Przeszukiwanie w glab

0

Witam

Pisze program przeszukujacy graf w glab, ale ma problem - gdzies w tej procedurze:

procedure szukaj(var stos: wsk; var kolor: tabkol; lista: tab; licz: integer);

 var
 a,j,i: integer;
 pom: wsk;

 begin
 writeln('Podaj szukany wierzcholek: ');
 readln(a);

 j:=1;

 for i:=1 to licz do
  kolor[i]:='b';

 new(stos);
 stos^.dane:=1;
 stos^.nast:=nil;

 kolor[1]:='s';

 writeln('Lista sasiedztwa: ');
 writeln;
 wypiszl(lista,licz);
 writeln('Stany stosu i tabeli kolorow po kolejnych operacjach: ');
 writeln;

 wypiszstos(stos);
 wypiszkolor(kolor);
 writeln('==============================');

 while stos^.dane <> a do
  begin
  if kolor[lista[j]^.dane] = 'b' then
   begin
   new(pom);
   pom^.dane:=lista[j]^.dane;
   pom^.nast:=stos;
   stos:=pom;
   j:=lista[j]^.dane;
   kolor[j]:='s';
   end
  else if kolor[lista[j]^.dane] = 's' then
   begin
   while (kolor[lista[j]^.dane] <> 'b') or (lista[j] <> nil) do
    lista[j]:=lista[j]^.nast;
    if lista[j] = nil then
     begin
     kolor[j]:='c';
     new(pom);
     pom:=stos^.nast;
     dispose(stos);
     stos:=pom;
     j:=stos^.dane;
     end
    else if kolor[lista[j]^.dane] = 'b' then
     begin
     new(pom);
     pom^.dane:=lista[j]^.dane;
     pom^.nast:=stos;
     stos:=pom;
     j:=lista[j]^.dane;
     kolor[j]:='s';
     end;
   end
  else if kolor[lista[j]^.dane] = 'c' then
   begin
   new(pom);
   pom:=stos^.nast;
   dispose(stos);
   stos:=pom;
   j:=stos^.dane;
   end;
  wypiszstos(stos);
  wypiszkolor(kolor);
  writeln('==============================');
  end;
 writeln;
 writeln('Droga do szukanego wierzcholka: ');
 wypiszdroge(stos);
 readln;
 end;

jest blad, ktorego nie moge zlokalizowac.

Konkretnie wywala sie gdzies w tym fragmencie:

else if kolor[lista[j]^.dane] = 's' then
   begin
   while (kolor[lista[j]^.dane] <> 'b') or (lista[j] <> nil) do
    lista[j]:=lista[j]^.nast;
    if lista[j] = nil then
     begin
     kolor[j]:='c';
     new(pom);
     pom:=stos^.nast;
     dispose(stos);
     stos:=pom;
     j:=stos^.dane;
     end
    else if kolor[lista[j]^.dane] = 'b' then
     begin
     new(pom);
     pom^.dane:=lista[j]^.dane;
     pom^.nast:=stos;
     stos:=pom;
     j:=lista[j]^.dane;
     kolor[j]:='s';
     end;

Czy moge liczyc na podpowiedz co jest nie tak? ;)

b,s,c to kolory wierzcholkow - biale to nieodwiedzone, szare to odwiedzone, ale majace jeszcze nieodwiedzonych sasiadow, a czarne to odwiedzone bez nieodwiedzonych sasiadow.

przykladowy plik do wczytania:

1 2
1 5
1 6
2 3
2 4
3 4
5 6

Na wszelki wypadek caly program (kompiluje sie normalnie):

program przeszukiwanie_w_glab;

uses crt;

const
 max = 50;

type
 wsk = ^twsk;
 twsk = record
 dane: integer;
 nast: wsk;
 end;

 tab = array[1..max] of wsk;

 tabkol = array[1..max] of char;

var
 lista: tab;
 t1,t2,licz: integer;
 k: boolean;
 stos: wsk;
 kolor: tabkol;

procedure zamien(var t1,t2: integer);

 var
 a: integer;

 begin
 a:=t1;
 t1:=t2;
 t2:=a;
 end;

procedure dodaj(var lista: tab; var licz: integer; t1,t2: integer);

 var
 pom: wsk;

 begin
 if lista[t1] = nil then
  begin
  new(lista[t1]);
  lista[t1]^.dane:=t2;
  lista[t1]^.nast:=nil;
  end
 else
  begin
  new(pom);
  pom^.dane:=t2;
  pom^.nast:=lista[t1];
  lista[t1]:=pom;
  end;
 if t1 > licz then
  licz:=t1;
 end;

procedure wczytaj(var lista: tab; var t1,t2: integer);

 var
 plik: text;
 t: string;

 begin
 writeln('Podaj nazwe pliku: ');
 readln(t);

 assign(plik,t);
 reset(plik);

 while not eof(plik) do
  begin
  readln(plik,t1,t2);
  dodaj(lista,licz,t1,t2);
  zamien(t1,t2);
  dodaj(lista,licz,t1,t2);
  end;
 close(plik);
 end;

procedure usun(var lista: tab; licz: integer);

 var
 i: integer;
 pom: wsk;

 begin
 for i:=1 to licz do
  begin
  while lista[i] <> nil do
   begin
   pom:=lista[i]^.nast;
   dispose(lista[i]);
   lista[i]:=pom;
   end;
  end;
 licz:=0;
 end;

procedure wypiszl(lista: tab; licz: integer);

 var
 i: integer;

 begin
 for i:=1 to licz do
  begin
  writeln('Sasiedzi wierzcholka ',i,': ');
   while lista[i] <> nil do
   begin
    write('->',lista[i]^.dane);
    lista[i]:=lista[i]^.nast;
   end;
   writeln;
  end;
 readln;
 end;

procedure wypiszstos(stos: wsk);

 begin
 while stos <> nil do
  begin
  write(stos^.dane,'->');
  stos:=stos^.nast;
  end;
 write('nil');
 writeln;
 end;

procedure wypiszdroge(stos: wsk);

 var
 tmp: array[1..max] of integer;
 i,j: integer;

 begin
 i:=1;
 while stos <> nil do
  begin
  tmp[i]:=stos^.dane;
  stos:=stos^.nast;
  i:=i+1;
  end;
 writeln;
 write('START>>');
 for j:=i-1 downto 1 do
  write(tmp[j],'>>');
 writeln('KONIEC');
 end;

procedure wypiszkolor(kolor: tabkol);

 var
 i,j,k: integer;

 begin
 for i:=1 to licz do
  write(i,'|');
 writeln;
 for j:=1 to licz do
  write('--');
 writeln;
 for k:=1 to licz do
  write(kolor[k],'|');
 writeln;
 end;

procedure szukaj(var stos: wsk; var kolor: tabkol; lista: tab; licz: integer);

 var
 a,j,i: integer;
 pom: wsk;

 begin
 writeln('Podaj szukany wierzcholek: ');
 readln(a);

 j:=1;

 for i:=1 to licz do
  kolor[i]:='b';

 new(stos);
 stos^.dane:=1;
 stos^.nast:=nil;

 kolor[1]:='s';

 writeln('Lista sasiedztwa: ');
 writeln;
 wypiszl(lista,licz);
 writeln('Stany stosu i tabeli kolorow po kolejnych operacjach: ');
 writeln;

 wypiszstos(stos);
 wypiszkolor(kolor);
 writeln('==============================');

 while stos^.dane <> a do
  begin
  if kolor[lista[j]^.dane] = 'b' then
   begin
   new(pom);
   pom^.dane:=lista[j]^.dane;
   pom^.nast:=stos;
   stos:=pom;
   j:=lista[j]^.dane;
   kolor[j]:='s';
   end
  else if kolor[lista[j]^.dane] = 's' then
   begin
   while (kolor[lista[j]^.dane] <> 'b') or (lista[j] <> nil) do
    lista[j]:=lista[j]^.nast;
    if lista[j] = nil then
     begin
     kolor[j]:='c';
     new(pom);
     pom:=stos^.nast;
     dispose(stos);
     stos:=pom;
     j:=stos^.dane;
     end
    else if kolor[lista[j]^.dane] = 'b' then
     begin
     new(pom);
     pom^.dane:=lista[j]^.dane;
     pom^.nast:=stos;
     stos:=pom;
     j:=lista[j]^.dane;
     kolor[j]:='s';
     end;
   end
  else if kolor[lista[j]^.dane] = 'c' then
   begin
   new(pom);
   pom:=stos^.nast;
   dispose(stos);
   stos:=pom;
   j:=stos^.dane;
   end;
  wypiszstos(stos);
  wypiszkolor(kolor);
  writeln('==============================');
  end;
 writeln;
 writeln('Droga do szukanego wierzcholka: ');
 wypiszdroge(stos);
 readln;
 end;

procedure usunstos(var stos: wsk);

 var
 pom: wsk;

 begin
 while stos <> nil do
  begin
  pom:=stos^.nast;
  dispose(stos);
  stos:=pom;
  end;
 end;

procedure czysc(var licz: integer);

 begin
 usun(lista,licz);
 usunstos(stos);
 licz:=0;
 end;

begin
 k:=false;
 licz:=0;

 repeat

 clrscr;
 writeln('MENU');
 writeln('1 - Wczytaj liste krawedzi z pliku');
 writeln('2 - Wypisz liste sasiedztwa');
 writeln('3 - Przeszukaj graf');
 writeln('4 - Oczysc pamiec');
 writeln('5 - Zakoncz');
 writeln;

 case readkey of

  '1': wczytaj(lista,t1,t2);
  '2': wypiszl(lista,licz);
  '3': szukaj(stos,kolor,lista,licz);
  '4': czysc(licz);
  '5': k:=true;

 end;

 until k;

 czysc(licz);

end.
0

ja bym zrobil tak

if Assigned(lista[j]) do
 while (kolor[lista[j]^.dane] <> 'b') do
//nie wiem czy tu chcesz miec begin czy nie?

   lista[j]:=lista[j]^.nast;
    if lista[j] = nil then // if not Assigned(lista[j])
     begin
     kolor[j]:='c';
     new(pom);
     pom:=stos^.nast;
     dispose(stos);  

A przedebugowac nie mozesz?

   stos:=pom;
   j:=stos^.dane;
   end

</delphi>

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0