[TP] Szalone obliczenia z systemem mrówkowym i probemy TP

0

Mam taki kod:

program komiwoj;

uses Crt, Graph;

type
ptr = ^town;
town = record
 x,
 y: word;
 num:byte;
 prev,
 next:ptr;
end;

neighbour = array [0..50] of array [0..50] of boolean;
antferom = array [0..50] of array [0..50] of double;
probabtab = array [0..50] of double;
bannedcit = array [0..50] of boolean;
pass   = array [0..50] of byte;
bestpasslen = double;

function power(const x,y : double) : double;
begin
power := exp(ln(abs(x))*y);
end;

procedure insnext(var head,tail:ptr; x,y:word );
 var
  ntown:ptr;
 begin
  new(ntown);
  ntown^.x:=x;
  ntown^.y:=y;
  ntown^.prev:=nil;
  ntown^.next:=nil;
  if tail<>nil then
   begin
    ntown^.next:=tail^.next;
    if ntown^.next<>nil then
     ntown^.next^.prev:=ntown;
    tail^.next:=ntown;
    ntown^.prev:=tail;
    ntown^.num:=tail^.num+1;
    tail:=ntown;
   end
  else
   begin
    head:=ntown;
    tail:=ntown;
    tail^.num:=0;
   end;
end;

procedure loadnb(var tab:neighbour);
 var
  f:text;
  x,y:byte;
  a:string;
 begin
  x:=0;
  y:=0;
  assign(f, 'nb.txt');
  reset(f);
  while not eof(f) do
   begin
    readln(f,a);
    for y:=0 to length(a)-1 do
     begin
      if (a[y+1]='0') then
       tab[x,y]:=false
      else
       tab[x,y]:=true;
     end;
    x:=x+1;
   end;
  close(f);
end;

procedure loadtwns(var head,tail:ptr);

 procedure Pars(const s:string; var ix, iy: integer);
 var
  x,y:string;
  ciach:integer;
 begin
  ciach:=Pos(',',s);
  x:=copy(s,1,ciach-1);
  y:=copy(s,ciach+1,(length(s)-ciach));
  val(x, ix, ciach);
  val(y, iy, ciach);
 end;

 var
  f:text;
  x,y:integer;
  a:string;

 begin
  x:=0;
  y:=0;
  assign(f, 'tw.txt');
  reset(f);
  while not eof(f) do
   begin
    readln(f,a);
    if a='' then
     continue;
    pars(a, x, y);
    insnext(head, tail, x, y);
   end;
  close(f);
 end;

procedure generatepass(var head, tail, phead, ptail:ptr; const bestpass:pass);
var
 i: byte;
 tmpptr: ptr;
begin
 for i:=0 to tail^.num do
  begin
   tmpptr:=head;
   while tmpptr^.num<>bestpass[i] do
    tmpptr:=tmpptr^.next;
   insnext(phead, ptail, tmpptr^.x, tmpptr^.y);
  end;
end;

function getlen(const x, y: byte; const head, tail: ptr) : double;
var
 xptr,
 yptr:ptr;

begin
 xptr:=head;
 while xptr^.num<>x do
  xptr:=xptr^.next;
 yptr:=head;
 while yptr^.num<>y do
  yptr:=yptr^.next;

 getlen:= sqrt( sqr(yptr^.x - xptr^.x) + sqr(yptr^.y - xptr^.y) );
end;

procedure displaypass(const head, tail: ptr);
var
 sterownik, tryb, blad: integer;
 tmpptr:ptr;
begin
 sterownik:=Detect;
 InitGraph( sterownik, tryb, './BGI');
 blad:=GraphResult;
 if blad<> grOK then
  begin
   WriteLn('Sie skopcila grafika');
   write('mowi ze ja boli ', blad);
   Halt;
  end;
 MoveTo(head^.x, head^.y);
 tmpptr:=head^.next;
 while tmpptr<>nil do
  begin
   LineTo(tmpptr^.x, tmpptr^.y);
   tmpptr:=tmpptr^.next;
  end;
 Line(head^.x, head^.y, tail^.x, tail^.y);
 readln;
 CloseGraph;
end;

procedure antmoves(const head, tail: ptr; const tab: neighbour; var bestpass: pass);
var
 iters, numcit, currcit, trycnt, tabued: byte;
 antpopul, antnum: word;
 road, bestroad: double;
 tmprt: integer;
 ferr: antferom;
 prob: probabtab;
 tabu: bannedcit;
 pas: pass;

const
 antfer=0.1; {ilość zostawianego feromonu}
 antdefer=0.3; {szybkość odparowywania: 30%}
 alfa = 0.5;{znaczenie feromonu}
 beta = 3.5;{znaczenie widoczności}
 {antpopul = 100;} {wielkosc popuacji mrowek, najlepiej by bylo 2*iosc miast.}
 maxiters = 100; {liczba iteracji, im wiencej tym lepiej, tym dluzej}
 maxtry = 10; {maksymalna liczba powrotow, po blendnie dobranej trasie, im wieej tym lepiej, tym wolniej}

 procedure SetUpFerr;
 var
  x, y: byte;
 begin
  for x:=0 to numcit do
   for y:=0 to numcit do
    ferr[x, y]:=0.01;
 end;

 procedure SetUpTabu;
 var
  t: byte;
 begin
  for t:=0 to numcit do
    tabu[t]:=false;
 end;

 procedure SetUpPass;
 var
  t: byte;
 begin
  for t:=0 to numcit do
    pas[t]:=0;
 end;

 procedure makeprobtab(const x: byte);

  function sum: double;
  var
   y: byte;
   ret: double;
  begin
   ret:=0;
   for y:=0 to numcit do
    if (tabu[y] = false) and (tab[x, y] = true) and (x<>y) then
     ret:=ret+(power(ferr[x,y], alfa) * power( 1/getlen(x,y,head,tail), beta));
   sum:=ret;
  end;

 var
  y: byte;
 begin
  for y:=0 to numcit do
   begin
    if (tabu[y] = true) or (tab[x, y] = false) or (x=y) then
     prob[y]:=0
    else
     prob[y]:= (power(ferr[x,y], alfa) * power( 1/getlen(x,y,head,tail), beta))/sum;
   end;
 end;

 function selectroute: integer; {select route from 5 most possible}
 var
  y:byte;
  ymax: integer;
  max, lastmax:double;
  ra: array[0..4] of integer;
 begin
  for y:=0 to 4 do
   ra[y]:=-1;
  max:=0;
  ymax:=-1;
  for y:=0 to numcit do
   if prob[y]>max then
    begin
     max:=prob[y];
     ymax:=y;
    end;
  if ymax<>-1 then
   ra[2]:=ymax
  else
   begin
   {no possible routes}
    writeln('poszło sie jebać');
    selectroute:=-1;
    exit;
   end;
  lastmax:=max;
  max:=0;
  ymax:=-1;
  for y:=0 to numcit do
   if (prob[y]>max) and (prob[y]<lastmax) then
    begin
     max:=prob[y];
     ymax:=y;
    end;
  if ymax<>-1 then
   ra[3]:=ymax
  else
   begin
   {jetna droka}
    selectroute:=ra[3];
    exit;
   end;
  {mamy wincy nisz jetno droke, to zie bafimy}
  lastmax:=max;
  max:=0;
  ymax:=-1;
  for y:=0 to numcit do
   if (prob[y]>max) and (prob[y]<lastmax) then
    begin
     max:=prob[y];
     ymax:=y;
    end;

  ra[1]:=ymax;
  lastmax:=max;
  max:=0;
  ymax:=-1;
  for y:=0 to numcit do
   if (prob[y]>max) and (prob[y]<lastmax) then
    begin
     max:=prob[y];
     ymax:=y;
    end;
  ra[4]:=ymax;
  lastmax:=max;
  max:=0;
  ymax:=-1;
  for y:=0 to numcit do
   if (prob[y]>max) and (prob[y]<lastmax) then
    begin
     max:=prob[y];
     ymax:=y;
    end;
  ra[0]:=ymax;
  lastmax:=max;
  repeat
   y:=random(5);
  until ra[y]<>-1;
  selectroute:=ra[y];
 end;

 procedure VaporFerr;
 var
  x,y:byte;
 begin
  for x:=0 to numcit do
   for y:=0 to numcit do
    ferr[x,y]:=ferr[x,y] * (1-antdefer);
 end;

 function cntroad: double;
 var
  x: byte;
  ret: double;
 begin
  ret:=0;
  for x:=1 to numcit do
   begin
    ret:=ret+getlen(pas[x-1], pas[x], head, tail);
   end;
  ret:=ret+getlen(pas[numcit], pas[0], head, tail);
 end;

 procedure passage;
 var
  x: byte;
 begin
  for x:=0 to numcit do
   begin
    bestpass[x]:=pas[x];
   end;
 end;

 procedure distferr(const road:double);
 var
  x:byte;
 begin
  for x:=1 to numcit do
   begin
    ferr[x-1, x]:=ferr[x-1, x]+(antfer/road);
   end;
 end;

begin
 iters:=0;
 numcit:=tail^.num;
 antpopul:=numcit*2;
 SetUpFerr;
 bestroad:=-1;
 Writeln('Generating...');
  repeat
  write('Iter ', iters,'; ant:');
  for antnum:=1 to antpopul do
   begin
    write(antnum, ', ');
    SetUpTabu;
    SetUpPass;
    pas[0]:=0;
    tabu[0]:=true;
    currcit:=0;
    trycnt:=0;
    repeat
     makeprobtab(pas[currcit]);
     tmprt:=selectroute;
     if tmprt=-1 then
      begin
       if currcit=0 then
        begin
         writeln('ozeszek ty mac');
         exit;
        end;
       currcit:=currcit-1;
       trycnt:=trycnt+1;
       if trycnt=maxtry then
        begin
         writeln('ni ma szczynscia');
         exit;
        end;
       continue;{to wykopie do poczatku penti jak jest ok}
      end;
     {jakezesmy dotarli tutej to jest dopze}
     currcit:=currcit+1;
     pas[currcit]:=tmprt;
     tabu[pas[currcit]]:=true;
    until pas[numcit]<>0;{koncowa droga, szit, straszny ten warunek}
{tu jestesmy, znaczy ze droga przeszla, uff, a moglo sie zle skonczyc, bo jak moze nie byc sasiadow to jest straszna lipa}
    road:=cntroad;
    if bestroad=-1 then
     bestroad:=road;
    if road<bestroad then
     begin
      bestroad:=road;
      passage;
     end;
    if not (road>bestroad) then
     begin
      distferr(road);{im krutsza droga tym wiencej feromonu}
     end;
   end;
  VaporFerr;
   iters:=iters+1;
  writeln;
  until iters=maxiters;      
end;

var
 head, tail, phead, ptail: ptr;
 nb: neighbour;
 bestpass: pass;

begin
 loadnb(nb);
 loadtwns(head, tail);
 antmoves(head, tail, nb, bestpass);
 generatepass(head, tail, phead, ptail, bestpass);
 readln;
 displaypass(phead, ptail);
end.

przy zawartości pliku nb.txt:

0111111111
1011111111
1101111111
1110111111
1111011111
1111101111
1111110111
1111111011
1111111101
1111111110

i tw.txt:

10,10
45,20
100,230
55,300
550,400
510,1
1,420
320,240
123,456
250,150

program wykrzaza się przy obliczaniu długości pierwszej drogi z błędem Floating Point Overflow, podczas gdy ta droga nie powinna być dłuższa przy pierwszym obliczeniu (1 i 2) niż 36,4.

//ps. nie wiem czemu ale znaczniki delphi i code wstawiają w cholere enterów.

0

Wybacz, że tak z grubej rury przywalę, bo nie czytałem kodu bo jest dośc długi natomiast na podstawie tego co piszesz sugeruje sprawdzić czy gdzieś nie ma odwołania do niezainicjowanej zmiennej zmiennoprzecinkowej , wtedy często występuje floatig point overflow. np:


procedure procka;
var x,y:double;
begin
x:=y;// już tu może wystąpić floating point overflow bo zmienna y może nie byc zainicjowana(w zasadzie z tego co pamiętam to nie jest zainicjowana na większości chyba kompilatorów borlanda i z resztą słusznie) i następuje odwołanie do 8 bajtów , które zinterpretowane jako liczba double nie mieszczą się w zakresie przewidzianym dla tego formatu
end;
0

Oj, dokadnie sprawdzałem, ale najwidoczniej doszukać się nie mogę. Wszystko na czym cokolwiek polega jest wcześniej inicjalizowane.

Dodatkowo ponowne skompilowanie kodu bez przeglądania, tylko usunięty graph a metoda go wykorzystująca zmieniona na wyświetlającą kolejne współrzędne, problem z floating point overflow znika, natomiast funkcja wybierająca dobrą drogę nie może sobie poradzić ze zwróceniem dobrego wyniku, mimo iż tablica prawdopodobieństw jest wypełniona... ta, tyle że te wartości są dość dziwne, jak ktoś ma czas to niech skompiluje sobie i przepatrzy, ja nie mam już cierpliwości do pascala. FreePascal odstawia głupoty na tym wykraczając się na operacjach z wskaźnikami.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0