MERGE SORT // HEAP SORT

0

Czy ktos jest w stanie napisać mi procedure do tych typów sortowań ?? Oczywiście pod Pascala. Mam zrobic referat opisujacy 6 typów sortowania + napisac program je wykorzystujacy. Mam już 5 ale nie moge napisac ostatniego 6 ;/ HEAP SORT to porażka spędziłem nad tym juz jakies 3 h i nie ejstem w stanie wybrnąć ..

kod mojego programu:

program sortowania;
Uses CRT;

var
T:array[1..100] of Integer;
T1:array[1..100] of Integer;
i,j,k,l,n,m,x:integer;
nr : Byte;

procedure czytaj;
begin
 writeln('Podaj ilość liczb');
 readln(n);
 writeln('Podawaj kolejno liczby');
 for i:=1 to n do readln(T[i]);
end;

procedure pisz;
begin
 for i:=1 to n do
 write(T[i],' ');
end;

procedure babelki;
begin
writeln;
writeln('Wybrano sortowanie bąbelkowe');
writeln;
czytaj;
for i:=2 to n do
 begin
  if T[j-1]>T[j] then
  begin
   k:=T[j-1];
   T[j-1]:=T[j];
   T[j]:=k;
  end;
 end;

pisz;
readln;
end;

procedure wstawianie;
begin
writeln;
writeln('Wybrano sortowanie przez wstawianie');
writeln;
czytaj;
for i:=2 to n do
 begin
  T[0]:=T[i];
  j:=i-1;
  while
   T[0]<T[j] do
   begin
   T[j+1]:=T[j];
   j:=j-1;
   end;
  T[j+1]:=T[0];
 end;
 pisz;
 readln;
end;

procedure wybieranie;
begin
writeln;
writeln('Wybrano sortowanie przez wybieranie');
writeln;
czytaj;
for i:=1 to n-1 do
 begin
 k:=T[i];
 l:=i;
  for j:=i+1 to n do
  begin
   if T[j]<T[i] then
   begin
    k:=T[j];
    l:=j;
   end;
  end;
if l>i then
begin
 T[l]:=T[i];
 T[l]:=k;
end;
end;
pisz;
readln;
end;

procedure quicksort(x,y : Integer);
var
j,k,l,z,wyr : Integer;

begin
 k:=x;
 j:=y;
 wyr:=T[(x+y) div 2];
 repeat
  while T[k]<wyr do k:=k+1;
  while T[j]>wyr do j:=j-1;
   if k<=j then
    begin
     z:=T[j];
     T[j]:=T[k];
     T[k]:=z;
     k:=k+1;
     j:=j-1;
    end;
  until  k>j;
  if k<y then quicksort(k,y);
  if x<j then quicksort(x,j);
  end;

procedure kubelek;
begin
writeln;
writeln('Wybrano sortowanie kubełkowe');
writeln;
czytaj;
for i:=1 to m do T[i]:=0;
for i:=1 to n do T[T1[i]]:=T[T1[i]]+1;
x:=1;
for i:=1 to m do begin
 while (T[i]>0) do begin
  T1[x]:=i;
  T[i]:=T[i]-1;
  x:=x+1;
 end;
end;
pisz;
end;

{PROGRAM GŁÓWNY}

begin
 textbackground(9);
 textcolor(14);
 clrscr;
 writeln('         MENU GŁÓWNE PROGRAMU');
 writeln;
 writeln;
 textcolor(15);
 writeln('  1: - Sortowanie bąbelkowe');
 writeln;
 writeln('  2: - Sortowanie przez wstawianie');
 writeln;
 writeln('  3: - Sortowanie przez wybieranie');
 writeln;
 writeln('  4: - Sortowanie Quicksort');
 writeln;
 writeln('  5: - Sortowanie kubelkowe');
 writeln;
 textcolor(14);
 write('     Podaj numer opcji: '); readln(nr);
 writeln;
 writeln;

 case nr of

 1 : begin
   babelki;
   end;

 2: begin
   wstawianie;
   end;

 3 : begin
   wybieranie;
   end;

 4 : begin
   writeln;
   writeln('Wybrano sortowanie Quicksort');
   writeln;
   czytaj;
   quicksort(1,n);
   pisz;
   readln;
   end;

 5 : begin
   kubelek;
   readln;
   end;
end;
end.
0

Chcialem cos pod pascala a nie pod Delphi ..

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0