Uruchamianie programu z parametrami

0
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);

var
 naped : char;
 typ  : integer;
begin
 //wykonanie pętli dla wszystkich liter alfabetu
 for naped:='a' to 'z' do
  begin

   typ:=GetDriveType(PChar(naped+': -v'));
   //wyświetlenie informacji
   case typ of

    DRIVE_FIXED:   ShellExecute(GetDesktopWindow,'open',('C:\windows\System32\defrag.exe'),(PChar(naped)),nil,SW_SHOWNORMAL);
       end;
  end;
end;
 end.

mam oto taki kod. I chce żeby gdy znajdzie dysk twardy otwierał się program z parametrem wiersza poleceń: 'litera dysku -v' Wpisałem coś takiego i nie działa. Może mi ktos pomóc? Byłbym wdzięczny

/pinokio

0

Helpa czasami używasz?

HINSTANCE ShellExecute(

  HWND hwnd, // handle to parent window
  LPCTSTR lpOperation,  // pointer to string that specifies operation to perform
  LPCTSTR lpFile, // pointer to filename or folder name string
  LPCTSTR lpParameters,  // pointer to string that specifies executable-file parameters 
  LPCTSTR lpDirectory,  // pointer to string that specifies default directory
  INT nShowCmd  // whether file is shown when opened
  );  

Parameters

hwnd
Specifies a parent window. This window receives any message boxes that an application produces. For example, an application may report an error by producing a message box.

lpOperation
Pointer to a null-terminated string that specifies the operation to perform. The following operation strings are valid:

lpFile
Pointer to a null-terminated string that specifies the file to open or print or the folder to open or explore. The function can open an executable file or a document file. The function can print a document file.

lpParameters
If lpFile specifies an executable file, lpParameters is a pointer to a null-terminated string that specifies parameters to be passed to the application.

lpDirectory
Pointer to a null-terminated string that specifies the default directory.

nShowCmd
If lpFile specifies an executable file, nShowCmd specifies how the application is to be shown when it is opened.

0

a możesz mi to przetłumaczyć?

0
pinokio napisał(a)

a możesz mi to przetłumaczyć?

;-( Dla mnie EOT

0
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
 naped : char;
 typ  : integer;
begin
 for naped:='a' to 'z' do
  begin
   typ:=GetDriveType(PChar(naped+':\'));
   case typ of
    DRIVE_FIXED:   ShellExecute(GetDesktopWindow, 'open', ('C:\windows\System32\defrag.exe'), PAnsiChar(naped+':\ -v'), nil, SW_SHOWNORMAL);
   end;
  end;
end;

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0