Uwalnianie Panelu

Odpowiedz Nowy wątek
2006-11-27 11:48

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

Witam!

Mam kod, który tworzy na formie głównej panel, z kilkoma kontrolkami; wśród nich znajduje się przycisk, który ma panel zamknąć (zniszczyc). I tu pojawia się problem; nie mam pomysłu jak to zrealizować

type
 TDownloadItem = class (TSpTbxPanel) // panel
 private
  FButtonClose:TSpTBXButton;
  procedure Close(Sender:TObject);
 protected
 public
  constructor Create(AOwner:TCOmponent); override;
  destructor Destroy; reintroduce;
 end;

implementation

procedure TDownloadItem.Close(Sender: TObject);
begin
 Self.Free;
end;

constructor TDownloadItem.Create(AOwner: TCOmponent);
begin
 inherited Create(AOwner);

 Parent:=TWinControl(AOwner);

 Width:=500;
 Height:=90 ;
 Constraints.MaxHeight := 90;
 ThemeType:=thtTBX;
 TBXStyleBackground:=True;
 Constraints.MinHeight := 90;

 FButtonClose:= TSpTBXBUtton.Create(Self);
 FButtonclose.Parent:=Self;

 with FButtonclose do
 begin
  Parent:=Self;
  Anchors := [akTop, akRight];
  Width:=100;
  Height:=23;
  Left:=395;
  Top:=33;
  ThemeType:=thtTBX;
  Caption:='Close';
  Show;
  OnClick:=Close;
 end;

 Align := alTop;
 Show;

end;

destructor TDownloadItem.Destroy;
begin
 FButtonClose.Free;
 inherited Destroy;
end;

Juz mam wszystko napisane, pozostał mi tylko ten problem do rozwiązania.

Pozostało 580 znaków

2006-11-27 14:18

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Witaj spróbuj może mój kodzik może ci pomoże

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
procedure zniszcz(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
panel:array[0..0] of tpanel;
button:array[0..0] of tbutton;
implementation

{$R *.dfm}
procedure TForm1.zniszcz(Sender: TObject);
begin
panel[0].Destroy;
end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
panel[0]:=tpanel.Create(self);
panel[0].Parent:=self;
button[0]:=tbutton.Create(panel[0]);
button[0].Parent:=panel[0].Parent;
button[0].Name:='Zniszcz';
button[0].OnClick:=zniszcz;
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2006-11-27 14:20

Rejestracja: 14 lat temu

Ostatnio: 3 lata temu

0

Witaj spróbuj może mój kodzik może ci pomoże

unit Unit1;

interface

uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls;

type
TForm1 = class(TForm)
procedure zniszcz(Sender: TObject);
procedure FormActivate(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;

var
Form1: TForm1;
panel:array[0..0] of tpanel;
button:array[0..0] of tbutton;
implementation

{$R *.dfm}
procedure TForm1.zniszcz(Sender: TObject);
begin
panel[0].Destroy;
end;

procedure TForm1.FormActivate(Sender: TObject);
begin
panel[0]:=tpanel.Create(self);
panel[0].Parent:=self;
button[0]:=tbutton.Create(panel[0]);
button[0].Parent:=panel[0].Parent;
button[0].Name:='Zniszcz';
button[0].OnClick:=zniszcz;
end;

end.

Pozostało 580 znaków

2006-11-27 14:59

Rejestracja: 13 lat temu

Ostatnio: 13 lat temu

0

Tu jest właśnie problem: Twój kod usuwa tylko panel, ale nie usuwa przycisku.

procedure TForm1.zniszcz(Sender: TObject);
begin
panel[0].Destroy;
end;

Pozostało 580 znaków

albi
2006-12-01 12:08
albi
0

To znany problem gdy komponent chce się zniszczyć w "samym sobie" np. wywołanie Self.Destroy we własnym (albo Parenta) OnClick. Ja rozwiązałem ten problem przez stworzenie niewidocznego trasha w postaci panela. Gdy chciałem "zniszczyc" jakiś komponent to po prostu robiłem komponent.Parent := trash i już. Zwalanianiem trasha nie musisz się już zajmować. Zostanie on zwolniony z całą zawartością automatycznie przy np. zamykaniu aplikacji. Oczywiście możesz sam umieścić gdzieś w swoim kodzie trash.Free.

Pozdrawiam,
albi

Pozostało 580 znaków

Odpowiedz

1 użytkowników online, w tym zalogowanych: 0, gości: 1, botów: 0