Problem z przeglądarką (TwebBrowser)

0

Piszę sobie nakładkę na ie według tego kursu:
http://4programmers.net/Delphi/Gotowce/Przegl%C4%85darkainternetowa(TWebBrowser)_dla_pocz%C4%85tkuj%C4%85cych

Ale coś mam nie tak, bo wyskakuję mi takie błędy:

 [Error] Unit1.pas(92): Identifier expected but 'BEGIN' found
 [Error] Unit1.pas(93): Undeclared identifier: 'NewWindow'
 [Error] Unit1.pas(94): Missing operator or semicolon
 [Error] Unit1.pas(95): Missing operator or semicolon
 [Error] Unit1.pas(95): Missing operator or semicolon
 [Fatal Error] Project1.dpr(5): Could not compile used unit 'Unit1.pas'

Kod:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, OleCtrls, SHDocVw_TLB, Buttons, ExtCtrls, XPMan;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  SpeedButton1: TSpeedButton;
  SpeedButton2: TSpeedButton;
  SpeedButton3: TSpeedButton;
  SpeedButton4: TSpeedButton;
  Panel2: TPanel;
  Edit1: TEdit;
  SpeedButton5: TSpeedButton;
  WebBrowser1: TWebBrowser;
  SpeedButton6: TSpeedButton;
  Label1: TLabel;
  XPManifest1: TXPManifest;
  procedure SpeedButton5Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton1Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton2Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton3Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton4Click(Sender: TObject);
  procedure SpeedButton6Click(Sender: TObject);
  procedure Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
  procedure WebBrowser1DocumentComplete(ASender: TObject;
   const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
  procedure WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject;
   var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
 private
  { Private declarations }
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TForm1.SpeedButton5Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate(Edit1.Text)
end;

procedure TForm1.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.GoBack;
end;

procedure TForm1.SpeedButton2Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.GoForward;
end;

procedure TForm1.SpeedButton3Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Stop;
end;

procedure TForm1.SpeedButton4Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Refresh;
end;

procedure TForm1.SpeedButton6Click(Sender: TObject);
begin
WebBrowser1.Navigate('http://www.google.pl/');
end;

procedure TForm1.Edit1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
begin
if Key = #13 then
 Key := #0;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1DocumentComplete(ASender: TObject;
 const pDisp: IDispatch; var URL: OleVariant);
begin
Edit1.Text:= WebBrowser1.LocationURL;
end;

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject;
 var
 NewWindow: TForm1;
begin
 NewWindow := TForm1.Create(self);
 NewWindow.Show;
 ppDisp := NewWindow.Webbrowser1.DefaultDispatch;
end;

end.

Co mam źle?

0

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject;

???

Powinno być:

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(Sender: TObject; var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);

0

Teraz mam:

 [Error] Unit1.pas(89): Declaration of 'WebBrowser1NewWindow2' differs from previous declaration
 [Fatal Error] Project1.dpr(5): Could not compile used unit 'Unit1.pas'
0

Powinno być:

procedure TForm1.WebBrowser1NewWindow2(ASender: TObject; var ppDisp: IDispatch; var Cancel: WordBool);
0

Dzięki działa :-) A jak zrobić możliwość zapisywania stron do zakładek?

0

EmbeddedWB - taki komponent... Umożliwia w łatwy sposób zabawę z WebBrowser.

0

ściągnąłem to rozpakowałem i jak chcę zainstalować jeden z tych plików .pas to nic sie nie dzieje ;/

0

Z tego co wiem to komponent ten posiada gotowe pakiety do instalacji w odpowiednim środowisku... Więc zainstaluj pakiet z komponentu, zamiast kombinować. :P

0

W tym folderze jest 45 plików .pas
Jak chce jakiś zainstalować to wchodzę w Component>Install Component i wybieram jeden z tych plików :-/

0

Ale z tego co pamiętam to pliki .pas nie zawierają procedury rejestrującej. Zawiera ją jeden plik, który rejestruje wszystkie komponenty. :P

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0