Okno Opengl w Panelu

Odpowiedz Nowy wątek
Kochzg
2007-01-19 13:23
Kochzg
0

Mam taki problem. Łapie TPanel i chcę wyswietlić tam grafikę OpenGl. Jednak po uruchomieniu nic mi nie wyswietla. Dopiero gdy przesunę formę poza ekran lub powieksze na cały ekran to pojawia się. Probowałem z zdarzeniami OnPaint, OnResize, OnShow i nic. Oto moje wypociny moze ktos podpowie mi gdzie popełniam bład:

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Classes, Graphics, Controls, Forms, Dialogs, Opengl,
 ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  Panel1: TPanel;
  procedure FormPaint(Sender: TObject);
  procedure FormCreate(Sender: TObject);
 private
  { Private declarations }
  procedure Draw;
 public
  { Public declarations }
 end;

var
 Form1: TForm1;
 DC:HDC;
implementation

{$R *.DFM}

procedure setupPixelFormat();
const
  pfd:TPIXELFORMATDESCRIPTOR = (
    nSize:sizeof(TPIXELFORMATDESCRIPTOR);  // size
    nVersion:1;     // version
    dwFlags:PFD_SUPPORT_OPENGL or PFD_DRAW_TO_WINDOW or
        PFD_DOUBLEBUFFER;  // support double-buffering
    iPixelType:PFD_TYPE_RGBA;  // color type
    cColorBits:24;     // preferred color depth
    cRedBits:0; cRedShift:0;  // color bits (ignored)
    cGreenBits:0; cGreenShift:0;
    cBlueBits:0; cBlueShift:0;
    cAlphaBits:0; cAlphaShift:0;  // no alpha buffer
    cAccumBits: 0;
    cAccumRedBits: 0;    // no accumulation buffer,
    cAccumGreenBits: 0;     // accum bits (ignored)
    cAccumBlueBits: 0;
    cAccumAlphaBits: 0;
    cDepthBits:16;     // depth buffer
    cStencilBits:0;     // no stencil buffer
    cAuxBuffers:0;     // no auxiliary buffers
    iLayerType:PFD_MAIN_PLANE;   // main layer
  bReserved: 0;
  dwLayerMask: 0;
  dwVisibleMask: 0;
  dwDamageMask: 0;          // no layer, visible, damage masks
  );
var pixelFormat:integer;
begin
  pixelFormat := ChoosePixelFormat(DC, @pfd);
  if (pixelFormat = 0) then  
    exit;
  if (SetPixelFormat(DC, pixelFormat, @pfd) <> TRUE) then
    exit;
end;

procedure GLInit;
begin
  // set viewing projection
  glMatrixMode(GL_PROJECTION);
  glFrustum(-0.1, 0.1, -0.1, 0.1, 0.3, 25.0);
  glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
  glEnable(GL_DEPTH_TEST);
end;

procedure TForm1.Draw;
const S=1.0; D=5.0;
begin
  glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT or GL_DEPTH_BUFFER_BIT);
  glLoadIdentity;
  glTranslatef(0.0, 0.0, -12.0);
  glBegin(GL_TRIANGLES);
  glVertex3f( -S, 0, D); glVertex3f(S, 0, D); glVertex3f(0, S, D);
  glEnd;
  SwapBuffers(wglGetCurrentDC);
end;

procedure TForm1.FormPaint(Sender: TObject);
begin
 Draw;
end;

procedure TForm1.FormCreate(Sender: TObject);
var
  RC:HGLRC;
  i:integer;
begin
  DC:=GetDC(Panel1.Handle);
  SetupPixelFormat();
  RC:=wglCreateContext(DC);
  wglMakeCurrent(DC, RC);
  GLInit;
end;

end.

Zdrówka
Kochzg

Pozostało 580 znaków

2007-01-23 11:07

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 10 lat temu

0

http://www.sulaco.co.za//opengl/formstemplate1.5.zip sciagnij to i przeanalizuj tam juz jest rsowanie pod opengl w panelu

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0