Witam. Mam problem z uruchomieniem serwera FTP. Wykorzystałem komponenty INDY 10 z Delphi 7 Enterprise. Nie mam pojęcia jak ustawić domyślny folder, dysk serwera. Gdy klient się loguje jestem w katalogu '' a chcę być np. w 'C:". Co mam zmienić? Oto server:

var
 Form1: TForm1;
 folder : string;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.IdFTPServer1ListDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 const APath: String; ADirectoryListing: TIdFTPListItems);
var
 LFTPItem :TIdFTPListItem;
 SR : TSearchRec;
 SRI : Integer;
begin
 SRI := FindFirst(Folder + APath + '\*.*', faAnyFile - faHidden - faSysFile, SR);
 While SRI = 0 do
 begin
  LFTPItem := ADirectoryListing.Add;
  LFTPItem.FileName := SR.Name;
  LFTPItem.Size := SR.Size;
  LFTPItem.ModifiedDate := FileDateToDateTime(SR.Time);
  if SR.Attr = faDirectory then
   LFTPItem.ItemType  := ditDirectory
  else
   LFTPItem.ItemType  := ditFile;
  SRI := FindNext(SR);
 end;
 FindClose(SR);
 SetCurrentDir(Folder + APath + '\..');
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1UserLogin(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AUsername, APassword: String; var AAuthenticated: Boolean);
begin
 //sprawdzenie użytkownika
 AAuthenticated := ((AUsername = 'albert') and (APassword = 'aaa'));
 if AAuthenticated = true then
 begin
 end;
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1AfterUserLogin(ASender: TIdFTPServerThread);
begin
ASender.HomeDir := '\';
ASender.CurrentDir := 'C:\';
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1StoreFile(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AFileName: String; AAppend: Boolean; var VStream: TStream);
begin
 folder :=ExtractFilePath(ParamStr(0));
 //zmienną appdir można zdefiniować jako public
 //oraz w obsłudze zdarzenia OnAfterLogin podstawić wartość jak powyżej
 //odbieranie pliku
  if not Aappend then
 begin
  //odbieranie pliku - nowy plik
  VStream := TFileStream.Create(folder + AFilename,fmCreate);
 end;
 if Aappend then
 begin
  //odbieranie pliku - nadpisywanie istniejącego
  VStream := TFileStream.Create(folder + AFilename,fmOpenWrite);
 end;
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1RetrieveFile(ASender: TIdFTPServerThread;
 const AFileName: String; var VStream: TStream);
var
 appdir : string;
begin
 appdir :=ExtractFilePath(ParamStr(0));
 //zmienną appdir można zdefiniować jako public
 //oraz w obsłudze zdarzenia OnAfterLogin podstawić wartość jak powyżej
 //wysyłanie pliku
 VStream := TFileStream.Create(AppDir + AFilename,fmOpenRead);
 Application.ProcessMessages;
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1ChangeDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 var VDirectory: String);
begin
 //zmiana katalogu
 Asender.CurrentDir := VDirectory;
end;
procedure TForm1.IdFTPServer1MakeDirectory(ASender: TIdFTPServerThread;
 var VDirectory: String);
begin
//tworzenie katalogu
 if not ForceDirectories(folder + VDirectory) then
 begin    //można dodać komunikat błędu na serwerze
  end;
end;