wysyłanie SMS i format PDU

0

Pytalem o to juz na forum ale nikt mi nie odpowiedzial i moj temat zostal usuniety wiec sam sobie odpowiem a raczej podziele sie z wami tym co mi sie udalo zrobic i zaoszczedze wam szukania.
zamieszczam tu unit SMS.pas troszke okrojony uSMS.pas z FMA.

unit ten pozwala na kodowanie lub dekodowanie ze zwyklego tekstu do formatu PDU uzywanego w komorkach do zapisywania SMS

unit uSMS;

interface

uses SysUtils;

function GSMLength7Bit(const Value: WideString): integer;
function GSMDecode7Bit(Value: string): WideString;
function GSMEncode7Bit(const Value: WideString): string;

implementation

const
 Alphabet7Escape: byte = $1B; // 27
 Alphabet7Bit: array[0..127] of word = (
   {0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  A  B  C  D  E  F}
{0}  64, 163, 36, 165, 232, 233, 249, 236, 242, 199, 10, 216, 248, 13, 197, 229,
{1} $394, 95,$3A6,$393,$39B,$3A9,$3A0,$3A8,$3A3,$398,$39E, 27, 198, 230, 223, 201,
{2}  32, 33, 34, 35, 164, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,
{3}  48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63,
{4} 161, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
{5}  80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 196, 214, 209, 220, 167,
{6} 191, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111,
{7} 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 228, 246, 241, 252, 224);

{ 7BIT helper functions }

function Unpack7Bit(const Value: string): string;
var
 i,j: Integer;
 x,leftover,octet: byte;
 c,septets: string;
begin
 Result := '';
 j := Round(Length(Value) / 2) - 1;
 septets := '';
 x := 1;
 leftover := 0;
 for i := 0 to j do begin
  c := copy(Value, (i*2)+1, 2);
  if not (c[1] in ['0'..'9','A'..'F']) then // do not localize
   break;
  if (Length(c) = 2) and not (c[2] in ['0'..'9','A'..'F']) then // do not localize
   Delete(c,2,1);
  octet := StrToInt('$' + c);
  septets := septets + Chr(((octet and ($FF shr x)) shl (x - 1)) or leftover);
  leftover := (octet and (not ($FF shr x))) shr (8 - x);
  x := x + 1;
  if x = 8 then begin
   if (i <> j) or (leftover <> 0) then
    septets := septets + Chr(leftover);
   x := 1;
   leftover := 0;
  end;
 end;
 Result := septets;
end;

function Pack7Bit(const Value: string): string;
var
 i,j: integer;
 x,nextChr: byte;
 septets,Octet: string;
begin
 Result := '';
 septets := Value;
 x := 0;
 j := length(septets);
 for i := 1 to j do begin
  if x < 7 then begin
   if i = j then
    nextChr := 0
   else
    nextChr := Ord(septets[i+1]);
   Octet := IntToHex(((nextChr and (not ($FF shl (x+1)))) shl (7-x)) or (Ord(septets[i]) shr x),2);
   Result := Result + Octet;
   x := x + 1;
  end
  else
   x := 0;
 end;
end;

function AlphabetIndex7Bit(AChar: WideChar): integer;
var
 i: integer;
 w: word;
begin
 Result := -1;
 w := Ord(AChar);
 for i := 0 to 127 do
  if Alphabet7Bit[i] = w then begin
   Result := i;
   break;
  end;
end;

function EscapeIndex7Bit(AChar: WideChar): integer;
begin
 case Ord(AChar) of
  12,27,91,92,93,94,123,124,125,126,8364:
   Result := Ord(AChar);
  else
   Result := -1;
 end;
end;

function Is7Bit(AChar: WideChar): boolean;
begin
 Result := (AlphabetIndex7Bit(AChar) <> -1) or (EscapeIndex7Bit(AChar) <> -1);
end;

function Encode7Bit(const Value: WideString): string;
var
 item: char;
 septets: string;
 i,j: integer;
 len: integer;
begin
 Result := '';
 septets := '';
 len := Length(Value);
 i := 1;
 while i <= len do begin
  j := AlphabetIndex7Bit(Value[i]);
  if j = -1 then begin
   { not in alphabet, so look for escape sequence }
   case EscapeIndex7Bit(Value[i]) of
     12: item := chr(10); { FORM FEED }
     27: item := chr(27); { next escape table }
     91: item := chr(60);
     92: item := chr(47);
     93: item := chr(62);
     94: item := chr(20);
    123: item := chr(40);
    124: item := chr(64);
    125: item := chr(41);
    126: item := chr(61);
    8364: item := chr(101); { Euro sign }
    else
     item := chr(63);
   end;
   septets := septets + chr(Alphabet7Escape);
  end
  else
   item := chr(j);
  septets := septets + item;
  inc(i);
 end;
 Result := septets;
end;

{ 7BIT }

function GSMLength7Bit(const Value: WideString): integer;
begin
 Result := Length(Encode7Bit(Value));
end;

function GSMDecode7Bit(Value: string): WideString;
var
 i,j,k,len: integer;
 w: word;
begin
 Result := '';
 Value := Unpack7Bit(Value);
 len := Length(Value);
 i := 1;
 while i <= len do begin
  j := Byte(Value[i]);
  if j <= 127 then w := Alphabet7Bit[j]
   else w := 0; { should error here? }
  if j = Alphabet7Escape then begin
   inc(i);
   if i > len then break;
   case Byte(Value[i]) of
    10: w := 12; { FORM FEED }
    20: w := 94;
    27: w := 32;
    40: w := 123;
    41: w := 125;
    47: w := 92;
    60: w := 91;
    61: w := 126;
    62: w := 93;
    64: w := 124;
    101: w := 8364; { Euro sign }
    else begin w := 63;
    end; 
   end; {case}
  end
  else begin
    if (j = 0) and (i < len) and (Byte(Value[i+1]) = 0) then begin
    k := i+2;
    while (k <= len) and (Byte(Value[k]) = 0) do inc(k); // 0x00 up to the...
    if (k > len) or // ...end of (fixed byte length) message -or- FORM FEED
     ((k < len) and (Byte(Value[k]) = Alphabet7Escape) and ((Byte(Value[k+1]) = 10))) then begin
     i := k-1;
     w := 0; // NULL unicode char
    end;
   end;
  end;
  Result := Result + WideChar(w);
  inc(i);
 end;
end;

function GSMEncode7Bit(const Value: WideString): string;
begin
 Result := Pack7Bit(Encode7Bit(Value));
end;

end.

i teraz tylko :

var text,pdu : String;

begin
 text:=GSMDecode7Bit(pdu);
 pdu:=GSMEncode7Bit(text);
end;
0

Myślę, że to ciekawy materiał na gotowca w artykułach :)
Bo na forum może zaginąć w akcji.

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0