Timery i chowanie się formy

0

Witam.

Mam 3 timerki które obsługują w moim programie chowanie się formy poza ekran (do góry):

Zmienne globalne: CzyHide :Boolean, MainTop : Integer

Timer1 (interwał - 10, enabled - True):

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
var
 P : TPoint;
begin
GetCursorPos(P);

 if CzyHide = False then  //Jeżeli nie jest schowane poza ekran...
  MainTop := Form1.Top;
  begin //...sprawdź czy kursor nie znajduje sie na formie lub czy nie jest ona aktywna
   if (P.X >= Form1.Left) and (P.X <= Form1.Left + Form1.Width) and  
     (P.Y >= Form1.Top) and (P.Y <= Form1.Top + Form1.Height) or  
     (Application.Active = True) then
     Timer3.Enabled := False 
   else
    begin 
     Timer2.Enabled := True
    end;
  end
 else //Jeżeli forma jest schowana, a kursor znajduje się w odpowiednim miejscu...
  if (P.X > Form1.Left) and
    (P.X < Form1.Left + Form1.Width) and
    (P.Y = 0) then
   begin
     CzyHide := False;
     Form1.Top := MainTop; //powrót na pierwotną pozycję, ale nie działa :-(
   end;
end;

Timer2 - Służy do opóźnienia chowania się formy (interwał - 400, enabled - False):

procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
begin
 Timer2.Enabled := False;
 Timer3.Enabled := True;
end;

Timer2 - Odpowiedzialny za animację chowania formy (interwał - 10, enabled - False):

procedure TForm1.Timer3Timer(Sender: TObject);
begin
 Form1.Top := Form1.Top - 1;
 if Form1.Top < 0 - Form1.Height then
  begin
   Timer3.enabled := False;
   CzyHide := True;
  end
end;

I chodzi o to, że gdy forma się schowa, to po najechaniu w odpowiednie miejsce, pojawia się ale ma top = 0, a nie taki jaki miała przed schowaniem. Chciałbym również by, gdy znajduje się częściowo poza ekranem, po najechaniu kursorem wróciła na pierwotny Form1.Top

A może ma ktoś lepszy pomysł na chowanie się formy (bo trzy Timerki to chyba za dużo) w podobny sposób?

0

nie chce mi się czytać całego kodu.. ale moim zdaniem danie ..

MainTop := Form1.Top;

w Timerze nie jest dobrym pomysłem.. zdaje się że Ty tego Timera później nie wyłączasz.. wiec cały czas tak przypisuje :P

kiedyś robiłem podobny program.. poszukam go, jeśli znajdę to wrzucę jego kod ;)</delphi></delphi>

0

znalazłem ten kod :D .. jak zwykle po przeszukaniu wszystkich płyt był na ostatniej ;P
ja miałem to zrobione trochę inaczej.. na Formie był jeden Timer (Interval=25 , Enabled=True)..
cały kod (a właściwie zmniejszony by zachować tylko to co najważniejsze) wygląda tak:


unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Timer1: TTimer;
  procedure CmMouseLeave(var Msg: TMessage); message Cm_MouseLeave;
  procedure CmMouseEnter(var Msg: TMessage); message Cm_MouseEnter;
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
  procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

const Wysuwaj = True; // dwie zmienne dla wygody
   Wsuwaj = False;

var
 Form1: TForm1;
 Kierunek: Boolean; // czy forma ma sie wsuwać czy wysuwać
 Min: SmallInt; // liczba oznaczająca wartość właściwości Top formy gdy forma jest ukryta
 Max: SmallInt; // liczba oznaczająca wartość właściwości Top formy gdy forma jest w pełni widoczna
 OIlePixeli:Byte; // prędkość ukrywania/pokazywania się formy
implementation

{$R *.dfm}

// gdy użytkownik opuści myszką obszar formy
procedure TForm1.CmMouseLeave(var Msg: TMessage);
Begin
Kierunek := Wsuwaj;
end;

// gdy użytkownik najedzie myszką na Formę
procedure TForm1.CmMouseEnter(var Msg: TMessage);
Begin
Kierunek := Wysuwaj;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
begin
OIlePixeli := 20; // przesuwaj formę o 20 pikseli przy każdym wywołaniu Time1.OnTimer
Min := - ClientHeight + 1; // ustawienie minimalnej wartosc Top formy
Max := 0; // jak wyżej, tyle że maksymalnej wartości
Kierunek := Wsuwaj; // kierunek przy starcie ustawiony na wsuwaj
Top := Min; // forma jest na początku ukryta
end;

procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
if Kierunek = Wsuwaj then // gdy forma ma się wsuwać..
 begin
  if Top > Min then // jeżeli Forma jeszcze nie jest ukryta
   if Top - OIlePixeli >= Min then Top := Top - OIlePixeli else Top := Min; // przesuń formę o wartość OIlePixeli lub ustaw Top na wartość Min
 end;
if Kierunek = Wysuwaj then // analogicznie do instrukcji wyżej
 begin
  if Top < Max then
   if Top + OIlePixeli <= Max then Top := Top + OIlePixeli else Top := Max;
 end;
end;

end.

Ten kod pasował w mojej sytuacji.. co znaczy że w innej będzie trzeba trochę go zmienić :P

 • miałem ustawione Form1.BorderStyle := bsNone .. bo miałem własny obrazek jako tło aplikacji, więc jak ktoś ma normalne obramowanie to trzeba odliczyć pasek u góry :P
 • chciałem aby się wysuwał tylko do krawędzi nie dalej, jak chce się wysuwać dalej to może nieco kolidować z MouseLeave bo trzeba cały czas trzymać myszkę nad Formą, ale przecież można zamiast MouseLeave i MouseEnter używać czegoś innego ;) np jakiś Buttonek z Kierunek := Wsuwaj;

poza tym Timer przez cały czas działania aplikacji nie musi być włączony więc po zakończeniu animacji można by go wyłączać, ale to już zostawiam Tobie do inwencji twórczej jeśli byś chciał sie pobawić ;)

0

Dzięki serdeczne, jestes wielki. Kilka modyfikacji i jest super. :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0