Chciałbym wczytywać plik tekstowy, pięciokolumnowy(oddzielany znakim tabulacji) do stringgrida. Napisałem taki kodzik:

procedure TSDIAppForm.button1click(Sender: TObject);
var
f: TextFile;
iTmp, i,t: Integer;
r1:array[1..5] of string;

begin
if opendialog.execute then
assignfile(f,opendialog.filename)
Reset(f);
itmp:=0;
while not eof(f) do
begin
inc(itmp);
with form6.StringGrid1 do
begin

  for t := 1  to 5 do
     read(f,r1[t]);
     readln(f);
     for i := 0 to 4 do  Cells[i,itmp]:=r1[i+1];
  end;
end;

CloseFile(f);
end;

Ale coś nie dział... Wrzuca mi wszystko do pierwszej kolumny... Jeżeli ktoś może mi pomóc będę wdzięczny...