Schemat blokowy...o co chodzi?

0

Kiedyś już pisałem na tym forum o tym że nigdy nie miałem do czynienia z programowaniem, a teraz zostałem do niego zmuszony przez system :-[ . Dostałem ostatnio do napisania program i jakoś sobie z nim poradziłem [diabel] jednak trzeba mi jeszcze oddać cały raport wraz ze schematem blokowym [!!!] . No własnie o co w tym chodzi??? Z czym to się je. Zamieszczam kod programu. Może ktoś mógłby mi to pokazać (słyszałem że z tym to mało roboty jest).

program Kule;
{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils,
 crt in 'Crt.pas';

const                                       {Deklaracja stałych}
   R1:real=0.1;
   g=9.806;

type
  Tmaterial=(stal,aluminium,plastik);

//-----------------------------------------------------------------------------
procedure czytaj_dane(var r2:double; var material:Tmaterial);           {Procedura wczytywania danych}
var
  napis:string;
  blad:integer;
  klawisz:char;
begin
   write('Podaj promien kuli: ');
   readln(napis);
   val(napis,r2,blad);                             {Zdefiniowanie porpawnosci wprowadzanych danych}
   if (blad<>0)or(r2<0.001)or(r2>0.1) then
   repeat
      writeln('Dane sa nieprawidlowe! Promien powinien byc liczba z zakresu 0.001 .. 0.1');
      write('Podaj jeszcze raz: ');
      readln(napis);
      val(napis,r2,blad);
   until (blad=0)and(r2>=0.001)and(r2<=0.1);

   writeln('Wybierz material: 1 - stal, 2 - aluminium, 3 - tw. sztuczne');   {Menu wyboru materiału (za pomocą przypisania odp cyfr)}
   repeat
      klawisz:=readkey;
   until klawisz in ['1','2','3'];

   case klawisz of
     '1': begin
         material:=stal;
         writeln('Stal');
        end;
     '2': begin
         material:=aluminium;
         writeln('Aluminium');
        end;
     '3': begin
         material:=plastik;
         writeln('Tworzywo sztuczne');
        end;
   end;
end;

function alfa(r2:double; material:Tmaterial):real;                {Funkcja pozwalająca obliczac kąt nachylenia "alfa"}

 var

 gestosc:double;
 kat:real;
 V,V2:double;
 M1,m2:double;
 x,y:double;
 Xr:double;
 Yr2,YR1:double;
begin
 YR1:=3/8*R1;
 Xr:=R1-r2;
 Yr2:=3/8*r2;
   case material of
   stal: gestosc:=7850;
   aluminium: gestosc:=2750;
   plastik: gestosc:=1080;
 end;
 V:= 2/3*pi*sqr(R1)*R1;
 V2:=2/3*pi*sqr(r2)*r2;
 M1:=V*7850;
 m2:=V2*gestosc;
 x:=(-m2*Xr)/(m2+M1);
 y:=(m2*Yr2-M1*YR1)/(M1+m2);

 kat:=arctan(x/y);
 result:=kat/pi*180;
end;

procedure wyznacz_kat(r2:double; material:Tmaterial);               {Procedura wyznaczająca kąt "alfa"}
begin
 clrscr;
 writeln('alfa = ',alfa(r2,material):6:5,' st.');
 readln;
end;

function reakcja(r2:double; material:Tmaterial):real;               {Funkcja pozwalająca obliczac wartosc reakcji podłoża}
var
 gestosc:double;
 M1,m2:double;
 Q1,Q2:double;
 V,V2:double;
begin
 case material of
  stal: gestosc:=7850;
  aluminium: gestosc:=2750;
  plastik: gestosc:=1080;
 end;
 V:= 2/3*pi*sqr(R1)*R1;
 V2:=2/3*pi*sqr(r2)*r2;
 M1:=V*7850;
 m2:=V2*gestosc;
 Q1:=M1*g;
 Q2:=m2*g;

 result:=Q1+Q2;
end;

procedure wyznacz_reakcje(r2:double; material:Tmaterial);             {Procedura wyznaczająca reakcję podłoża}
begin
 clrscr;
 writeln('Wartosc reakcji podloza = ',reakcja(r2,material):4:4);
 readln;
end;

procedure eksport;                                {Procedura eksportująca dane do odpowiedniego pliku}
var
 promien:double;
 poprawna:boolean;
 sciezka:string;
 i:byte;
 plik:text;
begin                                       {Zdefiniowanie poprawnosci wprowadzanej scieżki}
 poprawna:=true;
 write('Podaj nazwe (sciezke) pliku: ');
 readln(sciezka);
 //sprawdzanie poprawnosci nazwy pliku
 for i:=1 to length(sciezka) do
  if sciezka[i] in ['/',':','?','*','<','>','|'] then
   poprawna:=false;
 if not poprawna then
 repeat
  poprawna:=true;
  write('Podana sciezka jest bledna! Wpisz ponownie: ');
  readln(sciezka);
  for i:=1 to length(sciezka) do
   if sciezka[i] in ['/',':','?','*','<','>','|'] then
    poprawna:=false;
 until poprawna;

 assign(plik,sciezka);                              {Zapisanie danych w pliku}
 rewrite(plik);
 writeln(plik,'STAL: ');
 writeln(plik,'promien':10,'   ','kat alfa':5,'   ','reakcja':5);
 promien:=0.001;
 repeat
  writeln(plik,promien:10:3,'   ',alfa(promien,stal):6:5,'   ',reakcja(promien,stal):6:5);
  promien:=promien+0.001;
 until promien>=0.1;

 writeln(plik,'ALUMINIUM: ');
 writeln(plik,'promien':10,'   ','kat alfa':5,'   ','reakcja':5);
 promien:=0.001;
 repeat
  writeln(plik,promien:10:3,'   ',alfa(promien,aluminium):6:5,'   ',reakcja(promien,aluminium):6:5);
  promien:=promien+0.001;
 until promien>=0.1;

 writeln(plik,'TWORZYWO SZTUCZNE: ');
 writeln(plik,'promien':10,'   ','kat alfa':5,'   ','reakcja':5);
 promien:=0.001;
 repeat
  writeln(plik,promien:10:3,'   ',alfa(promien,plastik):6:5,'   ',reakcja(promien,plastik):6:5);
  promien:=promien+0.001;
 until promien>=0.1;

 close(plik);
 clrscr;
 writeln('Dane zostaly wyeksportowane');
 readln;
end;

procedure menu(var r2:double; var material:Tmaterial);              {Procedura menu głównego}
var
  klawisz:char;
begin
   clrscr;
   writeln('Wybierz opcje:');
   writeln('1 - Podaj nowe dane');
   writeln('2 - Wyznacz kat alfa');
   writeln('3 - Wyznacz wartosc reakcji podloza');
   writeln('4 - Eksportuj dane do pliku tekstowego');
   writeln('5 - Koniec');

   repeat
      klawisz:=readkey;
   until klawisz in ['1','2','3','4','5'];

   case klawisz of
     '1': czytaj_dane(r2,material);
     '2': wyznacz_kat(r2,material);
     '3': wyznacz_reakcje(r2,material);
     '4': eksport;
     '5': halt;
   end;

end;

//------------------------------------------------------------------------------
var
  r2:double;
  material:Tmaterial;

begin
  textcolor(white);
  czytaj_dane(r2,material);
  while true do
   menu(r2,material);
end.
0

Schemat blokowy mniej więcej polega na tej zasadzie:

Start aplikacji -> Menu usera -> Operacje na danych -> Generowanie wyników

0

I to robi się w jakieś konkretnej formie [???] . Nie mam o tym zielonego pojęcia :-/

0

Dzielisz program na bloki funkcjonalne i łączysz je strzałkami, liniami, czymkolwiek. Chodzi o to aby mniej więcej pokazać jak działa program. Zresztą, co będę dużo pisał. Googli nie masz?

0

Wpisanie na google "schemat blokowy" nic nie kosztuje.
http://www.sp5andrychow.iap.pl/Algorytmika/lekcja2.htm

0

Możesz użyć devFlowchartera - http://sourceforge.net/projects/devflowcharter. Akurat ten program działa w drugą stronę tzn. na podstwie schematu blokowego generuje kod ale może Ci się przyda.

Pozdrawiam,
albi

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0