZestawu , zestaw);
  Close(plikZestawu);

  zestaw.liczbaZadan := 1;
  zestaw.zadanie[1].nazwa := '@! dodaj nowe zadanie [email protected]';
  ZapiszNaDysk('zestaw');

End;

PROCEDURE ZaladujPlik;
var
  doZaladowania :byte;
Begin

  If LiczbaPlikow = 0 then //jesli brak jest plikow to utworz nowy
    begin
      UtworzNowyplikZestawu;
      doZaladowania :=1;
    end
  Else
    begin
      WyswietlListePlikow;
      WriteXY(5,5, 'Podaj cyfre pliku, ktory ma byc aktywnym:');
      GoToXY(48,5);
      readln(doZaladowania);
    end;

  Ustawienia.aktywny := NazwaPliku(doZaladowania);
  ZapiszNaDysk('Ustawienia');

End;

PROCEDURE UsunPlik;
var
  ktory :byte;
Begin

  CzytajZDysku('Ustawienia');
  if LiczbaPlikow = 0 then
    begin
      RysujRamke;
      WriteXY(5,5,'Nie ma plikow do usuniecia.');
      ReadKey;
    end
  else
 begin

  WyswietlListePlikow;
  WriteXY(5,5, 'Podaj cyfre pliku do usuniecia:');
  GoToXY(37,5);
  Readln(ktory);

  { jesli usuwamy Aktywny plik to trzeba go deaktywowac }
  if NazwaPliku(ktory) = Ustawienia.aktywny then
    begin
      Ustawienia.aktywny := '< brak >';
      ZapiszNaDysk('Ustawienia');
    end;

  DeleteFile( sciezka + NazwaPliku(ktory) + roz );

 end;

End;

{ ====================================== }

PROCEDURE PlayTheGame;
Begin

  If Ustawienia.aktywny = '< brak >' Then ZaladujPlik;

  Assign(plikZestawu , sciezka+Ustawienia.aktywny+roz);
  CzytajZDysku('zestaw');

  PZadania;

End;

{ ====================================== }

PROCEDURE WyswietlZMenu(ktory,kolor:byte);
Begin
 TextColor(kolor);
 WriteXY(32,8+ktory*2 , menu[ktory]);
End;

PROCEDURE PMenu;
Var
  c1,c2 :char;
  p :byte;

Begin
  CzytajZDysku('Ustawienia');

  RysujRamke;
  WriteXY(5,3,'Aktywny plik to');
  BoldXY(22,3 , Ustawienia.aktywny);

  for p:=1 to 5 do WyswietlZMenu(p,0);  // wypisuje wszystkie pozycje menu
  p:=1;                  // ustawi nas na pierwsza pozycje menu

  Repeat
    WyswietlZMenu(p,15); // podswietla aktualna pozycje menu

    c1:=ReadKey; // czekamy na wcisniecie klawisza
    c2:=' ';

    If c1=chr(0) Then c2:=ReadKey; // wczytujemy, jesli wcisniety klawisz rozszerzony
    WyswietlZMenu(p,0);

    If c2='H' Then Dec(p);
    If c2='P' Then Inc(p);

    If p=0 Then P:=5;
    If P=6 Then P:=1;

    If c1=chr(27) Then p:=5; // jesli ESC to exit
  Until (c1=chr(27)) or (c1=chr(13));  // koniec wybierania jesli ESC lub ENTER

  TextColor(0);

  Case p of
    1:PlayTheGame;
    2:ZaladujPlik;
    3:UtworzNowyplikZestawu;
    4:UsunPlik;
    5:begin ClrScr; Writeln('Dawid Nowak, MacDada[[małpa]]MyApple.pl'); Halt; end;
  End; 

End;

{ ====================================== }

BEGIN

{ tworzymy teczke z ustawieniami jesli nie istnieje }
If DirectoryExists('Library/Preferences/DoZrobienia') = false
  Then Mkdir('Library/Preferences/DoZrobienia');

Assign(plikUstawien, sciezka+'Ustawienia');

{ tworzymy plik ustawien jesli nie istnieje } 
{$I-} Reset(plikUstawien); {$I+}
if IOResult=2 then
  begin
    Close(plikUstawien);
    Ustawienia.aktywny := '< brak >';

    Rewrite(plikUstawien);
    Write(plikUstawien , Ustawienia);
    Close(plikUstawien);
  end;

  menu[1]:='Odpal plik';
  menu[2]:='Wczytaj plik';
  menu[3]:='Nowy plik';
  menu[4]:='Usun plik';
  menu[5]:='Koniec';

  Repeat PMenu; Until 1=2;

END.
0

moze dlatego ze sciezki w windows okresla sie przez "\" a nie "/" <-- ten znak w stronach internetowych jest uzwany... nie wiem czy to tylko to... cos jeszcze mi sie nie spodoba to dam znac ;)

po 2:

{$I-} Reset(plikUstawien); {$I+}
if IOResult=2 then
  begin
    Close(plikUstawien);
    Ustawienia.aktywny := '< brak >';

    Rewrite(plikUstawien);
    Write(plikUstawien , Ustawienia);
    Close(plikUstawien);
  end;

pozbadz sie tego Close(PlikUstawien); przed Ustawienia.aktywny... robisz tu 2x Close...

next:

PROCEDURE ZapiszNaDysk(co:string);
Begin
  If co = 'Ustawienia' Then
    begin
     Reset(plikUstawien);
     Write(plikUstawien , Ustawienia);
     Close(plikUstawien);
    end;
  If co = 'zestaw' Then
    begin
        Reset(plikZestawu);
      Write(plikZestawu , zestaw);
      Close(plikZestawu);
    end;
End;

jezeli robisz odczyt to robisz Reset ale Ty robisz zapis czyli zamiast Reset robisz Append...

kolejna rzecz, ktora mnie dziwi:

PROCEDURE UtworzNowyPlikZestawu;
var
  nazwa :string;
  sciezkaNazwaRozszerzenie :string;

Begin

  RysujRamke;
  WriteXY(5,5,'Podaj nazwe pliku:');
  GoToXY(25,5); Readln(nazwa);

    sciezkaNazwaRozszerzenie := sciezka + nazwa + roz;
    Assign(plikZestawu, sciezkaNazwaRozszerzenie);  

    Rewrite(plikZestawu);
  Write(plikZestawu , zestaw);
    Close(plikZestawu);

  zestaw.liczbaZadan := 1;
  zestaw.zadanie[1].nazwa := '@! dodaj nowe zadanie [email protected]';
  ZapiszNaDysk('zestaw');

End;

robisz tu jak widac Write(plikZestawu, zestaw) a nastepnie przechodzisz do ZapiszNaDysk('zestaw'), ktory robi dokladnie to samo czyli znow zapisuje... 2x zapisuje to samo?

0

1.) Mac OS X to jakby przeróbka FreeBSD, a więc jest oparty na Uniksie. "/" jest poprawne.

2.) Rzeczywiście, wywalam jedno close.

3.) Append? Z tego co wiem, używa się tego tylko z plikami tekstowymi, natomiast reset pozwala otworzyć plik rekordowy zarówno do odczytu jak i zapisu.

4.) Racja, rzeczywiście niepotrzebnie zapisuję 2x.

0

Tylko, że nadal jest problem...

Przykład moich posunięć:
1.) Tworzę plik1 i w nim dodaję 2 zadania.
2.) Tworzę plik2 i w nim dodaję inne 2 zadania.
3.) Odpalam plik1 i widzę zadania z pliku2. Dlaczego? Bo on bierze je z pamięci a nie z dysku (z pliku).
4.) Wyłączam i uruchamiam program ponownie. Przy próbie odczytania mam pustkę, a jak spróbuję poruszać się po zadaniach to program się wywala...

0

Dodam jedynie, że całość jest pisana pod FPC dla Mac OS X, więc trzeba coś pewnie pozmieniać, by odpalić pod Win.

1.) Mac OS X to jakby przeróbka FreeBSD, a więc jest oparty na Uniksie. "/" jest poprawne.

przeciez Ci mowie ze dla Windows to nie jest zupelnie poprawne... to pod jaki system wkoncu to robisz?...

Reset otwiera plik tylko i wylacznie do odczytu...

teraz.. wyobrazam sobie taka akcje.... wlaczasz program i pierwsze co robisz w menu to tworzysz nowy plik tak?

czyli wykonuje sie:

PROCEDURE UtworzNowyPlikZestawu;
var
  nazwa :string;
  sciezkaNazwaRozszerzenie :string;

Begin

  RysujRamke;
  WriteXY(5,5,'Podaj nazwe pliku:');
  GoToXY(25,5); Readln(nazwa);

    sciezkaNazwaRozszerzenie := sciezka + nazwa + roz;
    Assign(plikZestawu, sciezkaNazwaRozszerzenie);  

    Rewrite(plikZestawu);
  Write(plikZestawu , zestaw);
    Close(plikZestawu);

  zestaw.liczbaZadan := 1;
  zestaw.zadanie[1].nazwa := '@! dodaj nowe zadanie [email protected]';
  ZapiszNaDysk('zestaw');

End;

zauwaz ze od momentu pojawienia sie menu do tego miejsca nie ma nic co wstawialoby cokolwiek do zmiennej zestaw...

czyli przy tworzeniu nowego pliku nic nie wpisze sie do pliku poleceniem Write(plikZestawu, zestaw);

teraz.. czemu nie zapisuje Ci do pliku zadan? ano bo:

PROCEDURE ZapiszNaDysk(co:string);
Begin
  If co = 'Ustawienia' Then
    begin
     Reset(plikUstawien);
     Write(plikUstawien , Ustawienia);
     Close(plikUstawien);
    end;
  If co = 'zestaw' Then
    begin
        Reset(plikZestawu);
      Write(plikZestawu , zestaw);
      Close(plikZestawu);
    end;
End;

a Ty masz cos takiego po petli PZadania:

ZapiszNaDysk('zadania');

jak widzisz w procedurze nie masz obslugi dla parametru "zadania" wiec pewnie temu nie zapisuje do pliku...

0

AAAAAA, już kapuję! :D

Kurcze, przeczytałem Twój wpis kilka razy i dopiero zrozumiałem o co chodzi Ci z tymi "zadaniami" i "zestawami" ;-) No tak, głupi błąd ;)

DZĘKI BARDZO. Już śmiga ;-)

0

wkoncu doszlismy do porozumienia ;) [soczek]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0