thgg Automatyczna odpowiedź

0

Chodzi mi oto aby wysłało do numeru z którego przyszła wiadomość inną wiadomość
Kod programu

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, IdBaseComponent, IdComponent, IdTCPConnection,
 IdTCPClient, HGG, XPMan, ComCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  numer: TEdit;
  haslo: TEdit;
  rozmowca: TEdit;
  Button1: TButton;
  Button2: TButton;
  Memo2: TMemo;
  Button3: TButton;
  XPManifest1: TXPManifest;
  HGG1: THGG;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  RadioButton3: TRadioButton;
  RadioButton4: TRadioButton;
  opis: TEdit;
  Button4: TButton;
  Label1: TLabel;
  Label2: TLabel;
  Label3: TLabel;
  Label4: TLabel;
  Bevel1: TBevel;
  Memo1: TMemo;
  odpowiedz: TMemo;
  procedure Button1Click(Sender: TObject);
  procedure Button2Click(Sender: TObject);
  procedure Button3Click(Sender: TObject);
  procedure HGG1Connected(Sender: TObject);
  procedure HGG1Disconnected(Sender: TObject);
  procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton3Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton4Click(Sender: TObject);
  procedure Button4Click(Sender: TObject);
  procedure HGG1Message(Sender: TObject; GGNumber: Integer;
   MessageContent: String; MessageTime: TDateTime);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
hgg1.Password:=haslo.Text;
hgg1.number:=strtoint(numer.Text);
hgg1.Status:=usAvailable;
hgg1.connect
end;

procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
numer : integer;
begin
numer := strtoint(rozmowca.Text);
Memo2.Lines.SaveToFile('C:\arch.txt');

HGG1.SendMessage(numer,memo2.Lines.GetText,['<n><black>']);

end;

procedure TForm1.Button3Click(Sender: TObject);
begin
hgg1.Status:=usNotAvailable;
end;

procedure TForm1.HGG1Connected(Sender: TObject);
begin
label4.caption:='Połączony';
label4.font.color:=clgreen;
end;

procedure TForm1.HGG1Disconnected(Sender: TObject);
begin
label4.caption:='Niepołączony';
label4.font.color:=clred;
end;

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
if radiobutton1.checked then hgg1.Status:=usAvailable;
end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
if radiobutton2.checked then hgg1.Status:=usBusy;
end;

procedure TForm1.RadioButton3Click(Sender: TObject);
begin
 if radiobutton3.checked then hgg1.Status:=usInvisible

end;

procedure TForm1.RadioButton4Click(Sender: TObject);
begin
if radiobutton3.checked then hgg1.Status:=usNotAvailable
end;

procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
begin
hgg1.description:=opis.Text;
end;

procedure TForm1.HGG1Message(Sender: TObject; GGNumber: Integer;
 MessageContent: String; MessageTime: TDateTime);
begin
memo1.Lines.Add('[' +inttostr(ggnumber) +']: ' +MessageContent);

end;

end.

Trzeba coś wstawić w onMassege thgg ale co
HGG1.SendMessage(inttostr(number),odpowiedz.Lines.GetText,['<n><black>']);Takie coś u mnie nie dziala?

0

W OnMessage komponentu THGG dajesz coś takiego:

HGG.SendMessage(GGNumber, 'Jakaś odpowiedź',[]);

< ten kod powinien na 100% działać... dostosuj go do swoich potrzeb

Pozdrawiam

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0