Algorytm Demoucrone'a

0

Czy ktos sie orientuje jak napisać ten algorytm?Nie znam się kompletnie na programowaniu a dostałem zadanie napisac program który będzie używał algorytmu Demoucrona do wyszukania drogi minimalnej w grafie.Jako dane dostalem macierz z wartościami dróg pomiędzy różnymi wierzchołkami i mam z tego obliczyc droge minimalnai koszt minimalny .
Bylbym bardzo wdzieczny za jakakolwiek pomoc.
Pozdrawiam

0

To chyba minąłeś się z powołaniem, bo teorię grafów wykłada się raczej na kierunkach typowo informatycznych i to zwykle nie na pierwszym roku :)

Tutaj masz opis w pseudokodzie:

http://www.cs.uvic.ca/~ruskey/Theses/WoodcockMScThesis.pdf

Strona 27 z 51.

0

To znowu ja powracam z tym problemem.Napisalem kod jednak nie dziala.Moglby mi ktos powiedziec co jest zle

var
 Form1: TForm1;
 LWierzch:integer;
 TabWejsciowa,TabWyjsciowa:array of array of integer;
 Ile_rownych:integer=0;
 param_k:integer=1;

const
 niesk:integer=100000;

implementation

uses Unit2;

{$R *.dfm}

procedure TForm1.Utwrz1Click(Sender: TObject);
begin
Form2.ShowModal;
end;
//*************************************************************
procedure TForm1.Zamknij1Click(Sender: TObject);
begin
Application.Terminate;
end;
//*************************************************************
procedure TForm1.WczytajPlik;
var
Plik:TextFile;
i,j:integer;
znak:String;
begin
AssignFile(Plik,'GRAF.txt');
Reset(Plik);
ReadLn(Plik,LWierzch);
SG2.RowCount:=LWierzch+1;
SG2.ColCount:=LWierzch+1;
 For j:=1 to SG2.ColCount-1 do
 For i:=1 to SG2.RowCount-1 do
 begin
  SG2.Cells[0,j]:=inttoStr(j);
  SG2.Cells[i,0]:=inttostr(i);
  ReadLn(Plik,znak);
  if znak<>'*' then
  SG2.Cells[i,j]:=znak
  else
  SG2.Cells[i,j]:=IntToStr(niesk);
 end;
 CloseFile(Plik);
 Label1.Caption:=inttostr(LWierzch);
 end;
//*************************************************************
procedure TForm1.Utworz_Tab_Wejsc;
var
i,j:integer;
begin
SetLength(TabWejsciowa,LWierzch,LWierzch);
for i:=0 to LWierzch-1 do
for j:=0 to LWierzch-1 do
begin
 TabWejsciowa[i,j]:=StrToInt(SG2.Cells[j+1,i+1]);
end;
end;

//*************************************************************

procedure TForm1.Wczytaj1Click(Sender: TObject);
begin
WczytajPlik;
Utworz_Tab_Wejsc;
Utworz_Tab_Wyjsc;
end;
//*************************************************************
procedure TForm1.Utworz_Tab_Wyjsc;
var
i,j:integer;
begin
 SetLength(TabWyjsciowa,LWierzch,LWierzch);
  for i:=0 to LWierzch-1 do
   for j:=0 to LWierzch-1 do
    begin
     TabWyjsciowa[i,j]:=0;
    end
end;
//*************************************************************
function Min_Tablic(k:integer):integer;
var
i,j,sum,el:integer;
lmin:integer;
begin
Min_Tablic:=0;
 for i:=0 to LWierzch-1 do
  for j:=0 to LWierzch-1 do
   begin
    sum:= TabWejsciowa[i,k]+TabWejsciowa[k,j];  <b>TU WYSKAKUJE BLAD</b>
    el:=TabWejsciowa[i,j];
    lmin:=min(sum,el);
    Min_Tablic:=lmin;
   end;
end;
//*************************************************************
procedure Utw_Tab_k;
var
i,j:integer;
begin
 for i:=0 to LWierzch-1 do
  for j:=0 to LWierzch-1 do
   begin
    TabWejsciowa[i,j]:=TabWyjsciowa[i,j];
   end;

end;
//*************************************************************
function Stop:boolean;
var
i,j,licznik:integer;
begin
 result:=False;
 licznik:=0;
 for i:=0 to LWierzch-1 do
  for j:=0 to LWierzch-1 do
   begin
    if TabWyjsciowa[i,j]<>TabWejsciowa[i,j] then Break
    else inc(licznik);

   end;

 if (licznik=LWierzch*LWierzch) then result:=True;
end;
//*************************************************************
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
i,j,l:integer;
begin
l:=1;
repeat
Label4.Caption:=IntToStr(l);
for i:=0 to LWierzch-1 do
for j:=0 to LWierzch-1 do
begin
 TabWyjsciowa[i,j]:=Min_Tablic(param_k);
end;
Utw_Tab_k;
inc(param_k);
until
Stop=True;
end;

wydaje mi sie ze blad jest zwiazany z param_k ktory powinien sie zwiekszac o 1 przy kazdym tworzeniu nowej macierzy.Pomozcie PROSZE bo musze to na przyszly czwartek zrobic

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0