mam program ktory wczytuje dane z pliku tekstowego w postaci x y (procedura wykorzystuje textfile) oraz nazwy danych z pliki typu ini (wykorzystuje meminifile)
problem objawia sie tak ze jesli wczytam najpierw dane z pliku tekstowego to z pliku ini nic sie nie wczytuje
jesli nic nie wczytam z pliku tekstowego to bez zadnych problemow wczytuje dane z roznych plikow ini
tak wygladaja te procedurki

procedure TForm1.Wczytaj1Click(Sender: TObject);
var
temps : string;
F : TextFile;
begin
npoints:=0;
if OpenDialog2.Execute then
begin
AssignFile(F, OpenDialog2.FileName);
StatusBar1.Panels[0].Text:=OpenDialog2.FileName;
Reset(F);
SetLength(X,255);
SetLength(Y,255);
while not Eof(F) do
begin
Read(F, X[npoints]);
readln(F, Y[npoints]);
npoints:=npoints+1;
end;
temps:='Wczytano ';
temps:=temps+IntToStr(npoints);
temps:=temps+' danych';
MessageBox(0,PChar(temps),'Liczba danych',MB_OK);
StatusBar1.Panels[2].Text:=inttostr(NPOINTS);
CloseFile(F);
end;
end;

procedure paramtery(nazwa:string);
var IniFile : TMemIniFile;
begin

IniFile := TMemIniFile.Create(PChar('./info/'+nazwa));
try
Form1.StringGrid1.Cells[0,1]:=IniFile.ReadString('Params','1001','');
Form1.StringGrid1.Cells[0,2]:=IniFile.ReadString('Params','1002','');
Form1.StringGrid1.Cells[0,3]:=IniFile.ReadString('Params','1003','');
.
.
.
finally
IniFile.Free;
end;
end;