kolejka repr. tablica statyczna

0

Witam. Napisałem sobie kolejke w tablicy statycznej. Program się odpala, jednak przy odpaleniu inita wywala błąd, ze wskazaniem w delpi na linijke Front:=1; Wiecie w czym może być problem ?

unit Unit2;

interface
 uses Dialogs;
const
 MaxLen = 20;
 type
  TElement = String[10];
  TCQueue = class(TObject)
    private
      Queue: Array[1..MaxLen] of TElement;
      Front: Longint;      // Indeks elementu czołowego

      Rear : Longint;      // Indeks ostatniego elementu

      Count: Longint;      //liczba elementów

      function AddOne(i: Longint): Longint;
  public

     procedure Init;
     procedure  EnQueue(value : TElement);
     procedure  DeQueue;
      procedure  Makenull;
     function  FrontElem: TElement;
     function  Empty : Boolean;
     function  ToText : String;
  end;

implementation

procedure TCQueue.Init;
begin
  inherited Create;
  Front:=1;
  Rear:= MaxLen;
  Count:=1;
end;

function TCQueue.AddOne(i: Longint): Longint;
begin
  Result := (i mod MaxLen)+1;
end;

function TCQueue.Empty : Boolean;
begin
  Empty := (AddOne(Rear) = Front);
end;

procedure TCQueue.EnQueue(value : TElement);
begin
  if ( AddOne(AddOne(Rear)) = Front)   // Kolejka pełna
  then
   ShowMessage ('Kolejka pelna !')
  else
  begin
   Rear := AddOne(Rear);
   Queue[Rear] := value;
   Inc(Count);
  end
end;

procedure TCQueue.DeQueue;
begin
 if (Empty) then
    ShowMessage('Kolejka pusta !')
 else
  begin
    Front := AddOne(Front);
    Dec(Count);
  end
end;

procedure TCQueue.Makenull;
begin
 inherited Destroy;
end;

Function TCQueue.FrontElem : TElement;
Begin
 If Empty Then ShowMessage('kolejka pusta')
 Else RESULT := Queue[front];
End;

function TCQueue.ToText : String;
const
  CR = #13#10;
var
  i : Longint;
begin
  Result := '';
  for i := 0 to Count-1 do
    Result := Result +
      Queue[(Front + i) mod MaxLen] + CR;
end;

end.

A tutaj obsługa buttonów:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms, Unit2,
 Dialogs, StdCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Memo1: TMemo;
  GroupBox1: TGroupBox;
  BInit: TButton;
  BMakeNull: TButton;
  BEnqueue: TButton;
  BDeQueue: TButton;
  BFrontElem: TButton;
  procedure Print(S: TCQueue);
  procedure BInitClick(Sender: TObject);
  procedure BMakeNullClick(Sender: TObject);
  procedure BEnqueueClick(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation
var S : TCQueue;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.BInitClick(Sender: TObject);
begin
 S.Init;
end;

procedure TForm1.BMakeNullClick(Sender: TObject);
begin
 S.Makenull;
end;

procedure TForm1.Print(S:TCQueue);
 begin
  Memo1.Clear;
  Memo1.Lines.Add(S.ToText);
 end;

procedure TForm1.BEnqueueClick(Sender: TObject);
var x:String[10];
begin
 x:=(InputBox('kolejka', 'Podaj element:', '1'));
 S.Enqueue(x);
 Print(s);
end;

end.
0

Jaki błąd?

procedure TForm1.BInitClick(Sender: TObject);
begin
 S.Init;
end;

Ja na miejscu programu wywaliłbym w tym momencie Access Violation, bo instancja S nie istnieje w pamięci (Tak jak w poprzednim poście :>). Poza tym kontruktory się deklaruje inaczej:
zamiast

procedure Init;

użyj

constructor Init;
0

Dzięki
Znowu ten sam błąd :-) Czyli ma być S:=TAStack.Init; w construktorze
I jeszcze raz wielkie dzięki

0

Nie TStack tylko S:=TCQueue.Init w tym przypadku :-)

0

Dokładnie. Kompendium rozdz. 3 się kłania :>

0

Nie TStack tylko S:=TCQueue.Init w tym przypadku :-)

0

Poprawiłem constructora ale teraz znowu mam ten sam błąd Acces Violation kiedy chce wstawić (procedura Enqueu). Delphi wskazuje mi na linie

if (AddOne(AddOne(Rear)) = Front) then ShowMessage('Kolejka pelna !')
0

Access Violation występuje wtedy, gdy próbujemy się odwołać (zapisać / odczytać/ wykonać) do obiektu nie istniejącego w pamięci, więc upewnij się, że wywołujesz konstruktor zanim zrobisz cokolwiek innego (Najpierw naciskasz button BInit, a dopiero potem BEnqueue. Nigdy odwrotnie).

0

Naciskam INIT zanim wpisuje jakąś liczbe. I właśnie wtedy dostaje Acces Violation

0

Ok już działa. napisałem to jeszcze raz i wszystko śmiga :-)

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0