[pascal] usuwanie jednego elementu z listy dwukierunkowej

0

Zrobiłem coś takiego:

program test1;

uses crt;

type
 t_lista_dwukierunkowa = ^lista_dwukierunkowa;
{-----------------------------------------------------}
lista_dwukierunkowa = record
 nastepna  : t_lista_dwukierunkowa;
 poprzednia : t_lista_dwukierunkowa;
 dana    : integer;
end;
{-----------------------------------------------------}
var
 lista   : t_lista_dwukierunkowa;
 temp   : t_lista_dwukierunkowa;
 liczba  : integer;
{-----------------------------------------------------}
procedure do_listy;
 begin
  write('> Podaj liczbe: '); readln(liczba);

  if lista = nil then
   begin
    new(lista);
    lista^.nastepna  := nil;
    lista^.poprzednia := nil;
    lista^.dana    := liczba;
   end
    else
     begin
      new(temp);
      temp^.nastepna  := nil;
      temp^.poprzednia := lista;
      lista^.nastepna  := temp;
      temp^.dana    := liczba;
      lista       := temp;

     end;
 end;
{-----------------------------------------------------}
procedure usun;
var pomoc   : t_lista_dwukierunkowa;
  usuwana  : integer;
 begin
  write('> Podaj liczbe do usuniecia : '); readln(usuwana);
  lista := temp^.nastepna;
  pomoc  := lista;  
  temp  := lista;   
  while temp <> nil do
   begin
    if usuwana = temp^.dana then
     begin
      pomoc^.nastepna := temp^.nastepna;
      dispose(temp);
      temp := pomoc;
     end;
     pomoc := temp;
     temp := temp^.nastepna;
   end;
   readln;
 end;
{-----------------------------------------------------}
procedure menu;
var znak : char;
 begin
     repeat;
     clrscr;
     writeln('1. dodaj do listy');
     writeln('2. usun pojedyncza liczbe');
     writeln('3. koniec');
     znak := readkey;
     case znak of
        '1': do_listy;
        '2': usun;
     end;
   until znak = '3';
 end;
{-----------------------------------------------------}

BEGIN
clrscr;

menu;


readln;

END.

Bez problemu dodają się do listy, ale gorzej z usunieciem pojedynczej liczby coś robię źle tylko co ?
Wprowadzi ktoś poprawkę ?

0

O ile dobrze myślę, to nie uaktualniasz wskaźnika elementu poprzedniego w elemencie następnym po usuwanym :) Czyli:

if usuwana = temp^.dana then
begin
 pomoc^.nastepna := temp^.nastepna;
 temp^.nastepna^.poprzednia := pomoc; // !!!
 dispose(temp);
 temp := pomoc;
end;
0
TM napisał(a)

Zrobiłem coś takiego:

...

Bez problemu dodają się do listy, ale gorzej z usunieciem pojedynczej liczby coś robię źle tylko co ?
Wprowadzi ktoś poprawkę ?

To też twoje:http://4programmers.net/Forum/343587#id343587 [green]

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1