Witam,

Zrobilem program ktory prezentuje zasade dzialania Drzew Binarnych (na potrzeby wykladu) - jednak chcialbym zaimplementowac jeszcze zapis i odczyt nie bawilem sie jeszcze operacjami na plikach wiec mam problem jak zrobic to w przypadku takiego programu :

program drzewo_wyklad;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
 SysUtils;

type
 wsk=^wezel;

 wezel=record
    dana:integer;
    l,p:wsk;
    end;

//******************************************************************************
// procedura do wpisywania elementow
procedure wstaw(dana:integer; var head:wsk);
 var
 nowy:wsk;
begin
  if head=nil then
   begin
     new(nowy);
     nowy^.dana:=dana;
     nowy^.l:=nil;
     nowy^.p:=nil;
     head:=nowy;
   end
  else
   if dana<head^.dana then
     wstaw(dana,head^.l)
   else
     wstaw(dana,head^.p);
end;

//******************************************************************************
// procedura dopisujaca nastepny element z opisem sciezki
procedure wstaw_opis(dana:integer; var head:wsk);
 var
 nowy:wsk;
begin
  if head=nil then
   begin
     new(nowy);
     nowy^.dana:=dana;
     nowy^.l:=nil;
     nowy^.p:=nil;
     head:=nowy;
   end
  else
   if dana<head^.dana then
    begin
     writeln('ide w lewo');
     wstaw(dana,head^.l);
    end
   else
    begin
     writeln('ide w prawo');
     wstaw(dana,head^.p);
    end;
end;
//******************************************************************************
// procedura zwracajaca liczbe elementow w drzewie
procedure Elementy(head:wsk; var ilosc:integer);
begin
  if head <> nil then
   begin
    Inc(ilosc);
    Elementy(head^.l,ilosc);
    Elementy(head^.p,ilosc);
   end;
end;

//******************************************************************************
//procedura tworzaca nowe drzewo, konczenie po wcisnieciu "0"
procedure utworz_drzewo(var head:wsk;var ilosc:integer);

var
  dana:integer;

begin
  writeln('Aby zakonczyc wpisz "0"');
  readln(dana);
  while dana<>0 do
   begin
     wstaw(dana,head);
     readln(dana);
   end;
  Elementy(head,ilosc);
end;

//******************************************************************************
//procedura tworzaca nowe drzewo z opisem, konczenie po wcisnieciu "0"
procedure utworz_drzewo_opis(var head:wsk;var ilosc:integer);

var
  dana:integer;

begin
  writeln('Aby zakonczyc wpisz "0"');
  readln(dana);
  while dana<>0 do
   begin
     wstaw_opis(dana,head);
     readln(dana);
   end;
  Elementy(head,ilosc);
end;

//******************************************************************************
//procedura tworzaca drzewo z podanej ilosci elementow
procedure utworz_drzewo_ilosc(var head:wsk;var ilosc:integer);

var
  dana:integer;
  i:integer;

begin
  writeln('Podaj z ilu elementow ma sie skladac drzewo');
  readln(ilosc);

  for i:=1 to ilosc do
   begin
    readln(dana);
    wstaw(dana,head);
   end;
end;

//******************************************************************************
//procedura tworzaca drzewo z opisem sciezki z podanej ilosci elementow
procedure utworz_drzewo_ilosc_opis(var head:wsk;var ilosc:integer);

var
  dana:integer;
  i:integer;

begin
  writeln('Podaj z ilu elementow ma sie skladac drzewo');
  readln(ilosc);

  for i:=1 to ilosc do
   begin
    readln(dana);
    wstaw_opis(dana,head);
   end;
end;

//******************************************************************************
//procedura do wyboru tworzenia drzewa
procedure utworz(var head:wsk;var ilosc:integer);
var
 wybor:char;
begin
 writeln('W jaki sposob chcesz utworzyc drzewo:');
 writeln('[1] - podajesz dane, a na koniec wprowadzania podajesz zero');
 writeln('[2] - podajesz ilosc danych');
 readln(wybor);

  case wybor of
   '1' :utworz_drzewo(head,ilosc);
   '2' :utworz_drzewo_ilosc(head,ilosc);
  end;
  writeln('Drzewo sklada sie z ',ilosc,' elementow');
end;

//******************************************************************************
//procedura do wyboru tworzenia drzewa
procedure utworz_opis(var head:wsk;var ilosc:integer);
var
 wybor:char;
begin
 writeln('W jaki sposob chcesz utworzyc drzewo:');
 writeln('[1] - podajesz dane, a na koniec wprowadzania podajesz zero');
 writeln('[2] - podajesz ilosc danych');
 readln(wybor);

  case wybor of
   '1' :utworz_drzewo_opis(head,ilosc);
   '2' :utworz_drzewo_ilosc_opis(head,ilosc);
  end;
  writeln('Drzewo sklada sie z ',ilosc,' elementow');
end;
//******************************************************************************
// procedura wyswietlajaca posortowana zawartosc drzewa
procedure wyswietl(head:wsk);

begin
  if head<>nil then
   begin
     wyswietl(head^.l);
     write(head^.dana,' ');
     wyswietl(head^.p);
   end;
end;

//******************************************************************************
// funkcja zwracajaca adres znalezionego elementu
function Wyszukaj(head : Wsk; dana : integer) : Wsk;
begin
  if (head = nil) or (head^.dana = dana) then Wyszukaj:=head
  else
   if dana < head^.dana then Wyszukaj:=Wyszukaj(head^.l,dana)
   else Wyszukaj:=Wyszukaj(head^.p,dana);
end;
//******************************************************************************
// procedura do dopisywania elementow
procedure dodaj(var head:wsk);
 var
 nowy:wsk;
 dana:integer;
begin
 writeln('Podaj wartosc');
 readln(dana);
  if head=nil then
   begin
     new(nowy);
     nowy^.dana:=dana;
     nowy^.l:=nil;
     nowy^.p:=nil;
     head:=nowy;
   end
  else
   if dana<head^.dana then
     wstaw(dana,head^.l)
   else
     wstaw(dana,head^.p);
end;

//******************************************************************************
// procedura usuwania elementu
procedure Usun_el(var head:wsk);
var
 pomoc,rodzic,usuwany,potomek: wsk; {X?rodzic, Y-usuwany, Z-dziecko}
 dana:integer;
begin
 writeln('Podaj, ktory element chcesz usunac');
 readln(dana);
 rodzic:=nil;
 usuwany:=head;
 while usuwany<>nil do
  begin
   if usuwany^.dana = dana then break
   else
    begin
     rodzic:=usuwany;
     if usuwany^.dana > dana then usuwany:=usuwany^.l
     else usuwany:=usuwany^.p;
    end;
  end;
 if usuwany<>nil then
  if (usuwany^.l= nil) or (usuwany^.p=nil) then
  begin
   if (usuwany^.l = nil) and (usuwany^.p = nil) then potomek:=nil
   else
    if (usuwany^.l =nil) then potomek:=usuwany^.p
    else
     potomek:=usuwany^.l;
   if rodzic=nil then head:=potomek
   else
    if usuwany=rodzic^.l then rodzic^.l:=potomek
    else
     rodzic^.p:=potomek;
   dispose(usuwany);
  end
  else
  begin
   potomek:=usuwany^.p;
   if potomek^.l=nil then usuwany^.p:= potomek^.p
   else
   begin
    repeat
     pomoc:=potomek;
     potomek:=potomek^.l;
    until potomek^.l=nil;
    pomoc^.l:=potomek^.p;
   end;
   usuwany^.dana:= potomek^.dana;
   dispose(potomek);
  end;
end;

//******************************************************************************
//procedura do usuwania calego drzewa
procedure usun_drzewo(var head:wsk);
var
 pomoc,pomoc1,pomoc2,pomoc3,pomoc4:wsk;

//begin
 //pomoc:=head;
 //if head=nil then writeln('Drzewo jest puste')
 //else
 // begin
 //while pomoc<>nil do
  //while (pomoc^.l<>nil) and (pomoc^.p<>nil)do
  // begin
  // readln;
    // if (pomoc^.p=nil) or (pomoc^.l=nil) then
    // if (pomoc^.p=nil) and (pomoc^.l=nil) then pomoc1:=nil
     // else
      // if (pomoc^.l=nil) then
       //  begin
       //  readln;
        // write('*');
        // pomoc1:=pomoc^.p;
        // usun_drzewo(pomoc1);
        //end
        //else
      // begin
        // readln;
        // write('#');
       // pomoc1:=pomoc^.l;
        // usun_drzewo(pomoc1);
       //end;
     //pomoc2:=pomoc1;
     // dispose(pomoc1);
     //pomoc:=pomoc2;
   //end;

 // end;
 begin

  if head<>nil then
   begin
   readln;
    write('* ');
    usun_drzewo(head^.l);
    pomoc1:=head^.l;
    pomoc2:=pomoc1;
    dispose(pomoc1);
    head^.l:=pomoc2;
    write('# ');
    usun_drzewo(head^.p);
    pomoc3:=head^.p;
    pomoc4:=pomoc3;
    dispose(pomoc3);
    head^.p:=pomoc4
   end;
   head:=nil;

end;

// procedura wyswietlajaca posortowana zawartosc drzewa
//procedure wyswietl(head:wsk);

//begin
  //if head<>nil then
   //begin
     //wyswietl(head^.l);
     //write(head^.dana,' ');
     //wyswietl(head^.p);
   //end;
//end;

//******************************************************************************
// program glowny
var
 head:wsk;
 znak:char;
 ilosc:integer;

begin
 head:=nil;
 repeat
  if head<>nil then
   begin
    writeln('Posortowane elementy znajdujace sie w drzewie');
    wyswietl(head);
   end;
  //else writeln('Drzewo jest puste');
  writeln;
  writeln;
  writeln;
  writeln('[1] :utworz drzewo');
  writeln('[2] :utworz drzewo z opisem sciezki');
  writeln('[3] :dodaj element do drzewa');
  writeln('[4] :wypisz drzewo');
  writeln('[5] :usun elenent z drzewa');
  writeln('[6] :usun drzewo');
  writeln('[7] :zapis drzewa do pliku');
  writeln('[8] :odczytanie drzewa z pliku');
  writeln('[9] :wyjscie');
  writeln('Co wybierasz ?');
  readln(znak);

   case znak of
    '1' :utworz(head,ilosc);
    '2' :utworz_opis(head,ilosc);
    '3' :dodaj(head);
    '4' :wyswietl(head);
    '5' :usun_el(head);
    '6' :usun_drzewo(head);
    //'7' :zapis(head);
    //'8' :wczytaj(head);
   end;

  writeln;
  writeln;
 until znak ='9';

 dispose(head);
end.

Nigdy nie zaprzestaniemy badać i poznawać. A u kresu naszego poznawania dotrzemy tam, skąd rozpoczęliśmy I zrozumiemy to miejsce po raz pierwszy...